Index 
Protokoll
PDF 182kWORD 105k
Torsdagen den 1 februari 2007 - Bryssel
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Stadgar för det privata Europaaktiebolaget (debatt)
 4.Avtal om offentlig upphandling (GPA) (debatt)
 5.Högtidligt möte - Bulgarien
 6.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 7.Omröstning
  
7.1.Skydd för passagerarna mot rörelser i bagaget *** (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.2.Godkännande av motorfordon vad gäller förarens siktfält framåt *** (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.3.Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EG och Sydkorea * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.4.Integrering av hållbarhetsperspektivet i politien för utvecklingssamarbete (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.5.Förslag till ändringsbudget nr 1/2007 (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.6.Mänskliga rättigheter för daliter i Indien (omröstning)
  
7.7.Partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Gabon om fiske * (omröstning)
  
7.8.Moratorium för dödsstraff (omröstning)
  
7.9.Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar (omröstning)
  
7.10.Preskriptionstider vid fall av kroppsskador och dödsolyckor vid gränsöverskridande tvister (omröstning)
  
7.11.Diskriminering av unga kvinnor och flickor när det gäller utbildning (omröstning)
  
7.12.EU:s förbindelser med öarna i Stillahavsområdet – en strategi för ett stärkt partnerskap (omröstning)
  
7.13.Stadgar för det privata Europaaktiebolaget (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Uppdrag som anförtrotts en ledamot
 11.Utskottens och delegationernas sammansättning
 12.Beslut om vissa dokument
 13.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 14.Datum för nästa sammanträdesperiod
 15.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1883/78 om allmänna bestämmelser för finansiering av interventioner genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) (KOM(2007)0012 - C6-0057/2007 - 2007/0005(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

BUDG

- Förslag till rådets beslut om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol) (KOM(2006)0817 - C6-0055/2007 - 2006/0310(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFCO

- Förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 601/2004 av den 22 mars 2004 om fastställande av vissa kontrollåtgärder för fiskeriverksamhet i det område som omfattas av konventionen om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis och om upphävande av förordningarna (EEG) nr 3943/90, (EG) nr 66/98 och (EG) nr 1721/1999 (KOM(2006)0867 - C6-0054/2007 - 2007/0001(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

ENVI

- Förslag till rådets direktiv om kartläggning och klassificering av europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behoven att stärka skyddet av denna (KOM(2006)0787 - C6-0053/2007 - 2006/0276(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE, ECON, IMCO, TRAN

- Förslag till rådets förordning om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering om samarbete om fisket och om bevarande av marina levande tillgångar i Östersjön (KOM(2006)0868 - C6-0052/2007 - 2006/0309(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

ENVI

- Förslag till rådets beslut om ändring av beslut 2004/585/EG om inrättande av regionala rådgivande nämnder inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (KOM(2006)0732 - C6-0051/2007 - 2006/0240(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

BUDG

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om energistatistik (KOM(2006)0850 - C6-0035/2007 - 2007/0002(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

ENVI, ECON, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG så att luftfartsverksamhet införs i systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen (KOM(2006)0818 - C6-0011/2007 - 2006/0304(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

ITRE, ECON, IMCO, TRAN

- Förslag till ändringsbudget nr 1 för budgetåret 2007 - Avsnitt III – Kommissionen (05739/2007 - C6-0060/2007 - 2006/2303(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Republiken Österrikes initiativ inför antagandet av rådets beslut om förbättrat samarbete i krissituationer mellan Europeiska unionens medlemsstaters särskilda insatsgrupper (15437/2006 - C6-0058/2007 - 2007/0803(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

2) från parlamentets utskott:

- Betänkande om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 1/2007 för budgetåret 2007: Trepartsöverenskommelsen av den 28 november 2006 – Strukturfonderna, Europeiska fiskefonden, Europeiska investeringsfonden och Gemensamma forskningscentret - Avsnitt III – Kommissionen (05739/2007 - C6-0060/2007 - 2006/2303(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: James Elles (A6-0010/2007)

3) från förlikningskommittén:

- Gemensamt utkast som har godkänts av den förlikningskommitté om Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (INSPIRE) (03685/2006 - C6-0445/2006 - 2004/0175(COD))


3. Stadgar för det privata Europaaktiebolaget (debatt)

Betänkande innehållande rekommendationer till kommissionen om stadgarna för det privata Europaaktiebolaget (2006/2013(INI)) - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Klaus-Heiner Lehne (A6-0434/2006)

Klaus-Heiner Lehne redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen).

Talare: Andreas Schwab för PPE-DE-gruppen, Manuel Medina Ortega för PSE-gruppen, Sharon Bowles för ALDE-gruppen, Marek Aleksander Czarnecki för UEN-gruppen, Godfrey Bloom för IND/DEM-gruppen, Ashley Mote för ITS-gruppen, Małgorzata Handzlik, Andrzej Jan Szejna, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Achille Occhetto och Charlie McCreevy.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.13 i protokollet av den 01.02.2007.


4. Avtal om offentlig upphandling (GPA) (debatt)

Muntlig fråga (O-0128/2006) från Daniel Varela Suanzes-Carpegna, för utskottet INTA, till kommissionen: Omförhandling av avtalet om offentlig upphandling (GPA) (B6-0450/2006)

Daniel Varela Suanzes-Carpegna utvecklade den muntliga frågan.

Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Jean-Pierre Audy för PPE-DE-gruppen, Erika Mann för PSE-gruppen, Ryszard Czarnecki för UEN-gruppen, Caroline Lucas för Verts/ALE-gruppen, Helmuth Markov för GUE/NGL-gruppen, och Graham Booth för IND/DEM-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Georgios Papastamkos, David Martin, Syed Kamall, Margrietus van den Berg, Andreas Schwab, Stefano Zappalà och Charlie McCreevy

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 10.25 i avvaktan på det högtidliga mötet.)


ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

5. Högtidligt möte - Bulgarien

Kl. 11.05-11.40 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av besöket av Bulgariens president Georgui Părvanov.


6. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

°
° ° °

Talare: Bruno Gollnisch protesterade mot förfarandet för valet av ledamöter till utskottspresidierna och hävdade att det brutits mot avtalet mellan de politiska grupperna på bekostnad av hans grupp (talmannen noterade dessa påpekanden).


7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.


7.1. Skydd för passagerarna mot rörelser i bagaget *** (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om gemenskapens ståndpunkt i fråga om utkastet till föreskrifter från Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa om typgodkännande av avskiljningsanordningar som skall skydda passagerarna mot rörelser i bagaget och som levereras som icke originalutrustning för fordon (11523/2006 - C6-0346/2006 - 2006/0035(AVC)) - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Enrique Barón Crespo (A6-0473/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0011)

Parlamentet gav härmed sitt samtycke.


7.2. Godkännande av motorfordon vad gäller förarens siktfält framåt *** (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om gemenskapens inställning till utkastet till föreskrifter från FN:s ekonomiska kommission för Europa om godkännande av motorfordon vad gäller förarens siktfält framåt (11522/2006 - C6-0347/2006 - 2006/0041(AVC)) - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Enrique Barón Crespo (A6-0472/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0012)

Parlamentet gav härmed sitt samtycke.


7.3. Avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EG och Sydkorea * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Korea (KOM(2006)0422 - C6-0438/2006 - 2006/0141(CNS)) - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Giles Chichester (A6-0470/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0013)


7.4. Integrering av hållbarhetsperspektivet i politien för utvecklingssamarbete (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om att integrera hållbarheten i utvecklingssamarbetet (2006/2246(INI)) - Utskottet för utveckling. Föredragande: Danutė Budreikaitė (A6-0474/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0014)


7.5. Förslag till ändringsbudget nr 1/2007 (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 1/2007 för budgetåret 2007: avtal från trepartsmöte av den 28 november 2006 - Strukturfonder, Europeiska fiskerifonden, Europeiska investeringsfonden och det gemensamma forskningscentret, avsnitt III, kommissionen (2006/2303(BUD)) - Budgetutskottet. Föredragande: James Elles

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0015)


7.6. Mänskliga rättigheter för daliter i Indien (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0021/2007

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Ansågs antaget (artikel 90.4 i arbetsordningen) (P6_TA(2007)0016)

Talare: Hartmut Nassauer för PPE-DE-gruppen hänvisade till artikel 168.2 i arbetsordningen och begärde återförvisning till utskottet. Följande ledamöter yttrade sig om denna begäran: Hannes Swoboda, Charles Tannock, Daniel Cohn-Bendit, Nirj Deva och Neena Gill, ordförande för delegationen för förbindelserna med länderna i Sydasien och Sydasiatiska sammanslutningen för regionalt samarbete (SAARC), samt Luisa Morgantini.

Talmannen svarade att artikel 90.4 i arbetsordningen, som han läste upp, måste respekteras och att han därmed inte kunde tillmötesgå denna begäran.


7.7. Partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Gabon om fiske * (omröstning)

Betänkande Förslag till rådets förordning om ingående av avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Gabon (KOM(2006)0454 - C6-0303/2006 - 2006/0156(CNS)) - Fiskeriutskottet. Föredragande: Stavros Arnaoutakis (A6-0477/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0017)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0017)


7.8. Moratorium för dödsstraff (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0032/2007, B6-0033/2007, B6-0034/2007, B6-0035/2007, B6-0036/2007 och B6-0037/2007

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0032/2007

(ersätter B6-0032/2007, B6-0033/2007, B6-0034/2007, B6-0035/2007 och B6-0036/2007):

inlämnat av följande ledamöter:

Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Antonio Tajani, Simon Coveney och Piia-Noora Kauppi för PPE-DE-gruppen

Martin Schulz, Pasqualina Napoletano och Elena Valenciano Martínez-Orozco för PSE-gruppen

Marco Pannella och Marco Cappato för ALDE-gruppen

Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Angelika Beer, Marie Anne Isler Béguin, Daniel Cohn-Bendit och Monica Frassoni för Verts/ALE-gruppen

Francis Wurtz, Vittorio Agnoletto, André Brie, Luisa Morgantini, Willy Meyer Pleite, Miguel Portas och Mary Lou McDonald för GUE/NGL-gruppen

Eoin Ryan och Roberta Angelilli (i den italienska versionen av det gemensamma resolutionsförslaget hade namnen på dessa två undertecknare inte kommit med.)

Antogs (P6_TA(2007)0018)

Inlägg om omröstningen:

- Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 2; det muntliga ändringsförslaget beaktades.

- Marios Matsakis lade fram ett muntligt ändringsförslag till skäl H; det muntliga ändringsförslaget beaktades.

(Resolutionsförslag B6-0037/2007 bortföll.)


7.9. Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar (omröstning)

Betänkande om främjande av goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar (2006/2231(INI)) - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Frédérique Ries (A6-0450/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0019)

Inlägg om omröstningen:

- Philip Bushill-Matthews meddelade att ändringförslag 1 hade ingivits även av Antonios Trakatellis.


7.10. Preskriptionstider vid fall av kroppsskador och dödsolyckor vid gränsöverskridande tvister (omröstning)

Betänkande innehållande rekommendationer till kommissionen om preskriptionstider vid fall av kroppsskador och dödsolyckor vid gränsöverskridande tvister (2006/2014(INI)) - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Diana Wallis (A6-0405/2006)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0020)


7.11. Diskriminering av unga kvinnor och flickor när det gäller utbildning (omröstning)

Betänkande om diskrimineringen av unga kvinnor och flickor när det gäller utbildning (2006/2135(INI)) - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Věra Flasarová (A6-0416/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt )

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0021)

Inlägg om omröstningen:

- Zbigniew Zaleski lade fram ett muntligt ändringsförslag till G; det muntliga ändringsförslaget beaktades.

- Věra Flasarová (föredragande) kommenterade innehållet i detta muntliga ändringsförslag.


7.12. EU:s förbindelser med öarna i Stillahavsområdet – en strategi för ett stärkt partnerskap (omröstning)

Betänkande om EU:s förbindelser med öarna i Stillahavsområdet – en strategi för ett stärkt partnerskap (2006/2204(INI)) - Utskottet för utveckling. Föredragande: Nirj Deva (A6-0325/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt )

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0022)


7.13. Stadgar för det privata Europaaktiebolaget (omröstning)

Betänkande innehållande rekommendationer till kommissionen om stadgarna för det privata Europaaktiebolaget (2006/2013(INI)) - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Klaus-Heiner Lehne (A6-0434/2006)

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt )

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0023).


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingivits i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Stavros Arnaoutakis - A6-0477/2006: Josu Ortuondo Larrea

Moratorium för dödsstraff (RC-B6-0032/2007): Frank Vanhecke

Mänskliga rättigheter för daliter i Indien (B6-0021/2007): Charles Tannock

Betänkande Věra Flasarová - A6-0416/2006: Nina Škottová

Betänkande Frédérique Ries - A6-0450/2006: Christofer Fjellner


9. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

°
° ° °

Michel Rocard meddelade att hans omröstningsapparat inte fungerade vid omröstningen om betänkandet av Danutė Budreikaitė (A6-0474/2006).

Martin Schulz meddelade att hans omröstningsapparat inte fungerade vid omröstningen om resolutionsförslaget om moratorium för dödsstraff (RC-B6-0032/2007).

Konstantin Dimitrov hade låtit meddela att han på grund av tekniska skäl inte hade kunnat delta i de två första omröstningarna med namnupprop.


10. Uppdrag som anförtrotts en ledamot

Den spanske utrikesministern hade underrättat parlamentet om beslutet att utnämna Josep Borrell Fontelles till särskilt sändebud för OSSE:s ordförande.

Denna fråga hade enligt artikel 4.5 i arbetsordningen hänvisats till utskottet JURI vid dess sammanträde den 29-30 januari 2007. Utskottet kom fram till att detta uppdrag var förenligt med andan och bokstaven i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet. Josep Borrell Fontelles situation var därmed förenlig med mandatet som ledamot av Europaparlamentet, och han kunde fortsätta utöva sitt mandat.


11. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av PSE-gruppen godkände parlamentet följande utnämningar:

delegationen för förbindelserna med länderna i Sydasien och Sydasiatiska sammanslutningen för regionalt samarbete (SAARC): Wolfgang Bulfon

delegationen för förbindelserna med Förenta staterna: Karin Jöns

delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Kazakstan, EU-Kirgizistan och EU-Uzbekistan samt för förbindelserna med Tadzjikistan, Turkmenistan och Mongoliet: Katrin Saks i stället för Karin Jöns


12. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 114 i arbetsordningen)

utskottet AFET

- Förhandlingsmandat om ett nytt förbättrat avtal mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan (2007/2015(INI))
(rådgivande utskott: ITRE, INTA)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 31.01.2007)

Hänvisningar till utskott

utskottet REGI

- Fullbordandet av den inre marknaden för gemenskapens posttjänster (COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN
rådgivande utskott: EMPL, ITRE, ECON, IMCO, REGI


13. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 172.2 i arbetsordningen skall protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande skall de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


14. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 12.02.200715.02.2007.


15. Avbrytande av sessionen

Talmannen förklarade Europaparlamentets session avbruten.

Sammanträdet avslutades kl. 12.30.

Julian Priestley

Hans-Gert Pöttering

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attwooll, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Díez González, Dillen, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guerreiro, Guidoni, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Husmenova, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jałowiecki, Janowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maat, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Myller, Napoletano, Nassauer, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parvanova, Patriciello, Patrie, Peillon, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Pöttering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Popeangă, Portas, Posdorf, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silaghi, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy