Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2007 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση σχετικά με τις περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)
 3.Εναρκτήρια ομιλία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  
4.1.Κατάργηση της οδηγίας 68/89/ΕΟΚ σχετικά με την ταξινόμηση της ακατέργαστης ξυλείας ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
4.2.Κατάργηση της οδηγίας 71/304/ΕΟΚ σχετικά με τις συμβάσεις δημοσίων έργων ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
4.3.Πρόγραμμα κοινοτικής δράσης για την προώθηση δράσεων στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας (πρόγραμμα «Hercule II») ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
4.4.Τροποποίηση των κανόνων εφαρμογής του Δημοσιονομικού Κανονισμού * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
4.5.Υποδομή χωρικών πληροφοριών στην Κοινότητα (INSPIRE) ***III (ψηφοφορία)
  
4.6.Αναθεώρηση της οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα ***I (ψηφοφορία)
  
4.7.Θεματική στρατηγική για την ανακύκλωση των αποβλήτων (ψηφοφορία)
  
4.8.Ο ρόλος των γυναικών στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή στην Τουρκία (ψηφοφορία)
 5.Αιτιολογήσεις ψήφου
 6.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 7.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 8.Στρατηγική της Λισαβόνας (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 8ης και 9ης Μαρτίου 2007) (συζήτηση)
 9.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 10.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 11.Μεταρρύθμιση της κοινής οργάνωσης αγοράς του αμπελοοινικού τομέα (συζήτηση)
 12.Προαιρετική διαφοροποίηση των άμεσων ενισχύσεων στο πλαίσιο της ΚΓΠ * (συζήτηση)
 13.Διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής για το ραδιοφάσμα (συζήτηση)
 14.Αλλαγή του κλίματος (προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν)
 15.Νέα συμφωνία PNR, SWIFT (προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν)
 16.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 17.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (163 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb)       
 
Συνοπτικά πρακτικά (113 kb) Κατάσταση παρόντων (23 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (516 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1597 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (213 kb) Κατάσταση παρόντων (73 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (174 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (501 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου