Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2502(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0032/2007

Συζήτηση :

PV 31/01/2007 - 14
PV 31/01/2007 - 15
CRE 31/01/2007 - 14
CRE 31/01/2007 - 15

Ψηφοφορία :

PV 01/02/2007 - 7.8
CRE 01/02/2007 - 7.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0018

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2007 - Βρυξέλλες

7.8. Δικαιοστάσιο για τη θανατική ποινή (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0032/2007, B6-0033/2007, B6-0034/2007, B6-0035/2007, B6-0036/2007 και B6-0037/2007

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0032/2007

(αντικαθιστά τις B6-0032/2007, B6-0033/2007, B6-0034/2007, B6-0035/2007 και B6-0036/2007):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Antonio Tajani, Simon Coveney και Piia-Noora Kauppi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE

Martin Schulz, Pasqualina Napoletano και Elena Valenciano Martínez-Orozco, εξ ονόματος της Ομάδας PSE

Marco Pannella και Marco Cappato, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Angelika Beer, Marie Anne Isler Béguin, Daniel Cohn-Bendit και Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto, André Brie, Luisa Morgantini, Willy Meyer Pleite, Miguel Portas και Mary Lou McDonald, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Eoin Ryan και Roberta Angelilli (στην ιταλική απόδοση της κοινής προτάσεως ψηφίσματος έχουν παραληφθεί τα ονόματα αυτών των δύο υπογραφόντων).

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0018)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- η Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 2, η οποία κρατείται·

- ο Μάριος Ματσάκης παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη H, η οποία κρατείται.

(Η πρόταση ψηφίσματος B6-0037/2007 καταπίπτει.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου