Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 31 januari 2007 - Bryssel

8. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från parlamentets utskott

1.1) betänkanden:

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om ingående av avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Gabon (KOM(2006)0454 - C6-0303/2006 - 2006/0156(CNS)) - utskottet PECH - Föredragande: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2006)

- Betänkande om integrering av hållbarhetsperspektivet i politiken för utvecklingssamarbete (2006/2246(INI)) - utskottet DEVE - Föredragande: Danutė Budreikaitė (A6-0474/2006)

- *** Rekommendation om förslaget till rådets beslut om gemenskapens ståndpunkt i fråga om utkastet till föreskrifter från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa om typgodkännande av avskiljningsanordningar som skall skydda passagerarna mot rörelser i bagaget och som levereras som icke originalutrustning för fordon (11523/2006 - C6-0346/2006 - 2006/0035(AVC)) - utskottet INTA - Föredragande: Enrique Barón Crespo (A6-0473/2006)

- *** Rekommendation om förslaget till rådets beslut om gemenskapens inställning till utkastet till föreskrifter från FN:s ekonomiska kommission för Europa om godkännande av motorfordon vad gäller förarens siktfält framåt (11522/2006 - C6-0347/2006 - 2006/0041(AVC)) - utskottet INTA - Föredragande: Enrique Barón Crespo (A6-0472/2006)

- Betänkande om företagens sociala ansvar: ett nytt partnerskap (2006/2133(INI)) - utskottet EMPL - Föredragande: Richard Howitt (A6-0471/2006)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Korea (KOM(2006)0422 - C6-0438/2006 - 2006/0141(CNS)) - utskottet ITRE - Föredragande: Giles Chichester (A6-0470/2006)

- Betänkande om skapandet av ett frihandelsområde för EU och länderna kring Medelhavet (2006/2173(INI)) - utskottet INTA - Föredragande: Kader Arif (A6-0468/2006)

- Betänkande om en europeisk radiospektrumpolitik (2006/2212(INI)) - utskottet ITRE - Föredragande: Fiona Hall (A6-0467/2006)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall (KOM(2005)0667 - C6-0009/2006 - 2005/0281(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Caroline Jackson (A6-0466/2006)

- Betänkande om ”Främja goda kostvanor och motion: en europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar” (2006/2231(INI)) - utskottet ENVI - Föredragande: Frédérique Ries (A6-0450/2006)

- Betänkande om en temainriktad strategi för materialåtervinning av avfall (2006/2175(INI)) - utskottet ENVI - Föredragande: Johannes Blokland (A6-0438/2006)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring och förlängning av Europaparlamentets och rådets beslut nr 804/2004/EG av den 21 april 2004 om ett gemenskapsprogram för att främja åtgärder inom området för skydd av gemenskapens ekonomiska intressen (Herkules II-programmet) (KOM(2006)0339 - C6-0216/2006 - 2006/0114(COD)) - utskottet CONT - Föredragande: Herbert Bösch (A6-0002/2007)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy