Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 31. tammikuuta 2007 - Bryssel

8. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) parlamentin valiokunnilta:

1.1) mietinnöt:

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Gabonin tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä (KOM(2006)0454 - C6-0303/2006 - 2006/0156(CNS)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2006)

- Mietintö kestävyyden huomioon ottamisesta kehitysyhteistyöpolitiikassa (2006/2246(INI)) - DEVE-valiokunta - Esittelijä: Danutė Budreikaitė (A6-0474/2006)

- *** Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi yhteisön kannasta Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöluonnokseen, joka koskee matkustajia siirtyviltä matkatavaroilta suojaavien, muina kuin ajoneuvojen alkuperäisosina toimitettavien tilanjakojärjestelmien hyväksymistä (11523/2006 - C6-0346/2006 - 2006/0035(AVC)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Enrique Barón Crespo (A6-0473/2006)

- *** Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi yhteisön kannasta luonnokseen Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission säännöksi moottoriajoneuvojen hyväksynnästä moottoriajoneuvon kuljettajan etunäkyvyysalueen osalta (11522/2006 - C6-0347/2006 - 2006/0041(AVC)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Enrique Barón Crespo (A6-0472/2006)

- Mietintö yritysten yhteiskuntavastuusta: uusi kumppanuus (2006/2133(INI)) - EMPL-valiokunta - Esittelijä: Richard Howitt (A6-0471/2006)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Korean tasavallan välillä (KOM(2006)0422 - C6-0438/2006 - 2006/0141(CNS)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Giles Chichester (A6-0470/2006)

- Mietintö Euro–Välimeri-alueen vapaakauppa-alueen perustamisesta (2006/2173(INI)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Kader Arif (A6-0468/2006)

- Mietintö: Kohti eurooppalaista radiotaajuuspolitiikkaa (2006/2212(INI)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Fiona Hall (A6-0467/2006)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jätteistä (KOM(2005)0667 - C6-0009/2006 - 2005/0281(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Caroline Jackson (A6-0466/2006)

- Mietintö vihreästä kirjasta "Terveellisen ruokavalion ja liikunnan edistäminen: eurooppalainen ulottuvuus ylipainoisuuden, lihavuuden ja kroonisten sairauksien ehkäisemisessä" (2006/2231(INI)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Frédérique Ries (A6-0450/2006)

- Mietintö jätteiden kierrätystä koskevasta teemakohtaisesta strategiasta (2006/2175(INI)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Johannes Blokland (A6-0438/2006)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön tukiohjelman perustamisesta yhteisön taloudellisten etujen suojaamiseksi toteutettavien toimien tukemiseksi 21 päivänä huhtikuuta 2004 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 804/2004/EY muuttamisesta ja sen voimassaolon jatkamisesta (Herkules II -ohjelma) (KOM(2006)0339 - C6-0216/2006 - 2006/0114(COD)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: Herbert Bösch (A6-0002/2007)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö