Indekss 
Protokols
PDF 189kWORD 175k
Trešdiena, 2007. gada 17. janvāris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Vācijas prezidentūras programma (debates)
 4.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana
 5.Parlamenta sastāvs
 6.Darba kārtība
 7.Nāvessoda piespriešana medicīnas darbiniekiem Lībijā (debates)
 8.Septītais un Astotais ikgadējais ziņojums par ieroču eksportu (debates)
 9.Kopienas dzelzceļa attīstība ***II - Vilcienu vadītāju sertifikācija, kuri vada lokomotīves un vilcienus Kopienas dzelzceļu sistēmā ***II - Starptautisku dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi ***II (debates)
 10.Komiteju sastāvs (termiņš grozījumu iesniegšanai)
 11.Kopienas dzelzceļa attīstība ***II – Vilcienu vadītāju sertifikācija, kuri vada lokomotīves un vilcienus Kopienas dzelzceļu sistēmā ***II – Starptautisku dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi ***II (debašu turpināšana)
 12.Eiropas rīcības plāns ceļu satiksmes drošībai — starpposma pārskats (debates)
 13.Partnerattiecību nolīgums starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem un EK ("Kotonū nolīgums") *** (debates)
 14.Nākamās sēdes darba kārtība
 15.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.35.

°
° ° °

Sēdes vadītājs ir saņēmis darba kārtības grozījumu, kuru viņš nodos Parlamentam izskatīšanai plkst. 15.00.


2. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Padomes regulai par zvejniecības partnerattiecību nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Grenlandes Autonomijas valdību, no otras puses (COM(2006)0804 – C6-0506/2006 – 2006/0262(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

PECH

atzinums :

DEVE, BUDG

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko izveido shēmu, lai kompensētu papildu izmaksas, kuras radušās Azoru salu, Madeiras, Kanāriju salu, Francijas Gviānas un Reinjonas departamentu zvejniecības produktu tirdzniecībā 2007.–2013. gadā (COM(2006)0740 – C6-0505/2006 – 2006/0247(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

PECH

atzinums :

BUDG, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (kodificēta versija) (COM(2006)0812 – C6-0504/2006 – 2006/0264(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/49/EK par drošību Kopienas dzelzceļos (COM(2006)0784 – C6-0493/2006 – 2006/0272(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Kopienas dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību (kodificēta versija) (COM(2006)0783 – C6-0474/2006 – 2006/0273(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

TRAN

atzinums :

ITRE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 881/2004 par Eiropas Dzelzceļa aģentūras izveidošanu (COM(2006)0785 – C6-0473/2006 – 2006/0274(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

TRAN

atzinums :

BUDG

- Priekšlikums Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm (COM(2006)0815 – C6-0036/2007 – 2006/0271(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

EMPL

atzinums :

FEMM, ITRE, ECON

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 2005/32/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības attiecībā uz enerģiju patērējošiem ražojumiem, un ar kuru groza Padomes Direktīvu 92/42/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 96/57/EK un 2000/55/EK, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006)0907 – C6-0034/2007 – 2006/0291(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

ENVI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Direktīvu 2000/60/EK, ar kuru izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006)0921 – C6-0032/2007 – 2006/0297(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

ENVI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2001/18/EK par ģenētiski modificētu organismu apzinātu izplatīšanu vidē, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006)0920 – C6-0031/2007 – 2006/0296(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

ENVI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām īstenošanas pilnvarām (COM(2006)0919 – C6-0030/2007 – 2006/0295(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

ENVI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006)0918 – C6-0029/2007 – 2006/0298(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2002/83/EK par dzīvības apdrošināšanu, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006)0917 – C6-0028/2007 – 2006/0299(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006)0912 – C6-0027/2007 – 2006/0307(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

ENVI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006)0909 – C6-0026/2007 – 2006/0282(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

ECON

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 396/2005, ar kuru paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006)0908 – C6-0025/2007 – 2006/0294(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

ENVI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/43/EK, ar kuru paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu, attiecībā uz Komisijai piešķirtām ieviešanas pilnvarām (COM(2006)0903 – C6-0024/2007 – 2006/0285(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/48/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006)0902 – C6-0023/2007 – 2006/0284(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

ECON

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2005/60/EK par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006)0906 – C6-0022/2007 – 2006/0281(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2002/95/EK par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006)0915 – C6-0021/2007 – 2006/0303(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

ENVI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, attiecībā uz Komisijai piešķirto pilnvaru ieviešanas kārtību (COM(2006)0911 – C6-0020/2007 – 2006/0306(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

ECON

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA), attiecībā uz Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (COM(2006)0914 – C6-0019/2007 – 2006/0302(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

ENVI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2004/39/EK, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006)0910 – C6-0018/2007 – 2006/0305(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

ECON

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2005/68/EK par pārapdrošināšanu, saistībā ar Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006)0905 – C6-0017/2007 – 2006/0280(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

ECON

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/6/EK par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu izmantošanu), attiecībā uz Komisijai piešķirtām ieviešanas pilnvarām (COM(2006)0913 – C6-0016/2007 – 2006/0301(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

ECON

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), attiecībā uz Komisijai piešķirtajām īstenošanas pilnvarām (COM(2006)0904 – C6-0015/2007 – 2006/0279(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK par papildu uzraudzību kredītiestādēm, apdrošināšanas uzņēmumiem un ieguldījumu sabiedrībām finanšu konglomerātos, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006)0916 – C6-0014/2007 – 2006/0300(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

ECON

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem (COM(2006)0852 – C6-0012/2007 – 2006/0278(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

TRAN

atzinums :

ENVI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 85/611/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU), attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006)0926 – C6-0010/2007 – 2006/0293(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

ECON

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 92/49/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006)0924 – C6-0009/2007 – 2006/0289(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

ECON

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/675/EEK, ar kuru izveido Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju komiteju, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006)0925 – C6-0008/2007 – 2006/0292(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

ECON

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū, attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām (COM(2006)0923 – C6-0007/2007 – 2006/0288(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

ENVI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem, attiecībā uz Komisijai piešķirto izpildes pilnvaru īstenošanas kārtību (COM(2006)0922 – C6-0006/2007 – 2006/0287(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

ENVI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā dalībvalstis iesniedz statistiku par akvakultūru (COM(2006)0864 – C6-0005/2007 – 2006/0286(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

PECH

- Padomes lēmums par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Malaizijas valdību par atsevišķiem gaisa pārvadājumu aspektiem (COM(2006)0619 – C6-0004/2007 – 2006/0202(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

TRAN

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko atver tarifa kvotas niedru jēlcukura importam Bulgārijā un Rumānijā, lai nodrošinātu piegādes rafinēšanai 2006./2007., 2007./2008. un 2008./2009. tirdzniecības gadā (COM(2006)0798 – C6-0003/2007 – 2006/0261(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

AGRI

- Priekšlikums Padomes direktīvai par liellopu sugu tīršķirnes vaisliniekiem (kodificēta versija) (COM(2006)0749 – C6-0002/2007 – 2006/0250(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/49/EK par ieguldījumu sabiedrību un kredītiestāžu kapitāla pietiekamību, saistībā ar Komisijai piešķirtajām īstenošanas pilnvarām (COM(2006)0901 – C6-0001/2007 – 2006/0283(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

ECON


3. Vācijas prezidentūras programma (debates)

Padomes paziņojums: Vācijas prezidentūras programma.

Sēdes vadītājs sniedza īsu ievadpaziņojumu.

Angela Merkel (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja) sniedza paziņojumu.

Uzstājās José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs).

Uzstājās: Joseph Daul PPE-DE grupas vārdā, Martin Schulz PSE grupas vārdā, Graham Watson ALDE grupas vārdā, Cristiana Muscardini UEN grupas vārdā, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā, Francis Wurtz GUE/NGL grupas vārdā, Nigel Farage IND/DEM grupas vārdā, Andreas Mölzer ITS grupas vārdā, Hans-Peter Martin, pie grupām nepiederošs deputāts, Werner Langen, Hannes Swoboda, Silvana Koch-Mehrin, Gabriele Zimmer, Jens-Peter Bonde, Jean-Claude Martinez, Gianni De Michelis, Timothy Kirkhope, Robert Goebbels, Lena Ek, Bairbre de Brún, Bastiaan Belder, Maciej Marian Giertych, Íñigo Méndez de Vigo, Jan Marinus Wiersma, Alexander Alvaro, Georgios Karatzaferis, József Szájer, Poul Nyrup Rasmussen, Hannu Takkula, Guntars Krasts, Markus Ferber, Bernhard Rapkay, Andrew Duff, Margie Sudre, Jo Leinen, Hartmut Nassauer, Bernard Poignant, Marian-Jean Marinescu, Dariusz Rosati, Mathieu Grosch, Gunnar Hökmark, Antonio Tajani, Angela Merkel un José Manuel Barroso.

Debates tika slēgtas.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.25 un atsākta plkst. 15.00)

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

4. Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana

2007. gada 15. janvāra un 2007. gada 16. janvāra sēžu protokoli tika apstiprināti.


5. Parlamenta sastāvs

Ewa Hedkvist Petersen ir rakstiski paziņojusi par atkāpšanos no Parlamenta deputātes pienākumu pildīšanas, sākot no 2007. gada 1. februāra.

Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. punktu Parlaments paziņo, ka ir radusies brīva vieta, un par to informē attiecīgo dalībvalsti.


6. Darba kārtība

Nākamais punkts bija darba kārtība.

Tika izdalīts šā gada janvāra pirmās un otrās plenārsēdes galīgais darba kārtības projekts (PE 382.948/PDOJ), kurā ierosināja turpmāk minēto grozījumu (Reglamenta 132. pants).

2007. gada 17. un 18. janvāra sēdes

Trešdiena

- ECON komitejas pieprasījums uz vēlāku sesiju atlikt Pervenche Berès mutisko jautājumu Komisijai par uzraudzības prakses turpmāku konverģenci ES līmenī (galīgā darba kārtības projekta 28. punkts), lai to izskatītu kopīgās debatēs vienlaicīgi ar šādu pašu mutisko jautājumu Padomei.

Uzstājās Pervenche Berès (ECON komitejas priekšsēdētāja), kura pamatoja pieprasījumu.

Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.

Ceturtdiena

- bez grozījumiem

2007. gada 31. janvāra un 1. februāra sēdes

- bez grozījumiem

Tādējādi darba kārtība tika noteikta.


7. Nāvessoda piespriešana medicīnas darbiniekiem Lībijā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Nāvessoda piespriešana medicīnas darbiniekiem Lībijā.

Günter Gloser (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās: Philip Dimitrov Dimitrov PPE-DE grupas vārdā, Evgeni Kirilov PSE grupas vārdā, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE grupas vārdā, Hélène Flautre Verts/ALE grupas vārdā, Geoffrey Van Orden, Atanas Paparizov, Alexander Lambsdorff, Mario Borghezio, Eoin Ryan, Kathalijne Maria Buitenweg, Simon Busuttil, Kristian Vigenin, Sarah Ludford, Hanna Foltyn-Kubicka, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Marian Harkin, Simon Coveney, Ana Maria Gomes, Bogusław Sonik un Pierre Schapira.

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Miroslav Mikolášik, Günter Gloser un Jacques Barrot.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Vittorio Agnoletto, André Brie un Willy Meyer Pleite GUE/NGL grupas vārdā – par piecu bulgāru medicīnas māsu un palestīniešu ārsta ieslodzījumu un tiesāšanu Lībijā saistībā ar apsūdzībām, kas attiecas uz HIV/AIDS inficēšanās gadījumu 1999. gadā Bengāzī bērnu slimnīcā (B6-0024/2007);

- Kristian Vigenin, Georgi Bliznashki, Evgeni Kirilov, Marusya Ivanova Lyubcheva, Mladen Petrov Chervenyakov, Atanas Paparizov, Jan Marinus Wiersma, Pasqualina Napoletano, Catherine Guy-Quint, Alexandra Dobolyi, Hannes Swoboda, Elena Valenciano Martínez-Orozco un Pierre Schapira PSE grupas vārdā – par nāves soda piespriešanu medicīniskajam personālam Lībijā (B6-0025/2007);

- Filiz Husmenova, Graham Watson, Adrian-Mihai Cioroianu, Stanimir Ilchev, Tchetin Kazak, Antonyia Parvanova un Frédérique Ries ALDE grupas vārdā – par piecu bulgāru medicīnas māsu un palestīniešu ārsta ieslodzījumu un tiesāšanu saistībā ar apsūdzībām, kas attiecas uz HIV/AIDS inficēšanās gadījumu 1999. gadā Bengāzī bērnu slimnīcā (B6-0026/2007);

- Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli un Eoin Ryan UEN grupas vārdā – par piecu bulgāru medicīnas māsu un palestīniešu ārsta ieslodzījumu un tiesāšanu saistībā ar apsūdzībām, kas attiecas uz HIV/AIDS inficēšanās gadījumu 1999. gadā Bengāzī bērnu slimnīcā (B6-0027/2007);

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda un Cem Özdemir Verts/ALE grupas vārdā – par piecu bulgāru medicīnas māsu un palestīniešu ārsta ieslodzījumu un tiesāšanu saistībā ar apsūdzībām, kas attiecas uz HIV/AIDS inficēšanās gadījumu 1999. gadā Bengāzī bērnu slimnīcā (B6-0028/2007);

- Philip Dimitrov Dimitrov, Geoffrey Van Orden, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Simon Busuttil, Simon Coveney, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov un Stefan Sofianski PPE-DE grupas vārdā – par piecu bulgāru medicīnas māsu un palestīniešu ārsta ieslodzījumu un tiesāšanu saistībā ar apsūdzībām, kas attiecas uz HIV/AIDS inficēšanās gadījumu 1999. gadā Bengāzī bērnu slimnīcā (B6-0029/2007).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 18. janvāra protokola 9.7. punkts.


8. Septītais un Astotais ikgadējais ziņojums par ieroču eksportu (debates)

Ziņojums par Padomes Septīto un Astoto ikgadējo ziņojumu par Eiropas Savienības Rīcības kodeksa attiecībā uz ieroču eksportu 8. operatīvo noteikumu (2006/2068(INI)) - Ārlietu komiteja. Referents: Raül Romeva i Rueda (A6-0439/2006).

Raül Romeva i Rueda iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Günter Gloser (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās: Karl von Wogau PPE-DE grupas vārdā, Ana Maria Gomes PSE grupas vārdā, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE grupas vārdā, Liam Aylward UEN grupas vārdā, Carl Schlyter Verts/ALE grupas vārdā, Tobias Pflüger GUE/NGL grupas vārdā, Georgios Karatzaferis IND/DEM grupas vārdā, Günter Gloser, Geoffrey Van Orden, Panagiotis Beglitis, Marios Matsakis, Bart Staes, Jaromír Kohlíček, Gerard Batten un Luis Yañez-Barnuevo García.

SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Sarah Ludford, Richard Howitt, Marianne Mikko, Józef Pinior, Joel Hasse Ferreira, Proinsias De Rossa un Jacques Barrot.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 18. janvāra protokola 9.8. punkts.


9. Kopienas dzelzceļa attīstība ***II - Vilcienu vadītāju sertifikācija, kuri vada lokomotīves un vilcienus Kopienas dzelzceļu sistēmā ***II - Starptautisku dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/440/EEK par Kopienas dzelzceļa attīstību un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/14/EK par dzelzceļa infrastruktūras jaudas iedalīšanu un maksas iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu un drošības sertifikāciju (05895/2/2006 — C6-0309/2006 — 2004/0047(COD)) - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Georg Jarzembowski (A6-0475/2006).

Ieteikums otrajam lasījumam attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par to vilcienu vadītāju sertifikāciju, kuri vada lokomotīves un vilcienus Kopienas dzelzceļu sistēmā (05893/5/2006 — C6-0310/2006 — 2004/0048(COD)) - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Gilles Savary (A6-0480/2006).

Ieteikums otrajam lasījumam attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par starptautisku dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (05892/1/2006 — C6-0311/2006 — 2004/0049(COD)) - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Dirk Sterckx (A6-0479/2006).

Georg Jarzembowski iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam (A6-0475/2006).

Gilles Savary iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam (A6-0480/2006).

Dirk Sterckx iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam (A6-0479/2006).

Uzstājās: Karin Roth (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja), Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās: Elisabeth Jeggle PPE-DE grupas vārdā un Bogusław Liberadzki PSE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Mario MAURO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Josu Ortuondo Larrea ALDE grupas vārdā, Roberts Zīle UEN grupas vārdā, Michael Cramer Verts/ALE grupas vārdā, Erik Meijer GUE/NGL grupas vārdā, Michael Henry Nattrass IND/DEM grupas vārdā, Luca Romagnoli ITS grupas vārdā, Jim Allister , pie grupām nepiederošs deputāts, Reinhard Rack, Saïd El Khadraoui, Anne E. Jensen, Leopold Józef Rutowicz, Hélène Flautre, Jaromír Kohlíček, Johannes Blokland, Mathieu Grosch, Willi Piecyk, Paolo Costa un Karin Roth.

(Debates tika pārtrauktas. Tās atsāks plkst. 21.00).


10. Komiteju sastāvs (termiņš grozījumu iesniegšanai)

Sēdes vadītājs ir saņēmis Priekšsēdētāju konferences priekšlikumu lēmumam par komiteju sastāvu (B6-0031/2007).

Termiņš grozījumu iesniegšanai: 18.01.2007. plkst. 9.30.

Balsošana: 18.01.2007. plkst. 12.00.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 19.00 un atsākta plkst. 21.00.)

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

11. Kopienas dzelzceļa attīstība ***II – Vilcienu vadītāju sertifikācija, kuri vada lokomotīves un vilcienus Kopienas dzelzceļu sistēmā ***II – Starptautisku dzelzceļa pasažieru tiesības un pienākumi ***II (debašu turpināšana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/440/EEK par Kopienas dzelzceļa attīstību un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/14/EK par dzelzceļa infrastruktūras jaudas iedalīšanu un maksas iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu un drošības sertifikāciju (05895/2/2006 — C6-0309/2006 — 2004/0047(COD)) - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Georg Jarzembowski (A6-0475/2006).

Ieteikums otrajam lasījumam attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par to vilcienu vadītāju sertifikāciju, kuri vada lokomotīves un vilcienus Kopienas dzelzceļu sistēmā (05893/5/2006 — C6-0310/2006 — 2004/0048(COD)) - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Gilles Savary (A6-0480/2006).

Ieteikums otrajam lasījumam attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par starptautisku dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem (05892/1/2006 — C6-0311/2006 — 2004/0049(COD)) - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Dirk Sterckx (A6-0479/2006).

Uzstājās: Sepp Kusstatscher, Pedro Guerreiro, Gabriele Albertini, Gary Titley, Jeanine Hennis-Plasschaert, Marie Anne Isler Béguin, Etelka Barsi-Pataky, Inés Ayala Sender, Nathalie Griesbeck, Jörg Leichtfried, Stanisław Jałowiecki, Justas Vincas Paleckis, Zsolt László Becsey, Vladimír Maňka, Luís Queiró, Dieter-Lebrecht Koch, Erna Hennicot-Schoepges un Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 18. janvāra protokola 9.3. punkts, 9.4. punkts un 9.5. punkts.


12. Eiropas rīcības plāns ceļu satiksmes drošībai — starpposma pārskats (debates)

Ziņojums par Eiropas rīcības plānu ceļu satiksmes drošībai — starpposma pārskats (2006/2112(INI)) - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Ewa Hedkvist Petersen (A6-0449/2006).

Ewa Hedkvist Petersen iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās: Dieter-Lebrecht Koch PPE-DE grupas vārdā, Gary Titley PSE grupas vārdā, Arūnas Degutis ALDE grupas vārdā, Seán Ó Neachtain UEN grupas vārdā, Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā, Erik Meijer GUE/NGL grupas vārdā, Kathy Sinnott IND/DEM grupas vārdā, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Zita Gurmai, Hannu Takkula, Janusz Wojciechowski, Renate Sommer un Emanuel Jardim Fernandes.

SĒDI VADA: Mechtild ROTHE
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās: Nathalie Griesbeck, Ryszard Czarnecki, Luis de Grandes Pascual, Inés Ayala Sender, Leopold Józef Rutowicz, Justas Vincas Paleckis, Luís Queiró, Proinsias De Rossa, Jim Higgins un Jacques Barrot.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 18. janvāra protokola 9.9. punkts.


13. Partnerattiecību nolīgums starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem un EK ("Kotonū nolīgums") *** (debates)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par tāda nolīguma noslēgšanu, ar ko groza Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas noslēgts 2000. gada 23. jūnijā Kotonū (06987/2006 - C6-0124/2006 - 2005/0071(AVC)) - Attīstības komiteja. Referents: José Ribeiro e Castro (A6-0469/2006).

José Ribeiro e Castro iepazīstināja ar ieteikumu.

Uzstājās Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās: Marie-Arlette Carlotti PSE grupas vārdā, Fiona Hall ALDE grupas vārdā, Jean-Claude Martinez ITS grupas vārdā, Margrietus van den Berg, Glenys Kinnock, Pierre Schapira, Ana Maria Gomes, Kader Arif un Jacques Barrot.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 18. janvāra protokola 9.2. punkts.


14. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 382.948/OJJE).


15. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.25.

Julian Priestley

Hans-Gert Pöttering

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Ciornei, Cioroianu, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Gobbo, Goebbels, Goepel, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Husmenova, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, Lombardo, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silaghi, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sofianski, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika