Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2007 - Βρυξέλλες

12. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας(άρθρο 114 του Κανονισμού)

επιτροπή AFET

- Εντολή διαπραγμάτευσης για μια νέα ενισχυμένη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου (2007/2015(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE, INTA)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 31.01.2007)

Παραπομπή στις επιτροπές

επιτροπή REGI

- Πλήρης υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών (COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN
γνωμοδότηση: EMPL, ITRE, ECON, IMCO, REGI

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου