Seznam 
Zápis
PDF 183kWORD 101k
Čtvrtek, 1. února 2007 - Brusel
1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Statut evropské soukromé společnosti (rozprava)
 4.Dohoda o veřejných zakázkách (GPA) (rozprava)
 5.Slavnostní zasedání - Bulharsko
 6.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 7.Hlasování
  
7.1.Ochrana cestujících před nezajištěnými zavazadly *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.2.Schvalování motorových vozidel z hlediska pole výhledu řidiče motorového vozidla směrem dopředu *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.3.Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi ES a Korejskou republikou * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.4.Začlenění hlediska udržitelnosti do politik rozvojové spolupráce (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.5.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2007 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.6.Lidská práva Dalitů v Indii (hlasování)
  
7.7.Dohoda mezi Evropským společenstvím a Gabonskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu * (hlasování)
  
7.8.Moratorium k trestu smrti (hlasování)
  
7.9.Podpora zdravé výživy a fyzické činnosti: evropský rozměr prevence nadváhy, obezity a chronických onemocnění (hlasování)
  
7.10.Promlčecí doba v případě újmy na zdraví a smrtelného úrazu v přeshraničních sporných věcech (hlasování)
  
7.11.Diskriminace mladých žen a dívek v oblasti vzdělání (hlasování)
  
7.12.Vztahy EU s tichomořskými ostrovy – strategie pro posílení partnerství (hlasování)
  
7.13.Statut evropské soukromé společnosti (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Pověření poslance
 11.Členství ve výborech a delegacích
 12.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 13.Předání textů přijatých během zasedání
 14.Termíny příštích zasedání
 15.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9:05.


2. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise:

- Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1883/78 o obecných pravidlech pro financování intervencí záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (KOM(2007)0012 - C6-0057/2007 - 2007/0005(CNS))

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

BUDG

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se zřizuje Evropský policejní úřad (EUROPOL) (KOM(2006)0817 - C6-0055/2007 - 2006/0310(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFCO

- Návrh nařízení Rady o změně nařízení Rady (ES) č. 601/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se stanoví některá kontrolní opatření pro rybolovné činnosti v oblasti působnosti Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě a kterým se zrušují nařízení (EHS) č. 3943/90, (ES) č. 66/98 a (ES) č. 1721/1999 (KOM(2006)0867 - C6-0054/2007 - 2007/0001(CNS))

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI

- Návrh směrnice Rady o určování a označování evropské kritické infrastruktury a o posouzení potřeby zvýšit její ochranu (KOM(2006)0787 - C6-0053/2007 - 2006/0276(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI, ITRE, ECON, IMCO, TRAN

- Návrh nařízení Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti rybolovu a zachování živých mořských zdrojů v Baltském moři (KOM(2006)0868 - C6-0052/2007 - 2006/0309(CNS))

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2004/585/ES, kterým se zřizují regionální poradní sbory v rámci společné rybářské politiky (KOM(2006)0732 - C6-0051/2007 - 2006/0240(CNS))

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o energetické statistice (KOM(2006)0850 - C6-0035/2007 - 2007/0002(COD))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI, ECON, IMCO

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 2003/87/ES tak, aby se činnosti v oblasti letectví začlenily do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství (KOM(2006)0818 - C6-0011/2007 - 2006/0304(COD))

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, ECON, IMCO, TRAN

- Návrh opravného rozpočtu č. 1 na rozpočtový rok 2007 - Oddíl III – Komise (05739/2007 - C6-0060/2007 - 2006/2303(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Podnět Rakouské republiky k přijetí rozhodnutí Rady o zlepšení spolupráce mezi zvláštními zásahovými jednotkami členských států Evropské unie v krizových situacích (15437/2006 - C6-0058/2007 - 2007/0803(CNS))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

2) z parlamentních výborů:

- Zpráva o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2007 na rozpočtový rok 2007: dohoda vyplývající z trojstranného jednání dne 28. listopadu 2006 – strukturální fondy, Evropský rybářský fond, Evropský investiční fond a Společné výzkumné středisko - Oddíl III – Komise (05739/2007 - C6-0060/2007 - 2006/2303(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: James Elles (A6-0010/2007)

3) z dohodovacího výboru:

- Společný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) schválený dohodovacím výborem (03685/2006 - C6-0445/2006 - 2004/0175(COD))


3. Statut evropské soukromé společnosti (rozprava)

Zpráva obsahující doporučení Komisi ke statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI)) - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Klaus-Heiner Lehne (A6-0434/2006)

Klaus-Heiner Lehne uvedl zprávu.

Vystoupil: Charlie McCreevy (člen Komise).

Vystoupili: Andreas Schwab za skupinu PPE-DE, Manuel Medina Ortega za skupinu PSE, Sharon Bowles za skupinu ALDE, Marek Aleksander Czarnecki za skupinu UEN, Godfrey Bloom za skupinu IND/DEM, Ashley Mote za skupinu ITS, Małgorzata Handzlik, Andrzej Jan Szejna, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Achille Occhetto a Charlie McCreevy.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 7.13 zápisu ze dne 01.02.2007.


4. Dohoda o veřejných zakázkách (GPA) (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0128/2006), kterou pokládá Daniel Varela Suanzes-Carpegna za výbor INTA, Komisi: Další jednání o dohodě o veřejných zakázkách (GPA) (B6-0450/2006)

Daniel Varela Suanzes-Carpegna rozvinul otázku k ústnímu zodpovězení.

Charlie McCreevy (člen Komise) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení

Vystoupili: Jean-Pierre Audy za skupinu PPE-DE, Erika Mann za skupinu PSE, Ryszard Czarnecki za skupinu UEN, Caroline Lucas za skupinu Verts/ALE, Helmuth Markov za skupinu GUE/NGL, a Graham Booth za skupinu IND/DEM.

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

Vystoupili: Georgios Papastamkos, David Martin, Syed Kamall, Margrietus van den Berg, Andreas Schwab, Stefano Zappalà a Charlie McCreevy

Rozprava je uzavřena.

(Zasedání bylo přerušeno v 10:25 před slavnostním zasedáním.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING
předseda

5. Slavnostní zasedání - Bulharsko

U příležitosti návštěvy Georguiho Părvanova, prezidenta Bulharské republiky, proběhlo od 11:05 do 11:40 slavnostní zasedání Parlamentu.


6. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.

°
° ° °

Vystoupil: Bruno Gollnisch, který vyjádřil nesouhlas se způsobem, jakým byli voleni členové předsednictev výborů a který uvedl, že podle jeho názoru nebyla dodržena dohoda mezi politickými skupinami, a to v neprospěch jeho skupiny (Předseda vzal stížnost na vědomí).


7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.


7.1. Ochrana cestujících před nezajištěnými zavazadly *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady o postoji společenství k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o schvalování oddělovacích systémů na ochranu cestujících před nezajištěnými zavazadly, dodávaných jako nepůvodní vybavení vozidla (11523/2006 - C6-0346/2006 - 2006/0035(AVC)) - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Enrique Barón Crespo (A6-0473/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0011)

Parlament proto vyslovil souhlas.


7.2. Schvalování motorových vozidel z hlediska pole výhledu řidiče motorového vozidla směrem dopředu *** (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady o postoji Společenství k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o schvalování motorových vozidel z hlediska pole výhledu řidiče motorového vozidla směrem dopředu (11522/2006 - C6-0347/2006 - 2006/0041(AVC)) - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Enrique Barón Crespo (A6-0472/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0012)

Parlament proto vyslovil souhlas.


7.3. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi ES a Korejskou republikou * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Korejskou republikou (KOM(2006)0422 - C6-0438/2006 - 2006/0141(CNS)) - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Giles Chichester (A6-0470/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0013)


7.4. Začlenění hlediska udržitelnosti do politik rozvojové spolupráce (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o začlenění hlediska udržitelnosti do politik rozvojové spolupráce (2006/2246(INI)) - Výbor pro rozvoj. Zpravodajka: Danutė Budreikaitė (A6-0474/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0014)


7.5. Návrh opravného rozpočtu č. 1/2007 (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu opravného rozpočtu č. 1 ke společnému rozpočtu pro rok 2007 (úprava dohody uzavřené během třístranných rozhovorů dne 28. listopadu 2006 – Strukturální fondy – Evropský fond pro rybářství a investice – CCR) (2006/2303(BUD)) - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: James Elles

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0015)


7.6. Lidská práva Dalitů v Indii (hlasování)

Návrh usnesení B6-0021/2007

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (čl. 90 odst. 4 jednacího řádu) (P6_TA(2007)0016)

Vystoupili: Hartmut Nassauer za skupinu PPE-DE, který podle čl. 168 odst. 2 jednacího řádu požádal o vrácení věci výboru. K této žádosti se vyjádřili Hannes Swoboda, Charles Tannock, Daniel Cohn-Bendit, Nirj Deva a Neena Gill, předsedkyně Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie a Jihoasojského sdružení pro regionální spolupráci (SAARC), a Luisa Morgantini.

Předseda odpověděl, že musí být dodržen čl. 90 odst. 4 jednacího řádu (předseda citoval příslušný odstavec) a že proto zmíněnou žádost nemůže vzít v potaz.


7.7. Dohoda mezi Evropským společenstvím a Gabonskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Gabonskou republikou o partnerství v odvětví rybolovu (KOM(2006)0454 - C6-0303/2006 - 2006/0156(CNS)) - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2007)0017)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2007)0017)


7.8. Moratorium k trestu smrti (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0032/2007, B6-0033/2007, B6-0034/2007, B6-0035/2007, B6-0036/2007 a B6-0037/2007

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0032/2007

(nahrazující B6-0032/2007, B6-0033/2007, B6-0034/2007, B6-0035/2007 a B6-0036/2007):

předložen těmito poslanci:

Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Antonio Tajani, Simon Coveney a Piia-Noora Kauppi za skupinu PPE-DE

Martin Schulz, Pasqualina Napoletano a Elena Valenciano Martínez-Orozco za skupinu PSE

Marco Pannella a Marco Cappato za skupinu ALDE

Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Angelika Beer, Marie Anne Isler Béguin, Daniel Cohn-Bendit a Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE

Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto, André Brie, Luisa Morgantini, Willy Meyer Pleite, Miguel Portas a Mary Lou McDonald za skupinu GUE/NGL

Eoin Ryan a Roberta Angelilli (v italské verzi společného návrhu usnesení byla jména těchto dvou signatářů opomenuta).

přijat (P6_TA(2007)0018)

K hlasování vystoupili:

- Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 2, který byl vzat v potaz;

- Marios Matsakis předložil ústní pozměňovací návrh k bodu odůvodnění H, který byl vzat v potaz.

(Návrh usnesení B6-0037/2007 se nebere v potaz.)


7.9. Podpora zdravé výživy a fyzické činnosti: evropský rozměr prevence nadváhy, obezity a chronických onemocnění (hlasování)

Zpráva „Podpora zdravé výživy a fyzické činnosti: evropský rozměr prevence nadváhy, obezity a chronických onemocnění“ (2006/2231(INI)) - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Frédérique Ries (A6-0450/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2007)0019)

K hlasování vystoupili:

- Philip Bushill-Matthews uvedl, že Antonios Trakatellis je spoluautorem pozměňovacího návrhu 1.


7.10. Promlčecí doba v případě újmy na zdraví a smrtelného úrazu v přeshraničních sporných věcech (hlasování)

Zpráva o doporučení Komisi o promlčecí době v případě újmy na zdraví a smrtelného úrazu v přeshraničních sporných věcech (2006/2014(INI)) - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Diana Wallis (A6-0405/2006)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2007)0020)


7.11. Diskriminace mladých žen a dívek v oblasti vzdělání (hlasování)

Zpráva o diskriminaci mladých žen a dívek v oblasti vzdělání (2006/2135(INI)) - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Věra Flasarová (A6-0416/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2007)0021)

K hlasování vystoupili:

- Zbigniew Zaleski předložil ústní pozměňovací návrh k bodu odůvodnění G, který byl vzat v potaz ;

- Věra Flasarová (zpravodajka) ke znění tohoto ústního pozměňovacího návrhu.


7.12. Vztahy EU s tichomořskými ostrovy – strategie pro posílení partnerství (hlasování)

Zpráva o vztazích EU s tichomořskými ostrovy – strategie pro posílené partnerství (2006/2204(INI)) - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Nirj Deva (A6-0325/2006)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2007)0022)


7.13. Statut evropské soukromé společnosti (hlasování)

Zpráva obsahující doporučení Komisi ke statutu evropské soukromé společnosti (2006/2013(INI)) - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Klaus-Heiner Lehne (A6-0434/2006)

(potřebná kvalifikovaná většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2007)0023).


8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Zpráva Stavros Arnaoutakis - A6-0477/2006: Josu Ortuondo Larrea

Moratorium k trestu smrti (RC-B6-0032/2007): Frank Vanhecke

Lidská práva Dalitů v Indii (B6-0021/2007): Charles Tannock

Zpráva Věra Flasarová - A6-0416/2006: Nina Škottová

Zpráva Frédérique Ries - A6-0450/2006: Christofer Fjellner


9. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

°
° ° °

Michel Rocard uvedl, že jeho hlasovací zařízení při hlasování o zprávě Danutė Budreikaitė – A6-0474/2006 nefungovalo.

Martin Schulz uvedl, že jeho hlasovací zařízení při závěrečném hlasování o moratoriu k trestu smrti (RC-B6-0032/2007) nefungovalo.

Konstantin Dimitrov oznámil, že se z technických důvodů nemohl zúčastnit prvních dvou jmenovitých hlasování.


10. Pověření poslance

Španělský ministr zahraničních věcí informoval Parlament o rozhodnutí jmenovat Josepa Borrella Fontellese zvláštním zástupcem úřadujícího prezidenta Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OSCE).

Výbor pro právní záležitosti, kterému byla otázka slučitelnosti této funkce s výkonem poslaneckého mandátu postoupena podle čl. 4 odst. 5 jednacího řádu, na své schůzi ve dnech 29. a 30. ledna 2007 rozhodl, že tento úkol je slučitelný s literou a duchem Aktu o volbě poslanců Evropského parlamentu všeobecným přímým hlasováním. Josep Borrell Fontelles proto může dále vykonávat mandát poslance Evropského parlamentu.


11. Členství ve výborech a delegacích

Na základě žádosti politické skupiny PSE schválil Parlament tato jmenování:

Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie a Jihoasojského sdružení pro regionální spolupráci (SAARC): Wolfgang Bulfon

Delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými: Karin Jöns

Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán a EU-Uzbekistán a pro vztahy s Tádžikistánem, Turkmenistánem a Mongolskem: Katrin Saks, kterou je nahrazena Karin Jöns


12. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu(článek 114 jednacího řádu)

výbor AFET

- Mandát k vyjednání nové posílené dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (2007/2015(INI))
(stanovisko: ITRE, INTA)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 31.1.2007)

Postoupeno výboru

výbor REGI

- Úplné dosažení vnitřního trhu poštovních služeb Společenství (KOM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD))
předáno příslušný výbor: TRAN
stanovisko: EMPL, ITRE, ECON, IMCO, REGI


13. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 172 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku následujícího zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány institucím a orgánům, které jsou v textech jmenovány.


14. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se budou konat od 12.2.2007 do 15.2.2007.


15. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Zasedání skončilo v 12:30.

Julian Priestley

Hans-Gert Pöttering

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attwooll, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Díez González, Dillen, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guerreiro, Guidoni, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Husmenova, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Janowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maat, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parvanova, Patriciello, Patrie, Peillon, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Pöttering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Popeangă, Portas, Posdorf, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silaghi, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí