Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 31 януари 2007 г. - Брюксел

8. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от парламентарни комисии

1.1) доклади

- * Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно сключването на Споразумение за партньорство в областта на рибното стопанство между Европейската общност и Република Габон (COM(2006)0454 - C6-0303/2006 - 2006/0156(CNS)) – комисия PECH - Докладчик: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2006)

- Доклад относно включването на устойчивостта в политиките за сътрудничество в областта на развитието (2006/2246(INI)) – комисия DEVE – Докладчик: Danutė Budreikaitė (A6-0474/2006)

- *** Препоръка относно предложението за решение на Съвета относно позицията на Общността във връзка с проекторегламента на Икономическата комисия на ООН за Европа относно одобрението на разделителни системи, предназначени да предпазват пътниците срещу размяна на багажи, доставяни в допълнение към оригиналното оборудване на превозни средства (11523/2006 - C6-0346/2006 - 2006/0035(AVC)) – комисия INTA - Докладчик: Enrique Barón Crespo (A6-0473/2006)

- *** Препоръка относно предложението за решение на Съвета относно позицията на Общността във връзка с проекторегламента на Икономическата комисия на ООН за Европа относно одобрението на моторни превозни средства по отношение на предното зрително поле на водача на моторното превозно средство (11522/2006 - C6-0347/2006 - 2006/0041(AVC)) – комисия INTA – Докладчик: Enrique Barón Crespo (A6-0472/2006)

- Доклад относно корпоративната социална отговорност: ново партньорство (2006/2133(INI)) – комисия EMPL - Докладчик: Richard Howitt (A6-0471/2006)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета относно сключването на научно и технологично споразумение за сътрудничество между Европейската общност и Република Корея (COM(2006)0422 - C6-0438/2006 - 2006/0141(CNS)) – комисия ITRE – Докладчик: Giles Chichester (A6-0470/2006)

- Доклад относно създаването на евро-средиземноморска зона за свободна търговия (2006/2173(INI)) – комисия INTA – Докладчик: Kader Arif (A6-0468/2006)

- Доклад относно пътя към разработване на европейска политика в областта на радиочестотния спектър (2006/2212(INI)) – комисия ITRE - Докладчик: Fiona Hall (A6-0467/2006)

- ***I Доклад по предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците (COM(2005)0667 - C6-0009/2006 - 2005/0281(COD)) - комисия ENVI - Докладчик: Caroline Jackson (A6-0466/2006)

- Доклад по препоръките към Комисията за "Насърчаване на здравословното хранене и физическата активност: Европейско измерение за превенцията на наднорменото тегло, затлъстяването и хроничните заболявания" (2006/2231(INI)) – комисия ENVI – Докладчик: Frédérique Ries (A6-0450/2006)

- Доклад относно тематична стратегия за рециклирането на отпадъци (2006/2175(INI)) – комисия ENVI - Докладчик: Johannes Blokland (A6-0438/2006)

- ***I Доклад по предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение и удължаване срока на действие на Решение № 804/2004/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно създаване на Програма за действие на Общността за насърчаване на дейности в областта на защита на финансовите интереси на Общността (Програма „Херкулес II“) (COM(2006)0339 - C6-0216/2006 - 2006/0114(COD)) – комисия CONT – Докладчик: Herbert Bösch (A6-0002/2007)

Правна информация - Политика за поверителност