Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 171kWORD 128k
Torstai 1. helmikuuta 2007 - Bryssel
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Yksityisen eurooppayhtiön säännöt (keskustelu)
 4.Neuvottelut julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (keskustelu)
 5.Juhlaistunto - Bulgaria
 6.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 7.Äänestykset
  
7.1.Matkustajien suojaaminen siirtyviltä matkatavaroilta *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.2.Moottoriajoneuvojen hyväksyntä kuljettajan etunäkyvyysalueen osalta *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.3.EY:n ja Korean tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva sopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.4.Kestävyyden huomioon ottaminen kehitysyhteistyöpolitiikassa (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.5.Lisätalousarvio nro 1/2007 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)
  
7.6.Intian kastittomien ihmisoikeustilanne (äänestys)
  
7.7.Euroopan yhteisön ja Gabonin tasavallan välinen kalastuskumppanuussopimus * (äänestys)
  
7.8.Kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon lykkääminen (äänestys)
  
7.9.Terveellisen ruokavalion ja liikunnan edistäminen: eurooppalainen ulottuvuus ylipainoisuuden, lihavuuden ja kroonisten sairauksien ehkäisemisessä (äänestys)
  
7.10.Vanhentumisajat henkilövahinkoihin ja kuolemaan johtaneisiin onnettomuuksiin liittyvissä rajatylittävissä riita-asioissa (äänestys)
  
7.11.Nuorten naisten ja tyttöjen syrjintä koulutuksessa (äänestys)
  
7.12.EU:n suhteet Tyynenmeren saariin - kumppanuuden vahvistamisstrategia (äänestys)
  
7.13.Yksityisen eurooppayhtiön säännöt (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Jäsenelle uskottu tehtävä
 11.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 12.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 13.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 14.Seuraavien istuntojen aikataulu
 15.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus neuvoston asetukseksi interventioiden rahoittamista Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta koskevista yleisistä säännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 1883/78 muuttamisesta (KOM(2007)0012 - C6-0057/2007 - 2007/0005(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan poliisiviraston (EUROPOL) perustamisesta (KOM(2006)0817 - C6-0055/2007 - 2006/0310(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFCO

- Ehdotus neuvoston asetukseksi kalastustoimintaan sovellettavista valvontatoimenpiteistä Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevan yleissopimuksen alueella ja asetusten (ETY) N:o 3943/90, (EY) N:o 66/98 ja (EY) N:o 1721/1999 kumoamisesta 22 päivänä maaliskuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 601/2004 muuttamisesta (KOM(2006)0867 - C6-0054/2007 - 2007/0001(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

ENVI

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien määrittämisestä ja nimeämisestä sekä niiden suojaamisen parantamistarpeen arvioimisesta (KOM(2006)0787 - C6-0053/2007 - 2006/0276(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

ENVI, ITRE, ECON, IMCO, TRAN

- Ehdotus neuvoston asetukseksi sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation hallituksen välillä Itämeren kalastusta ja elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevasta yhteistyöstä (KOM(2006)0868 - C6-0052/2007 - 2006/0309(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

ENVI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien perustamisesta yhteisen kalastuspolitiikan alalla tehdyn päätöksen 2004/585/EY muuttamisesta (KOM(2006)0732 - C6-0051/2007 - 2006/0240(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi energiatilastoista (KOM(2006)0850 - C6-0035/2007 - 2007/0002(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

ENVI, ECON, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta ilmailualan toimintojen sisällyttämiseksi yhteisön kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmään (KOM(2006)0818 - C6-0011/2007 - 2006/0304(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE, ECON, IMCO, TRAN

- Esitys lisätalousarvioksi nro 1 varainhoitovuodeksi 2007 - Pääluokka III – Komissio (05739/2007 - C6-0060/2007 - 2006/2303(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Itävallan tasavallan aloite neuvoston päätöksen tekemiseksi yhteistyön parantamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden erityistoimintayksiköiden välillä (15437/2006 - C6-0058/2007 - 2007/0803(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

2) parlamentin valiokunnilta:

- Mietintö esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1/2007 varainhoitovuodeksi 2007: marraskuun 28. päivänä 2006 pidetyssä kolmikantakokouksessa saavutettu sopimus – rakennerahastot, Euroopan kalatalousrahasto, Euroopan investointirahasto ja yhteinen tutkimuskeskus - Pääluokka III – Komissio (05739/2007 - C6-0060/2007 - 2006/2303(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: James Elles (A6-0010/2007)

3) sovittelukomitealta:

- Sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta (03685/2006 - C6-0445/2006 - 2004/0175(COD))


3. Yksityisen eurooppayhtiön säännöt (keskustelu)

Mietintö: Suositukset komissiolle yksityisen eurooppayhtiön säännöistä (2006/2013(INI)) - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Klaus-Heiner Lehne (A6-0434/2006)

Klaus-Heiner Lehne esitteli laatimansa mietinnön.

Charlie McCreevy (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Andreas Schwab PPE-DE-ryhmän puolesta, Manuel Medina Ortega PSE-ryhmän puolesta, Sharon Bowles ALDE-ryhmän puolesta, Marek Aleksander Czarnecki UEN-ryhmän puolesta, Godfrey Bloom IND/DEM-ryhmän puolesta, Ashley Mote ITS-ryhmän puolesta, Małgorzata Handzlik, Andrzej Jan Szejna, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Achille Occhetto ja Charlie McCreevy.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 1.2.2007, kohta 7.13.


4. Neuvottelut julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (keskustelu)

Daniel Varela Suanzes-Carpegnan INTA-valiokunnan puolesta komissiolle laatima suullinen kysymys (O-0128/2006): Uudet neuvottelut julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (B6-0450/2006)

Daniel Varela Suanzes-Carpegna esitteli suullisen kysymyksen.

Charlie McCreevy (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Jean-Pierre Audy PPE-DE-ryhmän puolesta, Erika Mann PSE-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki UEN-ryhmän puolesta, Caroline Lucas Verts/ALE-ryhmän puolesta, Helmuth Markov GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Graham Booth IND/DEM-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Puheenvuorot: Georgios Papastamkos, David Martin, Syed Kamall, Margrietus van den Berg, Andreas Schwab, Stefano Zappalà ja Charlie McCreevy.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 10.25 juhlaistunnon alkamista odotettaessa.)


Puhetta johti
puhemies Hans-Gert PÖTTERING

5. Juhlaistunto - Bulgaria

Parlamentti kokoontui klo 11.05-11.40 juhlaistuntoon Bulgarian tasavallan presidentin Georgi Parvanovin vierailun johdosta.


6. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

°
° ° °

Bruno Gollnisch käytti puheenvuoron ja vastusti valiokuntien puheenjohtajistojen jäsenten valintamenettelyä. Hän katsoi, että poliittisten ryhmien välistä sopimusta oli rikottu hänen ryhmänsä vahingoksi (puhemies pani merkille kyseisen huomautuksen).


7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.


7.1. Matkustajien suojaaminen siirtyviltä matkatavaroilta *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Suositus: Ehdotus neuvoston päätökseksi yhteisön kannasta Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöluonnokseen, joka koskee matkustajia siirtyviltä matkatavaroilta suojaavien, muina kuin ajoneuvojen alkuperäisosina toimitettavien tilanjakojärjestelmien hyväksymistä (11523/2006 - C6-0346/2006 - 2006/0035(AVC)) - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Enrique Barón Crespo (A6-0473/2006)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0011)

Parlamentti antoi näin ollen puoltavan lausuntonsa.


7.2. Moottoriajoneuvojen hyväksyntä kuljettajan etunäkyvyysalueen osalta *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Suositus: Ehdotus neuvoston päätökseksi yhteisön kannasta luonnokseen Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission säännöksi moottoriajoneuvojen hyväksynnästä moottoriajoneuvon kuljettajan etunäkyvyysalueen osalta (11522/2006 - C6-0347/2006 - 2006/0041(AVC)) - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Enrique Barón Crespo (A6-0472/2006)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0012)

Parlamentti antoi näin ollen puoltavan lausuntonsa.


7.3. EY:n ja Korean tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva sopimus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston päätökseksi tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Korean tasavallan välillä (KOM(2006)0422 - C6-0438/2006 - 2006/0141(CNS)) - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Giles Chichester (A6-0470/2006)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0013)


7.4. Kestävyyden huomioon ottaminen kehitysyhteistyöpolitiikassa (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Kestävyyden huomioon ottaminen kehitysyhteistyöpolitiikassa (2006/2246(INI)) - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Danutė Budreikaitė (A6-0474/2006)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0014)


7.5. Lisätalousarvio nro 1/2007 (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Mietintö: Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1/2007 varainhoitovuodeksi 2006 (mukautukset, kolmikantasopimus 28. marraskuuta 2006 - Rakennerahastot - Euroopan kalatalousrahasto ja investointirahasto - Yhteinen tutkimuskeskus (YTK)) (2006/2303(BUD)) - Budjettivaliokunta. Esittelijä: James Elles

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P6_TA(2007)0015)


7.6. Intian kastittomien ihmisoikeustilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B6-0021/2007

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Katsotaan hyväksytyksi (työjärjestyksen 90 artiklan 4 kohta) (P6_TA(2007)0016)

Puheenvuorot: Hartmut Nassauer, joka pyysi PPE-DE-ryhmän puolesta työjärjestyksen 168 artiklan 2 kohdan mukaisesti asian palauttamista valiokuntakäsittelyyn, ja tästä pyynnöstä Hannes Swoboda, Charles Tannock, Daniel Cohn-Bendit, Nirj Deva, suhteista Etelä-Aasian maihin ja Etelä-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (SAARC) vastaavan valtuuskunnan puheenjohtaja Neena Gill ja Luisa Morgantini.

Puhemies vastasi, että työjärjestyksen 90 artiklan 4 kohtaa, jonka hän luki ääneen, on noudatettava, ja ettei hän sen vuoksi voi toimia tämän pyynnön mukaisesti.


7.7. Euroopan yhteisön ja Gabonin tasavallan välinen kalastuskumppanuussopimus * (äänestys)

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Gabonin tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä (KOM(2006)0454 - C6-0303/2006 - 2006/0156(CNS)) - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2006)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P6_TA(2007)0017)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0017)


7.8. Kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon lykkääminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0032/2007, B6-0033/2007, B6-0034/2007, B6-0035/2007, B6-0036/2007 ja B6-0037/2007

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0032/2007

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0032/2007, B6-0033/2007, B6-0034/2007, B6-0035/2007 ja B6-0036/2007):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Antonio Tajani, Simon Coveney ja Piia-Noora Kauppi PPE-DE-ryhmän puolesta

Martin Schulz, Pasqualina Napoletano ja Elena Valenciano Martínez-Orozco PSE-ryhmän puolesta

Marco Pannella ja Marco Cappato ALDE-ryhmän puolesta

Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Angelika Beer, Marie Anne Isler Béguin, Daniel Cohn-Bendit ja Monica Frassoni Verts/ALE-ryhmän puolesta

Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto, André Brie, Luisa Morgantini, Willy Meyer Pleite, Miguel Portas ja Mary Lou McDonald GUE/NGL-ryhmän puolesta

Eoin Ryan ja Roberta Angelilli (yhteisen päätöslauselmaesityksen italiankielisestä versiosta on jäänyt pois näiden kahden allekirjoittajan nimet.)

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0018)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Hélène Flautre esitti Verts/ALE-ryhmän puolesta 2 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin;

- Marios Matsakis esitti johdanto-osan H kappaleeseen suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

(Päätöslauselmaesitys B6-0037/2007 raukesi.)


7.9. Terveellisen ruokavalion ja liikunnan edistäminen: eurooppalainen ulottuvuus ylipainoisuuden, lihavuuden ja kroonisten sairauksien ehkäisemisessä (äänestys)

Mietintö: Terveellisen ruokavalion ja liikunnan edistäminen: eurooppalainen ulottuvuus ylipainoisuuden, lihavuuden ja kroonisten sairauksien ehkäisemisessä (2006/2231(INI)) - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Frédérique Ries (A6-0450/2006)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0019)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Philip Bushill-Matthews ilmoitti, että myös Antonios Trakatellis on yksi tarkistuksen 1 laatijoista.


7.10. Vanhentumisajat henkilövahinkoihin ja kuolemaan johtaneisiin onnettomuuksiin liittyvissä rajatylittävissä riita-asioissa (äänestys)

Mietintö: Vanhentumisajat henkilövahinkoihin ja kuolemaan johtaneisiin onnettomuuksiin liittyvissä rajatylittävissä riita-asioissa sekä suositukset komissiolle (2006/2014(INI)) - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Diana Wallis (A6-0405/2006)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0020)


7.11. Nuorten naisten ja tyttöjen syrjintä koulutuksessa (äänestys)

Mietintö: Nuorten naisten ja tyttöjen syrjintä koulutuksessa (2006/2135(INI)) - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Věra Flasarová (A6-0416/2006)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0021)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

- Zbigniew Zaleski esitti johdanto-osan G kappaleeseen suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin;

- Věra Flasarová (esittelijä) suullisen tarkistuksen sisällöstä.


7.12. EU:n suhteet Tyynenmeren saariin - kumppanuuden vahvistamisstrategia (äänestys)

Mietintö: EU:n suhteet Tyynenmeren saariin – kumppanuuden vahvistamisstrategia (2006/2204(INI)) - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Nirj Deva (A6-0325/2006)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0022)


7.13. Yksityisen eurooppayhtiön säännöt (äänestys)

Mietintö: Suositukset komissiolle yksityisen eurooppayhtiön säännöistä (2006/2013(INI)) - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Klaus-Heiner Lehne (A6-0434/2006)

(määräenemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P6_TA(2007)0023).


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 163 artiklan 3 kohdan mukaiset kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö: Stavros Arnaoutakis - A6-0477/2006: Josu Ortuondo Larrea

Kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon lykkääminen (RC-B6-0032/2007): Frank Vanhecke

Intian kastittomien ihmisoikeustilanne (B6-0021/2007): Charles Tannock

Mietintö: Věra Flasarová - A6-0416/2006: Nina Škottová

Mietintö: Frédérique Ries - A6-0450/2006: Christofer Fjellner


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla ”Séance en direct” kohdassa ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

°
° ° °

Michel Rocard ilmoitti, että hänen äänestyskoneensa ei toiminut Danutė Budreikaitėn mietinnöstä (A6-0474/2006) äänestettäessä.

Martin Schulz ilmoitti, että hänen äänestyskoneensa ei toiminut toimitettaessa lopullista äänestystä päätöslauselmaesityksestä kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon lykkäämisestä (RC-B6-0032/2007).

Konstantin Dimitrov ilmoitti, että teknisistä syistä johtuen hän ei ollut voinut äänestää kahdessa ensimmäisessä nimenhuutoäänestyksessä.


10. Jäsenelle uskottu tehtävä

Espanjan ulkoministeri on ilmoittanut parlamentille päätöksestä nimittää Josep Borrell Fontelles ETYJ:n puheenjohtajavaltion erityislähettilääksi.

Oikeudellisten asioiden valiokunta, jolta on työjärjestyksen 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti pyydetty lausuntoa, on 29. ja 30. tammikuuta 2007 pitämässään kokouksessa tullut siihen johtopäätökseen, että kyseinen tehtävä on jäsenten valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen kirjaimen ja hengen mukainen ja että näin ollen Josep Borrell Fontellesin tehtävät eivät ole keskenään yhteensopimattomia ja hän voi jatkaa Euroopan parlamentin jäsenen tehtävässä.


11. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti PSE-ryhmän pyynnöstä seuraavat nimitykset:

Suhteista Etelä-Aasian maihin ja Etelä-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (SAARC) vastaava valtuuskunta: Wolfgang Bulfon

Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta: Karin Jöns

EU:n ja Uzbekistanin välisissä parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa ja suhteista Tadzikistaniin, Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta: Karin Jönsin tilalle Katrin Saks


12. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 114 artikla)

AFET-valiokunta

- Valtuudet uuden, paremman sopimuksen tekemiseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Ukrainan välillä (2007/2015(INI))
(lausuntoa varten: ITRE, INTA)
(puheenjohtajakokouksen päätös 31.1.2007)

Valiokuntaan lähettäminen

REGI-valiokunta

- Yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden loppuun saattaminen (KOM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN
lausuntoa varten: EMPL, ITRE, ECON, IMCO, REGI


13. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 172 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


14. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 12.2.2007 - 15.2.2007.


15. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 12.30.

Julian Priestley

Hans-Gert Pöttering

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attwooll, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Díez González, Dillen, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guerreiro, Guidoni, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Husmenova, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Janowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maat, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parvanova, Patriciello, Patrie, Peillon, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Pöttering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Popeangă, Portas, Posdorf, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silaghi, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö