Indekss 
Protokols
PDF 185kWORD 102k
Ceturtdiena, 2007. gada 1. februāris - Brisele
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Eiropas privātsabiedrības statūti (debates)
 4.Nolīgums par publiskajiem tirgiem (AMP) (debates)
 5.Svinīga sēde - Bulgārija
 6.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Pasažieru pasargāšana no nenostiprinātas bagāžas *** (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  7.2.Mehānisko transportlīdzekļu apstiprināšana attiecībā uz to vadītāja priekšējo redzamības lauku *** (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  7.3.Nolīgums starp EK un Korejas Republiku par sadarbību zinātnes un tehnikas jomā * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  7.4.Ilgtspējības iekļaušana sadarbības politikā attīstības jomā (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  7.5.Budžeta grozījuma Nr. 1/2007 projekts (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  7.6.Dalītu cilvēktiesības Indijā (balsošana)
  7.7.Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Gabonas Republiku * (balsošana)
  7.8.Nāves soda moratorijs (balsošana)
  7.9.Veselīga uztura un fiziskās aktivitātes veicināšana — liekā svara, aptaukošanās un hronisko slimību profilakse Eiropas mērogā (balsošana)
  7.10.Noilguma termiņi pārrobežu strīdos attiecībā uz personu traumām un nāves gadījumiem (balsošana)
  7.11.Jaunu sieviešu un meiteņu diskriminācija izglītības jomā (balsošana)
  7.12.ES attiecības ar Klusā okeāna salām — stratēģija nostiprinātām partnerattiecībām (balsošana)
  7.13.Eiropas privātsabiedrības statūti (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 10.Deputātam uzticēts uzdevums
 11.Komiteju un delegāciju sastāvs
 12.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 13.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 14.Nākamo sēžu datumi
 15.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 09.05.


2. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 1883/78, ar kuru paredz vispārīgus noteikumus intervences finansēšanai, ko veic Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju nodaļa (COM(2007)0012 – C6-0057/2007 – 2007/0005(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

AGRI

atzinums :

BUDG

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko izveido Eiropas Policijas biroju (Eiropolu) (COM(2006)0817 – C6-0055/2007 – 2006/0310(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

LIBE

atzinums :

AFCO

- Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru groza Padomes 2004. gada 22. marta Regulu (EK) Nr. 601/2004, ar ko nosaka konkrētus kontroles pasākumus, kurus piemēro zvejas darbībām Antarktikas ūdeņu dzīvo resursu saudzēšanas konvencijas darbības zonā, un atceļ Regulas (EEK) Nr. 3943/90, (EK) Nr. 66/98 un (EK) Nr. 1721/1999 (COM(2006)0867 – C6-0054/2007 – 2007/0001(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

PECH

atzinums :

ENVI

- Priekšlikums Padomes direktīvai par Eiropas kritisko infrastruktūru apzināšanas un noteikšanas procedūru un vajadzību novērtēšanu to aizsardzības uzlabošanai (COM(2006)0787 – C6-0053/2007 – 2006/0276(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

LIBE

atzinums :

ENVI, ITRE, ECON, IMCO, TRAN

- Priekšlikums Padomes regulai par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federācijas valdību par sadarbību zvejniecībā un dzīvo jūras resursu saglabāšanā Baltijas jūrā (COM(2006)0868 – C6-0052/2007 – 2006/0309(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

PECH

atzinums :

ENVI

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu 2004/585/EK, ar ko izveido reģionālās konsultatīvās padomes atbilstīgi kopējai zivsaimniecības politikai (COM(2006)0732 – C6-0051/2007 – 2006/0240(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

PECH

atzinums :

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par enerģētikas statistiku (COM(2006)0850 – C6-0035/2007 – 2007/0002(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

ITRE

atzinums :

ENVI, ECON, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK tā, lai iekļautu aviācijas darbības Kopienas sistēmā siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai (COM(2006)0818 – C6-0011/2007 – 2006/0304(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

ENVI

atzinums :

ITRE, ECON, IMCO, TRAN

- 2007. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 1 projekts; III iedaļa — Komisija (05739/2007 – C6-0060/2007 – 2006/2303(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

BUDG

- Austrijas Republikas ierosme, lai pieņemtu Padomes lēmumu par sadarbības uzlabošanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu īpašajām intervences vienībām krīzes situācijās (15437/2006 – C6-0058/2007 – 2007/0803(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

LIBE

2. Parlamenta komitejas

- Ziņojums par Eiropas Savienības 2007. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 1/2007 projektu: vienošanās 2006. gada 28. novembra trīspusējā sanāksmē — struktūrfondi, Eiropas Zivsaimniecības fonds, Eiropas Investīciju fonds un Kopīgais pētniecības centrs - III iedaļa — Komisija (05739/2007 - C6-0060/2007 - 2006/2303(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: James Elles (A6-0010/2007).

3. Samierināšanas komiteja

- Kopīgais dokuments, ko apstiprināja Samierināšanas komiteja par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko izveido telpiskās informācijas infrastruktūru Eiropas Kopienā (INSPIRE) (03685/2006 – C6-0445/2006 – 2004/0175(COD)).


3. Eiropas privātsabiedrības statūti (debates)

Ziņojums ar Komisijas ieteikumiem par Eiropas privātsabiedrības statūtiem (2006/2013(INI)) - Juridiskā komiteja. Referents: Klaus-Heiner Lehne (A6-0434/2006).

Klaus-Heiner Lehne iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Charlie McCreevy (Komisijas loceklis).

Uzstājās: Andreas Schwab PPE-DE grupas vārdā, Manuel Medina Ortega PSE grupas vārdā, Sharon Bowles ALDE grupas vārdā, Marek Aleksander Czarnecki UEN grupas vārdā, Godfrey Bloom IND/DEM grupas vārdā, Ashley Mote ITS grupas vārdā, Małgorzata Handzlik, Andrzej Jan Szejna, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Achille Occhetto un Charlie McCreevy.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 1. februāra protokola 7.13. punkts.


4. Nolīgums par publiskajiem tirgiem (AMP) (debates)

Mutisks jautājums (O-0128/2006), ko uzdeva Daniel Varela Suanzes-Carpegna INTA komitejas vārdā Komisijai: Atkārtotas sarunas par Valsts iepirkuma nolīgumu (VIN) (B6-0450/2006).

Daniel Varela Suanzes-Carpegna izvērsa mutisko jautājumu.

Charlie McCreevy (Komisijas loceklis) atbildēja uz mutisko jautājumu.

Uzstājās: Jean-Pierre Audy PPE-DE grupas vārdā, Erika Mann PSE grupas vārdā, Ryszard Czarnecki UEN grupas vārdā, Caroline Lucas Verts/ALE grupas vārdā, Helmuth Markov GUE/NGL grupas vārdā un Graham Booth IND/DEM grupas vārdā.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Georgios Papastamkos, David Martin, Syed Kamall, Margrietus van den Berg, Andreas Schwab, Stefano Zappalà un Charlie McCreevy.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 10.25 līdz svinīgās sēdes sākumam.)


SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

5. Svinīga sēde - Bulgārija

No plkst. 11.05 līdz plkst. 11.40 notika Parlamenta svinīgā sēde par godu Bulgārijas Republikas prezidenta Georgui Părvanov vizītei.


6. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

°
° ° °

Uzstājās Bruno Gollnisch, kurš iebilda pret komiteju biroju locekļu ievēlēšanas kārtību, uzskatot, ka politisko grupu vienošanās tikusi pārkāpta, kaitējot viņa pārstāvētajai politiskajai grupai (sēdes vadītājs pieņēma zināšanai deputāta teikto).


7. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.


7.1. Pasažieru pasargāšana no nenostiprinātas bagāžas *** (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Kopienas nostāju attiecībā uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas noteikumu projektu par tādu šķērssienu sistēmu apstiprināšanu, kas paredzētas pasažieru pasargāšanai no nenostiprinātas bagāžas un kas nav transportlīdzekļa oriģinālaprīkojums (11523/2006 - C6-0346/2006 - 2006/0035(AVC)) - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Enrique Barón Crespo (A6-0473/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0011).

Parlaments tādējādi deva savu piekrišanu.


7.2. Mehānisko transportlīdzekļu apstiprināšana attiecībā uz to vadītāja priekšējo redzamības lauku *** (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Kopienas nostāju attiecībā uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas noteikumu projektu par mehānisko transportlīdzekļu apstiprināšanu attiecībā uz to vadītāja priekšējo redzamības lauku (11522/2006 - C6-0347/2006 - 2006/0041(AVC)) - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Enrique Barón Crespo (A6-0472/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0012).

Parlaments tādējādi deva savu piekrišanu.


7.3. Nolīgums starp EK un Korejas Republiku par sadarbību zinātnes un tehnikas jomā * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Kopienu un Korejas Republiku par sadarbību zinātnes un tehnikas jomā (COM(2006)0422 - C6-0438/2006 - 2006/0141(CNS)) - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Giles Chichester (A6-0470/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0013).


7.4. Ilgtspējības iekļaušana sadarbības politikā attīstības jomā (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par ilgtspējības iekļaušanu sadarbības politikā attīstības jomā (2006/2246(INI)) - Attīstības komiteja. Referente: Danutė Budreikaitė (A6-0474/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0014).


7.5. Budžeta grozījuma Nr. 1/2007 projekts (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības 2007. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 1/2007 projektu (vienošanās 2006. gada 28. novembra trīspusējā sanāksmē — struktūrfondi, Eiropas Zivsaimniecības fonds, Eiropas Investīciju fonds un Kopīgais pētniecības centrs) (2006/2303(BUD)) - Budžeta komiteja. Referents: James Elles .

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0015).


7.6. Dalītu cilvēktiesības Indijā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B6-0021/2007.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Uzskatāms par pieņemtu (Reglamenta 90. panta 4. punkts) (P6_TA(2007)0016).

Uzstājās: Hartmut Nassauer PPE-DE grupas vārdā, kurš saskaņā ar Reglamenta 168. panta 2. punktu pieprasīja rezolūcijas priekšlikumu nodot atpakaļ komitejai, un par šo pieprasījumu uzstājās Hannes Swoboda, Charles Tannock, Daniel Cohn-Bendit, Nirj Deva, delegācijas attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm un Dienvidāzijas reģionālās sadarbības asociāciju (SAARC) priekšsēdētāja Neena Gill un Luisa Morgantini.

Sēdes vadītājs atbildēja, ka ir jāievēro Reglamenta 90. panta 4. punkts, kuru viņš nolasīja, un ka tāpēc šo pieprasījumu nav iespējams pieņemt.


7.7. Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Gabonas Republiku * (balsošana)

Ziņojums attiecībā uz priekšlikumu Padomes regulai par zvejniecības partnerattiecību nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Gabonas Republiku (COM(2006)0454 - C6-0303/2006 - 2006/0156(CNS)) - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2007)0017).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2007)0017).


7.8. Nāves soda moratorijs (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B6-0032/2007, B6-0033/2007, B6-0034/2007, B6-0035/2007, B6-0036/2007 un B6-0037/2007.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B6-0032/2007

(aizstāj B6-0032/2007, B6-0033/2007, B6-0034/2007, B6-0035/2007 un B6-0036/2007)

Iesnieguši šādi deputāti:

Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Antonio Tajani, Simon Coveney un Piia-Noora Kauppi PPE-DE grupas vārdā,

Martin Schulz, Pasqualina Napoletano un Elena Valenciano Martínez-Orozco PSE grupas vārdā,

Marco Pannella un Marco Cappato ALDE grupas vārdā,

Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Angelika Beer, Marie Anne Isler Béguin, Daniel Cohn-Bendit un Monica Frassoni Verts/ALE grupas vārdā,

Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto, André Brie, Luisa Morgantini, Willy Meyer Pleite, Miguel Portas un Mary Lou McDonald GUE/NGL grupas vārdā,

Eoin Ryan un Roberta Angelilli (kopīgas rezolūcijas priekšlikuma itāļu valodas teksta redakcijā šie divi pēdējie parakstītāji nav norādīti).

Pieņemts (P6_TA(2007)0018).

Par balsojumu uzstājās:

- Hélène Flautre Verts/ALE grupas vārdā ierosināja mutisku grozījumu 2. punktam, un to iekļāva;

- Marios Matsakis ierosināja mutisku grozījumu H apsvērumam, un to iekļāva.

(Rezolūcijas priekšlikums B6-0037/2007 vairs nav spēkā.)


7.9. Veselīga uztura un fiziskās aktivitātes veicināšana — liekā svara, aptaukošanās un hronisko slimību profilakse Eiropas mērogā (balsošana)

Ziņojums par veselīga uztura un fiziskās aktivitātes veicināšanu — liekā svara, aptaukošanās un hronisko slimību profilakse Eiropas mērogā (2006/2231(INI)) - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Frédérique Ries (A6-0450/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2007)0019).

Par balsojumu uzstājās:

- Philip Bushill-Matthews norādīja, ka Antonios Trakatellis ir grozījuma Nr. 1 līdzautors.


7.10. Noilguma termiņi pārrobežu strīdos attiecībā uz personu traumām un nāves gadījumiem (balsošana)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par noilguma termiņiem pārrobežu strīdos attiecībā uz personu traumām un nāves gadījumiem (2006/2014(INI)) - Juridiskā komiteja. Referente: Diana Wallis (A6-0405/2006).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2007)0020).


7.11. Jaunu sieviešu un meiteņu diskriminācija izglītības jomā (balsošana)

Ziņojums par jaunu sieviešu un meiteņu diskrimināciju izglītības jomā (2006/2135(INI)) - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Věra Flasarová (A6-0416/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2007)0021).

Par balsojumu uzstājās:

- Zbigniew Zaleski ierosināja mutisku grozījumu G apsvērumam, un to iekļāva;

- Věra Flasarová (referente) – par šā mutiskā grozījuma saturu.


7.12. ES attiecības ar Klusā okeāna salām — stratēģija nostiprinātām partnerattiecībām (balsošana)

Ziņojums par ES attiecībām ar Klusā okeāna salām — stratēģija nostiprinātām partnerattiecībām (2006/2204(INI)) - Attīstības komiteja. Referents: Nirj Deva (A6-0325/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2007)0022).


7.13. Eiropas privātsabiedrības statūti (balsošana)

Ziņojums ar Komisijas ieteikumiem par Eiropas privātsabiedrības statūtiem (2006/2013(INI)) - Juridiskā komiteja. Referents: Klaus-Heiner Lehne (A6-0434/2006).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2007)0023).


8. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Stavros Arnaoutakis ziņojums - A6-0477/2006: Josu Ortuondo Larrea.

Nāves soda moratorijs (RC-B6-0032/2007): Frank Vanhecke.

Dalītu cilvēktiesības Indijā (B6-0021/2007): Charles Tannock.

Věra Flasarová ziņojums - A6-0416/2006: Nina Škottová.

Frédérique Ries ziņojums - A6-0450/2006: Christofer Fjellner.


9. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē Europarl regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

°
° ° °

Michel Rocard norādīja, ka viņa balsošanas iekārta nedarbojās, balsojot par Danutė Budreikaitė ziņojumu (A6-0474/2006).

Martin Schulz norādīja, ka viņa balsošanas iekārta nedarbojās, balsojot par rezolūcijas priekšlikumu par nāves soda moratoriju (RC-B6-0032/2007).

Konstantin Dimitrov darīja zināmu, ka tehnisku iemeslu dēļ viņš nebija varējis piedalīties divos pirmajos balsojumos pēc saraksta.


10. Deputātam uzticēts uzdevums

Spānijas ārlietu ministrs ir informējis Parlamentu par lēmumu iecelt Josep Borrell Fontelles par EDSO pašreizējā priekšsēdētāja īpašo sūtni.

Juridiskā komiteja, kurai atbilstoši Reglamenta 4. panta 5. punktam bija uzdots izskatīt šo jautājumu, savā 2007. gada 29. un 30. janvāra sēdē nolēma, ka šis uzdevums ir saskaņā ar Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās burtu un garu un ka tādējādi Josep Borrell Fontelles neieņem ar Eiropas Parlamenta deputāta mandātu nesavienojamu amatu un viņš var turpināt deputāta pienākumu izpildi.


11. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc PSE grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minēto deputātu iecelšanu amatā.

Delegācija attiecībām ar Dienvidāzijas valsīm un Dienvidāzijas reģionālās sadarbības asociāciju (SAARC): Wolfgang Bulfon.

Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm: Karin Jöns.

Delegācija ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas un ES un Uzbekistānas parlamentārās sadarbības komitejās, kā arī attiecībām ar Tadžikistānu, Turkmenistānu un Mongoliju: Katrin Saks aizstāj Karin Jöns.


12. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Atļauja sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 114. pants)

AFET komiteja

- Sarunu mandāts attiecībā uz jaunu pastiprinātu nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses (2007/2015(INI))
(atzinums: ITRE, INTA)
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2007. gada 31. janvāra lēmumu)

Nodošana komitejām

REGI komiteja

- Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīga izveide (COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN
atzinums: EMPL, ITRE, ECON, IMCO, REGI


13. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 172. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


14. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 12.02.2007. līdz 15.02.2007.


15. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 12.30.

Julian Priestley

Hans-Gert Pöttering

ģenerālsekretārs

priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attwooll, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Díez González, Dillen, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guerreiro, Guidoni, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Husmenova, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Janowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maat, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parvanova, Patriciello, Patrie, Peillon, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Pöttering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Popeangă, Portas, Posdorf, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silaghi, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika