Zoznam 
Zápisnica
PDF 181kWORD 94k
Streda, 31. januára 2007 - Brusel
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Slávnostná schôdza - Rumunsko
 3.Vyhlásenie predsedníctva
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Zloženie Parlamentu
 6.Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity
 7.Nominácie do výborov (návrh konferencie predsedov)
 8.Predložené dokumenty
 9.Text zmlúv poskytnutých Radou
 10.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 11.Písomné vyhlásenia a otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 12.Písomné vyhlásenia (čl. 116 rokovacieho poriadku)
 13.Program schôdze
 14.Oficiálne privítanie
 15.Moratórium na trest smrti (rozprava)
 16.Klimatické zmeny (rozprava)
 17.Hlasovanie
  
17.1.Nominácie do parlamentných výborov (hlasovanie)
 18.Klimatické zmeny (pokračovanie rozpravy)
 19.Nová dohoda „PNR“ - SWIFT (rozprava)
 20.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 21.Podpora zdravej životosprávy a telesnej aktivity: Európska dimenzia pre prevenciu nadváhy, obezity a chronických chorôb (rozprava)
 22.Premlčacia doba pre cezhraničné nároky na náhradu škody v prípadoch ujmy na zdraví a smrteľných úrazov (rozprava)
 23.Diskriminácia mladých žien a dievčat v oblasti vzdelávania (rozprava)
 24.Vzťahy EÚ s tichomorským ostrovmi - stratégia pre posilnené partnerstvo (rozprava)
 25.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Gabonskou republikou * (rozprava)
 26.Začleňovanie trvalej udržateľnosti do politík rozvojovej spolupráce (rozprava)
 27.Program rokovania na nasledujúci deň
 28.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 15.00 h.


2. Slávnostná schôdza - Rumunsko

Od 15.00 do 15.40 h sa pri príležitosti návštevy rumunského prezidenta Traiana Basesca konala slávnostná schôdza Parlamentu.


3. Vyhlásenie predsedníctva

Predseda urobil vyhlásenie, v ktorom v mene Parlamentu odsúdil vraždu arménskeho novinára Hranta Dinka, ktorá sa stala dňa 19. januára 2007 v Turecku.

Parlament si uctil pamiatku minútou ticha.


4. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


5. Zloženie Parlamentu

Príslušné rakúske úrady oznámili menovanie Wolfganga Bulfona za poslanca namiesto Marie Bergerovej, a to s účinnosťou od 18.1.2007.

V súlade s článkom 3 ods. 2 rokovacieho poriadku Wolfgang Bulfon až do preskúmania osvedčenia o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia v akomkoľvek spore zaujme miesto v Parlamente a jeho orgánoch a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred podpísal písomné vyhlásenie o tom, že nevykonáva žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu.


6. Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity

Renato Brunetta poslal 31.1.2007 predsedovi list, v ktorom ho požiadal, aby Parlament intervenoval u príslušných talianskych orgánov vo veci ochrany jeho poslaneckej imunity v súdnom konaní prebiehajúcom pred súdom v Trente.

V súlade s čl. 6 ods. 3 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t.j. výboru JURI.


7. Nominácie do výborov (návrh konferencie predsedov)

Predseda oznámil, že mu bol doručený návrh konferencie predsedov na menovanie členov výborov, ktorý bol rozdaný poslancom.

Hlasovanie sa uskutoční dnes o 17.30 h.


8. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) parlamentných výborov

1.1) správy:

- * Správa o návrhu nariadenia Rady o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Gabonskou republikou (KOM(2006)0454 - C6-0303/2006 - 2006/0156(CNS)) - výbor PECH - Spravodajca: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2006)

- Správa o začleňovaní trvalej udržateľnosti do politík rozvojovej spolupráce (2006/2246(INI)) - výbor DEVE - Spravodajkyňa: Danutė Budreikaitė (A6-0474/2006)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o pozícii Spoločenstva k návrhu predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov o schvaľovaní oddeľovacích systémov na ochranu cestujúcich proti nezabezpečenej batožine, ktoré sa nedodávajú ako originálna výbava vozidiel (11523/2006 - C6-0346/2006 - 2006/0035(AVC)) - výbor INTA - Spravodajca: Enrique Barón Crespo (A6-0473/2006)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o pozícii Spoločenstva k návrhu predpisu Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov o homologizácii motorových vozidiel, pokiaľ ide o výhľad vodiča motorového vozidla dopredu (11522/2006 - C6-0347/2006 - 2006/0041(AVC)) - výbor INTA - Spravodajca: Enrique Barón Crespo (A6-0472/2006)

- Správa o podnikovej sociálnej zodpovednosti: nové partnerstvo (2006/2133(INI)) - výbor EMPL - Spravodajca: Richard Howitt (A6-0471/2006)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady o podpise Dohody o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Kórejskou republikou (KOM(2006)0422 - C6-0438/2006 - 2006/0141(CNS)) - výbor ITRE - Spravodajca: Giles Chichester (A6-0470/2006)

- Správa o vytvorení euro-stredomorskej zóny voľného obchodu (2006/2173(INI)) - výbor INTA - Spravodajca: Kader Arif (A6-0468/2006)

- Správa o smerovaní k európskej politike frekvenčného spektra (2006/2212(INI)) - výbor ITRE - Spravodajkyňa: Fiona Hall (A6-0467/2006)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o odpade (KOM(2005)0667 - C6-0009/2006 - 2005/0281(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Caroline Jackson (A6-0466/2006)

- Správa o „Podpore zdravého stravovania a telesnej aktivity - európsky rozmer prevencie nadváhy, obezity a chronických ochorení“ (2006/2231(INI)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Frédérique Ries (A6-0450/2006)

- Správa o tematickej stratégii recyklovania odpadu (2006/2175(INI)) - výbor ENVI - Spravodajca: Johannes Blokland (A6-0438/2006)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení, dopĺňa a predlžuje rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady 804/2004/ES z 21. apríla 2004, ktorým sa zriaďuje akčný program Spoločenstva na podporu činností v oblasti ochrany finančných záujmov spoločenstva (program Hercule II) (KOM(2006)0339 - C6-0216/2006 - 2006/0114(COD)) - výbor CONT - Spravodajca: Herbert Bösch (A6-0002/2007)


9. Text zmlúv poskytnutých Radou

Rada poskytla overené kópie týchto dokumentov:

- Dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kórejskej republiky;

- Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom o úprave výšky finančného príspevku Nórska stanoveného v dohode medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom o účasti Nórska na práci Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDZ);

- Dohoda o spolupráci, ktorá sa týka civilného globálneho satelitného navigačného systému (GNSS), medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi a Marockým kráľovstvom.


10. Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Bolo rozdané oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na druhej septembrovej a prvej októbrovej schôdzi.


11. Písomné vyhlásenia a otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili nasledujúce dokumenty:

1) písomné vyhlásenia, ktoré sa zaznamenajú v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku):

- Adriana Poli Bortone, o ochrane lekárnikov na európskom trhu (0006/2007);

- Oldřich Vlasák, o prístupe k spoločným historickým udalostiam (0007/2007);

- Jo Leinen, Frédérique Ries, Erik Meijer a Bernat Joan i Marí, o prenasledovaní bahájov v Iráne (0008/2007);

- Jim Higgins, Dan Jørgensen, John Bowis a Linda McAvan, o transmastných kyselinách (0009/2007);

- Elmar Brok, Nicole Fontaine, Bronisław Geremek, Jo Leinen a Íñigo Méndez de Vigo, o únii v oblasti zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky (0010/2007);

- Michael Cashman, Sophia in 't Veld, Raül Romeva i Rueda, Alexander Stubb a John Bowis, o boji proti homofóbnemu šikanovaniu (0011/2007);

- Graham Watson, Joseph Daul, Martin Schulz, Cristiana Muscardini a Daniel Cohn-Bendit, o treste smrti: za univerzálne moratórium na popravy s cieľom úplne ich zrušiť (0012/2007).


12. Písomné vyhlásenia (čl. 116 rokovacieho poriadku)

Písomné vyhlásenia č. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72/2006 v súlade s čl. 116 ods. 5 rokovacieho poriadku prepadli, keďže nezískali požadovaný počet podpisov.


13. Program schôdze

Bol stanovený program práce (bod 6 zápisnice zo dňa 17.01.2007) a k programu schôdze bola rozdaná oprava (PE 382.948/OJ/COR).

Týmto bol stanovený program schôdze.


PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

14. Oficiálne privítanie

Predsedajúci privítal v mene Parlamentu Josého Guadarramu, predsedu výboru pre vonkajšie vzťahy „Európa“ mexického senátu, ktorý bol usadený na čestnej galérii.


15. Moratórium na trest smrti (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Moratórium na trest smrti

Günter Gloser (úradujúci predseda Rady) a Benita Ferrero-Waldner (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

V rozprave vystúpil José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE-DE.

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Pasqualina Napoletano za skupinu PSE, Marco Pannella za skupinu ALDE, Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE, Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL, Koenraad Dillen za skupinu ITS, Alessandro Battilocchio nezávislý poslanec, Simon Coveney, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Sarah Ludford, Kyriacos Triantaphyllides, Jim Allister, Carlo Casini, Ignasi Guardans Cambó, Bogusław Sonik, Justas Vincas Paleckis, Genowefa Grabowska, Józef Pinior, Panagiotis Beglitis, Günter Gloser a Benita Ferrero-Waldner.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 103 ods.2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto, André Brie, Luisa Morgantini, Willy Meyer Pleite, Miguel Portas a Mary Lou McDonald za skupinu GUE/NGL o všeobecnom moratóriu na trest smrti (B6-0032/2007)

- Martin Schulz, Pasqualina Napoletano a Elena Valenciano Martínez-Orozco za skupinu PSE o iniciatíve v prospech všeobecného moratória na trest smrti (B6-0033/2007)

- Marco Pannella a Marco Cappato za skupinu ALDE o iniciatíve za všeobecné moratórium na trest smrti (B6-0034/2007)

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Antonio Tajani, Simon Coveney a Piia-Noora Kauppi za skupinu PPE-DE o iniciatíve za všeobecné moratórium na trest smrti (B6-0035/2007)

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Angelika Beer, Daniel Cohn-Bendit a Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE o treste smrti (B6-0036/2007)

- Eugenijus Maldeikis, Roberta Angelilli a Eoin Ryan za skupinu UEN o iniciatíve za všeobecné moratórium na trest smrti (B6-0037/2007)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.8 zápisnice zo dňa 01.02.2007.


16. Klimatické zmeny (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Klimatické zmeny

Stavros Dimas (člen Komisie) a Sigmar Gabriel (úradujúci predseda Rady) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Peter Liese za skupinu PPE-DE, Guido Sacconi za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Seán Ó Neachtain za skupinu UEN, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE a Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL.

V tomto bode bola rozprava prerušená kvôli hlasovaniu.

Bude sa v nej pokračovať po hlasovaní.


PREDSEDNÍCTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predseda

V rozprave vystúpil Martin Schulz, ktorý upozornil, že pred začiatkom hlasovania je potrebné spraviť krátku prestávku, aby rečníkov pri vystúpeniach nerušil hluk (Predseda to prisľúbil).

17. Hlasovanie

17.1. Nominácie do parlamentných výborov (hlasovanie)

Návrh Konferencie predsedov: Nominácie do parlamentných výborov

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy1 a 2 sú neprípustné.

Návrh bol schválený.

Zoznam s uvedenými nomináciami, upravený podľa nasledujúcich zmien, ktoré predložili skupiny PPE-DE, PSE,ALDE a ITS, je pripojený k tejto zápisnici:

výbor INTA: Albert Jan Maat namiesto Josepha Daula

výbor CONT: stiahnutie Simona Busuttila zo zoznamu členov

výbor ENVI: Pilar Ayuso namiesto Petra Lieseho

výbor ITRE: Peter Liese namiesto Philipa Dimitrova Dimitrova

výbor IMCO: Gabriela Creţu namiesto Coriny Creţu

výbor REGI: Andrzej Jan Szejna namiesto Lidie Joanny Geringer de Oedenberg

výbor TRAN: pridať Larsa Wohlina

výbor AGRI: Joseph Daul namiesto Alberta Jana Maata

výbor PECH: Avril Doyle namiesto Giorgia Carolla a pridať Duarta Freitasa

výbor CULT: Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc namiesto Mariny Le Pen

výbor JURI: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg namiesto Andrzeja Jana Szejnu

výbor LIBE: Károly Ferenc Szabó namiesto Marian-Jean Marinescu, Marine Le Pen namiesto Viorice Pompilie Georgety Moisuc

výbor FEMM: pridať Zitu Pleštinskú

výbor PETI: Richard Seeber namiesto Gitty Seeberg a pridať Daniela Casparyho, Paola Costu a Marian Harkin


PREDSEDNÍCTVO: Pierre MOSCOVICI
podpredseda

18. Klimatické zmeny (pokračovanie rozpravy)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Klimatické zmeny

Vystúpili títo poslanci: Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Luca Romagnoli za skupinu ITS, Sigmar Gabriel (úradujúci predseda Rady), Avril Doyle, Dorette Corbey, Chris Davies, Claude Turmes, Dimitrios Papadimoulis, Derek Roland Clark, Jana Bobošíková, Françoise Grossetête, Riitta Myller, Henrik Lax, Caroline Lucas, Umberto Guidoni, Johannes Blokland, Hans-Peter Martin, Gunnar Hökmark, Edite Estrela, Anne Laperrouze, Satu Hassi, Pilar Ayuso, Eluned Morgan, Péter Olajos, Andres Tarand, Ján Hudacký, Gyula Hegyi, Herbert Reul, Matthias Groote, Anders Wijkman, Proinsias De Rossa, Stavros Dimas (člen Komisie) a Sigmar Gabriel.

PREDSEDNÍCTVO: Luigi COCILOVO
podpredseda

Predložené návrhy uznesení ešte neboli k dispozícii, preto budú oznámené neskôr (bod 13 zápisnice zo dňa 13.02.2007).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.7 zápisnice zo dňa 14.02.2007


19. Nová dohoda „PNR“ - SWIFT (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: Nová dohoda „PNR“

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0131/2006), ktorú položili Pervenche Berès za výbor ECON a Jean-Marie Cavada za výbor LIBE pre Komisiu: SWIFT (B6-0001/2007)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0132/2006), ktorú položili Pervenche Berès za výbor ECON a Jean-Marie Cavada za výbor LIBE pre Radu: SWIFT (B6-0002/2007)

Günter Gloser (úradujúci predseda Rady) a Franco Frattini (podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Pervenche Berès a Jean-Marie Cavada rozvinuli otázky na ústne zodpovedanie.

Vystúpili títo poslanci: Mihael Brejc za skupinu PPE-DE, Martine Roure za skupinu PSE, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Mario Borghezio za skupinu UEN a Kathalijne Maria Buitenweg za skupinu Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Sylvia-Yvonne Kaufmann za skupinu GUE/NGL, Philip Claeys za skupinu ITS, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Wolf Klinz, Ryszard Czarnecki, Cem Özdemir, Alexander Radwan, Michael Cashman, Adina-Ioana Vălean, Piia-Noora Kauppi, Ulrich Stockmann, Alexander Alvaro, Frieda Brepoels, Sarah Ludford, Corien Wortmann-Kool, Hubert Pirker, Günter Gloser a Franco Frattini.

Predložené návrhy uznesení ešte neboli k dispozícii, preto budú oznámené neskôr. (bod 14 zápisnice zo dňa 13.02.2007).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.8 zápisnice zo dňa 14.02.2007

PREDSEDNÍCTVO: Adam BIELAN
podpredseda


20. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe čl. 144 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Zsolt László Becsey, Józef Pinior, Marco Pannella, Věra Flasarová, Dimitar Stoyanov, Jim Allister, Martin Dimitrov, Elizabeth Lynne, Bairbre de Brún, Jana Bobošíková, József Szájer, Yannick Vaugrenard, Ilda Figueiredo, Laima Liucija Andrikienė, Danutė Budreikaitė, Milan Gaľa, Marco Cappato, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marios Matsakis, Zita Pleštinská, Zbigniew Zaleski, Avril Doyle, Romana Jordan Cizelj a Czesław Adam Siekierski.


21. Podpora zdravej životosprávy a telesnej aktivity: Európska dimenzia pre prevenciu nadváhy, obezity a chronických chorôb (rozprava)

Správa Podpora zdravej životosprávy a telesnej aktivity: Európska dimenzia pre prevenciu nadváhy, obezity a chronických chorôb (2006/2231(INI)) - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa Frédérique Ries (A6-0450/2006)

Frédérique Ries uviedla správu.

V rozprave vystúpil Markos Kyprianou (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Anna Hedh (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Philip Bushill-Matthews za skupinu PPE-DE, Linda McAvan za skupinu PSE, Mojca Drčar Murko za skupinu ALDE, Andrzej Tomasz Zapałowski za skupinu UEN, Hiltrud Breyer za skupinu Verts/ALE, Bairbre de Brún za skupinu GUE/NGL, Hélène Goudin za skupinu IND/DEM, Jean-Claude Martinez za skupinu ITS, Renate Sommer, Anne Ferreira, Jan Tadeusz Masiel, Urszula Krupa, Pilar Ayuso, Zdzisław Zbigniew Podkański, Françoise Grossetête, Leopold Józef Rutowicz, Markos Kyprianou (člen Komisie) a Frédérique Ries s osobným vyhlásením k vystúpeniu, ktoré predniesol Jean-Claude Martinez.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.9 zápisnice zo dňa 01.02.2007.


22. Premlčacia doba pre cezhraničné nároky na náhradu škody v prípadoch ujmy na zdraví a smrteľných úrazov (rozprava)

Správa Odporúčania pre Komisiu o premlčacej dobe pre cezhraničné nároky na náhradu škody v prípadoch ujmy na zdraví a smrteľných úrazov (2006/2014(INI)) - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa Diana Wallis (A6-0405/2006)

Diana Wallis uviedla správu.

V rozprave vystúpil Franco Frattini (podpredseda Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Mario MAURO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Piia-Noora Kauppi za skupinu PPE-DE, Manuel Medina Ortega za skupinu PSE, Marek Aleksander Czarnecki za skupinu UEN, Tadeusz Zwiefka, Andrzej Jan Szejna a Janusz Wojciechowski.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.10 zápisnice zo dňa 01.02.2007.


23. Diskriminácia mladých žien a dievčat v oblasti vzdelávania (rozprava)

Správa Diskriminácia mladých žien a dievčat v oblasti vzdelávania (2006/2135(INI)) - Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví. Spravodajkyňa Věra Flasarová (A6-0416/2006)

Věra Flasarová uviedla správu.

V rozprave vystúpil Ján Figeľ (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Edit Bauer za skupinu PPE-DE, Teresa Riera Madurell za skupinu PSE, Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL, Urszula Krupa za skupinu IND/DEM, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Zita Pleštinská.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.11 zápisnice zo dňa 01.02.2007.


24. Vzťahy EÚ s tichomorským ostrovmi - stratégia pre posilnené partnerstvo (rozprava)

Správa Vzťahy EÚ s tichomorskými ostrovmi - stratégia pre posilnené partnerstvo (2006/2204(INI)) - Výbor pre rozvoj. Spravodajca Nirj Deva (A6-0325/2006)

Nirj Deva uviedol správu.

V rozprave vystúpil Ján Figeľ (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Rosa Miguélez Ramos za skupinu PSE, Marios Matsakis za skupinu ALDE a Józef Pinior.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.12 zápisnice zo dňa 01.02.2007.


25. Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Gabonskou republikou * (rozprava)

Správa Návrh nariadenia Rady o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Gabonskou republikou (COM(2006)0454 - C6-0303/2006 - 2006/0156(CNS)) - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajca Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2006)

V rozprave vystúpil Ján Figeľ (člen Komisie).

Stavros Arnaoutakis uviedol správu.

V rozprave vystúpila Carmen Fraga Estévez za skupinu PPE-DE.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.7 zápisnice zo dňa 01.02.2007.


26. Začleňovanie trvalej udržateľnosti do politík rozvojovej spolupráce (rozprava)

Správa Začleňovanie trvalej udržateľnosti do politík rozvojovej spolupráce (2006/2246(INI)) - Výbor pre rozvoj. Spravodajkyňa Danutė Budreikaitė (A6-0474/2006)

Danutė Budreikaitė uviedla správu.

V rozprave vystúpil Ján Figeľ (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Horst Posdorf za skupinu PPE-DE a Karin Scheele za skupinu PSE.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.4 zápisnice zo dňa 01.02.2007.


27. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 382.948/OJJE).


28. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.55 hod.

Julian Priestley

Hans-Gert Pöttering

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attwooll, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Bielan, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Ciornei, Cioroianu, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Husmenova, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Poignant, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silaghi, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Tannock, Tarabella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia