Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 196kWORD 100k
Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2007 - Βρυξέλλες
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Πανηγυρική συνεδρίαση - Roumanie
 3.Δήλωση της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Σύνθεση του Σώματος
 6.Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας
 7.Ορισμοί στις επιτροπές (πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων)
 8.Κατάθεση εγγράφωv
 9.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 10.Συνέχειες που δόθηκαν στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 11.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 12.Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 116 του Κανονισμού)
 13.Ημερήσια διάταξη
 14.Υποδοχή
 15.Δικαιοστάσιο για τη θανατική ποινή (συζήτηση)
 16.Αλλαγή του κλίματος (συζήτηση)
 17.Ώρα των ψηφοφοριών
  
17.1.Ορισμοί στις κοινοβουλευτικές επιτροπές (ψηφοφορία)
 18.Αλλαγή του κλίματος (συνέχεια της συζήτησης)
 19.Νέα συμφωνία "PNR" - SWIFT (συζήτηση)
 20.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 21.Προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης: μια ευρωπαϊκή διάσταση για την πρόληψη του υπερβολικού βάρους, της παχυσαρκίας και των χρόνιων παθήσεων (συζήτηση)
 22.Προθεσμίες παραγραφής στις διασυνοριακές διαφορές που αφορούν τραυματισμούς και θανατηφόρα ατυχήματα (συζήτηση)
 23.Διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση (συζήτηση)
 24.Οι σχέσεις της ΕΕ με τις Νήσους του Ειρηνικού - Στρατηγική για μια ενισχυμένη εταιρική σχέση (συζήτηση)
 25.Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν * (συζήτηση)
 26.Ενσωμάτωση της διάστασης της αειφορίας στις πολιτικές αναπτυξιακής συνεργασίας (συζήτηση)
 27.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 28.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 3 μ.μ.


2. Πανηγυρική συνεδρίαση - Roumanie

Από τις 3 μ.μ έως τις 3.40 μ.μ, το Σώμα, συνέρχεται σε πανηγυρική συνεδρίαση επ' ευκαιρία της επισκέψεως του κ. Traian Basescu, Προέδρου της Ρουμανίας.


3. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση στην οποία, εξ ονόματος του Κοινοβουλίου, καταδικάζει τη δολοφονία στην Τουρκία, στις 19 Ιανουαρίου 2007, του Αρμενίου δημοσιογράφου Hrant Dink.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή.


4. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


5. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες αυστριακές αρχές ανακοινώνουν τον διορισμό του Wolfgang Bulfon στην θέση της Maria Berger, ως βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με ισχύ από τις 18.01.2007.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή του ή δεν έχει εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, ο Wolfgang Bulfon καταλαμβάνει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προβεί σε γραπτή δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβιβαστο με την ιδιότητά του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


6. Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας

Στις 31.01.2007 ο Renato Brunetta διαβίβασε στην Προεδρία επιστολή με την οποία ζητεί την παρέμβαση του Κοινοβουλίου ενώπιον των αρμόδιων ιταλικών αρχών για την υπεράσπιση της βουλευτικής ασυλίας του στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας που εκκρεμεί στο αρμόδιο δικαστήριο της Trente.

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3, του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμφθηκε στην επιτροπή JURI.


7. Ορισμοί στις επιτροπές (πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έχει λάβει την πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων σχετικά με τους ορισμούς στις επιτροπές, η οποία έχει διανεμηθεί στους βουλευτές.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα, στις 5.30 μ.μ..


8. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

1.1) εκθέσεις:

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν (COM(2006)0454 - C6-0303/2006 - 2006/0156(CNS)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Σταύρος Αρναουτάκης (A6-0477/2006)

- Έκθεση σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης της αειφορίας στις πολιτικές αναπτυξιακής συνεργασίας (2006/2246(INI)) - επιτροπή DEVE - Εισηγήτρια: Danutė Budreikaitė (A6-0474/2006)

- *** Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέση της Κοινότητας επί του σχεδίου κανονισμού της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με την έγκριση συστημάτων διαχωρισμού για την προστασία των επιβατών από μετατοπιζόμενες αποσκευές, τα οποία παρέχονται ως μη γνήσιος εξοπλισμός οχήματος (11523/2006 - C6-0346/2006 - 2006/0035(AVC)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Enrique Barón Crespo (A6-0473/2006)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση της Κοινότητας όσον αφορά το σχέδιο κανονισμού της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με την έγκριση μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά το οπτικό πεδίο του οδηγού μηχανοκίνητων οχημάτων (11522/2006 - C6-0347/2006 - 2006/0041(AVC)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Enrique Barón Crespo (A6-0472/2006)

- ´Εκθεση σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη: μια νέα εταιρική σχέση (2006/2133(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγητής: Richard Howitt (A6-0471/2006)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την σύναψη της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Κορέας (COM(2006)0422 - C6-0438/2006 - 2006/0141(CNS)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Giles Chichester (A6-0470/2006)

- ´Εκθεση σχετικά με τη δημιουργία της ευρωμεσογειακής ζώνης ελεύθερων συναλλαγών (2006/2173(INI)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Kader Arif (A6-0468/2006)

- Έκθεση σχετικά με τη διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής για το ραδιοφάσμα (2006/2212(INI)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Fiona Hall (A6-0467/2006)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα (COM(2005)0667 - C6-0009/2006 - 2005/0281(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Caroline Jackson (A6-0466/2006)

- Έκθεση σχετικά με την «Προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης: μια ευρωπαϊκή διάσταση για την πρόληψη του υπερβολικού βάρους, της παχυσαρκίας και των χρόνιων παθήσεων» (2006/2231(INI)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Frédérique Ries (A6-0450/2006)

- Έκθεση σχετικά με την "Θεματική Στρατηγική για την ανακύκλωση των αποβλήτων" (2006/2175(INI)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Johannes Blokland (A6-0438/2006)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί και παρατείνει την απόφαση 804/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης για την προώθηση δράσεων στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας (πρόγραμμα "Hercule II") (COM(2006)0339 - C6-0216/2006 - 2006/0114(COD)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Herbert Bösch (A6-0002/2007)


9. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Το Συμβούλιο διαβίβασε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των εξής εγγράφων:

- Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας·

- Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας για την επανεξέταση του ύψους της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Νορβηγίας που προβλέπεται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τη συμμετοχή της Νορβηγίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ)·

- Συμφωνία συνεργασίας για ένα παγκόσμιο σύστημα δορυφορικής πλοήγησης (GNSS) πολιτικής χρήσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της και του Βασιλείου του Μαρόκου.


10. Συνέχειες που δόθηκαν στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις συνέχειες που δόθηκαν στις θέσεις και τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των περιόδων συνόδου του Σεπτεμβρίου II και Οκτωβρίου I έχει διανεμηθεί.


11. Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές:

γραπτές δηλώσεις για καταχώριση στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού):

- Adriana Poli Bortone, σχετικά με την προστασία των φαρμακοποιών εντός της ευρωπαϊκής αγοράς (0006/2007)·

- Oldřich Vlasák, σχετικά με την προσέγγιση γεγονότων από την κοινή μας Ιστορία (0007/2007)·

- Jo Leinen, Frédérique Ries, Erik Meijer και Bernat Joan i Marí, σχετικά με το διωγμό των Μπαχάι στο Ιράν (0008/2007)·

- Jim Higgins, Dan Jørgensen, John Bowis και Linda McAvan, σχετικά με τα trans-λιπαρά οξέα (0009/2007)·

- Elmar Brok, Nicole Fontaine, Bronisław Geremek, Jo Leinen και Íñigo Méndez de Vigo, σχετικά με την ίδρυση Ένωσης Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αμύνης (0010/2007)·

- Michael Cashman, Sophia in 't Veld, Raül Romeva i Rueda, Alexander Stubb και John Bowis, σχετικά με την καταπολέμηση του ομοφοβικού εκφοβισμού (0011/2007)·

- Graham Watson, Joseph Daul, Martin Schulz, Cristiana Muscardini και Daniel Cohn-Bendit, σχετικά με τη θανατική ποινή: υπέρ ενός παγκόσμιου μορατόριουμ για τις εκτελέσεις με στόχο την πλήρη κατάργησή τους (0012/2007).


12. Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 116 του Κανονισμού)

Οι γραπτές δηλώσεις αριθ. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72/2006 καταπίπτουν, δεδομένου ότι δεν συγκέντρωσαν τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών, δυνάμει του άρθρου 116, παράγραφος 5, του Κανονισμού.


13. Ημερήσια διάταξη

Η ημερήσια διάταξη των εργασιών καθορίστηκε ( σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.01.2007) και διανεμήθηκε ένα διορθωτικό στην ημερήσια διάταξη(PE 382.948/OJ/COR).

Η ημερήσια διάταξη καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

14. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, τον κ. José Guadarrama, Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων "Ευρώπη" της Γερουσίας του Μεξικού, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.


15. Δικαιοστάσιο για τη θανατική ποινή (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Δικαιοστάσιο για τη θανατική ποινή

Οι Günter Gloser (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Benita Ferrero-Waldner (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνει ο José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Pasqualina Napoletano, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Marco Pannella, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Luisa Morgantini, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Koenraad Dillen, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Alessandro Battilocchio, μη εγγεγραμμένος, Simon Coveney, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Sarah Ludford, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Jim Allister, Carlo Casini, Ignasi Guardans Cambó, Bogusław Sonik, Justas Vincas Paleckis, Genowefa Grabowska, Józef Pinior, Παναγιώτης Μπεγλίτης, Günter Gloser και Benita Ferrero-Waldner.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto, André Brie, Luisa Morgantini, Willy Meyer Pleite, Miguel Portas και Mary Lou McDonald, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL , σχετικά με μια παγκόσμια αναστολή της θανατικής ποινής (B6-0032/2007)

- Martin Schulz, Pasqualina Napoletano και Elena Valenciano Martínez-Orozco, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με την πρωτοβουλία για μια παγκόσμια αναστολή της θανατικής ποινής (B6-0033/2007)

- Marco Pannella και Marco Cappato, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την πρωτοβουλία υπέρ ενός οικουμενικού μορατόριουμ στη θανατική ποινή (B6-0034/2007)

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Antonio Tajani, Simon Coveney και Piia-Noora Kauppi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την πρωτοβουλία υπέρ ενός οικουμενικού μορατόριουμ στη θανατική ποινή (B6-0035/2007)

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Angelika Beer, Daniel Cohn-Bendit και Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη θανατική ποινή (B6-0036/2007)

- Eugenijus Maldeikis, Roberta Angelilli και Eoin Ryan, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την πρωτοβουλία για μια παγκόσμια αναστολή της θανατικής ποινής (B6-0037/2007)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 01.02.2007.


16. Αλλαγή του κλίματος (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Αλλαγή του κλίματος

Οι Σταύρος Δήμας (Μέλος της Επιτροπής) και Sigmar Gabriel (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Guido Sacconi, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Seán Ó Neachtain, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Δεδομένου ότι έφτασε η ώρα των ψηφοφοριών, η συζήτηση διακόπτεται στο σημείο αυτό.

Θα επαναληφθεί μετά από την ώρα των ψηφοφοριών.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Martin Schulz σχετικά με την ανάγκη να προβλεφθεί μια μικρή διακοπή της συνεδρίασης πριν από την έναρξη της ώρας των ψηφοφοριών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους ομιλητές να παρέμβουν χωρίς πίεση (Ο Πρόεδρος δεσμεύεται σχετικά).

17. Ώρα των ψηφοφοριών

17.1. Ορισμοί στις κοινοβουλευτικές επιτροπές (ψηφοφορία)

Πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων: Ορισμοί στις κοινοβουλευτικές επιτροπές

Οι τροπολογίες 1 και 2 δεν είναι παραδεκτές.

Η πρόταση εγκρίνεται.

Ο κατάλογος που περιέχει τους ανωτέρω ορισμούς, μαζί με τις ακόλουθες τροποποιήσεις εκ μέρους των Ομάδων PPE-DE, PSE, ALDE και ITS, επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά:

επιτροπή INTA: Albert Jan Maat αντί Joseph Daul

επιτροπή CONT: αφαίρεση του Simon Busuttil από τον κατάλογο των τακτικών μελών

επιτροπή ENVI: η Pilar Ayuso αντί Peter Liese

επιτροπή ITRE: ο Peter Liese αντί Philip Dimitrov Dimitrov

επιτροπή IMCO: η Gabriela Creţu αντί της Corina Creţu

επιτροπή REGI: ο Andrzej Jan Szejna αντί της Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

επιτροπή TRAN: προσθήκη του Lars Wohlin

επιτροπή AGRI: Joseph Daul αντί Albert Jan Maat

επιτροπή PECH: η Avril Doyle αντί Giorgio Carollo και προσθήκη του Duarte Freitas

επιτροπή CULT: η Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc αντί της Marine Le Pen

επιτροπή JURI: η Lidia Joanna Geringer de Oedenberg αντί Andrzej Jan Szejna

επιτροπή LIBE: ο Károly Ferenc Szabó αντί Marian-Jean Marinescu, η Marine Le Pen αντί της Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc

επιτροπή FEMM: προσθήκη της Zita Pleštinská

επιτροπή PETI: ο Richard Seeber αντί Gitte Seeberg και προσθήκη των Daniel Caspary, Paolo Costa και Marian Harkin


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pierre MOSCOVICI
Αντιπρόεδρος

18. Αλλαγή του κλίματος (συνέχεια της συζήτησης)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Αλλαγή του κλίματος

Παρεμβαίνουν οι Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Luca Romagnoli, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Sigmar Gabriel (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου), Avril Doyle, Dorette Corbey, Chris Davies, Claude Turmes, Δημήτριος Παπαδημούλης, Derek Roland Clark, Jana Bobošíková, Françoise Grossetête, Riitta Myller, Henrik Lax, Caroline Lucas, Umberto Guidoni, Johannes Blokland, Hans-Peter Martin, Gunnar Hökmark, Edite Estrela, Anne Laperrouze, Satu Hassi, Pilar Ayuso, Eluned Morgan, Péter Olajos, Andres Tarand, Ján Hudacký, Gyula Hegyi, Herbert Reul, Matthias Groote, Anders Wijkman, Proinsias De Rossa, Σταύρος Δήμας (Μέλος της Επιτροπής) και Sigmar Gabriel.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

Δεδομένου ότι οι προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί δεν διατίθενται ακόμη, θα ανακοινωθούν αργότερα (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.02.2007).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.02.2007


19. Νέα συμφωνία "PNR" - SWIFT (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Νέα συμφωνία "PNR"

Προφορική ερώτηση (O-0131/2006) που κατέθεσαν η Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON και ο Jean-Marie Cavada, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: SWIFT (B6-0001/2007)

Προφορική ερώτηση (O-0132/2006) που κατέθεσαν η Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON και ο Jean-Marie Cavada, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς το Συμβούλιο: SWIFT (B6-0002/2007)

Οι Günter Gloser (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Οι Pervenche Berès και Jean-Marie Cavada αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Mihael Brejc, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martine Roure, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, και Kathalijne Maria Buitenweg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Sylvia-Yvonne Kaufmann, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philip Claeys, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Carlos Coelho, Σταύρος Λαμπρινίδης, Wolf Klinz, Ryszard Czarnecki, Cem Özdemir, Alexander Radwan, Michael Cashman, Adina-Ioana Vălean, Piia-Noora Kauppi, Ulrich Stockmann, Alexander Alvaro, Frieda Brepoels, Sarah Ludford, Corien Wortmann-Kool, Hubert Pirker, Günter Gloser και Franco Frattini.

Δεδομένου ότι οι προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί δεν διατίθενται ακόμη, θα ανακοινωθούν αργότερα (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.02.2007).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.02.2007.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adam BIELAN
Αντιπρόεδρος


20. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν σε ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 144 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Zsolt László Becsey, Józef Pinior, Marco Pannella, Věra Flasarová, Dimitar Stoyanov, Jim Allister, Martin Dimitrov, Elizabeth Lynne, Bairbre de Brún, Jana Bobošíková, József Szájer, Yannick Vaugrenard, Ilda Figueiredo, Laima Liucija Andrikienė, Danutė Budreikaitė, Milan Gaľa, Marco Cappato, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Μάριος Ματσάκης, Zita Pleštinská, Zbigniew Zaleski, Avril Doyle, Romana Jordan Cizelj και Czesław Adam Siekierski.


21. Προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης: μια ευρωπαϊκή διάσταση για την πρόληψη του υπερβολικού βάρους, της παχυσαρκίας και των χρόνιων παθήσεων (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την «Προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης: μια ευρωπαϊκή διάσταση για την πρόληψη του υπερβολικού βάρους, της παχυσαρκίας και των χρόνιων παθήσεων» (2006/2231(INI)) - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Frédérique Ries (A6-0450/2006)

Η Frédérique Ries παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Μάρκος Κυπριανού (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Anna Hedh (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Philip Bushill-Matthews, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Linda McAvan, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Mojca Drčar Murko, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Andrzej Tomasz Zapałowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Hiltrud Breyer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bairbre de Brún, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Hélène Goudin, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Jean-Claude Martinez, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Renate Sommer, Anne Ferreira, Jan Tadeusz Masiel, Urszula Krupa, Pilar Ayuso, Zdzisław Zbigniew Podkański, Françoise Grossetête, Leopold Józef Rutowicz, Μάρκος Κυπριανού (Μέλος της Επιτροπής) και Frédérique Ries επί προσωπικού ζητήματος ύστερα από την παρέμβαση του Jean-Claude Martinez.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 01.02.2007.


22. Προθεσμίες παραγραφής στις διασυνοριακές διαφορές που αφορούν τραυματισμούς και θανατηφόρα ατυχήματα (συζήτηση)

Έκθεση με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τις προθεσμίες παραγραφής στις διασυνοριακές διαφορές που αφορούν τραυματισμούς και θανατηφόρα ατυχήματα (2006/2014(INI)) - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0405/2006)

Η Diana Wallis παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Franco Frattini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mario MAURO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Piia-Noora Kauppi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Manuel Medina Ortega, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Marek Aleksander Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Tadeusz Zwiefka, Andrzej Jan Szejna και Janusz Wojciechowski.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 01.02.2007.


23. Διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις διακρίσεις σε βάρος των νέων γυναικών και των κοριτσιών στην εκπαίδευση (2006/2135(INI)) - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Věra Flasarová (A6-0416/2006)

Η Věra Flasarová παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Ján Figeľ (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Edit Bauer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Teresa Riera Madurell, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg και Zita Pleštinská.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 01.02.2007.


24. Οι σχέσεις της ΕΕ με τις Νήσους του Ειρηνικού - Στρατηγική για μια ενισχυμένη εταιρική σχέση (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις σχέσεις της ΕΕ με τις Νήσους του Ειρηνικού – Στρατηγική για μια ενισχυμένη εταιρική σχέση (2006/2204(INI)) - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Nirj Deva (A6-0325/2006)

Ο Nirj Deva παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Ján Figeľ (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Rosa Miguélez Ramos, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Józef Pinior.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 01.02.2007.


25. Συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν (COM(2006)0454 - C6-0303/2006 - 2006/0156(CNS)) - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Σταύρος Αρναουτάκης (A6-0477/2006)

Παρεμβαίνει ο Ján Figeľ (Μέλος της Επιτροπής).

Ο Σταύρος Αρναουτάκης παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Carmen Fraga Estévez, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 01.02.2007.


26. Ενσωμάτωση της διάστασης της αειφορίας στις πολιτικές αναπτυξιακής συνεργασίας (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης της αειφορίας στις πολιτικές αναπτυξιακής συνεργασίας (2006/2246(INI)) - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Danutė Budreikaitė (A6-0474/2006)

Η Danutė Budreikaitė παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Ján Figeľ (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Horst Posdorf, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, και Karin Scheele, εξ ονόματος της Ομάδας PSE.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 01.02.2007.


27. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 382.948/OJJE).


28. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 11.55 μ.μ.

Julian Priestley

Hans-Gert Pöttering

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Agnoletto, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Αρναουτάκης, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attwooll, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Μπατζελή, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Μπεγλίτης, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Bielan, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Ciornei, Cioroianu, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Γκλαβάκης, Glante, Glattfelder, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Χατζηδάκης, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Husmenova, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kamall, Karas, Κασουλίδης, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Μανωλάκου, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Ματσάκης, Μάτσης, Ματσούκα, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Παφίλης, Pahor, Paleckis, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Pannella, Panzeri, Παπαδημούλης, Paparizov, Παπαστάμκος, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Poignant, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Σηφουνάκης, Silaghi, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Tannock, Tarabella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Τούσσας, Τρακατέλλης, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Turmes, Τζαμπάζη, Uca, Ulmer, Väyrynen, Βακάλης, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Βαρβιτσιώτης, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Ξενογιαννακοπούλου, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου