Index 
Notulen
PDF 186kWORD 107k
Donderdag 1 februari 2007 - Brussel
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Statuut van de Europese besloten vennootschap (debat)
 4.Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) (debat)
 5.Plechtige vergadering - Bulgarije
 6.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 7.Stemmingen
  
7.1.Bescherming van inzittenden tegen de verplaatsing van bagage *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
7.2.Goedkeuring van motorvoertuigen wat het gezichtsveld naar voren van de bestuurder betreft *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
7.3.Overeenkomst EG/Korea voor wetenschappelijke en technologische samenwerking * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
7.4.Mainstreaming van duurzaamheid in het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
7.5.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2007 (artikel 131 van het Reglement) (stemming)
  
7.6.Mensenrechten van Dalits (kastelozen) in India (stemming)
  
7.7.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EG/Gabon * (stemming)
  
7.8.Moratorium op de doodstraf (stemming)
  
7.9.Bevorderen van gezonde voeding en lichaamsbeweging: een Europese dimensie voor de preventie van overgewicht, obesitas en chronische ziekten (stemming)
  
7.10.Verjaringstermijnen voor grensoverschrijdende geschillen met betrekking tot persoonlijk letsel en dodelijke ongevallen (stemming)
  
7.11.Discriminatie van vrouwen en meisjes in het onderwijs (stemming)
  
7.12.Betrekkingen tussen de EU en de eilanden in de Stille Oceaan - strategie voor versterkt partnerschap (stemming)
  
7.13.Statuut van de Europese besloten vennootschap (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Aan een lid opgedragen missie
 11.Samenstelling commissies en delegaties
 12.Besluiten inzake bepaalde documenten
 13.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 14.Rooster van de volgende vergaderingen
 15.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie:

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1883/78 betreffende de algemene regels voor de financiering van de interventies door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie (COM(2007)0012 - C6-0057/2007 - 2007/0005(CNS))

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

BUDG

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot oprichting van de Europese politiedienst (Europol) (COM(2006)0817 - C6-0055/2007 - 2006/0310(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFCO

- Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 601/2004 van de Raad van 22 maart 2004 tot vaststelling van bepaalde controlemaatregelen voor de visserij in het verdragsgebied van het Verdrag inzake de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 3943/90, (EG) nr. 66/98 en (EG) nr. 1721/1999 (COM(2006)0867 - C6-0054/2007 - 2007/0001(CNS))

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

ENVI

- Voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake de inventarisatie van Europese kritieke infrastructuur, de aanmerking van infrastructuur als Europese kritieke infrastructuur en de beoordeling van de noodzaak de bescherming van dergelijke infrastructuur te verbeteren (COM(2006)0787 - C6-0053/2007 - 2006/0276(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

ENVI, ITRE, ECON, IMCO, TRAN

- Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Russische Federatie inzake samenwerking op visserijgebied en de instandhouding van de levende rijkdommen van de zee in de Oostzee (COM(2006)0868 - C6-0052/2007 - 2006/0309(CNS))

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

ENVI

- Voorstel voor een besluit van de Raad houdende wijziging van Besluit 2004/585/EG tot oprichting van regionale adviesraden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (COM(2006)0732 - C6-0051/2007 - 2006/0240(CNS))

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende energiestatistieken (COM(2006)0850 - C6-0035/2007 - 2007/0002(COD))

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

ENVI, ECON, IMCO

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (COM(2006)0818 - C6-0011/2007 - 2006/0304(COD))

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE, ECON, IMCO, TRAN

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 voor het begrotingsjaar 2007 - Afdeling III - Commissie (05739/2007 - C6-0060/2007 - 2006/2303(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Initiatief van de Republiek Oostenrijk met het oog op de aanneming van het besluit van de Raad ter verbetering van de samenwerking in crisissituaties tussen de speciale interventie-eenheden van de lidstaten van de Europese Unie (15437/2006 - C6-0058/2007 - 2007/0803(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

2) van de parlementaire commissies:

- Verslag over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2007 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007: op basis van de tijdens de trialoog van 28 november bereikte overeenkomst - Structuurfondsen, Europees Visserijfonds, Europees Investeringsfonds en Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek - Afdeling III – Commissie (05739/2007 - C6-0060/2007 - 2006/2303(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: James Elles (A6-0010/2007)

3) van het bemiddelingscomité:

- Door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE) (03685/2006 - C6-0445/2006 - 2004/0175(COD))


3. Statuut van de Europese besloten vennootschap (debat)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over het statuut van de Europese besloten vennootschap (2006/2013(INI)) - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0434/2006)

Klaus-Heiner Lehne leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Charlie McCreevy (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Andreas Schwab, namens de PPE-DE-Fractie, Manuel Medina Ortega, namens de PSE-Fractie, Sharon Bowles, namens de ALDE-Fractie, Marek Aleksander Czarnecki, namens de UEN-Fractie, Godfrey Bloom, namens de IND/DEM-Fractie, Ashley Mote, namens de ITS-Fractie, Małgorzata Handzlik, Andrzej Jan Szejna, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Achille Occhetto en Charlie McCreevy.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.13 van de notulen van 01.02.2007.


4. Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) (debat)

Mondelinge vraag (O-0128/2006) van Daniel Varela Suanzes-Carpegna, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: Heronderhandelingen over de overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) (B6-0450/2006)

Daniel Varela Suanzes-Carpegna licht de mondelinge vraag toe.

Charlie McCreevy (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Jean-Pierre Audy, namens de PPE-DE-Fractie, Erika Mann, namens de PSE-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de UEN-Fractie, Caroline Lucas, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmuth Markov, namens de GUE/NGL-Fractie, en Graham Booth, namens de IND/DEM-Fractie.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Georgios Papastamkos, David Martin, Syed Kamall, Margrietus van den Berg, Andreas Schwab, Stefano Zappalà en Charlie McCreevy

Het debat wordt gesloten.

(In afwachting van de plechtige vergadering wordt de vergadering om 10.25 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

5. Plechtige vergadering - Bulgarije

Van 11.05 tot 11.40 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van het bezoek van Georgui Părvanov, president van de Republiek Bulgarije.


6. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Bruno Gollnisch die protesteert tegen de procedure voor de verkiezing van de leden van de bureaus van de commissies en van oordeel is dat het tussen de fracties gesloten akkoord met voeten is getreden ten nadele van zijn fractie (de Voorzitter neemt kennis van deze woorden).


7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.


7.1. Bescherming van inzittenden tegen de verplaatsing van bagage *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap over het ontwerpreglement van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake de goedkeuring van niet als oorspronkelijke uitrustingsstukken geleverde scheidingssystemen die gebruikt worden om inzittenden tegen de verplaatsing van bagage te beschermen (11523/2006 - C6-0346/2006 - 2006/0035(AVC)) - Commissie internationale handel. Rapporteur: Enrique Barón Crespo (A6-0473/2006)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0011)

Het Parlement verleent hiermede zijn instemming.


7.2. Goedkeuring van motorvoertuigen wat het gezichtsveld naar voren van de bestuurder betreft *** (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap over het ontwerp-reglement van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties inzake de goedkeuring van motorvoertuigen wat het gezichtsveld naar voren van de bestuurder betreft (11522/2006 - C6-0347/2006 - 2006/0041(AVC)) - Commissie internationale handel. Rapporteur: Enrique Barón Crespo (A6-0472/2006)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0012)

Het Parlement verleent hiermede zijn instemming.


7.3. Overeenkomst EG/Korea voor wetenschappelijke en technologische samenwerking * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Korea (COM(2006)0422 - C6-0438/2006 - 2006/0141(CNS)) - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Giles Chichester (A6-0470/2006)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0013)


7.4. Mainstreaming van duurzaamheid in het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over mainstreaming van duurzaamheid in het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid (2006/2246(INI)) - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Danutė Budreikaitė (A6-0474/2006)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0014)


7.5. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2007 (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007
(Aanpassingen akkoord trialoog van 28 november 2006 - Structuurfondsen - Europees Visserijfonds - Europees Investeringsfonds - GCO) (2006/2303(BUD)) - Begrotingscommissie. Rapporteur: James Elles

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2007)0015)


7.6. Mensenrechten van Dalits (kastelozen) in India (stemming)

Ontwerpresolutie B6-0021/2007

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Geacht te zijn aangenomen (artikel 90, lid 4 van het Reglement) (P6_TA(2007)0016)

Het woord wordt gevoerd door Hartmut Nassauer, namens de PPE-DE-Fractie, die overeenkomstig artikel 168, lid 2 van het Reglement om terugverwijzing ervan naar de commissie verzoekt; over dit verzoek wordt het woordt gevoerd door Hannes Swoboda, Charles Tannock, Daniel Cohn-Bendit, Nirj Deva en Neena Gill, voorzitter van de Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen en de Associatie voor Regionale Samenwerking in Zuid-Azië (SAARC), en Luisa Morgantini.

De Voorzitter deelt mede dat artikel 90, lid 4 van het Reglement, hetwelk hij voorleest, moet worden nageleefd en hij bijgevolg niet kan ingaan op dit verzoek.


7.7. Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EG/Gabon * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van een partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Gabon (COM(2006)0454 - C6-0303/2006 - 2006/0156(CNS)) - Commissie visserij. Rapporteur: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2006)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2007)0017)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0017)


7.8. Moratorium op de doodstraf (stemming)

Ontwerpresoluties B6-0032/2007, B6-0033/2007, B6-0034/2007, B6-0035/2007, B6-0036/2007 en B6-0037/2007

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0032/2007

(ter vervanging van B6-0032/2007, B6-0033/2007, B6-0034/2007, B6-0035/2007 en B6-0036/2007):

ingediend door de volgende leden:

Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Antonio Tajani, Simon Coveney en Piia-Noora Kauppi, namens de PPE-DE-Fractie

Martin Schulz, Pasqualina Napoletano en Elena Valenciano Martínez-Orozco, namens de PSE-Fractie

Marco Pannella en Marco Cappato, namens de ALDE-Fractie

Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Angelika Beer, Marie Anne Isler Béguin, Daniel Cohn-Bendit en Monica Frassoni, namens de Verts/ALE-Fractie

Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto, André Brie, Luisa Morgantini, Willy Meyer Pleite, Miguel Portas en Mary Lou McDonald, namens de GUE/NGL-Fractie

Eoin Ryan en Roberta Angelilli (in de Italiaanse versie van de gezamenlijke ontwerpresolutie worden de namen van beide laatstgenoemde ondertekenaars bij vergissing niet vermeld.)

Aangenomen (P6_TA(2007)0018)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Hélène Flautre, namens de Verts/ALE-Fractie diende een mondeling amendement op paragraaf 2 in, dat in aanmerking werd genomen;

- Marios Matsakis diende een mondeling amendement op overweging H in, dat in aanmerking werd genomen.

(Ontwerpresolutie B6-0037/2007 komt te vervallen.)


7.9. Bevorderen van gezonde voeding en lichaamsbeweging: een Europese dimensie voor de preventie van overgewicht, obesitas en chronische ziekten (stemming)

Verslag over het bevorderen van gezonde voeding en lichaamsbeweging: een Europese dimensie voor de preventie van overgewicht, obesitas en chronische ziekten (2006/2231(INI)) - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Frédérique Ries (A6-0450/2006)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0019)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Philip Bushill-Matthews deelde mede dat Antonios Trakatellis medeindiener van amendement 1 was.


7.10. Verjaringstermijnen voor grensoverschrijdende geschillen met betrekking tot persoonlijk letsel en dodelijke ongevallen (stemming)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de verjaringstermijnen voor grensoverschrijdende geschillen met betrekking tot persoonlijk letsel en dodelijke ongevallen (2006/2014(INI)) - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Diana Wallis (A6-0405/2006)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0020)


7.11. Discriminatie van vrouwen en meisjes in het onderwijs (stemming)

Verslag over de discriminatie van vrouwen en meisjes in het onderwijs (2006/2135(INI)) - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Věra Flasarová (A6-0416/2006)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0021)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

- Zbigniew Zaleski diende een mondeling amendement op overweging G in, dat in aanmerking werd genomen;

- Věra Flasarová (rapporteur) over de inhoud van dit mondeling amendement.


7.12. Betrekkingen tussen de EU en de eilanden in de Stille Oceaan - strategie voor versterkt partnerschap (stemming)

Verslag over de betrekkingen tussen de EU en de eilanden in de Stille Oceaan - strategie voor een versterkt partnerschap (2006/2204(INI)) - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Nirj Deva (A6-0325/2006)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0022)


7.13. Statuut van de Europese besloten vennootschap (stemming)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over het statuut van de Europese besloten vennootschap (2006/2013(INI)) - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0434/2006)

(Gekwalificeerde meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2007)0023).


8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 163, lid 3 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Stavros Arnaoutakis - A6-0477/2006: Josu Ortuondo Larrea

Moratorium op de doodstraf (RC-B6-0032/2007): Frank Vanhecke

Mensenrechten van Dalits (kastelozen) in India (B6-0021/2007): Charles Tannock

Verslag Věra Flasarová - A6-0416/2006: Nina Škottová

Verslag Frédérique Ries - A6-0450/2006: Christofer Fjellner


9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

Michel Rocard deelde op het moment van de stemming over het verslag Danutė Budreikaitė - A6-0474/2006 mede dat zijn stemapparaat niet werkte.

Martin Schulz deelde op het moment van de eindstemming over de gezamenlijke resolutie over het moratorium op de doodstraf (RC-B6-0032/2007) mede dat zijn stemapparaat niet werkte.

Konstantin Dimitrov heeft laten weten dat hij om technische redenen bij de eerste twee hoofdelijke stemmingen niet had kunnen stemmen.


10. Aan een lid opgedragen missie

De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Voorzitter in kennis gesteld van het besluit om Josep Borrell Fontelles te benoemen tot speciaal gezant van de fungerend voorzitter van de OVSE.

De Commissie juridische zaken heeft zich in haar vergadering van 29 en 30 januari 2007 overeenkomstig artikel 4, lid 5 van het Reglement over deze kwestie gebogen en is tot de conclusie gekomen dat deze functie strookt met de letter en de geest van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen en er derhalve voor Josep Borrell Fontelles geen sprake is van een situatie van onverenigbaarheid, zodat hij zijn mandaat als parlementslid kan blijven uitoefenen.


11. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de PSE-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoemingen:

Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen en de Associatie voor Regionale Samenwerking in Zuid-Azië (SAARC): Wolfgang Bulfon

Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten: Karin Jöns

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Kazachstan, EU-Kirgizstan en EU-Oezbekistan en delegatie voor de betrekkingen met Tadzjikistan, Turkmenistan en Mongolië: Katrin Saks in de plaats van Karin Jöns


12. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen(artikel 114 van het Reglement)

Commissie AFET

- Onderhandelingsmandaat voor een nieuw akkoord inzake intensievere samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds en Oekraïne anderzijds (2007/2015(INI))
(advies: ITRE, INTA)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 31.01.2007)

Aanwijzing commissies

Commissie REGI

- Volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap (COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD))
verwezen naar ten principale: TRAN
advies: EMPL, ITRE, ECON, IMCO, REGI


13. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 172, lid 2 van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten reeds thans worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


14. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 12.02.2007 t/m 15.02.2007.


15. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 12.30 uur gesloten.

Julian Priestley

Hans-Gert Pöttering

Secretaris-generaal

voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attwooll, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Díez González, Dillen, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guerreiro, Guidoni, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Husmenova, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Janowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maat, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parvanova, Patriciello, Patrie, Peillon, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Pöttering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Popeangă, Portas, Posdorf, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silaghi, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid