Zoznam 
Zápisnica
PDF 197kWORD 199k
Štvrtok, 18. januára 2007 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Integrovaný prístup k rovnosti žien a mužov v rámci práce výborov (rozprava)
 4.Rozhodné právo pre mimozmluvné záväzky („Rím II“) *** II (rozprava)
 5.Oznámenie spoločnej pozície Rady
 6.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 7.Vyšetrovací výbor vo veci úpadku spoločnosti Equitable Life Assurance Society (predĺženie mandátu)
 8.Oznámenie predsedníctva
 9.Hlasovanie
  
9.1.Zloženie výborov
  
9.2.Zmena a doplnenie dohody o partnerstve AKT/ES („Dohoda z Cotonou“) *** (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.3.Rozvoj železníc Spoločenstva ***II (hlasovanie)
  
9.4.Certifikácia rušňovodičov rušňov a vlakov ***II (hlasovanie)
  
9.5.Práva a povinnosti cestujúcich v medzinárodnej železničnej preprave ***II (hlasovanie)
  
9.6.Rozhodné právo pre mimozmluvné záväzky („Rím II“) ***II (hlasovanie)
  
9.7.Odsúdenie zdravotníkov v Líbyi na trest smrti (hlasovanie)
  
9.8.Siedma a ôsma výročná správa o vývoze zbraní (hlasovanie)
  
9.9.Európsky akčný program bezpečnosti na cestách - strednodobé preskúmanie (hlasovanie)
  
9.10.Integrovaný prístup k rovnosti žien a mužov v rámci práce výborov(hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Zloženie výborov a delegácií
 13.Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity
 14.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 15.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku)
 16.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 17.Termín nasledujúcej schôdze
 18.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Luisa MORGANTINI
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 10.05 h.


2. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Rady o ochrannej známke Spoločenstva (kodifikované znenie) (COM(2006)0830 - C6-0050/2007 - 2006/0267(CNS))

pridelené

gestorský :

JURI

- Návrh nariadenia Rady o kontrole opatrení tvoriacich súčasť systému financovania Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, vykonávaných členskými štátmi (kodifikované znenie) (COM(2006)0813 - C6-0049/2007 - 2006/0265(CNS))

pridelené

gestorský :

JURI

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1868/94, ktorým sa zavádza systém kvót pre výrobu zemiakového škrobu (COM(2006)0827 - C6-0046/2007 - 2006/0268(CNS))

pridelené

gestorský :

AGRI

- Návrh nariadenia Rady o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre niektoré poľnohospodárske výrobky (COM(2006)0822 - C6-0045/2007 - 2006/0269(CNS))

pridelené

gestorský :

AGRI

- Návrh nariadenia Rady ktoré mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1784/ 2003 o spoločnej organizácii trhu s obilninami (COM(2006)0755 - C6-0044/2007 - 2006/0256(CNS))

pridelené

gestorský :

AGRI

stanovisko :

BUDG

- Návrh smernice Rady o nepriamych daniach z navyšovania kapitálu (prepracované znenie) (COM(2006)0760 - C6-0043/2007 - 2006/0253(CNS))

pridelené

gestorský :

ECON

stanovisko :

JURI

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 01/2007 - Oddiel III - Komisia (SEC(2007)0026 - C6-0037/2007 - 2007/2012(GBD))

pridelené

gestorský :

BUDG

- Podnet Fínskej republiky na účely prijatia rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa akt Rady, ktorým sa prijímajú pravidlá uplatniteľné na analytické súbory Europolu (16336/2006 - C6-0048/2007 - 2007/0802(CNS))

pridelené

gestorský :

LIBE

- Podnet Fínskej republiky na účely prijatia rozhodnutia Rady, ktorým sa upravujú základné platy a príplatky uplatniteľné pre zamestnancov Europolu (16333/2006 - C6-0047/2007 - 2007/0801(CNS))

pridelené

gestorský :

LIBE

stanovisko :

BUDG

2) poslancov

2.1) návrhy uznesení (čl. 113 rokovacieho poriadku)

- Cristiana Muscardini a Roberta Angelilli. Návrh uznesenia o psychickom a fyzickom zdraví modeliek (B6-0030/2007)

pridelené

gestorský :

ENVI

stanovisko :

FEMM


3. Integrovaný prístup k rovnosti žien a mužov v rámci práce výborov (rozprava)

Správa o integrovanom prístupe k rovnosti žien a mužov v rámci práce výborov (2005/2149(INI)) - Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví. Spravodajkyňa Anna Záborská (A6-0478/2006)

Anna Záborská uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Lívia Járóka za skupinu PPE-DE, Britta Thomsen za skupinu PSE, Siiri Oviir za skupinu ALDE, Roberta Angelilli za skupinu UEN, Satu Hassi za skupinu Verts/ALE, Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, Derek Roland Clark za skupinu IND/DEM, Irena Belohorská nezávislá poslankyňa, Edit Bauer, Lissy Gröner, Danutė Budreikaitė, Jan Tadeusz Masiel, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Sylwester Chruszcz, Zita Pleštinská, Zita Gurmai, Piia-Noora Kauppi, Teresa Riera Madurell, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ljudmila Novak a Inger Segelström.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.10 zápisnice zo dňa 18.01.2007.


4. Rozhodné právo pre mimozmluvné záväzky („Rím II“) *** II (rozprava)

Odporúčanie do druhého čítania k spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky („Rím II“) (09751/7/2006 - C6-0317/2006 - 2003/0168(COD)) - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa Diana Wallis (A6-0481/2006)

Diana Wallis uviedla odporúčanie do druhého čítania.

PREDSEDNÍCTVO: Gérard ONESTA
podpredseda

V rozprave vystúpil Franco Frattini (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Rainer Wieland za skupinu PPE-DE, Manuel Medina Ortega za skupinu PSE, Toomas Savi za skupinu ALDE, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Barbara Kudrycka, Andrzej Jan Szejna, Piia-Noora Kauppi a Antolín Sánchez Presedo.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.6 zápisnice zo dňa 18.01.2007.


5. Oznámenie spoločnej pozície Rady

Predseda oznámil, že na základe článku 57 ods. 1 rokovacieho poriadku mu boli doručené nasledujúce spoločné pozície Rady spolu s dôvodmi ich prijatia ako aj pozícia Komisie:

- Spoločná pozícia Rady prijatá Radou 11. decembra 2006 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (13736/1/2006 - C6-0042/2007 - 2000/0212(COD))
pridelené gestorský: TRAN

- Spoločná pozícia prijatá Radou 11. decembra 2006 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002 (14039/1/2006 - C6-0041/2007 - 2005/0191(COD))
pridelené gestorský: TRAN

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady prijatá 11. decembra 2006, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá („rámcová smernica“) (09911/3/2006 - C6-0040/2007 - 2003/0153(COD))
pridelené gestorský: IMCO

- Spoločná pozícia prijatá Radou 4. decembra 2006 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá pre menovité množstvá spotrebiteľsky balených výrobkov, zrušujú sa smernice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/211/EHS (13484/1/2006 - C6-0039/2007 - 2004/0248(COD))
pridelené gestorský: IMCO

- Spoločná pozícia prijatá Radou 23. novembra 2006 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení a manažmente povodňových rizík (12131/6/2006 - C6-0038/2007 - 2006/0005(COD))
pridelené gestorský: ENVI

Niektoré texty zatiaľ nie sú k dispozícii v bulharčine a rumunčine, Rada sa však zaviazala odovzdať ich Parlamentu v čo najkratšom čase.

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho stanoviska preto začína plynúť v nasledujúci deň, t.j. 19.1.2007.


(Rokovanie bolo prerušené o 11.35 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 h)

PREDSEDNÍCTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predseda

6. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Daniel Varela Suanzes-Carpegna informoval predsedníctvo, že je prítomný, ale že jeho meno nie je uvedené na prezenčnej listine.

Glyn Ford oznámil, že bol prítomný počas voľby kvestorov (bod 8 zápisnice zo 16.1.2007), ale hlasovania sa nezúčastnil.

°
° ° °

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


7. Vyšetrovací výbor vo veci úpadku spoločnosti Equitable Life Assurance Society (predĺženie mandátu)

Predseda oznámil, že konferencia predsedov sa rozhodla predĺžiť mandát Vyšetrovacieho výboru vo veci úpadku spoločnosti Equitable Life Assurance Society o tri mesiace.

Parlament toto rozhodnutie schválil.


8. Oznámenie predsedníctva

Predseda oznámil, že konferencia predsedov sa na svojej dnešnej schôdzi rozhodla postupne pozvať prezidentov Bulharska a Rumunska na slávnostné zasadania, ktoré sa budú konať počas schôdze dňa 1.2.2007 od 11 h do 12 h.

Hlasovanie bude preto odložené na 12 h.


9. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.


9.1. Zloženie výborov

- návrh rozhodnutia konferencie predsedov o zložení výborov (B6-0031/2007)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P6_TA(2007)0001)

Predseda v súlade s dnešným rozhodnutím konferencie predsedov navrhol tieto kroky s cieľom umožniť vytvorenie parlamentných výborov na nasledujúcej schôdzi v Bruseli:

- konečný termín predkladania návrhov na menovanie do výborov: utorok 30. január o 12.00 h

- schôdza konferencie predsedov: utorok 30. január o 17.00 h

Po skončení schôdze konferencie predsedov bude poslancom zaslané oznámenie, ktoré bude obsahovať návrhy konferencie predsedov a konečný termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k týmto návrhom.

- konečný termín na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: streda 31. január o 15.00 h

- formálne oznámenie návrhov konferencie predsedov týkajúcich sa názvov výborov: streda 31. január o 15.00 h

- hlasovanie: streda 31. január o 17.30 h

- ustanovujúce schôdze výborov: streda večer / štvrtok dopoludnia

Parlament súhlasil s týmto návrhom.


9.2. Zmena a doplnenie dohody o partnerstve AKT/ES („Dohoda z Cotonou“) *** (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísaná v Cotonou 23. júna 2000 (06987/2006 - C6-0124/2006 - 2005/0071(AVC)) - Výbor pre rozvoj. Spravodajca José Ribeiro e Castro (A6-0469/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P6_TA(2007)0002)

Parlament ho preto schválil.


9.3. Rozvoj železníc Spoločenstva ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/440/EHS o rozvoji železníc Spoločenstva a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/14/ES o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry a vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry (05895/2/2006 - C6-0309/2006 - 2004/0047(COD)) - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Georg Jarzembowski (A6-0475/2006)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2007)0003)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

- Georg Jarzembowski (spravodajca) uiedol, že v dôsledku zamietnutia druhej časti pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 16 neprepadá tretia časť tohto návrhu, o ktorej sa preto môže hlasovať;

- v odpovedi na otázku, ktorú položila Eva Lichtenberger, potvrdil Georg Jarzembowski, že pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40 prepadá.


9.4. Certifikácia rušňovodičov rušňov a vlakov ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o certifikácii rušňovodičov rušňov a vlakov v železničnom systéme v Spoločenstve (05893/5/2006 - C6-0310/2006 - 2004/0048(COD)) - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Gilles Savary (A6-0480/2006)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2007)0004)


9.5. Práva a povinnosti cestujúcich v medzinárodnej železničnej preprave ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach a povinnostiach cestujúcich v medzinárodnej železničnej preprave (05892/1/2006 - C6-0311/2006 - 2004/0049(COD)) - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Dirk Sterckx (A6-0479/2006)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2007)0005)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

- v odpovedi na otázku, ktorú položil Georg Jarzembowski, objasnil Dirk Sterckx (spravodajca) hlasovanie po častiach o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch 22 a 47.


9.6. Rozhodné právo pre mimozmluvné záväzky („Rím II“) ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky („Rím II“) (09751/7/2006 - C6-0317/2006 - 2003/0168(COD)) - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa Diana Wallis (A6-0481/2006)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený v znení zmien a doplnení (P6_TA(2007)0006)


9.7. Odsúdenie zdravotníkov v Líbyi na trest smrti (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B6-0024/2007, B6-0025/2007, B6-0026/2007, B6-0027/2007, B6-0028/2007 a B6-0029/2007

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0024/2007

(nahrádzajúci B6-0024/2007, B6-0025/2007, B6-0026/2007, B6-0027/2007, B6-0028/2007 a B6-0029/2007):

podaný týmito poslancami:

Philip Dimitrov Dimitrov, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Stefan Sofianski, Geoffrey Van Orden, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Simon Busuttil a Simon Coveney za skupinu PPE-DE,

Kristian Vigenin, Georgi Bliznashki, Evgeni Kirilov, Marusya Ivanova Lyubcheva, Mladen Petrov Chervenyakov, Atanas Paparizov, Jan Marinus Wiersma, Pasqualina Napoletano, Catherine Guy-Quint, Alexandra Dobolyi, Hannes Swoboda, Elena Valenciano Martínez-Orozco a Pierre Schapira za skupinu PSE,

Filiz Husmenova, Graham Watson, Adrian-Mihai Cioroianu, Stanimir Ilchev, Tchetin Kazak, Antonyia Parvanova, Nedzhmi Ali, Christina Christova, Lydia Shouleva, Frédérique Ries a Marios Matsakis za skupinu ALDE,

Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Eoin Ryan, Roberta Angelilli a Ģirts Valdis Kristovskis za skupinu UEN,

Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Kathalijne Maria Buitenweg, Cem Özdemir a Elly de Groen-Kouwenhoven za skupinu Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto, André Brie a Willy Meyer Pleite za skupinu GUE/NGL

Prijatý (P6_TA(2007)0007)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

- Marios Matsakis predložil ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k odsekom 2 a 8, ktoré boli prijaté;

- Hélène Flautre predložila ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k odsekom 6 a 12, ktoré boli prijaté.


9.8. Siedma a ôsma výročná správa o vývoze zbraní (hlasovanie)

Správa o siedmej a ôsmej výročnej správe Rady predloženej v súlade s platným ustanovením č. 8 Kódexu správania Európskej únie pri vývoze zbraní (2006/2068(INI)) - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Raül Romeva i Rueda (A6-0439/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0008)


9.9. Európsky akčný program bezpečnosti na cestách - strednodobé preskúmanie (hlasovanie)

Správa: Európsky akčný program bezpečnosti na cestách - strednodobé preskúmanie (2006/2112(INI)) - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa Ewa Hedkvist Petersen (A6-0449/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0009)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

- Hannes Swoboda ocenil prácu spravodajkyne, ktorá odstúpi z funkcie poslankyne (Predseda sa pripojil k jeho slovám).


9.10. Integrovaný prístup k rovnosti žien a mužov v rámci práce výborov(hlasovanie)

Správa o integrovanom prístupe k rovnosti žien a mužov v rámci práce výborov (2005/2149(INI)) - Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví. Spravodajkyňa Anna Záborská (A6-0478/2006)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P6_TA(2007)0010)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

- Johannes Blokland stiahol v mene spravodajkyne žiadosť o hlasovanie po častiach o odseku 6 a navrhol namiesto toho ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh (Parlament vyslovil súhlas s touto žiadosťou, ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol následne prijatý).


PREDSEDNÍCTVO: Luigi COCILOVO
podpredseda

10. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

RC-B6-0024/2007 - Odsúdenie zdravotníkov v Líbyi na trest smrti: Dimitar Stoyanov

Správa: Georg Jarzembowski - A6-0475/2006, Správa: Gilles Savary - A6-0480/2006 a Správa: Dirk Sterckx - A6-0479/2006: Gilles Savary


11. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

- Paolo Costa oznámil, že jeho hlasovacie zariadenie nefungovalo počas hlasovania o správe: Georg Jarzembowski – A6 – 0475/2006: pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35;

- Bernard Lehideux a Pedro Guerreiro oznámili, že ich hlasovacie zariadenie nefungovalo počas hlasovania o správe: Anna Záborská - A6-0478/2006: pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10;

- Francisca Pleguezuelos Aguilar oznámila, že jej hlasovacie zariadenie nefungovalo počas hlasovania o správe: Anna Záborská - A6-0478/2006: pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30/2;

- Peter Skinner a Glyn Ford oznámili, že ich hlasovacie zariadenie nefungovalo počas hlasovania o správe: Anna Záborská - A6-0478/2006.


12. Zloženie výborov a delegácií

Na žiadosť skupín PPE-DE, PSE a ALDE Parlament schválil tieto menovania:

výbor ECON: Philip Dimitrov Dimitrov

výbor TRAN: Eduard Raul Hellvig

výbor CULT: Gheorghe Vergil Şerbu

výbor JURI: Marusya Ivanova Lyubcheva

výbor LIBE: Konstantin Dimitrov, Mladen Petrov Chervenyakov, Adina-Ioana Vălean

Charlotte Cederschiöld už nie je stálou členkou.

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ-Turecko: Luis de Grandes Pascual, ktorým je nahradený Alejo Vidal-Quadras

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ-Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko: Antonios Trakatellis, ktorým je nahradený Georgios Papastamkos

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ-Rusko: Georgios Papastamkos

Delegácia pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými: Francisco José Millán Mon, ktorým je nahradený Gerardo Galeote

Delegácia pri Parlamentnom výbore Európa-Stredozemie: Gerardo Galeote, ktorým je nahradený Francisco José Millán Mon


13. Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity

Príslušné talianske úrady podali žiadosť, aby bol Gian Paolo Gobbo zbavený poslaneckej imunity v rámci prebiehajúceho trestného konania pred súdom vo Verone.


14. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Súhlas na vypracovanie iniciatívnej správy(článok 45 rokovacieho poriadku)

výbor AFET

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Towards a common European foreign policy on energy (2007/2000(INI))
(stanovisko: DEVE, ENVI, INTA, ITRE)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 11.1.2007)

- Rozvoj dialógu a konzultácií s tretími krajinami v oblasti ľudských práv (2007/2001(INI))
(stanovisko: FEMM)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 11.1.2007)

výbor DEVE

- Súčasný stav vzťahov EÚ - Afrika (2007/2002(INI))
(stanovisko: AFET)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 11.1.2007)

výbor ECON

- Verejné financie v EMÚ 2006 (2007/2004(INI))
(stanovisko: BUDG)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 11.1.2007)

výbor ENVI

- Stratégia EÚ na podporu členských štátov pri znižovaní škôd súvisiacich s požívaním alkoholu (2007/2005(INI))
(stanovisko: CULT, EMPL, TRAN)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 11.1.2007)

- Tematická stratégia trvalo udržateľného využívania pesticídov (2007/2006(INI))
(stanovisko: AGRI)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 11.1.2007)

výbor FEMM

- Trestná činnosť mladistvých: úloha žien a rodiny (2007/2011(INI))
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 11.1.2007)

výbor IMCO

- Zelená kniha o revízii právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľov (2007/2010(INI))
(stanovisko: ECON)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 11.1.2007)

výbor INTA

- Obchod a klimatické zmeny (2007/2003(INI))
(stanovisko: ENVI, ITRE)
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 11.1.2007)

Rozšírená spolupráca výborov

výbor AFET

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Towards a common European foreign policy on energy (2007/2000(INI))
(stanovisko: DEVE, ENVI, INTA)
Rozšírená spolupráca výborov AFET, ITRE
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 11.1.2007)

výbor EMPL

- Osvedčenia v oblasti celoživotného vzdelávania (COM(2006)0479 - C6-0294/2006 - 2006/0163(COD))
(stanovisko: FEMM, ITRE)
Rozšírená spolupráca výborov EMPL, CULT
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 11.1.2007)

výbor ITRE

- Európsky technologický inštitút (COM(2006)0604 - C6-0355/2006 - 2006/0197(COD))
(stanovisko: BUDG, JURI, CONT, IMCO)
Rozšírená spolupráca výborov ITRE, CULT
(Na základe rozhodnutia konferencie predsedov 11.1.2007)

Pridelenie výborom

výbor CULT

- Obnovená politika EÚ v oblasti turistického ruchu: za pevnejšie partnerstvo v rámci európskeho turistického ruchu (2006/2129(INI))
pridelené gestorský: TRAN
stanovisko: CULT, ENVI, EMPL, REGI


15. Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku)

Počet podpisov, ktoré získali písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 116 ods. 3 rokovacieho poriadku):

Dokument č.

Autor

Podpisy

64/2006

Robert Evans, Paulo Casaca, David Martin, Sajjad Karim a Carl Schlyter

88

65/2006

Renato Brunetta

41

66/2006

Oldřich Vlasák

35

67/2006

Mary Honeyball, John Bowis a Caroline Lucas

58

68/2006

Manolis Mavrommatis, Vasco Graça Moura a José Albino Silva Peneda

97

69/2006

Aldo Patriciello

11

70/2006

Alessandra Mussolini a Carlo Casini

23

71/2006

Luca Romagnoli

29

72/2006

Milan Gaľa, Barbara Kudrycka, Zita Pleštinská a Peter Šťastný

74

73/2006

Mario Borghezio

11

74/2006

Manuel dos Santos, Fausto Correia, Jamila Madeira a Emanuel Fernandes

24

75/2006

Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Alexander Alvaro, Lissy Gröner a Thomas Mann

53

76/2006

Andreas Mölzer

22

77/2006

Andreas Mölzer

11

78/2006

Bogusław Rogalski, Bogdan Pęk a Ryszard Czarnecki

18

79/2006

Milan Horáček, Simon Coveney a Christa Prets

127

80/2006

Michael Cashman, Andrew Duff a Richard Howitt

29

81/2006

Alessandra Mussolini

5

82/2006

Stanisław Jałowiecki

47

83/2006

Philip Claeys, Frank Vanhecke a Koenraad Dillen

11

84/2006

Catherine Stihler

58

85/2006

Jacky Henin, Marco Rizzo a Helmuth Markov

10

86/2006

Adriana Poli Bortone

15

87/2006

Jolanta Dičkutė, John Bowis, Stephen Hughes, Frédérique Ries a Thomas Ulmer

72

88/2006

Daniel Strož

17

89/2006

Ignasi Guardans Cambó, Panayiotis Demetriou, Ana Maria Gomes, Gérard Onesta a Sylvia-Yvonne Kaufmann

69

90/2006

Caroline Lucas, Jillian Evans, Luigi Cocilovo a Jean Lambert

30

91/2006

Daniel Strož

11

1/2007

Philip Claeys, Frank Vanhecke a Koenraad Dillen

6

2/2007

Robert Evans, Mojca Drčar Murko, Gitte Seeberg a Carl Schlyter

22

3/2007

Bogusław Rogalski

13

4/2007

Konrad Szymański, Charles Tannock a Marek Siwiec

24

5/2007

Eugenijus Gentvilas, Arūnas Degutis, Gintaras Didžiokas a Eugenijus Maldeikis

9


16. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Podľa čl. 172 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z tohto rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


17. Termín nasledujúcej schôdze

Budúce schôdze sa budú konať 31.1.2007 a 1.2.2007.


18. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 13.00 hod.

Julian Priestley

Hans-Gert Pöttering

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andrejevs, Andria, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bobošíková, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Ciornei, Cioroianu, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Díez González, Dillen, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jill Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hellvig, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudghton, Hughes, Husmenova, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lax, Lechner, Le Foll, Lehideux, Leichtfried, Jean-Marie Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Poignant, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Silaghi, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Sofianski, Sommer, Sonik, Spautz, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titley, Tomczak, Toubon, Toussas, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia