Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2007 - Βρυξέλλες

10. Αποστολή που ανετέθη σε βουλευτή

Ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών πληροφορεί το Σώμα σχετικά με την απόφαση να οριστεί ο κ. Josep Borrell Fontelles ειδικός απεσταλμένος του Ασκούντος την Προεδρία του ΟΑΣΕ.

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, ως αρμόδια, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 5 του Κανονισμού, κατέληξε στο συμπέρασμα, κατά τις συνεδριάσεις της στις 29 και 30 Ιανουαρίου 2007, ότι η αποστολή αυτή είναι συμβατή με το γράμμα και το πνεύμα της Πράξης για την εκλογή των εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία και ότι, ως εκ τούτου, ο κ. Josep Borrell Fontelles μπορεί να συνεχίσει να ασκεί την εντολή του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διότι αυτή δεν είναι ασυμβίβαστη με την αποστολή του.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου