Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-0128/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0128/2006 (B6-0450/2006)

Συζήτηση :

PV 01/02/2007 - 4
CRE 01/02/2007 - 4

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2007 - Βρυξέλλες

4. Συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Προφορική ερώτηση (O-0128/2006) που κατέθεσε ο Daniel Varela Suanzes-Carpegna, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις (B6-0450/2006)

Ο Daniel Varela Suanzes-Carpegna αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Ο Charlie McCreevy (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Pierre Audy, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Erika Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Caroline Lucas, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmuth Markov, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Graham Booth, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Γεώργιος Παπαστάμκος, David Martin, Syed Kamall, Margrietus van den Berg, Andreas Schwab, Stefano Zappalà και Charlie McCreevy.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 10.25 π.μ εν αναμονή της πανηγυρικής συνεδρίασης.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου