Index 
Protokoll
PDF 149kWORD 122k
Måndagen den 15 januari 2007 - Strasbourg
1.Högtidligt möte - Mottagande av de bulgariska och rumänska ledamöterna
 2.Återupptagande av sessionen
 3.Parlamentets sammansättning
 4.Uttalande av talmannen
 5.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 6.Parlamentets sammansättning
 7.Valprövning
 8.Bildande av en politisk grupp
 9.Anförande av parlamentets talman
 10.Inkomna dokument
 11.Skriftliga förklaringar och frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 12.Framställningar
 13.Avtalstexter översända av rådet
 14.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 15.Föredragningslista för nästa sammanträde
 16.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Josep BORRELL FONTELLES
Talman

1. Högtidligt möte - Mottagande av de bulgariska och rumänska ledamöterna

Kl. 18.05-18.20 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av att de nya bulgariska och rumänska ledamöterna tillträdde sitt ämbete.

Talmannen gjorde ett uttalande där han välkomnade de 53 nya parlamentsledamöter som hade utsetts av Bulgarien och Rumänien. Han välkomnade även Bogdan Olteanu, talman i den rumänska deputeradekammaren, Nicolae Văcăroiu, talman för i rumänska senaten, och Georgi Georgiev Pirinski, talman i den bulgariska nationalförsamlingen, vilka tog plats på hedersläktaren.


2. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 18.20.


3. Parlamentets sammansättning

Förteckningen över de 53 nya ledamöterna av Europaparlamentet från Bulgarien och Rumänien offentliggörs i bilagan till detta protokoll.


4. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande där han fördömde det attentat som hade utförts av ETA på Madrids flygplats den 30 december 2006 och som hade kostat två ecuadorianska medborgare livet.

Han uttryckte sin medkänsla med offrens familjer och hela det spanska och ecuadorianska samhället.

Parlamentet höll en tyst minut för offren.


5. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


6. Parlamentets sammansättning

De behöriga danska myndigheterna hade meddelat att Søren Bo Søndergaard hade utsetts att ersätta Ole Krarup som ledamot av parlamentet från och med den 1 januari 2007.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Søren Bo Søndergaard fram till dess att valprövning skett eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid han skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att han undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

°
° ° °

Maria Berger meddelade att hon utsetts till justitieminister i den österrikiska regeringen. Parlamentet noterade detta och konstaterade att hennes plats var vakant från och med den 11 januari 2007 i enlighet med artikel 7.1 i protokollet om direkta och allmänna val av ledamöter av Europaparlamentet och artikel 4.1 i arbetsordningen.


7. Valprövning

På förslag från utskottet JURI beslutade Europaparlamentet att godkänna mandaten för Olle Schmidt, Gian Paolo Gobbo och Umberto Bossi.

Dessa mandat trädde i effekt den 19.10.2006, den 8.11.2006 respektive den 8.11.2006.


8. Bildande av en politisk grupp

Talmannen meddelade att han informerats om att följande politiska grupp hade bildats:

- Gruppen Identitet, tradition och suveränitet (ITS): 20 ledamöter.

Gruppen består av följande ledamöter:

Bruno GOLLNISCH

Petre POPEANGĂ

Philip CLAEYS

Eugen MIHĂESCU

Ashley MOTE

Andreas MÖLZER

Alessandra MUSSOLINI

Luca ROMAGNOLI

Dimitar STOYANOV

Daniela BURUIANĂ

Koenraad DILLEN

Carl LANG

Fernand LE RACHINEL

Jean-Marie LE PEN

Marine LE PEN

Jean-Claude MARTINEZ

Viorica MOISUC

Lydia SCHENARDI

Cristian STĂNESCU

Frank VANHECKE.

Talare: Martin Schulz för PSE-gruppen, som med hänvisning till artikel 29.1 i arbetsordningen ifrågasatte bildandet av denna grupp och krävde att legitimiteten för bildandet av denna grupp skulle kontrolleras, och Bruno Gollnisch, som för ITS-gruppen yttrade sig om detta inlägg.

Talmannen menade, bland annat utifrån tolkningen av artikel 29.1 i arbetsordningen och den politiska principdeklaration som hade undertecknats av gruppens ledamöter, att det inte fanns någon anledning att gå vidare med denna begäran.


9. Anförande av parlamentets talman

Talmannen höll ett anförande där han sammanfattade sin tid som talman.

Talare: Joseph Daul för PPE-DE-gruppen, Martin Schulz för PSE-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Brian Crowley för UEN-gruppen, Monica Frassoni för Verts/ALE-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, Jens-Peter Bonde för IND/DEM-gruppen, Bruno Gollnisch, för ITS-gruppen, Irena Belohorská, Ignasi Guardans Cambó, Jean-Claude Martinez (eftersom dennes inlägg inte hade skett på ett av EU:s officiella språk meddelade talmannen honom att inlägget inte skulle komma med i det fullständiga förhandlingsreferatet), och Margot Wallström (kommissionens vice ordförande).

Talmannen förklarade punkten avslutad.


10. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från parlamentets utskott

1.1) betänkanden:

- Betänkande om integrering av ett jämställdhetsperspektiv i utskottens verksamhet (2005/2149(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Anna Záborská (A6-0478/2006)

- *** Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet om ändring av partnerskapsavtalet mellan staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (06987/2006 - C6-0124/2006 - 2005/0071(AVC)) - utskottet DEVE - Föredragande: José Ribeiro e Castro (A6-0469/2006)

- Betänkande om Europeiskt åtgärdsprogram för trafiksäkerhet – lägesrapport efter halva tiden (2006/2112(INI)) - utskottet TRAN - Föredragande: Ewa Hedkvist Petersen (A6-0449/2006)

- Betänkande om rådets sjunde och åttonde årliga rapport enligt tillämpningsbestämmelse 8 i Europeiska unionens uppförandekod för vapenexport (2006/2068(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Raül Romeva i Rueda (A6-0439/2006)

- Betänkande med rekommendationer till kommissionen om stadgan för europeiska privata aktiebolag (2006/2013(INI)) - utskottet JURI - Föredragande: Klaus-Heiner Lehne (A6-0434/2006)

1.2) andrabehandlingsrekommendationer:

- ***II Andrabehandlings-rekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (ROM II) (09751/7/2006 - C6-0317/2006 - 2003/0168(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Diana Wallis (A6-0481/2006)

- ***II Andrabehandlings-rekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om den behörighetsprövning av lokförare som är nödvändig för framförandet av lok och tåg på järnvägssystemet i gemenskapen (05893/5/2006 - C6-0310/2006 - 2004/0048(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Gilles Savary (A6-0480/2006)

- ***II Andrabehandlings-rekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer i internationell järnvägstrafik (05892/1/2006 - C6-0311/2006 - 2004/0049(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Dirk Sterckx (A6-0479/2006)

- ***II Andrabehandlings-rekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/440/EEG om utvecklingen av gemenskapens järnvägar och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet och uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur (05895/2/2006 - C6-0309/2006 - 2004/0047(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Georg Jarzembowski (A6-0475/2006)

2) från ledamöterna

2.1) förslag till rekommendation (artikel 114 i arbetsordningen)

- Michał Tomasz Kamiński, för UEN-gruppen. Förslag till rekommendation till rådet om förhandlingsmandatet om ett nytt förbättrat avtal mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan (B6-0022/2007)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

ITRE, INTA


11. Skriftliga förklaringar och frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Talmannen hade mottagit följande dokument från ledamöterna::

1) muntliga frågor (artikel 108 i arbetsordningen)::

- (O-0126/2006) Pervenche Berès, för utskottet ECON, till kommissionen: Ytterligare harmonisering av tillsynsmetoder på gemenskapsnivå (B6-0449/2006);

- (O-0128/2006) Daniel Varela Suanzes-Carpegna, för utskottet INTA, till kommissionen: Omförhandling av avtalet om offentlig upphandling (GPA) (B6-0450/2006);

- (O-0131/2006) Pervenche Berès, för utskottet ECON, Jean-Marie Cavada, för utskottet LIBE, till rådet: SWIFT (B6-0001/2007);

- (O-0132/2006) Pervenche Berès, för utskottet ECON, Jean-Marie Cavada, för utskottet LIBE, till rådet: SWIFT (B6-0002/2007);

2) skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 116 i arbetsordningen):

- Philip Claeys, Frank Vanhecke och Koenraad Dillen, om rituell slakt utan bedövning (0001/2007);

- Bogusław Rogalski, om olagligförklaring av nynazistiska partier (0003/2007);

- Konrad Szymański, Charles Tannock och Marek Siwiec, om internationellt erkännande av den stora hungersnöden i Ukraina (1932‑33) som folkmord (0004/2007).


12. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 191.5 i arbetsordningen, hänvisats till behörigt utskott:

Den 04.01.2007

E. Selvarajah (med 93 underskrifter) (nr 862/2006)

Alida Masa (nr 863/2006)

Iván Ramírez (Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves) (nr 864/2006);

Claudio Caruana (nr 865/2006)

Marlies Haagsma (nr 866/2006)

Jiří Kvasnička (A A A radiotaxi s.r.o.) (n 867/2006)

Fehérvári Polgári Védegylet (med 12 underskrifter) (nr 868/2006)

Maria Kraft (nr 869/2006)

Argirios Tsorakis (nr 870/2006)

Argirios Tsorakis (nr 871/2006)

Argirios Tsorakis (nr 872/2006)

Argirios Tsorakis (nr 873/2006)

Argirios Tsorakis (nr 874/2006)

Volker Starke (Stadt Frankfurt (Oder) (nr 875/2006)

Cleopetra Donzeann (nr 876/2006)

Günther Rose (nr 877/2006)

Raimar Ocken (nr 878/2006)

Christian Stange (nr 879/2006)

Schermann (Landkreis Göttingen) (nr 880/2006)

Arnold Jansen (nr 881/2006)

Tomas Eckhardt (Initiative ”Das Leben befreien”) (nr 882/2006)

Giorgio Bortini (nr 883/2006)

Simone Poupon (Collectif pour la paix - Le Creusot) (nr 884/2006)

Joaquim Gomez (med 1 underskrift) (nr 885/2006)

Gonzalez (SA G-Block NV) (nr 886/2006)

Miguel Moises (Gestnave - Comissão de Trabalhadores) (med 3 underskrifter) (nr 887/2006)

Francisco Manuel Caeiro Costa (nr 888/2006)

Angela Maria Duarte da Costa (Associação Portuguesa de Deficientes) (med 2 underskrifter) (nr 889/2006)

Özcan Kaldoyo (nr 890/2006)

Karina Adamik (nr 891/2006)

Ryszard Zajac (nr 892/2006)

Halina Kucman (nr 893/2006)

Elzbieta Demus van Oosten (nr 894/2006)

Andrzej Zelawski (nr 895/2006)

Zbigniew Jan Salamon (nr 896/2006)

Argirios Tsorakis (nr 897/2006)

Argirios Tsorakis (nr 898/2006)

Argirios Tsorakis (nr 899/2006)

Argirios Tsorakis (nr 900/2006)

Ilian-Konstantin Nikolov (nr 901/2006)

Peter Lohmar (nr 902/2006)

Oskar Eschenbach (nr 903/2006)

Werner Zimmermann (nr 904/2006)

Carlo Buono (nr 905/2006)

Leonardo Schmit (nr 906/2006)

José Vicente Edo Vázquez (Agrupación de Interés Urbanístico ”Paraje Tos Pelat”) (nr 907/2006)

Antonio Juan Romero Losana (nr 908/2006)

Anna Moreno Bernadas (med 1 underskrift) (nr 909/2006)

Gonzalo Muñumel Diez (Asociación de Prejubilados por Reconversion Industrial) (nr 910/2006)

Antonio Moreno Alfaro (nr 911/2006)

Juan Luis Cabeza Campos (Asociación para la defensa y educacion medioambietal ”Riberas del Guadaira”) (nr 912/2006)

Gianni Luigi Mor (nr 913/2006)

Den 05.01.2007

Namnet konfidentiellt (nr 914/2006)

Namnet konfidentiellt (nr 915/2006)

Miguel Yuste de Santos (Coordinadora de Colectivos Afectados por el Pimic) (nr 916/2006)

Marino Savina (nr 917/2006)

Luigi Marucci (O.S.Po.L.) (med 1 underskrift) (nr 918/2006)

Rektorové Libuše (nr 919/2006)

Constanta Kirchner (nr 920/2006)

Ros Vasile (Romanian Community of Ireland) (med 1 underskrift) (nr 921/2006)

George Barry (nr 922/2006)

Cécile de la Losa (nr 923/2006)

Heidi de Jong-Fuchs (med 9 underskrifter) (nr 924/2006)

Eva Maria Coria Paramas (med 8 underskrifter) (nr 925/2006)

Carlos Arribas Ugarte (Ecologistas en Acción del país Valenciano) (nr 926/2006)

Manuel Gomez Costa (Asociación de Vecinos ”San Miguel Arcángel”) (nr 927/2006)

Andrea Morelli (nr 928/2006)

Adolfo Pablo Lapi (nr 929/2006)

Józef Sówka (nr 930/2006)

Katarzyna Dabrowska (nr 931/2006)

Johannes Kleinschnittger (nr 932/2006).


13. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt vidimerade kopior av följande dokument:

- avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanadas regering om upprättande av ett ramsamarbete på områdena för högre undervisning, utbildning och ungdomspolitik.

- avtal i form av skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Kungariket Norge om modifieringar av handelsförmåner inom ostsektorn utifrån artikel 19 i EES-avtalet.

- avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kungariket Marocko om vissa aspekter av luftfartstjänster.

- avtal mellan EU och länderna kring Medelhavet om luftfartstjänster mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å den ena sidan och Kungariket Marocko å den andra sidan.

- tilläggsprotokoll till avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å den ena sidan och Republiken Sydafrika å den andra sidan, för att beakta anslutningen till Europeiska unionen av Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Republiken Ungern, Republiken Malta, Republiken Polen, Republiken Slovenien och Republiken Slovakien.


14. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av resolutioner som antagits av parlamentet under sammanträdesperioden september I 2006 hade delats ut.


15. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 382.948/OJMA).


16. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 19.45.

Julian Priestley

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Agnoletto, Aita, Ali, Allister, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Athanasiu, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Bullmann, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Chruszcz, Ciornei, Cioroianu, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Coşea, Coveney, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ehler, Ek, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Fajmon, Falbr, Farage, Fazakas, Ferber, Fernandes, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomolka, Grabowska, Grabowski, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Hudacký, Hudghton, Hughes, Husmenova, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ilchev, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Ludford, Lulling, Lynne, Lyubcheva, Maat, Maaten, McAvan, McMillan-Scott, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masiel, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Pęk, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podgorean, Podkański, Pöttering, Pomés Ruiz, Popeangă, Posselt, Prets, Vittorio Prodi, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Şerbu, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silaghi, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Speroni, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Van Hecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Weiler, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy