Indeks 
Protokol
PDF 183kWORD 102k
Torsdag den 1. februar 2007 - Bruxelles
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Statut for det europæiske private selskab (forhandling)
 4.Aftalen om offentlige indkøb (forhandling)
 5.Højtideligt møde - Bulgarien
 6.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 7.Afstemningstid
  
7.1.Beskyttelse mod bagageforskydning i køretøjer *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.2.Godkendelse af synsfelt i motorkøretøjer *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.3.Aftale EF/Korea om videnskabeligt og teknologisk samarbejde * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.4.Bæredygtighed i udviklingssamarbejdet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.5.Forslag til ændringsbudget nr. 1/2007 (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)
  
7.6.Dalitternes menneskerettigheder i Indien (afstemning)
  
7.7.Fiskeripartnerskabsaftale EF/Gabon * (afstemning)
  
7.8.Moratorium for dødsstraf (afstemning)
  
7.9.Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet (afstemning)
  
7.10.Forældelsesfrister i forbindelse med personskader og dødsulykker (afstemning)
  
7.11.Uddannelsesmæssig forskelsbehandling af unge kvinder og piger (afstemning)
  
7.12.EU's forbindelser med Stillehavsøerne (afstemning)
  
7.13.Statut for det europæiske private selskab (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Overdragelse af opgave til et medlem
 11.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 12.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 13.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde
 14.Tidspunkt for næste møde
 15.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 1883/78 om almindelige regler for finansiering af interventioner gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen (KOM(2007)0012 - C6-0057/2007 - 2007/0005(CNS))

henvist til:

korr.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets afgørelse om oprettelse af en europæisk politienhed (EUROPOL) (KOM(2006)0817 - C6-0055/2007 - 2006/0310(CNS))

henvist til:

korr.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFCO

- Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 601/2004 af 22. marts 2004 om kontrolforanstaltninger gældende for fiskeri i det område, der er omfattet af konventionen om bevarelse af de marine levende ressourcer i Antarktis, og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 3943/90, (EF) nr. 66/98 og (EF) nr. 1721/1999 (KOM(2006)0867 - C6-0054/2007 - 2007/0001(CNS))

henvist til:

korr.udv. :

PECH

rådg.udv. :

ENVI

- Forslag til Rådets direktiv om indkredsning og klassificering af europæisk kritisk infrastruktur og vurdering af behovet for at beskytte den (KOM(2006)0787 - C6-0053/2007 - 2006/0276(CNS))

henvist til:

korr.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

ENVI, ITRE, ECON, IMCO, TRAN

- Forslag til Rådets forordning om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Russiske Føderation om samarbejde på fiskeriområdet og om bevarelse af de levende marine ressourcer i Østersøen (KOM(2006)0868 - C6-0052/2007 - 2006/0309(CNS))

henvist til:

korr.udv. :

PECH

rådg.udv. :

ENVI

- Forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 2004/585/EF om oprettelse af regionale rådgivende råd som led i den fælles fiskeripolitik (KOM(2006)0732 - C6-0051/2007 - 2006/0240(CNS))

henvist til:

korr.udv. :

PECH

rådg.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om energistatistik (KOM(2006)0850 - C6-0035/2007 - 2007/0002(COD))

henvist til:

korr.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ENVI, ECON, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på inddragelse af luftfarten i ordningen for handel med drivhusgasemissionskvoter i Fællesskabet (KOM(2006)0818 - C6-0011/2007 - 2006/0304(COD))

henvist til:

korr.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE, ECON, IMCO, TRAN

- Forslag til ændringsbudget nr. 1 for regnskabsåret 2007 -Sektion III - Kommissionen (05739/2007 - C6-0060/2007 - 2006/2303(BUD))

henvist til:

korr.udv. :

BUDG

- Initiativ fra Republikken Østrig med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om forbedring af samarbejdet mellem EU-medlemsstaternes særlige indsatsenheder i krisesituationer (15437/2006 - C6-0058/2007 - 2007/0803(CNS))

henvist til:

korr.udv. :

LIBE

2) fra udvalgene:

- Betænkning om forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2007 for regnskabsåret 2007: Aftale efter trepartsmødet den 28. november 2006 - strukturfondene, Den Europæiske Fiskerifond, Den Europæiske Investeringsfond og Det Fælles Forskningscenter - Sektion III - Kommissionen (05739/2007 - C6-0060/2007 - 2006/2303(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: James Elles (A6-0010/2007)

3) fra Forligsudvalget:

- Fælles udkast godkendt af Forligsudvalget vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (03685/2006 - C6-0445/2006 – 2004/0175(COD)).


3. Statut for det europæiske private selskab (forhandling)

Betænkning: Henstillinger til Kommissionen om statut for det europæiske private selskab (2006/2013(INI)) - Retsudvalget. Ordfører: Klaus-Heiner Lehne (A6-0434/2006)

Klaus-Heiner Lehne forelagde sin betænkning.

Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Andreas Schwab for PPE-DE-Gruppen, Manuel Medina Ortega for PSE-Gruppen, Sharon Bowles for ALDE-Gruppen, Marek Aleksander Czarnecki for UEN-Gruppen, Godfrey Bloom for IND/DEM-Gruppen, Ashley Mote for ITS-Gruppen, Małgorzata Handzlik, Andrzej Jan Szejna, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Achille Occhetto og Charlie McCreevy.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.13 i protokollen af 01.02.2007.


4. Aftalen om offentlige indkøb (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0128/2006) af Daniel Varela Suanzes-Carpegna for INTA til Kommissionen: Genforhandling af aftalen om offentlige indkøb (GPA) (B6-0450/2006)

Daniel Varela Suanzes-Carpegna begrundede den mundtlige forespørgsel.

Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Jean-Pierre Audy for PPE-DE-Gruppen, Erika Mann for PSE-Gruppen, Ryszard Czarnecki for UEN-Gruppen, Caroline Lucas for Verts/ALE-Gruppen, Helmuth Markov for GUE/NGL-Gruppen, og Graham Booth for IND/DEM-Gruppen.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Talere: Georgios Papastamkos, David Martin, Syed Kamall, Margrietus van den Berg, Andreas Schwab, Stefano Zappalà og Charlie McCreevy

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat kl. 10.25 i afventning af det højtidelige møde)


FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING
formand

5. Højtideligt møde - Bulgarien

Fra 11.05 til 11.40 afholdt Parlamentet et højtideligt møde i anledning af Republikken Bulgariens præsident Georgui Părvanovs besøg.


6. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

°
° ° °

Bruno Gollnisch tog ordet og gjorde indvendinger mod proceduren for valg af medlemmerne af udvalgenes formandskaber, idet han mente, at aftalen mellem de politiske grupper var blevet misligholdt til skade for hans gruppe (formanden tog hans indlæg til efterretning).


7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.


7.1. Beskyttelse mod bagageforskydning i køretøjer *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Henstilling: Udkast til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs holdning til udkast til regulativ fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om godkendelse af opdelingsanordninger til beskyttelse af personerne i køretøjer mod bagageforskydning, leveret som ikke-originalt udstyr til køretøjer (11523/2006 - C6-0346/2006 - 2006/0035(AVC)) - Udvalget om International Handel. Ordfører: Enrique Barón Crespo (A6-0473/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0011).

Parlamentet afgav dermed samstemmende udtalelse


7.2. Godkendelse af synsfelt i motorkøretøjer *** (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Henstilling: Udkast til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs holdning til udkast til regulativ fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa om godkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår førerens fremadrettede synsfelt (11522/2006 - C6-0347/2006 - 2006/0041(AVC)) - Udvalget om International Handel. Ordfører: Enrique Barón Crespo (A6-0472/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0012).

Parlamentet afgav dermed samstemmende udtalelse.


7.3. Aftale EF/Korea om videnskabeligt og teknologisk samarbejde * (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Korea (KOM(2006)0422 - C6-0438/2006 - 2006/0141(CNS)) - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Giles Chichester (A6-0470/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0013).


7.4. Bæredygtighed i udviklingssamarbejdet (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning: Integrering af bæredygtighed i politikken for udviklingssamarbejde (2006/2246(INI)) - Udviklingsudvalget. Ordfører: Danutė Budreikaitė (A6-0474/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0014).


7.5. Forslag til ændringsbudget nr. 1/2007 (forretningsordenens artikel 131) (afstemning)

Betænkning om forslag til ændringsbudget nr. 1/2007 for regnskabsåret 2007
(tilpasning efter trilogaftale den 28. november 2006 - Strukturfondene, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Fiskerifond - FFC) (2006/2303(BUD)) - Budgetudvalget. Ordfører: James Elles

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P6_TA(2007)0015).


7.6. Dalitternes menneskerettigheder i Indien (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0021/2007

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Blev anset for vedtaget (forretningsordenens artikel 90, stk. 4) (P6_TA(2007)0016)

Talere: Hartmut Nassauer for PPE-DE-Gruppen som i henhold til forretningsordenens artikel 168, stk. 2, anmodede om henvisning til fornyet udvalgsbehandling, og om denne anmodning Hannes Swoboda, Charles Tannock, Daniel Cohn-Bendit, Nirj Deva og Neena Gill, formand for Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien og Den Sydasiatiske Sammenslutning for Regionalt Samarbejde (SAARC), og Luisa Morgantini.

Formanden svarede, at forretningsordenens artikel 90, stk. 4, som han læste op, skulle overholdes, og at han derfor ikke kunne efterkomme denne anmodning.


7.7. Fiskeripartnerskabsaftale EF/Gabon * (afstemning)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Gabonesiske Republik (KOM(2006)0454 - C6-0303/2006 - 2006/0156(CNS)) - Fiskeriudvalget. Ordfører: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P6_TA(2007)0017)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0017).


7.8. Moratorium for dødsstraf (afstemning)

Forslag til beslutning B6-0032/2007, B6-0033/2007, B6-0034/2007, B6-0035/2007, B6-0036/2007 og B6-0037/2007

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING RC-B6-0032/2007

(erstatter B6-0032/2007, B6-0033/2007, B6-0034/2007, B6-0035/2007 og B6-0036/2007)

stillet af:

Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Antonio Tajani, Simon Coveney og Piia-Noora Kauppi for PPE-DE-Gruppen

Martin Schulz, Pasqualina Napoletano og Elena Valenciano Martínez-Orozco for PSE-Gruppen

Marco Pannella og Marco Cappato for ALDE-Gruppen

Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Angelika Beer, Marie Anne Isler Béguin, Daniel Cohn-Bendit og Monica Frassoni for Verts/ALE-Gruppen

Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto, André Brie, Luisa Morgantini, Willy Meyer Pleite, Miguel Portas og Mary Lou McDonald for GUE/NGL-Gruppen

Eoin Ryan og Roberta Angelilli (i den italienske udgave af det fælles beslutningsforslag var navnene på disse to underskrivere ikke kommet med)

Vedtaget (P6_TA(2007)0018)

Indlæg til afstemningen:

- Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 2, som var blevet godkendt

- Marios Matsakis havde stillet et mundtligt ændringsforslag til betragtning H, som var blevet godkendt.

(Forslag til beslutning B6-0037/2007 bortfaldt).


7.9. Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet (afstemning)

Betænkning: Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet - En europæisk dimension i forebyggelsen af overvægt, fedme og kroniske sygdomme (2006/2231(INI)) - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Frédérique Ries (A6-0450/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0019)

Indlæg til afstemningen:

- Philip Bushill-Matthews havde oplyst, at Antonios Trakatellis også var stiller af ændringsforslag 1.


7.10. Forældelsesfrister i forbindelse med personskader og dødsulykker (afstemning)

Betænkning: Forældelsesfrister i forbindelse med grænseoverskridende tvister om personskader og dødsulykker (2006/2014(INI)) - Retsudvalget. Ordfører: Diana Wallis (A6-0405/2006)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0020).


7.11. Uddannelsesmæssig forskelsbehandling af unge kvinder og piger (afstemning)

Betænkning: Uddannelsesmæssig forskelsbehandling af unge kvinder og piger (2006/2135(INI)) - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Věra Flasarová (A6-0416/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0021)

Indlæg til afstemningen:

- Zbigniew Zaleski havde stillet et mundtligt ændringsforslag til betragtning G, som var blevet godkendt

- Věra Flasarová (ordfører) om indholdet af dette mundtlige ændringsforslag.


7.12. EU's forbindelser med Stillehavsøerne (afstemning)

Betænkning: EU's forbindelser med Stillehavsøerne - Strategi for et styrket partnerskab (2006/2204(INI)) - Udviklingsudvalget. Ordfører: Nirj Deva (A6-0325/2006)

(Simpelt flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0022).


7.13. Statut for det europæiske private selskab (afstemning)

Betænkning: Henstillinger til Kommissionen om statut for det europæiske private selskab (2006/2013(INI)) - Retsudvalget. Ordfører: Klaus-Heiner Lehne (A6-0434/2006)

(Kvalificeret flertal påkrævet)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P6_TA(2007)0023).


8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 163, stk. 3, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Stavros Arnaoutakis - A6-0477/2006: Josu Ortuondo Larrea

Moratorium for dødsstraf (RC-B6-0032/2007): Frank Vanhecke

Dalitternes menneskerettigheder i Indien (B6-0021/2007): Charles Tannock

Betænkning: Věra Flasarová - A6-0416/2006: Nina Škottová

Betænkning: Frédérique Ries - A6-0450/2006: Christofer Fjellner.


9. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Officielle Tidende.

°
° ° °

Michel Rocard oplyste under afstemningen om betænkningen af Danutė Budreikaitė (A6-0474/2006), at hans afstemningsterminal ikke virkede.

Martin Schulz oplyste under den endelige afstemning om moratoriet for dødsstraf (RC-B6-0032/2007), at hans afstemningsterminal ikke virkede.

Konstantin Dimitrov meddelte, at han af tekniske grunde ikke havde kunnet stemme under de to første afstemninger ved navneopråb.


10. Overdragelse af opgave til et medlem

Den spanske udenrigsminister havde informeret Parlamentet om beslutningen om at udnævne Josep Borrell Fontelles til særlig udsending for formanden for OSCE.

Retsudvalget, som i henhold til forretningsudvalgets artikel 4, stk. 5, havde fået dette spørgsmål forelagt på mødet den 29. og 30. januar 2007, var nået til den konklusion, at denne opgave var forenelig med ånd og bogstav i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af repræsentanterne af Europa-Parlamentet, og at Josep Borrell Fontelles' situation derfor ikke var uforenelig med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet, og at han kunne fortsætte med at udøve dette hverv.


11. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Efter anmodning fra PSE-Gruppen godkendte Parlamentet følgende udnævnelser:

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien og Den Sydasiatiske Sammenslutning for Regionalt Samarbejde (SAARC): Wolfgang Bulfon

Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater: Karin Jöns

Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan og EU-Usbekistan og Delegationen for Forbindelserne med Tadsjikistan, Turkmenistan og Mongoliet: Katrin Saks i stedet for Karin Jöns.


12. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger(forretningsordenens artikel 114)

AFET

- Forhandlingsmandat til en ny forbedret aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side (2007/2015(INI))
(rådg.udv.: ITRE, INTA)
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 31.01.2007)

Udvalgshenvisninger

REGI

- Fuld realisering af det indre marked for posttjenester i Fællesskabet (KOM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD))
henvist til: korr.udv.: TRAN
rådg.udv.: EMPL, ITRE, ECON, IMCO, REGI.


13. Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 172, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


14. Tidspunkt for næste møde

Formanden meddelte, at næste møde ville finde sted den 12.02.2007 - 15.02.2007.


15. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 12.30.

Julian Priestley

Hans-Gert Pöttering

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attwooll, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Díez González, Dillen, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guerreiro, Guidoni, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Husmenova, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Janowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maat, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parvanova, Patriciello, Patrie, Peillon, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Pöttering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Popeangă, Portas, Posdorf, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silaghi, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik