Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0131/2006 (B6-0001/2007)

Συζήτηση :

PV 31/01/2007 - 19
CRE 31/01/2007 - 19

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2007 - Βρυξέλλες

19. Νέα συμφωνία "PNR" - SWIFT (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Νέα συμφωνία "PNR"

Προφορική ερώτηση (O-0131/2006) που κατέθεσαν η Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON και ο Jean-Marie Cavada, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: SWIFT (B6-0001/2007)

Προφορική ερώτηση (O-0132/2006) που κατέθεσαν η Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON και ο Jean-Marie Cavada, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς το Συμβούλιο: SWIFT (B6-0002/2007)

Οι Günter Gloser (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Οι Pervenche Berès και Jean-Marie Cavada αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Mihael Brejc, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martine Roure, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, και Kathalijne Maria Buitenweg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Sylvia-Yvonne Kaufmann, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philip Claeys, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Carlos Coelho, Σταύρος Λαμπρινίδης, Wolf Klinz, Ryszard Czarnecki, Cem Özdemir, Alexander Radwan, Michael Cashman, Adina-Ioana Vălean, Piia-Noora Kauppi, Ulrich Stockmann, Alexander Alvaro, Frieda Brepoels, Sarah Ludford, Corien Wortmann-Kool, Hubert Pirker, Günter Gloser και Franco Frattini.

Δεδομένου ότι οι προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί δεν διατίθενται ακόμη, θα ανακοινωθούν αργότερα (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.02.2007).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.02.2007.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adam BIELAN
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου