Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 184kWORD 133k
Kolmapäev, 17. jaanuar 2007 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Saksamaa eesistumise kava (arutelu)
 4.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 5.Parlamendi koosseis
 6.Tööplaan
 7.Meditsiinipersonalile Liibüas mõistetud surmanuhtlus (arutelu)
 8.Relvaekspordi seitsmes ja kaheksas aastaaruanne (arutelu)
 9.Ühenduse raudteede arendamine ***II – Ühenduse raudteesüsteemis vedureid ja ronge juhtivate vedurijuhtide sertifitseerimine ***II – Rahvusvaheliste rongireisijate õigused ja kohustused ***II (arutelu)
 10.Komisjonide koosseis (muudatusettepanekute esitamise tähtaeg)
 11.Ühenduse raudteede arendamine ***II – Ühenduse raudteesüsteemis vedureid ja ronge juhtivate vedurijuhtide sertifitseerimine ***II – Rahvusvaheliste rongireisijate õigused ja kohustused ***II (arutelu jätkamine)
 12.Euroopa liiklusohutuse tegevusprogramm – vahekokkuvõte (arutelu)
 13.AKV-EÜ partnerluslepingu muutmine (Cotonou leping) *** (arutelu)
 14.Järgmise istungi päevakord
 15.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert POETTERING
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.35.

°
° ° °

Presidendile on esitatud päevakorra muudatus, mille ta esitab parlamendile kell 15.


2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Gröönimaa kohaliku valitsuse vahelise kalandusalase partnerluslepingu sõlmimise kohta (KOM(2006)0804 - C6-0506/2006 - 2006/0262(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse Assooride, Madeira, Kanaari saarte ning Prantsuse departemangude Guajaana ja Réunioni teatavate kalandussaaduste turustamisel nende piirkondade kaugusest tulenevate lisakulude hüvituskava aastateks 2007–2013 (KOM(2006)0740 - C6-0505/2006 - 2006/0247(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

BUDG, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaubamärke käsitlevate õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2006)0812 - C6-0504/2006 - 2006/0264(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse ühenduse raudteede ohutuse direktiivi 2004/49/EÜ (KOM(2006)0784 - C6-0493/2006 - 2006/0272(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ühenduse raudteevõrgu koostalitlusvõime kohta (Kodifitseeritud versioon) (KOM(2006)0783 - C6-0474/2006 - 2006/0273(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 881/2004, millega asutatakse Euroopa Raudteeagentuur (KOM(2006)0785 - C6-0473/2006 - 2006/0274(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu komisjoni otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta (KOM(2006)0815 - C6-0036/2007 - 2006/0271(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

FEMM, ITRE, ECON

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2005/32/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiat tarbivate toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks ja millega muudetakse nõukogu direktiivi 92/42/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 96/57/EÜ ja 2000/55/EÜ (KOM(2006)0907 - C6-0034/2007 - 2006/0291(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0921 - C6-0032/2007 - 2006/0297(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0920 - C6-0031/2007 - 2006/0296(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (KOM(2006)0919 - C6-0030/2007 - 2006/0295(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1606/2002 rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0918 - C6-0029/2007 - 2006/0298(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2002/83/EÜ elukindlustuse kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0917 - C6-0028/2007 - 2006/0299(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0912 - C6-0027/2007 - 2006/0307(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/109/EÜ läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele, seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0909 - C6-0026/2007 - 2006/0282(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0908 - C6-0025/2007 - 2006/0294(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit, seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0903 - C6-0024/2007 - 2006/0285(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/48/EÜ krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0902 - C6-0023/2007 - 2006/0284(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2005/60/EÜ rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0906 - C6-0022/2007 - 2006/0281(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2002/95/EÜ teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0915 - C6-0021/2007 - 2006/0303(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0911 - C6-0020/2007 - 2006/0306(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0914 - C6-0019/2007 - 2006/0302(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0910 - C6-0018/2007 - 2006/0305(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2005/68/EÜ, mis käsitleb edasikindlustust, seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0905 - C6-0017/2007 - 2006/0280(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/6/EÜ siseringitehingute ja turuga manipuleerimise (turu kuritarvitamise) kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0913 - C6-0016/2007 - 2006/0301(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 562/2006 (millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad)) sätteid, milles käsitletakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlust (KOM(2006)0904 - C6-0015/2007 - 2006/0279(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ finantskonglomeraati kuuluvate krediidiasutuste, kindlustusseltside ja investeerimisühingute täiendava järelevalve kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0916 - C6-0014/2007 - 2006/0300(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ohtlike kaupade siseveo kohta (KOM(2006)0852 - C6-0012/2007 - 2006/0278(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 85/611/EMÜ avatud investeerimisfonde (UCITS) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0926 - C6-0010/2007 - 2006/0293(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 92/49/EMÜ otsekindlustustegevusega, välja arvatud elukindlustustegevusega seotud õigusnormide kooskõlastamise kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0924 - C6-0009/2007 - 2006/0289(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/675/EMÜ Euroopa kindlustuse ja kutsealase pensionikindlustuse komitee loomise kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0925 - C6-0008/2007 - 2006/0292(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist, seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0923 - C6-0007/2007 - 2006/0288(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0922 - C6-0006/2007 - 2006/0287(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liikmesriikide vesiviljelust käsitleva statistika esitamise kohta (KOM(2006)0864 - C6-0005/2007 - 2006/0286(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Malaisia valitsuse vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta (KOM(2006)0619 - C6-0004/2007 - 2006/0202(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega avatakse tariifikvoodid rafineerimistehastesse tarnitava toor-roosuhkru importimiseks Bulgaariasse ja Rumeeniasse turustusaastatel 2006/2007, 2007/2008 ja 2008/2009 (KOM(2006)0798 - C6-0003/2007 - 2006/0261(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv tõupuhaste aretusveiste kohta (kodifitseeritud versioon) (KOM(2006)0749 - C6-0002/2007 - 2006/0250(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/49/EÜ investeerimisühingute ja krediidiasutuste kapitali adekvaatsuse kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0901 - C6-0001/2007 - 2006/0283(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON


3. Saksamaa eesistumise kava (arutelu)

Nõukogu avaldus: Saksamaa eesistumise kava

Parlamendi president esines lühikese sissejuhatava avaldusega.

Angela Merkel (nõukogu eesistuja) esines avaldusega.

Sõna võttis José Manuel Barroso (komisjoni president).

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE-DE nimel, Martin Schulz fraktsiooni PSE nimel, Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel, Cristiana Muscardini fraktsiooni UEN nimel, Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel, Francis Wurtz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni IND/DEM nimel, Andreas Mölzer fraktsiooni ITS nimel, Hans-Peter Martin (fraktsioonilise kuuluvuseta), Werner Langen, Hannes Swoboda, Silvana Koch-Mehrin, Gabriele Zimmer, Jens-Peter Bonde, Jean-Claude Martinez, Gianni De Michelis, Timothy Kirkhope, Robert Goebbels, Lena Ek, Bairbre de Brún, Bastiaan Belder, Maciej Marian Giertych, Íñigo Méndez de Vigo, Jan Marinus Wiersma, Alexander Alvaro, Georgios Karatzaferis, József Szájer, Poul Nyrup Rasmussen, Hannu Takkula, Guntars Krasts, Markus Ferber, Bernhard Rapkay, Andrew Duff, Margie Sudre, Jo Leinen, Hartmut Nassauer, Bernard Poignant, Marian-Jean Marinescu, Dariusz Rosati, Mathieu Grosch, Gunnar Hökmark, Antonio Tajani, Angela Merkel ja José Manuel Barroso.

Arutelu lõpetati.


(Istung katkestati kell 12.25 ja jätkus kell 15.00)

ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident

4. Eelmiste istungite protokollide kinnitamine

Kinnitati 15.1.2007 ja 16.1.2007 istungite protokollid.


5. Parlamendi koosseis

Ewa Hedkvist Petersen on teatanud kirjalikult parlamendiliikme ametist lahkumisest alates 1. veebruarist 2007.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõikele 1 märkis parlament tema ametikoha vabaksjäämist ja teavitab sellest asjassepuutuvat liikmesriiki.


6. Tööplaan

Päevakorra järgmine punkt oli tööplaani arutamine.

Jagati välja jaanuari I ja II osaistungjärgu lõplik päevakorra projekt (PE 382.948/PDOJ), mille muutmiseks tehti järgmine ettepanek (kodukorra artikkel 132):

17.1.2007 ja 18.1.2007 istungid

kolmapäev

- ECON komisjon esitas taotluse lükata mõnele edaspidisele osaistungjärgule Pervenche Berèsi suuliselt vastatav küsimus komisjonile ELi tasandi kontrollimenetluste ühtlustamise tugevdamise kohta (lõpliku päevakorra projekti punkt 28), et esitada see ühiseks arutamiseks koos nõukogule samal teemal esitatava suuliselt vastatava küsimusega.

Sõna võttis Pervenche Berès (ECON komisjoni esimees), kes põhjendas taotlust.

Parlament kiitis taotluse heaks.

neljapäev

- muudatusteta

31.1.2007 ja 1.2.2007 istungid

- muudatusteta

Tööplaan kinnitati.


7. Meditsiinipersonalile Liibüas mõistetud surmanuhtlus (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Meditsiinipersonalile Liibüas mõistetud surmanuhtlus

Günter Gloser (nõukogu eesistuja) ja Jacques Barrot (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Philip Dimitrov Dimitrov fraktsiooni PPE-DE nimel, Evgeni Kirilov fraktsiooni PSE nimel, Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel, Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel, Geoffrey Van Orden, Atanas Paparizov, Alexander Lambsdorff, Mario Borghezio, Eoin Ryan, Kathalijne Maria Buitenweg, Simon Busuttil, Kristian Vigenin, Sarah Ludford, Hanna Foltyn-Kubicka, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Marian Harkin, Simon Coveney, Ana Maria Gomes, Bogusław Sonik ja Pierre Schapira.

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

Sõna võtsid Miroslav Mikolášik, Günter Gloser ja Jacques Barrot.

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Vittorio Agnoletto, André Brie ja Willy Meyer Pleite fraktsiooni GUE/NGL nimel viie Bulgaaria meditsiiniõe ja Palestiina arsti vangistamise ja kohtuprotsessi kohta Liibüas seoses 1999. aastal Banghāzī lastehaiglas toimunud HIV/AIDSi juhtumiga (B6-0024/2007);

- Kristian Vigenin, Georgi Bliznashki, Evgeni Kirilov, Marusya Ivanova Lyubcheva, Mladen Petrov Chervenyakov, Atanas Paparizov, Jan Marinus Wiersma, Pasqualina Napoletano, Catherine Guy-Quint, Alexandra Dobolyi, Hannes Swoboda, Elena Valenciano Martínez-Orozco ja Pierre Schapira fraktsiooni PSE nimel Liibüas meditsiinitöötajatele määratud surmanuhtluse kohta (B6-0025/2007);

- Filiz Husmenova, Graham Watson, Adrian-Mihai Cioroianu, Stanimir Ilchev, Tchetin Kazak, Antonyia Parvanova ja Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel viie Bulgaaria meditsiiniõe ja Palestiina arsti vangistamise ja kohtuprotsessi kohta seoses 1999. aastal Banghāzī lastehaiglas toimunud HIV/AIDSi juhtumiga (B6-0026/2007);

- Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli ja Eoin Ryan fraktsiooni UEN nimel viie Bulgaaria medõe ja Palestiina arsti vangistamise ning kohtuasja kohta seoses HIV/AIDSi juhtumiga seotud süüdistusasjaga Benghazi lastehaiglas 1999. aastal (B6-0027/2007);

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda ja Cem Özdemir fraktsiooni Verts/ALE nimel viie Bulgaaria meditsiiniõe ja Palestiina arsti vangistamise ja kohtuprotsessi kohta seoses 1999. aastal Banghāzī lastehaiglas toimunud HIV/AIDSi juhtumiga (B6-0028/2007);

- Philip Dimitrov Dimitrov, Geoffrey Van Orden, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Simon Busuttil, Simon Coveney, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov ja Stefan Sofianski fraktsiooni PPE-DE nimel viie Bulgaaria meditsiiniõe ja Palestiina arsti vangistamise ja kohtuprotsessi kohta seoses 1999. aastal Banghāzī lastehaiglas toimunud HIV/AIDSi juhtumiga (B6-0029/2007).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.01.2007protokoll punkt 9.7.


8. Relvaekspordi seitsmes ja kaheksas aastaaruanne (arutelu)

Raport Euroopa Liidu relvaekspordi toimimisjuhendi rakendussätte 8 kohase nõukogu seitsmenda ja kaheksanda aastaaruande kohta (2006/2068(INI)) - Välisasjade komisjon. Raportöör: Raül Romeva i Rueda (A6-0439/2006)

Raül Romeva i Rueda tutvustas raportit.

Sõna võtsid Günter Gloser (nõukogu eesistuja) ja Jacques Barrot (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Karl von Wogau fraktsiooni PPE-DE nimel, Ana Maria Gomes fraktsiooni PSE nimel, Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel, Liam Aylward fraktsiooni UEN nimel, Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tobias Pflüger fraktsiooni GUE/NGL nimel, Georgios Karatzaferis fraktsiooni IND/DEM nimel, Günter Gloser, Geoffrey Van Orden, Panagiotis Beglitis, Marios Matsakis, Bart Staes, Jaromír Kohlíček, Gerard Batten ja Luis Yañez-Barnuevo García.

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

Sõna võtsid Sarah Ludford, Richard Howitt, Marianne Mikko, Józef Pinior, Joel Hasse Ferreira, Proinsias De Rossa ja Jacques Barrot.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.01.2007protokoll punkt 9.8.


9. Ühenduse raudteede arendamine ***II – Ühenduse raudteesüsteemis vedureid ja ronge juhtivate vedurijuhtide sertifitseerimine ***II – Rahvusvaheliste rongireisijate õigused ja kohustused ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/440/EMÜ ühenduse raudteede arendamise kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/14/EÜ raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõimsuse jaotamise ja raudteeinfrastruktuuri kasutustasude kehtestamise kohta (05895/2/2006 - C6-0309/2006 - 2004/0047(COD)) - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Georg Jarzembowski (A6-0475/2006)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ühenduse raudteesüsteemis vedureid ja ronge juhtivate vedurijuhtide sertifitseerimise kohta (05893/5/2006 - C6-0310/2006 - 2004/0048(COD)) - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Gilles Savary (A6-0480/2006)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rahvusvaheliste rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (05892/1/2006 - C6-0311/2006 - 2004/0049(COD)) - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Dirk Sterckx (A6-0479/2006)

Georg Jarzembowski tutvustas soovitust teisele lugemisele (A6-0475/2006).

Gilles Savary tutvustas soovitust teisele lugemisele (A6-0480/2006).

Dirk Sterckx tutvustas soovitust teisele lugemisele (A6-0479/2006).

Sõna võtsid Roth (nõukogu eesistuja) ja Jacques Barrot (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Elisabeth Jeggle fraktsiooni PPE-DE nimel, ja Bogusław Liberadzki fraktsiooni PSE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Mario MAURO
asepresident

Sõna võtsid Josu Ortuondo Larrea fraktsiooni ALDE nimel, Roberts Zīle fraktsiooni UEN nimel, Michael Cramer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Erik Meijer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Michael Henry Nattrass fraktsiooni IND/DEM nimel, Luca Romagnoli fraktsiooni ITS nimel, Jim Allister (fraktsioonilise kuuluvuseta), Reinhard Rack, Saïd El Khadraoui, Anne E. Jensen, Leopold Józef Rutowicz, Hélène Flautre, Jaromír Kohlíček, Johannes Blokland, Mathieu Grosch, Willi Piecyk, Paolo Costa ja Karin Roth.

(Arutelu katkestati ja see jätkub kell 21).


10. Komisjonide koosseis (muudatusettepanekute esitamise tähtaeg)

President on saanud esimeeste konverentsilt ettepaneku võtta vastu otsus komisjonide koosseisu kohta (B6-0031/2007).

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 18.1.2007 kell 9.30

Hääletus: 18.1.2007 kell 12.00.


(Istung katkestati kell 19.00 ja jätkus kell 21.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

11. Ühenduse raudteede arendamine ***II – Ühenduse raudteesüsteemis vedureid ja ronge juhtivate vedurijuhtide sertifitseerimine ***II – Rahvusvaheliste rongireisijate õigused ja kohustused ***II (arutelu jätkamine)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/440/EMÜ ühenduse raudteede arendamise kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/14/EÜ raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõimsuse jaotamise ja raudteeinfrastruktuuri kasutustasude kehtestamise kohta (05895/2/2006 - C6-0309/2006 - 2004/0047(COD)) - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Georg Jarzembowski (A6-0475/2006)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ühenduse raudteesüsteemis vedureid ja ronge juhtivate vedurijuhtide sertifitseerimise kohta (05893/5/2006 - C6-0310/2006 - 2004/0048(COD)) - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Gilles Savary (A6-0480/2006)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rahvusvaheliste rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (05892/1/2006 - C6-0311/2006 - 2004/0049(COD)) - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Dirk Sterckx (A6-0479/2006)

Sõna võtsid Sepp Kusstatscher, Pedro Guerreiro, Gabriele Albertini, Gary Titley, Jeanine Hennis-Plasschaert, Marie Anne Isler Béguin, Etelka Barsi-Pataky, Inés Ayala Sender, Nathalie Griesbeck, Jörg Leichtfried, Stanisław Jałowiecki, Justas Vincas Paleckis, Zsolt László Becsey, Vladimír Maňka, Luís Queiró, Dieter-Lebrecht Koch, Erna Hennicot-Schoepges ja Jacques Barrot (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: punkt 9.3punkt 9.4 ja 18.01.2007protokoll punkt 9.5.


12. Euroopa liiklusohutuse tegevusprogramm – vahekokkuvõte (arutelu)

Raport Euroopa liiklusohutuse tegevusprogrammi kohta – vahekokkuvõte (2006/2112(INI)) - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Ewa Hedkvist Petersen (A6-0449/2006)

Ewa Hedkvist Petersen tutvustas raportit.

Sõna võttis Jacques Barrot (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Dieter-Lebrecht Koch fraktsiooni PPE-DE nimel, Gary Titley fraktsiooni PSE nimel, Arūnas Degutis fraktsiooni ALDE nimel, Seán Ó Neachtain fraktsiooni UEN nimel, Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel, Erik Meijer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Kathy Sinnott fraktsiooni IND/DEM nimel, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Zita Gurmai, Hannu Takkula, Janusz Wojciechowski, Renate Sommer ja Emanuel Jardim Fernandes.

ISTUNGI JUHATAJA: Mechtild ROTHE
asepresident

Sõna võtsid Nathalie Griesbeck, Ryszard Czarnecki, Luis de Grandes Pascual, Inés Ayala Sender, Leopold Józef Rutowicz, Justas Vincas Paleckis, Luís Queiró, Proinsias De Rossa, Jim Higgins ja Jacques Barrot.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.01.2007protokoll punkt 9.9.


13. AKV-EÜ partnerluslepingu muutmine (Cotonou leping) *** (arutelu)

Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb lepingu sõlmimist, millega muudetakse koostöölepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse Ookeani riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel, millele on alla kirjutatud Cotonous, 23. juunil 2000 (06987/2006 - C6-0124/2006 - 2005/0071(AVC)) - Arengukomisjon. Raportöör: José Ribeiro e Castro (A6-0469/2006)

José Ribeiro e Castro tutvustas soovitust.

Sõna võttis Jacques Barrot (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Marie-Arlette Carlotti fraktsiooni PSE nimel, Fiona Hall fraktsiooni ALDE nimel, Jean-Claude Martinez fraktsiooni ITS nimel, Margrietus van den Berg, Glenys Kinnock, Pierre Schapira, Ana Maria Gomes, Kader Arif ja Jacques Barrot.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 18.01.2007protokoll punkt 9.2.


14. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument "Päevakord" PE 382.948/OJJE).


15. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.25.

Julian Priestley

Hans-Gert Poettering

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Ciornei, Cioroianu, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Gobbo, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Husmenova, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Lombardo, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silaghi, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sofianski, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika