Rodyklė 
Protokolas
PDF 177kWORD 148k
Ketvirtadienis, 2007 m. vasario 1 d. - Briuselis
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Europos uždarosios akcinės bendrovės statutas (diskusijos)
 4.Viešųjų pirkimų susitarimas (VPS) (diskusijos)
 5.Iškilmingas posėdis - Bulgarija
 6.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 7.Balsuoti skirtas laikas
  
7.1.Keleivių apsauga nuo pasislinkusio bagažo *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.2.Motorinių transporto priemonių patvirtinimas, atsižvelgiant į vairuotojo priekinio matymo lauką *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.3.EB ir Korėjos susitarimas dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.4.Tvarumo principo įtraukimas į vystomojo bendradarbiavimo politikos sritis (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.5.Taisomojo biudžeto projektas Nr. 1/2007 (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)
  
7.6.Dalitų žmogaus teisės Indijoje (balsavimas)
  
7.7.Europos bendrijos ir Gabono Respublikos susitarimas dėl partnerystės žuvininkystės sektoriuje * (balsavimas)
  
7.8.Mirties bausmės moratoriumas (balsavimas)
  
7.9.Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas: europinis antsvorio, nutukimo ir chroniškų ligų prevencijos lygmuo (balsavimas)
  
7.10.Senaties terminai tarptautiniuose ginčuosedėl sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, kuriuose žuvo žmonės (balsavimas)
  
7.11.Merginų ir mergaičių diskriminacija švietimo srityje (balsavimas)
  
7.12.ES santykiai su Ramiojo vandenyno salomis: glaudesnės partnerystės strategija (balsavimas)
  
7.13.Europos uždarosios akcinės bendrovės statutas (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Užduoties pavedimas nariui
 11.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 12.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 13.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas
 14.Kitų posėdžių kalendorinis planas
 15.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento iš dalies pakeičiančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1883/78, išdėstantį bendrąsias taisykles dėl intervencijoms skirto Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus finansavimo (COM(2007)0012 - C6-0057/2007 - 2007/0005(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo įsteigiančio Europos policijos biurą (EUROPOLĄ) (COM(2006)0817 - C6-0055/2007 - 2006/0310(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

AFCO

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento iš dalies keičiančio 2004 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 601/2004, nustatantį tam tikras žvejybos kontrolės priemones pagal Konvenciją dėl Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos ir panaikinantis Reglamentus (EEB) Nr. 3943/90, (EB) Nr. 66/98 ir (EB) Nr. 1721/1999 (COM(2006)0867 - C6-0054/2007 - 2007/0001(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos dėl Europos ypatingos svarbos infrastruktūros objektų nustatymo ir priskyrimo jiems bei būtinybės gerinti jų apsaugą vertinimo (COM(2006)0787 - C6-0053/2007 - 2006/0276(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

ENVI, ITRE, ECON, IMCO, TRAN

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo žuvininkystės srityje ir gyvųjų Baltijos jūros išteklių išsaugojimo sudarymo (COM(2006)0868 - C6-0052/2007 - 2006/0309(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą 2004/585/EB, įsteigiantį regionines patariamąsias tarybas pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (COM(2006)0732 - C6-0051/2007 - 2006/0240(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl energetikos statistikos (COM(2006)0850 - C6-0035/2007 - 2007/0002(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

ENVI, ECON, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos iš dalies keičiančios Direktyvą 2003/87/EB, įtraukiant aviacijos veiklą į šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo leidimų prekybos sistemą Bendrijoje (COM(2006)0818 - C6-0011/2007 - 2006/0304(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE, ECON, IMCO, TRAN

- 2006 finansinių metų taisomojo biudžeto Nr. 1 projektas - III Skirsnis – Komisija (05739/2007 - C6-0060/2007 - 2006/2303(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos valstybių narių specialiųjų intervencijos padalinių bendradarbiavimo krizinėse situacijose gerinimo (15437/2006 - C6-0058/2007 - 2007/0803(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

2) Parlamento komitetų:

- dėl Europos Sąjungos 2007 finansinių metų taisomojo biudžeto projekto Nr.1/2007: susitarimas, pasiektas per 2006 m. lapkričio 28 d. vykusias trišales derybas. Struktūriniai fondai, Europos žuvininkystės fondas, Europos investicijų fondas ir Jungtinis tyrimų centras

III skirsnis – Komisija(05739/2007 – C6-0060/2007 – 2006/2303(BUD)) – Pranešėjas: James Elles (A6-0010/2007)

3) Taikinimo komiteto:

- Taikinimo komiteto patvirtintas bendras tekstas dėl dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, sukuriančios Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE) (03685/2006 - C6-0445/2006 - 2004/0175(COD))


3. Europos uždarosios akcinės bendrovės statutas (diskusijos)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl Europos uždarosios akcinės bendrovės statuto (2006/2013(INI)) - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Klaus-Heiner Lehne (A6-0434/2006)

Klaus-Heiner Lehne pristatė pranešimą.

Kalbėjo Charlie McCreevy (Komisijos narys).

Kalbėjo: Andreas Schwab PPE-DE frakcijos vardu, Manuel Medina Ortega PSE frakcijos vardu, Sharon Bowles ALDE frakcijos vardu, Marek Aleksander Czarnecki UEN frakcijos vardu, Godfrey Bloom IND/DEM frakcijos vardu, Ashley Mote ITS frakcijos vardu, Małgorzata Handzlik, Andrzej Jan Szejna, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Achille Occhetto ir Charlie McCreevy.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.13 protokolo 01.02.2007.


4. Viešųjų pirkimų susitarimas (VPS) (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0128/2006) kurį uždavė Daniel Varela Suanzes-Carpegna, INTA komiteto vardu, Komisijai: Pakartotinės derybos dėl Viešųjų pirkimų susitarimo (VPS) (B6-0450/2006)

Daniel Varela Suanzes-Carpegna pateikė žodinį klausimą.

Charlie McCreevy (Komisijos narys) atsakė į žodinį klausimą

Kalbėjo: Jean-Pierre Audy PPE-DE frakcijos vardu, Erika Mann PSE frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki UEN frakcijos vardu, Caroline Lucas Verts/ALE frakcijos vardu, Helmuth Markov GUE/NGL frakcijos vardu, ir Graham Booth IND/DEM frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Georgios Papastamkos, David Martin, Syed Kamall, Margrietus van den Berg, Andreas Schwab, Stefano Zappalà ir Charlie McCreevy

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 10.25 val. prieš iškilmingą posėdį.)


PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING
Pirmininkas

5. Iškilmingas posėdis - Bulgarija

Nuo 11.05 iki 11.40 val. Parlamentas renkasi į iškilmingą posėdį, skirtą Bulgarijos Respublikos Prezidento Georgui Părvanovo vizitui pagerbti.


6. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

°
° ° °

Kalbėjo Bruno Gollnisch, kuris prieštaravo komitetų sueigos narių rinkimų procedūrai ir, kuris manė, kad jo frakcijos nenaudai pažeistas susitarimas tarp frakcijų (Pirmininkas atkreipė dėmesį į jo išdėstytas mintis).


7. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.


7.1. Keleivių apsauga nuo pasislinkusio bagažo *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Bendrijos pozicijos, susijusios su Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisyklių projektu dėl atitvarų konstrukcijų, skirtų apsaugoti keleivius nuo pasislinkusio bagažo ir tiekiamų kaip neoriginalioji transporto priemonių įranga, patvirtinimo (11523/2006 - C6-0346/2006 - 2006/0035(AVC)) - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Enrique Barón Crespo (A6-0473/2006)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0011)

Parlamentas davė pritarimą.


7.2. Motorinių transporto priemonių patvirtinimas, atsižvelgiant į vairuotojo priekinio matymo lauką *** (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Bendrijos pozicijos, susijusios su Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos taisyklių dėl motorinių transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į motorinės transporto priemonės vairuotojo priekinio matymo lauką, projektu (11522/2006 - C6-0347/2006 - 2006/0041(AVC)) - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Enrique Barón Crespo (A6-0472/2006)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0012)

Parlamentas davė pritarimą.


7.3. EB ir Korėjos susitarimas dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo * (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Korėjos Respublikos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo sudarymo (COM(2006)0422 - C6-0438/2006 - 2006/0141(CNS)) - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Giles Chichester (A6-0470/2006)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0013)


7.4. Tvarumo principo įtraukimas į vystomojo bendradarbiavimo politikos sritis (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl tvarumo principo įtraukimo į vystomojo bendradarbiavimo politikos sritis (2006/2246(INI)) - Vystymosi komitetas. Pranešėja: Danutė Budreikaitė (A6-0474/2006)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0014)


7.5. Taisomojo biudžeto projektas Nr. 1/2007 (Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl 2007 m. finansinių metų bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto projekto Nr. 1/2007
(2006 m. lapkričio 28 d. trišalio susitarimo patikslinimas. Struktūriniai fondai. Europos žuvininkystės ir investicijų fondas. JTC) (2006/2303(BUD)) - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: James Elles

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P6_TA(2007)0015)


7.6. Dalitų žmogaus teisės Indijoje (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0021/2007

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Laikomas priimtu (Darbo tvarkos taisyklių 90 straipsnio 4 dalis) (P6_TA(2007)0016)

Kalbėjo: Hartmut Nassauer PPE-DE frakcijos vardu, kuris vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 168 straipsnio 2 dalimis paprašė klausimą persiųsti komitetui ir dėl dėl šio prašymo Hannes Swoboda, Charles Tannock, Daniel Cohn-Bendit, Nirj Deva, Neena Gill, Delegacijos ryšiams su Pietų Azijos šalimis ir Pietų Azijos regioninio bendradarbiavimo asociacija (SAARC) pirmininkė, ir Luisa Morgantini.

Pirmininkas atsakė, kad reikia laikytis Darbo tvarkos taisyklių 90 straipsnio 4 dalies, ir kurią pacitavo bei todėl negalima įvykdyti minėto prašymo.


7.7. Europos bendrijos ir Gabono Respublikos susitarimas dėl partnerystės žuvininkystės sektoriuje * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos bendrijos ir Gabono Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo sudarymo (COM(2006)0454 - C6-0303/2006 - 2006/0156(CNS)) - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2006)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P6_TA(2007)0017)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P6_TA(2007)0017)


7.8. Mirties bausmės moratoriumas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B6-0032/2007, B6-0033/2007, B6-0034/2007, B6-0035/2007, B6-0036/2007 ir B6-0037/2007

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B6-0032/2007

(keičiama B6-0032/2007, B6-0033/2007, B6-0034/2007, B6-0035/2007 ir B6-0036/2007):

pateiktas šių Parlamento narių:

Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Antonio Tajani, Simon Coveney ir Piia-Noora Kauppi PPE-DE frakcijos vardu

Martin Schulz, Pasqualina Napoletano ir Elena Valenciano Martínez-Orozco PSE frakcijos vardu

Marco Pannella ir Marco Cappato ALDE frakcijos vardu

Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Angelika Beer, Marie Anne Isler Béguin, Daniel Cohn-Bendit ir Monica Frassoni Verts/ALE frakcijos vardu

Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto, André Brie, Luisa Morgantini, Willy Meyer Pleite, Miguel Portas ir Mary Lou McDonald GUE/NGL frakcijos vardu

Eoin Ryan ir Roberta Angelilli ( bendrojo pasiūlymo dėl rezoliucijos italų kalbos versijoje buvo neįtrauktos šios dvi pavardės).

Priimta (P6_TA(2007)0018)

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Hélène Flautre Verts/ALE frakcijos vardu, pateikė žodinį 2 dalies pakeitimą, kuris buvo priimtas;

- Marios Matsakis pateikė žodinį H konstatuojamosios dalies pakeitimą, kuris buvo priimtas.

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B6-0037/2007 yra anuliuojamas.)


7.9. Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas: europinis antsvorio, nutukimo ir chroniškų ligų prevencijos lygmuo (balsavimas)

Pranešimas „Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas: antsvorio, nutukimo ir chroniškų ligų prevencija Europos Sąjungoje“ (2006/2231(INI)) - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Frédérique Ries (A6-0450/2006)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2007)0019)

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Philip Bushill-Matthews nurodė, kad Antonios Trakatellis buvo 1 pakeitimo bendraautoris.


7.10. Senaties terminai tarptautiniuose ginčuose
dėl sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, kuriuose žuvo žmonės (balsavimas)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl senaties terminų tarptautiniuose ginčuose
dėl sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, kuriuose žuvo žmonės (2006/2014(INI)) - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Diana Wallis (A6-0405/2006)

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2007)0020)


7.11. Merginų ir mergaičių diskriminacija švietimo srityje (balsavimas)

Pranešimas dėl merginų ir mergaičių diskriminacijos švietimo srityje (2006/2135(INI)) - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Věra Flasarová (A6-0416/2006)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas )

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2007)0021)

Kalbėjo dėl balsavimo:

- Zbigniew Zaleski pateikė žodinį G konstatuojamosios dalies pakeitimą, kuris buvo priimtas;

- Věra Flasarová (pranešėja) dėl minėto žodinio pakeitimo turinio.


7.12. ES santykiai su Ramiojo vandenyno salomis: glaudesnės partnerystės strategija (balsavimas)

Pranešimas dėl ES santykių su Ramiojo vandenyno šalimis – glaudesnės partnerystės strategija (2006/2204(INI)) - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Nirj Deva (A6-0325/2006)

(Reikalinga paprasta dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas )

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2007)0022)


7.13. Europos uždarosios akcinės bendrovės statutas (balsavimas)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl Europos uždarosios akcinės bendrovės statuto (2006/2013(INI)) - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Klaus-Heiner Lehne (A6-0434/2006)

(Reikalinga kvalifikuota dauguma.)

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas )

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P6_TA(2007)0023).


8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnio 3 dalį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Stavros Arnaoutakis - A6-0477/2006: Josu Ortuondo Larrea

Mirties bausmės moratoriumas (RC-B6-0032/2007): Frank Vanhecke

Dalitų žmogaus teisės Indijoje (B6-0021/2007): Charles Tannock

Pranešimas: Věra Flasarová - A6-0416/2006: Nina Škottová

Pranešimas: Frédérique Ries - A6-0450/2006: Christofer Fjellner


9. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami „Séance en direct“ tinklalapio „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ dalyje ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas Europarl interneto svetainėje bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

°
° ° °

Michel Rocard nurodė per balsavimą dėl Pranešimas: Danutė Budreikaitė - A6-0474/2006, kad jo balsavimo įranga neveikė.

Martin Schulz nurodė per galutinį balsavimą dėl Mirties bausmės moratoriumo (RC-B6-0032/2007), kad jo balsavimo įranga neveikė.

Konstantin Dimitrov pranešė, kad dėl techninių priežasčių pirmuosius du kartus jis negalėjo balsuoti, kai buvo paskelbtas vardinis balsavimas.


10. Užduoties pavedimas nariui

Ispanijos Užsienio reikalų ministras pranešė Parlamentui apie savo sprendimą pasiūlyti Josep Borrell Fontelles tapti ESBO pirmininko pareigas vykdančiojo specialiuoju pasiuntiniu.

Teisės reikalų komitetas savo 2007 m. sausio 29-30 d. posėdyje, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 5 dalimi, priėjo išvados, kad ši misija atitinka Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise nuostatas ir, kad tai neprieštarauja Josep Borrell Fontelles, Parlamento nario, mandatui.


11. Komitetų ir delegacijų sudėtis

PSE frakcijos prašymu Parlamentas patvirtino šiuos paskyrimus:

Delegacija ryšiams su Pietų Azijos šalimis ir Pietų Azijos regioninio bendradarbiavimo asociacija (SAARC) : Wolfgang Bulfon

Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis: Karin Jöns

Delegacija ES ir Kazachstano, ES ir Kirgizijos, ES ir Uzbekistano parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir ryšiams su Tadžikistanu, Turkmėnistanu ir Mongolija: Katrin Saks vietoj Karin Jöns


12. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimą savo iniciatyva(Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnis)

AFET komitetas

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Negotiation mandate for a new enhanced agreement between the European Community and its Member States of the one part and Ukraine of the other part (2007/2015(INI))
(nuomonė: ITRE, INTA)
(Atsižvelgiant į Pirmininkų sueigos sprendimą 2007 01 31)

Perdavimas komitetams

REGI komitetas

- Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos užbaigtumas (COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD))
perduota atsakingam komitetui: TRAN
nuomonė: EMPL, ITRE, ECON, IMCO, REGI


13. Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnio 2 dalimi, šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui patvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


14. Kitų posėdžių kalendorinis planas

Kiti posėdžiai vyks nuo 2007 02 12 iki 2007 02 15.


15. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija buvo atidėta.

Posėdis baigtas 12.30 val.

Julian Priestley

Hans-Gert Pöttering

Generalinis Sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attwooll, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Díez González, Dillen, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guerreiro, Guidoni, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Husmenova, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Janowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maat, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parvanova, Patriciello, Patrie, Peillon, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Pöttering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Popeangă, Portas, Posdorf, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silaghi, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika