Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 176kWORD 94k
Kolmapäev, 31. jaanuar 2007 - Brüssel
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Pidulik istung – Rumeenia
 3.Presidentuuri avaldus
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Parlamendi koosseis
 6.Parlamentaarse puutumatuse kaitsmise taotlus
 7.Komisjonidesse nimetamine (esimeeste konverentsi ettepanek)
 8.Esitatud dokumendid
 9.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 10.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 11.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 12.Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)
 13.Päevakord
 14.Tervitus
 15.Moratoorium surmanuhtluse suhtes (arutelu)
 16.Kliimamuutused (arutelu)
 17.Hääletused
  
17.1.Parlamendikomisjonidesse nimetamine (hääletus)
 18.Kliimamuutused (arutelu jätkamine)
 19.Uus "PNR" kokkulepe – SWIFT (arutelu)
 20.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 21.Tervisliku toitumise ja kehalise aktiivsuse edendamine: Euroopa mõõde ülekaalulisuse, rasvumise ja krooniliste haiguste ennetamisel (arutelu)
 22.Kehavigastuste ja surmaga lõppenud õnnetusjuhtumite aegumistähtajad piiriülestes kohtuvaidlustes (arutelu)
 23.Noorte naiste ja tütarlaste diskrimineerimine hariduses (arutelu)
 24.ELi suhted Vaikse ookeani saartega – tugevdatud partnerluse strateegia (arutelu)
 25.EÜ ja Gaboni Vabariigi vaheline partnerlusleping kalandussektoris * (arutelu)
 26.Arengukoostööpoliitika jätkusuutlikkuse süvalaiendamine (arutelu)
 27.Järgmise istungi päevakord
 28.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 15.00.


2. Pidulik istung – Rumeenia

Kell 15.00 kuni 15.40 toimus parlamendi pidulik istung Rumeenia presidendi Traian Basescu visiidi puhul.


3. Presidentuuri avaldus

Parlamendi president esines avaldusega, milles mõistis Euroopa Parlamendi nimel hukka Armeenia ajakirjaniku Hrant Dinki tapmise Türgis 19. jaanuaril 2007.

Parlament pidas minutilise leinaseisaku.


4. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


5. Parlamendi koosseis

Austria pädevad ametiasutused on teatanud Maria Bergeri asemel Wolfgang Bulfoni ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 18.1.2007.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust tema mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Wolfgang Bulfon vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


6. Parlamentaarse puutumatuse kaitsmise taotlus

Renato Brunetta on edastanud presidendile 31.01.2007 kirja, paludes parlamendil esineda Itaalia pädevate asutuste ees tema parlamentaarse immuniteedi kaitsmiseks Trento kohtus käimasolevas kohtumenetluses.

Vastavalt kodukorra artikli 6 lõikele 3 saadeti taotlus edasi JURI komisjonile, mis vastutab küsimuse läbivaatamise eest.


7. Komisjonidesse nimetamine (esimeeste konverentsi ettepanek)

President teatas, et on saanud esimeeste konverentsi ettepaneku komisjonidesse nimetamise kohta. Ettepanek jagati parlamendiliikmetele välja.

Hääletus toimub täna kell 17.30.


8. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) parlamendi komisjonid:

1.1) raportid

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, milles käsitletakse partnerluslepingu sõlmimist kalandussektoris Euroopa Ühenduse ja Gaboni Vabariigi vahel (KOM(2006)0454 - C6-0303/2006 - 2006/0156(CNS)) - PECH komisjon - Raportöör: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2006)

- Raport arengukoostööpoliitika jätkusuutlikkuse süvalaiendamise kohta (2006/2246(INI)) - DEVE komisjon - Raportöör: Danutė Budreikaitė (A6-0474/2006)

- *** Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb ühenduse seisukohta Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja eelnõu kohta, millega kiidetakse heaks sõiduki originaalvarustusele lisaks paigaldatavad ruumijaotussüsteemid, millega kaitstakse reisijaid kinnitamata pagasi tõttu tekkiva ohu eest (11523/2006 - C6-0346/2006 - 2006/0035(AVC)) - INTA komisjon - Raportöör: Enrique Barón Crespo (A6-0473/2006)

- *** Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega esitatakse ühenduse seisukoht Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni eeskirja eelnõu kohta, mis käsitleb mootorsõidukite heakskiitmist seoses mootorsõidukijuhi ettepoole suunatud vaateväljaga (11522/2006 - C6-0347/2006 - 2006/0041(AVC)) - INTA komisjon - Raportöör: Enrique Barón Crespo (A6-0472/2006)

- Raport ettevõtete sotsiaalse vastutuse kohta – uus partnerlus (2006/2133(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Richard Howitt (A6-0471/2006)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Korea Vabariigi vahelise teadus- ja tehnikakoostöö lepingu sõlmimise kohta (KOM(2006)0422 - C6-0438/2006 - 2006/0141(CNS)) - ITRE komisjon - Raportöör: Giles Chichester (A6-0470/2006)

- Raport Euroopa – Vahemere piirkonna vabakaubandusala loomise kohta (2006/2173(INI)) - INTA komisjon - Raportöör: Kader Arif (A6-0468/2006)

- Raport Euroopa raadiospektripoliitika suunas (2006/2212(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Fiona Hall (A6-0467/2006)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv jäätmete kohta (KOM(2005)0667 - C6-0009/2006 - 2005/0281(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Caroline Jackson (A6-0466/2006)

- Raport tervisliku toitumise ja kehalise aktiivsuse edendamise kohta: Euroopa mõõde ülekaalulisuse, rasvumise ja krooniliste haiguste ennetamisel (2006/2231(INI)) - ENVI komisjon - Raportöör: Frédérique Ries (A6-0450/2006)

- Raport jäätmete ringlussevõtu temaatilise strateegia kohta (2006/2175(INI)) - ENVI komisjon - Raportöör: Johannes Blokland (A6-0438/2006)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse ja pikendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta otsust nr 804/2004/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse tegevusprogramm meetmete edendamiseks ühenduse finantshuvide kaitse valdkonnas (programm Herakles II) (KOM(2006)0339 - C6-0216/2006 - 2006/0114(COD)) - CONT komisjon - Raportöör: Herbert Bösch (A6-0002/2007)


9. Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Nõukogu edastas järgmiste dokumentide tõestatud koopiad:

- Euroopa Ühenduse ja Korea Vabariigi Valitsuse vaheline teadus- ja tehnikakoostöö leping;

- kokkuleppes Euroopa Ühenduse ja Norra Kuningriigi vahel (Norra osalemise kohta Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa Järelevalvekeskuse töös) sätestatud Norra osamaksu suuruse läbivaatamist käsitlev Euroopa Ühenduse ja Norra Kuningriigi vaheline kokkulepe;

- koostööleping tsiviilotstarbelise ülemaailmse satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) kohta Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Maroko Kuningriigi vahel.


10. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Jagati välja komisjoni teatis parlamendi septembri II ja oktoobri I osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta.


11. Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised dokumendid:

1) kirjalikud deklaratsioonid registrisse kandmiseks (kodukorra artikkel 116):

- Adriana Poli Bortone: Apteekrite kaitse Euroopa turul (0006/2007);

- Oldřich Vlasák: Ühiselt kogetud ajaloosündmustesse suhtumine (0007/2007);

- Jo Leinen, Frédérique Ries, Erik Meijer ja Bernat Joan i Marí: Bahaistide tagakiusamine Iraanis (0008/2007);

- Jim Higgins, Dan Jørgensen, John Bowis ja Linda McAvan: Transrasvhapped (0009/2007);

- Elmar Brok, Nicole Fontaine, Bronisław Geremek, Jo Leinen ja Íñigo Méndez de Vigo: Ühise välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika liit (0010/2007);

- Michael Cashman, Sophia in 't Veld, Raül Romeva i Rueda, Alexander Stubb ja John Bowis: Homofoobilise tagakiusamise vastu võitlemine (0011/2007);

- Graham Watson, Joseph Daul, Martin Schulz, Cristiana Muscardini ja Daniel Cohn-Bendit: Surmanuhtlus: hukkamiste täideviimise ülemaailmne moratoorium eesmärgiga kaotada surmanuhtlus täielikult (0012/2007).


12. Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)

Vastavalt kodukorra artikli 116 lõikele 5 on kirjalikud deklaratsioonid nr 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72/2006 kehtetud, kuna need ei kogunud piisavalt allkirju.


13. Päevakord

Kinnitati tööplaan (17.01.2007protokoll punkt 6) ja jagati laiali päevakorra parandatud versioon (PE 382.948/OJ/COR).

Sellega päevakord kinnitati.


ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

14. Tervitus

Parlamendi nimel tervitas president Mehhiko Senati välissuhete ja Euroopa asjade komisjoni esimeest Jose Guadarramat, kes viibis ametlike külaliste rõdul.


15. Moratoorium surmanuhtluse suhtes (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Moratoorium surmanuhtluse suhtes

Günter Gloser (nõukogu eesistuja) ja Benita Ferrero-Waldner (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võttis José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE-DE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident

Sõna võtsid Pasqualina Napoletano fraktsiooni PSE nimel, Marco Pannella fraktsiooni ALDE nimel, Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel, Luisa Morgantini fraktsiooni GUE/NGL nimel, Koenraad Dillen fraktsiooni ITS nimel, Alessandro Battilocchio (fraktsioonilise kuuluvuseta), Simon Coveney, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Sarah Ludford, Kyriacos Triantaphyllides, Jim Allister, Carlo Casini, Ignasi Guardans Cambó, Bogusław Sonik, Justas Vincas Paleckis, Genowefa Grabowska, Józef Pinior, Panagiotis Beglitis, Günter Gloser ja Benita Ferrero-Waldner.

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto, André Brie, Luisa Morgantini, Willy Meyer Pleite, Miguel Portas ja Mary Lou McDonald fraktsiooni GUE/NGL nimel: Surmanuhtluse üldine moratoorium (B6-0032/2007)

- Martin Schulz, Pasqualina Napoletano ja Elena Valenciano Martínez-Orozco fraktsiooni PSE nimel: Surmanuhtluse üldise moratooriumi algatus (B6-0033/2007)

- Marco Pannella ja Marco Cappato fraktsiooni ALDE nimel: Algatus üleüldise moratooriumi kehtestamiseks surmanuhtlusele (B6-0034/2007)

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Antonio Tajani, Simon Coveney ja Piia-Noora Kauppi fraktsiooni PPE-DE nimel: Algatus üleüldise moratooriumi kehtestamiseks surmanuhtlusele (B6-0035/2007)

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Angelika Beer, Daniel Cohn-Bendit ja Monica Frassoni fraktsiooni Verts/ALE nimel: Surmanuhtlus (B6-0036/2007)

- Eugenijus Maldeikis, Roberta Angelilli ja Eoin Ryan fraktsiooni UEN nimel: Surmanuhtluse üldise moratooriumi algatus (B6-0037/2007)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 01.02.2007protokoll punkt 7.8.


16. Kliimamuutused (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Kliimamuutused

Stavros Dimas (komisjoni liige) ja Sigmar Gabriel (nõukogu eesistuja) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Peter Liese fraktsiooni PPE-DE nimel, Guido Sacconi fraktsiooni PSE nimel, Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel, Seán Ó Neachtain fraktsiooni UEN nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, ja Francis Wurtz fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Hääletuse ajaks arutelu katkestati.

Arutelu jätkatakse pärast hääetust.


ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING
president

Sõna võttis Martin Schulz, kes käsitles vajadust katkestada istung lühiajaliselt enne hääletust, et võimaldada sõnavõtjatel rahulikult kõneleda (president lubas seda teha).

17. Hääletused

17.1. Parlamendikomisjonidesse nimetamine (hääletus)

Esimeeste konverentsi ettepanek: Parlamendikomisjonidesse nimetamine

Muudatusettepanekud 1 ja 2 on vastuvõetamatud.

Ettepanek võeti vastu.

Ametissenimetamiste loetelu koos PPE-DE, PSE, ALDE ja ITS järgnevalt esitatud muudatustega on lisatud käesolevale protokollile:

INTA komisjon: Joseph Dauli asemel Albert Jan Maat

CONT komisjon: Simon Busuttili väljaarvamine liikmete seast

ENVI komisjon: Peter Liese asemel Pilar Ayuso

ITRE komisjon: Philip Dimitrov Dimitrovi asemel Peter Liese

IMCO komisjon: Corina Creţu asemel Gabriela Creţu

REGI komisjon: Lidia Joanna Geringer de Oedenbergi asemel Andrzej Jan Szejna

TRAN komisjon: lisandub Lars Wohlin

AGRI komisjon: Albert Jan Maati asemel Joseph Daul

PECH komisjon: Giorgio Carollo asemel Avril Doyle ja lisandub Duarte Freitas

CULT komisjon: Marine Le Peni asemel Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc

JURI komisjon: Andrzej Jan Szejna asemel Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

LIBE komisjon: Marian-Jean Marinescu asemel Károly Ferenc Szabó, Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuci asemel Marine Le Pen

FEMM komisjon: lisandub Zita Pleštinská

PETI komisjon: Gitte Seebergi asemel Richard Seeber ja lisanduvad Daniel Caspary, Paolo Costa ja Marian Harkin


ISTUNGI JUHATAJA: Pierre MOSCOVICI
asepresident

18. Kliimamuutused (arutelu jätkamine)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Kliimamuutused

Sõna võtsid Johannes Blokland fraktsiooni IND/DEM nimel, Luca Romagnoli fraktsiooni ITS nimel, Sigmar Gabriel (nõukogu eesistuja), Avril Doyle, Dorette Corbey, Chris Davies, Claude Turmes, Dimitrios Papadimoulis, Derek Roland Clark, Jana Bobošíková, Françoise Grossetête, Riitta Myller, Henrik Lax, Caroline Lucas, Umberto Guidoni, Johannes Blokland, Hans-Peter Martin, Gunnar Hökmark, Edite Estrela, Anne Laperrouze, Satu Hassi, Pilar Ayuso, Eluned Morgan, Péter Olajos, Andres Tarand, Ján Hudacký, Gyula Hegyi, Herbert Reul, Matthias Groote, Anders Wijkman, Proinsias De Rossa, Stavros Dimas (komisjoni liige) ja Sigmar Gabriel.

ISTUNGI JUHATAJA: Luigi COCILOVO
asepresident

Kuna esitatud resolutsiooni ettepanekud ei olnud veel kättesaadavad, teatatakse neist hiljem (13.02.2007protokoll punkt 13).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.02.2007protokoll punkt 5.7


19. Uus "PNR" kokkulepe – SWIFT (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Uus "PNR" kokkulepe

Suuliselt vastatav küsimus (O-0131/2006), mille esitas(id) Pervenche Berès ECON komisjoni nimel ja Jean-Marie Cavada LIBE komisjoni nimel komisjonile: SWIFT (B6-0001/2007)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0132/2006), mille esitas(id) Pervenche Berès ECON komisjoni nimel ja Jean-Marie Cavada LIBE komisjoni nimel nõukogule: SWIFT (B6-0002/2007)

Günter Gloser (nõukogu eesistuja) ja Franco Frattini (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Pervenche Berès ja Jean-Marie Cavada esitasid suuliselt vastatavad küsimused.

Sõna võtsid Mihael Brejc fraktsiooni PPE-DE nimel, Martine Roure fraktsiooni PSE nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Mario Borghezio fraktsiooni UEN nimel, ja Kathalijne Maria Buitenweg fraktsiooni Verts/ALE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

Sõna võtsid Sylvia-Yvonne Kaufmann fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philip Claeys fraktsiooni ITS nimel, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Wolf Klinz, Ryszard Czarnecki, Cem Özdemir, Alexander Radwan, Michael Cashman, Adina-Ioana Vălean, Piia-Noora Kauppi, Ulrich Stockmann, Alexander Alvaro, Frieda Brepoels, Sarah Ludford, Corien Wortmann-Kool, Hubert Pirker, Günter Gloser ja Franco Frattini.

Kuna esitatud resolutsiooni ettepanekud ei olnud veel kättesaadavad, teatatakse neist hiljem (13.02.2007protokoll punkt 14).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.02.2007protokoll punkt 5.8

ISTUNGI JUHATAJA: Adam BIELAN
asepresident


20. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 144 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Zsolt László Becsey, Józef Pinior, Marco Pannella, Věra Flasarová, Dimitar Stoyanov, Jim Allister, Martin Dimitrov, Elizabeth Lynne, Bairbre de Brún, Jana Bobošíková, József Szájer, Yannick Vaugrenard, Ilda Figueiredo, Laima Liucija Andrikienė, Danutė Budreikaitė, Milan Gaľa, Marco Cappato, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marios Matsakis, Zita Pleštinská, Zbigniew Zaleski, Avril Doyle, Romana Jordan Cizelj ja Czesław Adam Siekierski.


21. Tervisliku toitumise ja kehalise aktiivsuse edendamine: Euroopa mõõde ülekaalulisuse, rasvumise ja krooniliste haiguste ennetamisel (arutelu)

Raport tervisliku toitumise ja kehalise aktiivsuse edendamise kohta: Euroopa mõõde ülekaalulisuse, rasvumise ja krooniliste haiguste ennetamisel (2006/2231(INI)) - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Frédérique Ries (A6-0450/2006)

Frédérique Ries tutvustas raportit.

Sõna võttis Markos Kyprianou (komisjoni liige).

Sõna võtsid Anna Hedh (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Philip Bushill-Matthews fraktsiooni PPE-DE nimel, Linda McAvan fraktsiooni PSE nimel, Mojca Drčar Murko fraktsiooni ALDE nimel, Andrzej Tomasz Zapałowski fraktsiooni UEN nimel, Hiltrud Breyer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Bairbre de Brún fraktsiooni GUE/NGL nimel, Hélène Goudin fraktsiooni IND/DEM nimel, Jean-Claude Martinez fraktsiooni ITS nimel, Renate Sommer, Anne Ferreira, Jan Tadeusz Masiel, Urszula Krupa, Pilar Ayuso, Zdzisław Zbigniew Podkański, Françoise Grossetête, Leopold Józef Rutowicz, Markos Kyprianou (komisjoni liige) ja Frédérique Ries isikliku avalduse tegemiseks seoses Jean-Claude Martinezi sõnavõtuga.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 01.02.2007protokoll punkt 7.9.


22. Kehavigastuste ja surmaga lõppenud õnnetusjuhtumite aegumistähtajad piiriülestes kohtuvaidlustes (arutelu)

Raport soovitustega komisjonile kehavigastuste ja surmaga lõppenud õnnetusjuhtumite aegumistähtaegade kohta piiriülestes kohtuvaidlustes (2006/2014(INI)) - Õigusasjade komisjon. Raportöör: Diana Wallis (A6-0405/2006)

Diana Wallis tutvustas raportit.

Sõna võttis Franco Frattini (komisjoni asepresident).

ISTUNGI JUHATAJA: Mario MAURO
asepresident

Sõna võtsid Piia-Noora Kauppi fraktsiooni PPE-DE nimel, Manuel Medina Ortega fraktsiooni PSE nimel, Marek Aleksander Czarnecki fraktsiooni UEN nimel, Tadeusz Zwiefka, Andrzej Jan Szejna ja Janusz Wojciechowski.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 01.02.2007protokoll punkt 7.10.


23. Noorte naiste ja tütarlaste diskrimineerimine hariduses (arutelu)

Raport noorte naiste ja tütarlaste diskrimineerimise kohta hariduses (2006/2135(INI)) - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Věra Flasarová (A6-0416/2006)

Věra Flasarová tutvustas raportit.

Sõna võttis Ján Figeľ (komisjoni liige).

Sõna võtsid Edit Bauer fraktsiooni PPE-DE nimel, Teresa Riera Madurell fraktsiooni PSE nimel, Eva-Britt Svensson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Urszula Krupa fraktsiooni IND/DEM nimel, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Zita Pleštinská.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 01.02.2007protokoll punkt 7.11.


24. ELi suhted Vaikse ookeani saartega – tugevdatud partnerluse strateegia (arutelu)

Raport ELi suhete kohta Vaikse ookeani saartega – tugevdatud partnerluse strateegia (2006/2204(INI)) - Arengukomisjon. Raportöör: Nirj Deva (A6-0325/2006)

Nirj Deva tutvustas raportit.

Sõna võttis Ján Figeľ (komisjoni liige).

Sõna võtsid Rosa Miguélez Ramos fraktsiooni PSE nimel, Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel, ja Józef Pinior.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 01.02.2007protokoll punkt 7.12.


25. EÜ ja Gaboni Vabariigi vaheline partnerlusleping kalandussektoris * (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, milles käsitletakse partnerluslepingu sõlmimist kalandussektoris Euroopa Ühenduse ja Gaboni Vabariigi vahel (KOM(2006)0454 - C6-0303/2006 - 2006/0156(CNS)) - Kalanduskomisjon. Raportöör: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2006)

Sõna võttis Ján Figeľ (komisjoni liige).

Stavros Arnaoutakis tutvustas raportit.

Sõna võttis Carmen Fraga Estévez fraktsiooni PPE-DE nimel.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 01.02.2007protokoll punkt 7.7.


26. Arengukoostööpoliitika jätkusuutlikkuse süvalaiendamine (arutelu)

Raport arengukoostööpoliitika jätkusuutlikkuse süvalaiendamise kohta (2006/2246(INI)) - Arengukomisjon. Raportöör: Danutė Budreikaitė (A6-0474/2006)

Danutė Budreikaitė tutvustas raportit.

Sõna võttis Ján Figeľ (komisjoni liige).

Sõna võtsid Horst Posdorf fraktsiooni PPE-DE nimel, ja Karin Scheele fraktsiooni PSE nimel.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 01.02.2007protokoll punkt 7.4.


27. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument "Päevakord" PE 382.948/OJJE).


28. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.55.

Julian Priestley

Hans-Gert Pöttering

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attwooll, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Bielan, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Ciornei, Cioroianu, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Husmenova, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Poignant, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silaghi, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Tannock, Tarabella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika