Index 
Protokoll
PDF 180kWORD 98k
Onsdagen den 31 januari 2007 - Bryssel
1.Återupptagande av sessionen
 2.Högtidligt möte - Rumänien
 3.Uttalande av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Parlamentets sammansättning
 6.Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet
 7.Utnämningar till utskotten (talmanskonferensens förslag)
 8.Inkomna dokument
 9.Avtalstexter översända av rådet
 10.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 11.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)
 12.Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen)
 13.Föredragningslista
 14.Välkomsthälsning
 15.Moratorium för dödsstraff (debatt)
 16.Klimatförändring (debatt)
 17.Omröstning
  
17.1.Utnämningar i parlamentsutskotten (omröstning)
 18.Klimatförändring (fortsättning på debatten)
 19.Ny överenskommelse om "PNR" - SWIFT (debatt)
 20.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 21.Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar (debatt)
 22.Preskriptionstider vid fall av kroppsskador och dödsolyckor vid gränsöverskridande tvister (debatt)
 23.Diskriminering av unga kvinnor och flickor när det gäller utbildning (debatt)
 24.EU:s förbindelser med öarna i Stillahavsområdet – en strategi för ett stärkt partnerskap (debatt)
 25.Partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Gabon om fiske * (debatt)
 26.Integrering av hållbarhetsperspektivet i politien för utvecklingssamarbete (debatt)
 27.Föredragningslista för nästa sammanträde
 28.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 15.00.


2. Högtidligt möte - Rumänien

(Kl. 15.00–15.40 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av besöket av Rumäniens president Traian Basescu.)


3. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande i vilket han på parlamentets vägnar fördömde mordet på den armeniske journalisten Hrant Dink i Turkiet den 19 januari 2007.

Parlamentet höll en tyst minut.


4. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


5. Parlamentets sammansättning

Behöriga österrikiska myndigheter hade meddelat att Wolfgang Bulfon utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Maria Berger med verkan från och med den 18.01.2007.

Eftersom Wolfgang Bulfons mandat, i enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen, ännu inte hade prövats och inget avgörande förelåg om en eventuell tvist, skulle Bulfon med fulla rättigheter utöva sitt mandat som ledamot av Europaparlamentet och delta i dess organ, förutsatt att han i förväg avgivit en skriftlig förklaring om att han inte innehar något ämbete som är oförenligt med mandatet som ledamot av Europaparlamentet.


6. Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet

Talmannen tillkännagav att Renato Brunetta den 31.01.2007 hade lämnat in en begäran om att parlamentet skulle intervenera hos behöriga italienska myndigheter, för att fastställa denna ledamots parlamentariska immunitet vid ett rättsligt förfarande inför domstol i Trento.

I enlighet med artikel 6.3 i arbetsordningen hänvisades denna begäran till behörigt utskott (JURI).


7. Utnämningar till utskotten (talmanskonferensens förslag)

Talmannen meddelade att han hade mottagit talmanskonferensens förslag på utnämningar till utskotten och att det hade delats ut till ledamöterna.

Omröstningen skulle äga rum kl. 17.30.


8. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från parlamentets utskott

1.1) betänkanden:

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om ingående av avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Gabon (KOM(2006)0454 - C6-0303/2006 - 2006/0156(CNS)) - utskottet PECH - Föredragande: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2006)

- Betänkande om integrering av hållbarhetsperspektivet i politiken för utvecklingssamarbete (2006/2246(INI)) - utskottet DEVE - Föredragande: Danutė Budreikaitė (A6-0474/2006)

- *** Rekommendation om förslaget till rådets beslut om gemenskapens ståndpunkt i fråga om utkastet till föreskrifter från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa om typgodkännande av avskiljningsanordningar som skall skydda passagerarna mot rörelser i bagaget och som levereras som icke originalutrustning för fordon (11523/2006 - C6-0346/2006 - 2006/0035(AVC)) - utskottet INTA - Föredragande: Enrique Barón Crespo (A6-0473/2006)

- *** Rekommendation om förslaget till rådets beslut om gemenskapens inställning till utkastet till föreskrifter från FN:s ekonomiska kommission för Europa om godkännande av motorfordon vad gäller förarens siktfält framåt (11522/2006 - C6-0347/2006 - 2006/0041(AVC)) - utskottet INTA - Föredragande: Enrique Barón Crespo (A6-0472/2006)

- Betänkande om företagens sociala ansvar: ett nytt partnerskap (2006/2133(INI)) - utskottet EMPL - Föredragande: Richard Howitt (A6-0471/2006)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Korea (KOM(2006)0422 - C6-0438/2006 - 2006/0141(CNS)) - utskottet ITRE - Föredragande: Giles Chichester (A6-0470/2006)

- Betänkande om skapandet av ett frihandelsområde för EU och länderna kring Medelhavet (2006/2173(INI)) - utskottet INTA - Föredragande: Kader Arif (A6-0468/2006)

- Betänkande om en europeisk radiospektrumpolitik (2006/2212(INI)) - utskottet ITRE - Föredragande: Fiona Hall (A6-0467/2006)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall (KOM(2005)0667 - C6-0009/2006 - 2005/0281(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Caroline Jackson (A6-0466/2006)

- Betänkande om ”Främja goda kostvanor och motion: en europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar” (2006/2231(INI)) - utskottet ENVI - Föredragande: Frédérique Ries (A6-0450/2006)

- Betänkande om en temainriktad strategi för materialåtervinning av avfall (2006/2175(INI)) - utskottet ENVI - Föredragande: Johannes Blokland (A6-0438/2006)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring och förlängning av Europaparlamentets och rådets beslut nr 804/2004/EG av den 21 april 2004 om ett gemenskapsprogram för att främja åtgärder inom området för skydd av gemenskapens ekonomiska intressen (Herkules II-programmet) (KOM(2006)0339 - C6-0216/2006 - 2006/0114(COD)) - utskottet CONT - Föredragande: Herbert Bösch (A6-0002/2007)


9. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt vidimerade kopior av följande dokument:

- Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Koreas regering om vetenskapligt och tekniskt samarbete;

- Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge om översyn av Norges ekonomiska bidrag enligt avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Norge om Norges deltagande i arbetet vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN);

- Samarbetsavtal om ett civilt globalt system för satellitnavigering (Global Navigation Satellite System – GNSS) mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan.


10. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som antagits av parlamentet under sammanträdesperioderna september II och oktober I hade delats ut.


11. Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)

Talmannen hade mottagit följande dokument från ledamöterna::

Skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 116 i arbetsordningen):

- Adriana Poli Bortone, om skydd av apotekarnas ställning inom den europeiska marknaden (0006/2007),

- Oldřich Vlasák, om hanteringen av gemensamma historiska händelser (0007/2007),

- Jo Leinen, Frédérique Ries, Erik Meijer och Bernat Joan i Marí, om förföljelsen av bahaierna i Iran (0008/2007),

- Jim Higgins, Dan Jørgensen, John Bowis och Linda McAvan, om transfettsyror (0009/2007),

- Elmar Brok, Nicole Fontaine, Bronisław Geremek, Jo Leinen och Íñigo Méndez de Vigo, om utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken (0010/2007),

- Michael Cashman, Sophia in 't Veld, Raül Romeva i Rueda, Alexander Stubb och John Bowis, om bekämpning av homofobiska trakasserier (0011/2007),

- Graham Watson, Joseph Daul, Martin Schulz, Cristiana Muscardini och Daniel Cohn-Bendit, om dödsstraffet: om ett allmänt moratorium för avrättningar i syfte att uppnå ett totalt avskaffande (0012/2007).


12. Skriftliga förklaringar (artikel 116 i arbetsordningen)

De skriftliga förklaringarna nr 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72/2006, som inte erhållit nödvändigt antal underskrifter, hade bortfallit, i enlighet med bestämmelserna i artikel 116.5 i arbetsordningen.


13. Föredragningslista

Talmannen meddelade att arbetsplanen hade fastställts (punkt 6 i protokollet av den 17.01.2007) och att en rättelse till föredragningslistan (PE 382.948/OJ/COR) hade delats ut.

Föredragningslistan var därmed fastställd.


ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

14. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar José Guadarrama, ordförande för den mexikanska senatens utskott för yttre förbindelser ”Europa”, vilken hade tagit plats på åhörarläktaren.


15. Moratorium för dödsstraff (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Moratorium för dödsstraff

Günter Gloser (rådets tjänstgörande ordförande) och Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-DE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

Talare: Pasqualina Napoletano för PSE-gruppen, Marco Pannella för ALDE-gruppen, Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, Luisa Morgantini för GUE/NGL-gruppen, Koenraad Dillen för ITS-gruppen, Alessandro Battilocchio, grupplös, Simon Coveney, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Sarah Ludford, Kyriacos Triantaphyllides, Jim Allister, Carlo Casini, Ignasi Guardans Cambó, Bogusław Sonik, Justas Vincas Paleckis, Genowefa Grabowska, Józef Pinior, Panagiotis Beglitis, Günter Gloser och Benita Ferrero-Waldner.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto, André Brie, Luisa Morgantini, Willy Meyer Pleite, Miguel Portas och Mary Lou McDonald för GUE/NGL-gruppen, om ett allmänt moratorium för dödsstraffet (B6-0032/2007)

- Martin Schulz, Pasqualina Napoletano och Elena Valenciano Martínez-Orozco för PSE-gruppen, om initiativet till ett allmänt moratorium för dödsstraffet (B6-0033/2007)

- Marco Pannella och Marco Cappato för ALDE-gruppen, om initiativet för ett allmänt moratorium för dödsstraff (B6-0034/2007)

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Antonio Tajani, Simon Coveney och Piia-Noora Kauppi för PPE-DE-gruppen, om initiativet till ett allmänt moratorium för dödsstraff (B6-0035/2007)

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Angelika Beer, Daniel Cohn-Bendit och Monica Frassoni för Verts/ALE-gruppen, om dödsstraffet (B6-0036/2007)

- Eugenijus Maldeikis, Roberta Angelilli och Eoin Ryan för UEN-gruppen, om initiativet till ett allmänt moratorium för dödsstraffet (B6-0037/2007)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.8 i protokollet av den 01.02.2007.


16. Klimatförändring (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Klimatförändring

Stavros Dimas (ledamot av kommissionen) och Sigmar Gabriel (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Peter Liese för PPE-DE-gruppen, Guido Sacconi för PSE-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Seán Ó Neachtain för UEN-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, och Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen.

Då det blivit dags för omröstning avbröts debatten i detta skede.

Debatten skulle återupptas efter omröstningen.


ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

Talare: Martin Schulz påpekade att det skulle behövas en kort paus före omröstningen för att talarna skulle kunna tala i lugn och ro (talmannen samtyckte till detta förslag).

17. Omröstning

17.1. Utnämningar i parlamentsutskotten (omröstning)

Förslag från talmanskonferensen: utnämningar i parlamentsutskotten

Ändringsförslagen 1 och 2 var otillåtliga.

Förslaget godkändes.

Förteckningen över utnämningarna med följande ändringar från grupperna PPE-DE, PSE, ALDE och ITS bifogas detta protokoll:

utskottet INTA: Albert Jan Maat i stället för Joseph Daul

utskottet CONT: Simon Busuttil var inte längre ordinarie ledamot

utskottet ENVI: Pilar Ayuso i stället för Peter Liese

utskottet ITRE: Peter Liese i stället för Philip Dimitrov Dimitrov

utskottet IMCO: Gabriela Creţu i stället för Corina Creţu

utskottet REGI: Andrzej Jan Szejna i stället för Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

utskottet TRAN: Lars Wohlin lades till

utskottet AGRI: Joseph Daul i stället för Albert Jan Maat

utskottet PECH: Avril Doyle i stället för Giorgio Carollo; Duarte Freitas lades till

utskottet CULT: Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc i stället för Marine Le Pen

utskottet JURI: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg i stället för Andrzej Jan Szejna

utskottet LIBE: Károly Ferenc Szabó i stället för Marian-Jean Marinescu, Marine Le Pen i stället för Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc

utskottet FEMM: Zita Pleštinská lades till

utskottet PETI: Richard Seeber i stället för Gitte Seeberg; Daniel Caspary, Paolo Costa och Marian Harkin lades till


ORDFÖRANDESKAP: Pierre MOSCOVICI
Vice talman

18. Klimatförändring (fortsättning på debatten)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Klimatförändring

Talare: Johannes Blokland för IND/DEM-gruppen, Luca Romagnoli för ITS-gruppen, Sigmar Gabriel (rådets tjänstgörande ordförande), Avril Doyle, Dorette Corbey, Chris Davies, Claude Turmes, Dimitrios Papadimoulis, Derek Roland Clark, Jana Bobošíková, Françoise Grossetête, Riitta Myller, Henrik Lax, Caroline Lucas, Umberto Guidoni, Johannes Blokland, Hans-Peter Martin, Gunnar Hökmark, Edite Estrela, Anne Laperrouze, Satu Hassi, Pilar Ayuso, Eluned Morgan, Péter Olajos, Andres Tarand, Ján Hudacký, Gyula Hegyi, Herbert Reul, Matthias Groote, Anders Wijkman, Proinsias De Rossa, Stavros Dimas (ledamot av kommissionen) och Sigmar Gabriel.

ORDFÖRANDESKAP: Luigi COCILOVO
Vice talman

Då de resolutionsförslag som lagts fram ännu inte fanns tillgängliga, skulle de tillkännages vid en senare tidpunkt (punkt 13 i protokollet av den 13.02.2007).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.7 i protokollet av den 14.02.2007


19. Ny överenskommelse om "PNR" - SWIFT (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Ny överenskommelse om "PNR"

Muntlig fråga (O-0131/2006) från Pervenche Berès, för utskottet ECON och Jean-Marie Cavada, för utskottet LIBE, till kommissionen: SWIFT (B6-0001/2007)

Muntlig fråga (O-0132/2006) från Pervenche Berès, för utskottet ECON och Jean-Marie Cavada, för utskottet LIBE, till rådet: SWIFT (B6-0002/2007)

Günter Gloser (rådets tjänstgörande ordförande) och Franco Frattini (kommissionens vice ordförande) gjorde uttalanden.

Pervenche Berès och Jean-Marie Cavada utvecklade de muntliga frågorna.

Talare: Mihael Brejc för PPE-DE-gruppen, Martine Roure för PSE-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Mario Borghezio för UEN-gruppen, och Kathalijne Maria Buitenweg för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Talare: Sylvia-Yvonne Kaufmann för GUE/NGL-gruppen, Philip Claeys för ITS-gruppen, Carlos Coelho, Stavros Lambrinidis, Wolf Klinz, Ryszard Czarnecki, Cem Özdemir, Alexander Radwan, Michael Cashman, Adina-Ioana Vălean, Piia-Noora Kauppi, Ulrich Stockmann, Alexander Alvaro, Frieda Brepoels, Sarah Ludford, Corien Wortmann-Kool, Hubert Pirker, Günter Gloser och Franco Frattini.

Då de resolutionsförslag som lagts fram ännu inte fanns tillgängliga, skulle de tillkännages vid en senare tidpunkt (punkt 14 i protokollet av den 13.02.2007).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.8 i protokollet av den 14.02.2007

ORDFÖRANDESKAP: Adam BIELAN
Vice talman


20. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 144 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Zsolt László Becsey, Józef Pinior, Marco Pannella, Věra Flasarová, Dimitar Stoyanov, Jim Allister, Martin Dimitrov, Elizabeth Lynne, Bairbre de Brún, Jana Bobošíková, József Szájer, Yannick Vaugrenard, Ilda Figueiredo, Laima Liucija Andrikienė, Danutė Budreikaitė, Milan Gaľa, Marco Cappato, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Marios Matsakis, Zita Pleštinská, Zbigniew Zaleski, Avril Doyle, Romana Jordan Cizelj och Czesław Adam Siekierski.


21. Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar (debatt)

Betänkande om främjande av goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar (2006/2231(INI)) - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Frédérique Ries (A6-0450/2006)

Frédérique Ries redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Markos Kyprianou (ledamot av kommissionen).

Talare: Anna Hedh (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Philip Bushill-Matthews för PPE-DE-gruppen, Linda McAvan för PSE-gruppen, Mojca Drčar Murko för ALDE-gruppen, Andrzej Tomasz Zapałowski för UEN-gruppen, Hiltrud Breyer för Verts/ALE-gruppen, Bairbre de Brún för GUE/NGL-gruppen, Hélène Goudin för IND/DEM-gruppen, Jean-Claude Martinez för ITS-gruppen, Renate Sommer, Anne Ferreira, Jan Tadeusz Masiel, Urszula Krupa, Pilar Ayuso, Zdzisław Zbigniew Podkański, Françoise Grossetête, Leopold Józef Rutowicz, Markos Kyprianou (ledamot av kommissionen) och Frédérique Ries, vilken gjorde ett personligt uttalande till följd av inlägget av Jean-Claude Martinez.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.9 i protokollet av den 01.02.2007.


22. Preskriptionstider vid fall av kroppsskador och dödsolyckor vid gränsöverskridande tvister (debatt)

Betänkande innehållande rekommendationer till kommissionen om preskriptionstider vid fall av kroppsskador och dödsolyckor vid gränsöverskridande tvister (2006/2014(INI)) - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Diana Wallis (A6-0405/2006)

Diana Wallis redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Franco Frattini (kommissionens vice ordförande).

ORDFÖRANDESKAP: Mario MAURO
Vice talman

Talare: Piia-Noora Kauppi för PPE-DE-gruppen, Manuel Medina Ortega för PSE-gruppen, Marek Aleksander Czarnecki för UEN-gruppen, Tadeusz Zwiefka, Andrzej Jan Szejna och Janusz Wojciechowski.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.10 i protokollet av den 01.02.2007.


23. Diskriminering av unga kvinnor och flickor när det gäller utbildning (debatt)

Betänkande om diskrimineringen av unga kvinnor och flickor när det gäller utbildning (2006/2135(INI)) - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Věra Flasarová (A6-0416/2006)

Věra Flasarová redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Ján Figeľ (ledamot av kommissionen).

Talare: Edit Bauer för PPE-DE-gruppen, Teresa Riera Madurell för PSE-gruppen, Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen, Urszula Krupa för IND/DEM-gruppen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Silvia-Adriana Ţicău, Anna Záborská, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg och Zita Pleštinská.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.11 i protokollet av den 01.02.2007.


24. EU:s förbindelser med öarna i Stillahavsområdet – en strategi för ett stärkt partnerskap (debatt)

Betänkande om EU:s förbindelser med öarna i Stillahavsområdet – en strategi för ett stärkt partnerskap (2006/2204(INI)) - Utskottet för utveckling. Föredragande: Nirj Deva (A6-0325/2006)

Nirj Deva redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Ján Figeľ (ledamot av kommissionen).

Talare: Rosa Miguélez Ramos för PSE-gruppen, Marios Matsakis för ALDE-gruppen, och Józef Pinior.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.12 i protokollet av den 01.02.2007.


25. Partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Gabon om fiske * (debatt)

Betänkande Förslag till rådets förordning om ingående av avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Gabon (KOM(2006)0454 - C6-0303/2006 - 2006/0156(CNS)) - Fiskeriutskottet. Föredragande: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2006)

Talare: Ján Figeľ (ledamot av kommissionen).

Stavros Arnaoutakis redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Carmen Fraga Estévez för PPE-DE-gruppen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.7 i protokollet av den 01.02.2007.


26. Integrering av hållbarhetsperspektivet i politien för utvecklingssamarbete (debatt)

Betänkande om att integrera hållbarheten i utvecklingssamarbetet (2006/2246(INI)) - Utskottet för utveckling. Föredragande: Danutė Budreikaitė (A6-0474/2006)

Danutė Budreikaitė redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Ján Figeľ (ledamot av kommissionen).

Talare: Horst Posdorf för PPE-DE-gruppen, och Karin Scheele för PSE-gruppen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.4 i protokollet av den 01.02.2007.


27. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 382.948/OJJE).


28. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.55.

Julian Priestley

Hans-Gert Pöttering

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attwooll, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Bielan, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Ciornei, Cioroianu, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Gröner, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Husmenova, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Poignant, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Prets, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silaghi, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Tannock, Tarabella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy