Indekss 
Protokols
PDF 214kWORD 146k
Otrdiena, 2007. gada 13. marts - Strasbūra
1.Gadskārtējas sesijas atklāšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Dokumentu iesniegšana
 4.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 5.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem)
 6.2008. gada politikas stratēģija (debates)
 7.Gaisa satiksmes nolīgums starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm (debates)
 8.Balsošanas laiks
  
8.1.Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda finansējums * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.2.Atkāpe no Regulas (EK) Nr. 2597/97 attiecībā uz Igaunijā ražotu dzeramo pienu * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.3.Padomes Regulas (EK) Nr. 2040/2000 par budžeta disciplīnu atcelšana * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)
  
8.4.Piesardzīga novērtējuma veikšana attiecībā uz līdzdalības iegūšanu un palielināšanu finanšu nozarē ***I (balsošana)
  
8.5.Korporatīvā sociālā atbildība: jauna partnerība (balsošana)
  
8.6.Ceļvedis sieviešu un vīriešu līdztiesībā (2006-2010) (balsošana)
  
8.7.Likumīgu mūzikas tiešsaistes pakalpojumu autortiesību un blakustiesību kolektīvais pārrobežu pārvaldījums (2005/737/EK) (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Kodolieroču neizplatīšana un atbruņošanās (debates)
 13.Bērnu aprūpes iestāžu izveide (debates)
 14.Komisijas paziņojums: Patērētāju aizsardzības politiskā stratēģija 2007. līdz 2013. gadam
 15.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 16.Tādas gaļas tirdzniecība, kas iegūta no liellopiem, kuru vecums nepārsniedz divpadsmit mēnešus * (debates)
 17.ILO 2006. gada konsolidētās Konvencijas par darbu jūrniecībā ratifikācija * (debates)
 18.Eiropas Aviācijas drošības aģentūra ***I (debates)
 19.Nelegālas putnu medības Maltā (debates)
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

1. Gadskārtējas sesijas atklāšana

Saskaņā ar EK līguma 196. panta pirmo daļu un Reglamenta 127. panta 2. punktu Eiropas Parlamenta 2007.-2008. gada sesija ir atklāta.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.

Uzstājās Ignasi Guardans Cambó, kurš iebilda pret lēmumu saskaņā ar Reglamenta II pielikuma A daļas 3. punktu atzīt par nepieņemamu mutisko jautājumu, ko deputāts iesniedza jautājumu laikam Komisijai, un lūdza šo lēmumu pārskatīt (sēdes vadītājs atbildēja, ka izskatīs deputāta lūgumu).


3. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par lidostu nodevām (COM(2006)0820 – C6-0056/2007 – 2007/0013(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

TRAN

atzinums :

ENVI, ECON, IMCO, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 954/79 par to, kā dalībvalstis ratificē Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par līnijpārvadātāju konferenču rīcības kodeksu vai pievienojas tai (COM(2006)0869 – C6-0059/2007 – 2006/0308(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

ECON

atzinums :

TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 98/70/EK attiecībā uz benzīna, dīzeļdegvielas un gāzeļļas specifikācijām un ievieš mehānismu autotransporta līdzekļos lietojamās degvielas radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju kontrolei un samazināšanai, groza Padomes Direktīvu 1999/32/EK attiecībā uz tās degvielas specifikācijām, kuru lieto iekšējo ūdensceļu kuģos, un atceļ Direktīvu 93/12/EEK (COM(2007)0018 – C6-0061/2007 – 2007/0019(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

ENVI

atzinums :

AGRI, ITRE, ECON, IMCO, TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Kopienas statistiku par sabiedrības veselību un veselības aizsardzību un drošību darbā (COM(2007)0046 – C6-0062/2007 – 2007/0020(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

ENVI

atzinums :

EMPL

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka procedūras, lai dažus valstu tehniskos noteikumus piemērotu citā dalībvalstī likumīgi tirgotiem ražojumiem, un ar ko atceļ Lēmumu 3052/95/EK (COM(2007)0036 – C6-0065/2007 – 2007/0028(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

IMCO

atzinums :

ENVI, ITRE, JURI, INTA

- Priekšlikums Padomes direktīvai, ar kuru groza 1993. gada 6. decembra Direktīvu 93/109/EK, ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību balsstiesību un tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav (COM(2006)0791 – C6-0066/2007 – 2006/0277(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

AFCO

atzinums :

LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par produktu tirdzniecības vienotu sistēmu (COM(2007)0053 – C6-0067/2007 – 2007/0030(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

IMCO

atzinums :

ENVI, ITRE, JURI, INTA

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz ražojumu tirdzniecību (COM(2007)0037 – C6-0068/2007 – 2007/0029(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

IMCO

atzinums :

ENVI, ITRE, JURI, INTA

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 03/2007 – III iedaļa – Komisija (SEC(2007)0028 – C6-0069/2007 – 2007/2029(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 02/2007 – III iedaļa – Komisija (SEC(2007)0027 – C6-0070/2007 – 2007/2030(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 04/2007 – III iedaļa – Komisija (SEC(2007)0155 – C6-0071/2007 – 2007/2031(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 05/2007 – III iedaļa – Komisija (SEC(2007)0156 – C6-0072/2007 – 2007/2032(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 06/2007 – III iedaļa – Komisija (SEC(2007)0157 – C6-0073/2007 – 2007/2033(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 07/2007 – III iedaļa – Komisija (SEC(2007)0158 – C6-0074/2007 – 2007/2034(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

BUDG

- Priekšlikums Padomes regulai par īpašiem noteikumiem augļu un dārzeņu sektoram un par dažu regulu grozījumiem (COM(2007)0017 – C6-0075/2007 – 2007/0012(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

AGRI

atzinums :

INTA

- Priekšlikums Padomes regulai, ar ko nosaka atkāpi no Regulas (EK) Nr. 2597/97 attiecībā uz Igaunijā ražotu dzeramo pienu (COM(2007)0048 – C6-0076/2007 – 2007/0021(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

AGRI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par Ekonomikas partnerattiecību, politikas koordinācijas un sadarbības nolīguma starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Meksikas Savienotajām Valstīm, no otras puses, Otrā papildprotokola noslēgšanu, lai ņemtu vērā Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai (COM(2006)0777 – C6-0077/2007 – 2006/0259(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

INTA

atzinums :

AFET

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanu (COM(2007)0069 – C6-0078/2007 – 2007/0032(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

EMPL

atzinums :

ECON, REGI

- Beļģijas Karalistes, Bulgārijas Republikas, Vācijas Federatīvās Republikas, Spānijas Karalistes, Francijas Republikas, Luksemburgas Lielhercogistes, Nīderlandes Karalistes, Austrijas Republikas, Slovēnijas Republikas, Slovākijas Republikas, Itālijas Republikas, Somijas Republikas, Portugāles Republikas, Rumānijas un Zviedrijas Karalistes ierosme, lai pieņemtu Padomes lēmumu par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību (06566/2007 – C6-0079/2007 – 2007/0804(CNS)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

LIBE

- Padomes ieteikums 2005. finanšu gada budžeta izpildes apstiprinājumam, ko sniedz Eiropas Kopienu izveidotajām struktūrām (05711/2007 – C6-0080/2007 – 2006/2153(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

CONT

atzinums :

EMPL

- Padomes ieteikums 2005. finanšu gada budžeta izpildes apstiprinājumam, ko sniedz Komisijai (05710/2007 – C6-0081/2007 – 2006/2070(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai :

CONT

atzinums :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

2. Deputāti

2.1. Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 113. pants)

- Roberta Angelilli, Vittorio Agnoletto, Alfonso Andria, Alfredo Antoniozzi, Alessandro Battilocchio, Sergio Berlato, Mario Borghezio, Iles Braghetto, Renato Brunetta, Mogens N.J. Camre, Giorgio Carollo, Carlo Casini, Giuseppe Castiglione, Giulietto Chiesa, Luigi Cocilovo, Giovanni Claudio Fava, Alessandro Foglietta, Monica Frassoni, Sepp Kusstatscher, Romano Maria La Russa, Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli, Andrea Losco, Mario Mantovani, Mario Mauro, Luisa Morgantini, Roberto Musacchio, Cristiana Muscardini, Francesco Musotto, Alessandra Mussolini, Sebastiano (Nello) Musumeci, Pasqualina Napoletano, Pier Antonio Panzeri, Aldo Patriciello, Umberto Pirilli, Lapo Pistelli, Gianni Pittella, Guido Podestà, Adriana Poli Bortone, Vittorio Prodi, Luca Romagnoli, Amalia Sartori, Luciana Sbarbati, Gianluca Susta, Antonio Tajani, Salvatore Tatarella, Patrizia Toia, Inese Vaidere, Armando Veneto, Riccardo Ventre, Donato Tommaso Veraldi, Marta Vincenzi un Stefano Zappalà rezolūcijas priekšlikums par videospēles "Rule of Rose" tirdzniecības un izplatīšanas aizliegumu Eiropā un par Eiropas Bērnu un nepilngadīgo lietu novērošanas centra izveidošanu (B6-0023/2007).
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE
atzinums: FEMM, CULT

- Cristiana Muscardini rezolūcijas priekšlikums par drošību pilsētās un brīvprātīgajiem (B6-0074/2007).
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE
atzinums: CULT

- Adriana Poli Bortone rezolūcijas priekšlikums par vardarbību ģimenē (B6-0075/2007).
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE
atzinums: FEMM, EMPL

- Cristiana Muscardini rezolūcijas priekšlikums par stīgu instrumentu izgatavošanas nozares aizsardzību Eiropā (B6-0099/2007).
nodots atbildīgajai komitejai: INTA
atzinums: IMCO

2.2. Ieteikumu priekšlikumi (Reglamenta 114. pants)

- Martine Roure PSE grupas vārdā – ieteikuma priekšlikums Padomei par to, kā noris sarunas par pamatlēmumu rasisma un ksenofobijas apkarošanai (B6-0076/2007).
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE


4. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Tika izplatīts Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2006. gada decembra sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām.


5. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (paziņošana par iesniegtajiem rezolūcijas priekšlikumiem)

Saskaņā ar Reglamenta 115. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas iesniedza pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūcijas priekšlikumiem.

I. Gvatemala

- Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà, Elena Valenciano Martínez-Orozco un Emilio Menéndez del Valle PSE grupas vārdā – par Gvatemalu (B6-0101/2007).

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bernd Posselt un Charles Tannock PPE-DE grupas vārdā – par Gvatemalu (trīs Parlacen deputātu un viņu šofera slepkavība) (B6-0104/2007).

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Mirosław Mariusz Piotrowski, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki un Mieczysław Edmund Janowski UEN grupas vārdā – par Gvatemalu (B6-0106/2007).

- Willy Meyer Pleite, André Brie, Giusto Catania un Marco Rizzo GUE/NGL grupas vārdā – par Gvatemalu (B6-0107/2007).

- Marios Matsakis, Danutė Budreikaitė, Frédérique Ries, Arūnas Degutis un Šarūnas Birutis ALDE grupas vārdā – par Gvatemalu (B6-0111/2007).

- Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger, Alain Lipietz, Monica Frassoni un Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE grupas vārdā – par Parlacen trīs Salvadoras deputātu slepkavību Gvatemalā (B6-0116/2007).

II. Kambodža

- Pasqualina Napoletano, Marc Tarabella un Harlem Désir PSE grupas vārdā – par Kambodžu (B6-0102/2007).

- Charles Tannock, Bernd Posselt un Ari Vatanen PPE-DE grupas vārdā – par Kambodžu (B6-0103/2007).

- Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā – par arodbiedrību brīvību Kambodžā (B6-0108/2007).

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Gintaras Didžiokas un Ryszard Czarnecki UEN grupas vārdā – par Kambodžu (B6-0110/2007).

- Marco Pannella, Marco Cappato, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Frédérique Ries, Jules Maaten, Marios Matsakis un Ignasi Guardans Cambó ALDE grupas vārdā – par Kambodžu (B6-0112/2007).

- Frithjof Schmidt Verts/ALE grupas vārdā – par Kambodžu (B6-0117/2007).

III. Nigērija

- Michael Gahler un Charles Tannock PPE-DE grupas vārdā par Nigēriju (B6-0105/2007).

- Vittorio Agnoletto GUE/NGL grupas vārdā par Nigēriju (B6-0109/2007).

- Marco Cappato, Sophia in 't Veld, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Johan Van Hecke, Fiona Hall un Marios Matsakis ALDE grupas vārdā par Nigēriju (B6-0113/2007).

- Pasqualina Napoletano un Elena Valenciano Martínez-Orozco PSE grupas vārdā par homofobu likumu Nigērijā (B6-0114/2007).

- Carl Schlyter, Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Frithjof Schmidt, Hélène Flautre un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā par Nigēriju (B6-0115/2007).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 142. pantu.


6. 2008. gada politikas stratēģija (debates)

Komisijas paziņojums: 2008. gada politikas stratēģija.

Margot Wallström (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) sniedza paziņojumu.

Uzstājās: Hartmut Nassauer PPE-DE grupas vārdā, Hannes Swoboda PSE grupas vārdā, Silvana Koch-Mehrin ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Sylvia-Yvonne Kaufmann GUE/NGL grupas vārdā, John Whittaker IND/DEM grupas vārdā, Frank Vanhecke ITS grupas vārdā, Alessandro Battilocchio, pie grupām nepiederošs deputāts, Salvador Garriga Polledo, Jan Andersson, István Szent-Iványi, Ryszard Czarnecki, Ingeborg Gräßle un Catherine Guy-Quint.

SĒDI VADA: Gérard ONESTA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Andrew Duff, Brian Crowley, Malcolm Harbour, Margrietus van den Berg, Sophia in 't Veld, Jan Tadeusz Masiel, Alexander Radwan, Genowefa Grabowska, Kyösti Virrankoski, John Bowis, Inés Ayala Sender, Diana Wallis, Robert Sturdy, Anne E. Jensen, Georg Jarzembowski, Alexander Stubb, Margot Wallström un Hannes Swoboda.

Debates tika slēgtas.


7. Gaisa satiksmes nolīgums starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm (debates)

Komisijas paziņojums: Gaisa satiksmes nolīgums starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm.

Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: Luisa MORGANTINI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās: Georg Jarzembowski PPE-DE grupas vārdā, Saïd El Khadraoui PSE grupas vārdā, Jeanine Hennis-Plasschaert ALDE grupas vārdā, Ryszard Czarnecki UEN grupas vārdā, Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā, Jaromír Kohlíček GUE/NGL grupas vārdā, Kathy Sinnott IND/DEM grupas vārdā, Reinhard Rack, Brian Simpson, Paolo Costa, Timothy Kirkhope, Inés Ayala Sender, Jim Higgins, Józef Pinior, Christine De Veyrac, Antonio López-Istúriz White, Gay Mitchell un Jacques Barrot.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Saïd El Khadraoui TRAN komitejas vārdā – par Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu, no vienas puses, un Amerikas Savienoto Valstu, no otras puses, gaisa satiksmes nolīguma noslēgšanu (B6-0077/2007).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 14. marta protokola 5.7. punkts.


SĒDI VADA: Pierre MOSCOVICI
Priekšsēdētāja vietnieks

8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.


8.1. Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda finansējums * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 1883/78, ar ko paredz vispārīgus noteikumus intervences finansēšanai, ko veic Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Garantiju nodaļa (COM(2007)0012 - C6-0057/2007 - 2007/0005(CNS)) - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Neil Parish (A6-0038/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0058).


8.2. Atkāpe no Regulas (EK) Nr. 2597/97 attiecībā uz Igaunijā ražotu dzeramo pienu * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko nosaka atkāpi no Regulas (EK) Nr. 2597/97 attiecībā uz Igaunijā ražotu dzeramo pienu (COM(2007)0048 - C6-0076/2007 - 2007/0021(CNS)) - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Neil Parish (A6-0051/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0059).


8.3. Padomes Regulas (EK) Nr. 2040/2000 par budžeta disciplīnu atcelšana * (Reglamenta 131. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2040/2000 par budžeta disciplīnu (COM(2006)0448 - C6-0277/2006 - 2006/0151(CNS)) - Budžeta komiteja. Referents: Janusz Lewandowski (A6-0056/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P6_TA(2007)0060).


8.4. Piesardzīga novērtējuma veikšana attiecībā uz līdzdalības iegūšanu un palielināšanu finanšu nozarē ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/49/EEK un Direktīvas 2002/83/EK, 2004/39/EK, 2005/68/EK un 2006/48/EK attiecībā uz procedūras noteikumiem un vērtēšanas kritērijiem, kas piemērojami, veicot piesardzīgu novērtējumu par līdzdalības iegūšanu un palielināšanu finanšu nozarē (COM(2006)0507 - C6-0298/2006 - 2006/0166(COD)) - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Wolf Klinz (A6-0027/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P6_TA(2007)0061).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P6_TA(2007)0061).


8.5. Korporatīvā sociālā atbildība: jauna partnerība (balsošana)

Ziņojums par korporatīvo sociālo atbildību: jauna partnerība (2006/2133(INI)) - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Richard Howitt (A6-0471/2006).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2007)0062).


8.6. Ceļvedis sieviešu un vīriešu līdztiesībā (2006-2010) (balsošana)

Ziņojums par Ceļvedi sieviešu un vīriešu līdztiesībā (2006-2010) (2006/2132(INI)) - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Amalia Sartori (A6-0033/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2007)0063).

Par balsojumu uzstājās:

- Raül Romeva i Rueda ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 1, tomēr to neiekļāva, jo pret ierosinātā grozījuma iekļaušanu iebilda vairāk nekā 40 deputāti;

- Amalia Sartori (referente) ierosināja mutisku grozījumu 30. punktam, un šo grozījumu iekļāva.


8.7. Likumīgu mūzikas tiešsaistes pakalpojumu autortiesību un blakustiesību kolektīvais pārrobežu pārvaldījums (2005/737/EK) (balsošana)

Ziņojums par Komisijas 2005. gada 18. oktobra Ieteikumu par likumīgu mūzikas tiešsaistes pakalpojumu autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārrobežu pārvaldījumu (2005/737/EK) (2006/2008(INI)) - Juridiskā komiteja. Referente: Katalin Lévai (A6-0053/2007).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P6_TA(2007)0064).


9. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 163. panta 3. punktu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Janusz Lewandowski ziņojums - A6-0056/2007: Andreas Mölzer.

Richard Howitt ziņojums - A6-0471/2006: Andreas Mölzer.

Amalia Sartori ziņojums - A6-0033/2007: Agnes Schierhuber, Frank Vanhecke.


10. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē Europarl regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

°
° ° °

Antonio Tajani norādīja, ka, balsojot par Neil Parish ziņojumu (A6-0038/2007), viņa balsošanas iekārta nedarbojās.

°
° ° °

Par balsošanas laika norises kārtību uzstājās:

- James Nicholson (kvestors), kurš, atsaucoties uz balsojumiem par Neil Parish ziņojumiem (A6-0038/2007 un A6-0051/2007), lūdza, lai turpmāk balsošanas laika sākumā netiek paredzēti balsojumi pēc saraksta (sēdes vadītājs atbildēja, ka abi balsojumi pēc saraksta bija skaidri norādīti deputātiem pieejamos balsojumu sarakstos).

Daudzi deputāti ir precizējuši savu nodomu balsot attiecībā uz balsojumiem pēc saraksta par Neil Parish ziņojumiem (A6-0038/2007 un A6-0051/2007) (sk. pielikumu “Rezultāti balsojumiem pēc saraksta”).


(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.30 un atsākta plkst. 15.05.)

SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Uzstājās Richard Corbett, kurš, atsaucoties uz 13. punktu “Politisko grupu sastāvs”, uzdeva jautājumu par IND/DEM grupas sastāvu.

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


12. Kodolieroču neizplatīšana un atbruņošanās (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Kodolieroču neizplatīšana un atbruņošanās.

Günter Gloser (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Benita Ferrero-Waldner (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās: Stefano Zappalà PPE-DE grupas vārdā, Martin Schulz PSE grupas vārdā, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE grupas vārdā, Ģirts Valdis Kristovskis UEN grupas vārdā, Angelika Beer Verts/ALE grupas vārdā, Tobias Pflüger GUE/NGL grupas vārdā, Bastiaan Belder IND/DEM grupas vārdā, Karl von Wogau, Jan Marinus Wiersma, István Szent-Iványi, Caroline Lucas, Vittorio Agnoletto, Achille Occhetto, Jill Evans, Hubert Pirker, Ana Maria Gomes, Jana Hybášková un Bogdan Klich.

SĒDI VADA: Marek SIWIEC
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Günter Gloser un Benita Ferrero-Waldner.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 103. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Angelika Beer, Caroline Lucas, Jill Evans, Jean Lambert un Gisela Kallenbach Verts/ALE grupas vārdā – par ieroču neizplatīšanu un kodolatbruņošanos (B6-0078/2007);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck un Marios Matsakis ALDE grupas vārdā – par kodolieroču neizplatīšanu un kodolatbruņošanos (B6-0085/2007);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis un Bogdan Klich PPE-DE grupas vārdā – par kodolieroču neizplatīšanu un atbruņošanos (B6-0087/2007);

- Ģirts Valdis Kristovskis un Ryszard Czarnecki UEN grupas vārdā – par kodolieroču neizplatīšanu un atbruņošanos (B6-0088/2007);

- André Brie, Luisa Morgantini, Vittorio Agnoletto, Tobias Pflüger, Dimitrios Papadimoulis, Esko Seppänen, Jens Holm un Pedro Guerreiro GUE/NGL grupas vārdā – par kodolieroču neizplatīšanu un atbruņošanos (B6-0093/2007);

- Martin Schulz, Jan Marinus Wiersma, Ana Maria Gomes un Achille Occhetto PSE grupas vārdā – par kodolieroču neizplatīšanu un atbruņošanos (B6-0095/2007).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 14. marta protokola 5.8. punkts.


13. Bērnu aprūpes iestāžu izveide (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Bērnu aprūpes iestāžu izveide.

Günter Gloser (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Vladimír Špidla (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās: Marie Panayotopoulos-Cassiotou PPE-DE grupas vārdā, Jan Andersson PSE grupas vārdā, Hannu Takkula ALDE grupas vārdā, Marcin Libicki UEN grupas vārdā, Eva-Britt Svensson GUE/NGL grupas vārdā, Kathy Sinnott IND/DEM grupas vārdā, Irena Belohorská, pie grupām nepiederoša deputāte, Edit Bauer, Zita Gurmai, Marios Matsakis, Marek Aleksander Czarnecki, Pier Antonio Panzeri, Edite Estrela, Günter Gloser un Vladimír Špidla.

Debates tika slēgtas.


14. Komisijas paziņojums: Patērētāju aizsardzības politiskā stratēģija 2007. līdz 2013. gadam

Meglena Kuneva (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās: Zita Pleštinská, Evelyne Gebhardt, Marianne Thyssen, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Béatrice Patrie, Alexander Stubb, Olle Schmidt, Christel Schaldemose, Martin Dimitrov, Toine Manders, Piia-Noora Kauppi, Barbara Weiler, Czesław Adam Siekierski un Christopher Heaton-Harris saskaņā ar “catch the eye” procedūru, lai uzdotu jautājumus, uz kuriem atbildēja Meglena Kuneva.

Punkts tika slēgts.


SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

15. Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)

Parlaments izskatīja vairākus jautājumus Komisijai (B6-0012/2007).

Pirmā daļa

Jautājums Nr. 44 (Claude Moraes): Autotransports un CO2 emisija.

Stavros Dimas (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Claude Moraes, Sarah Ludford un Alexander Stubb.

Jautājums Nr. 45 (Liam Aylward): Jauniešu izglītošana vides jautājumos.

Stavros Dimas atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Liam Aylward un Laima Liucija Andrikienė.

Jautājums Nr. 46 (Antonis Samaras): Augstskolas izglītības grādu atzīšana.

Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Antonis Samaras.

Otrā daļa

Jautājums Nr. 47 (Marc Tarabella): Regulas (EK) Nr. 261/2004 par gaisa satiksmes pasažieru tiesībām sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu kavēšanos vai atcelšanu neizpilde.

Jacques Barrot atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Marc Tarabella, Reinhard Rack un Jörg Leichtfried.

Jautājums Nr. 48 (Bernd Posselt): Maģistrāle Eiropai.

Jacques Barrot atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Bernd Posselt, Paul Rübig un Jörg Leichtfried.

Jautājums Nr. 49 (Dimitrios Papadimoulis): Tiesas nolēmums, ar ko nosaka Grieķijas valsts parādu ieskaitu „Olympic Airways” (OA).

Jacques Barrot atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Dimitrios Papadimoulis un Georgios Papastamkos.

Uz jautājumiem Nr. 50, 52 un 53 sniegs rakstiskas atbildes.

Jautājums Nr. 54 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Sadarbība transporta nozarē ar kaimiņvalstīm un jo īpaši ar Vidusjūras reģionu.

Jacques Barrot atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Uz jautājumu Nr. 55 sniegs rakstisku atbildi.

Jautājums Nr. 56 (Danutė Budreikaitė): Jauni enerģijas ieguves avoti.

Janez Potočnik (Komisijas loceklis) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Danutė Budreikaitė, Justas Vincas Paleckis un Paul Rübig.

Jautājums Nr. 57 (Teresa Riera Madurell): Sievietes zinātnē.

Janez Potočnik atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Teresa Riera Madurell un Danutė Budreikaitė.

Jautājums Nr. 58 (Sarah Ludford): Zāļu viltošana.

Günter Verheugen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Sarah Ludford.

Jautājums Nr. 59 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumi.

Günter Verheugen atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumiem, ko uzdeva Marie Panayotopoulos-Cassiotou un Danutė Budreikaitė.

Jautājums Nr. 60 (Glenis Willmott): Inženierzinātnes Eiropā.

Günter Verheugen atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Glenis Willmott.

Jautājums Nr. 61 (Georgios Papastamkos): Autotransporta radītā CO2 emisija.

Günter Verheugen atbildēja uz šo jautājumu, kā arī uz papildjautājumu, ko uzdeva Georgios Papastamkos.

Uz jautājumiem, uz kuriem netika atbildēts laika trūkuma dēļ, sniegs rakstiskas atbildes (sk. sēdes stenogrammas pielikumu).

Komisijai atvēlētais jautājumu laiks ir beidzies.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 19.35 un atsākta plkst. 21.00.)

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

16. Tādas gaļas tirdzniecība, kas iegūta no liellopiem, kuru vecums nepārsniedz divpadsmit mēnešus * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par tādas gaļas tirdzniecību, kas iegūta no liellopiem, kuru vecums nepārsniedz divpadsmit mēnešus (COM(2006)0487 - C6-0330/2006 - 2006/0162(CNS)) - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Bernadette Bourzai (A6-0006/2007).

Uzstājās Mariann Fischer Boel (Komisijas locekle).

Bernadette Bourzai iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Duarte Freitas PPE-DE grupas vārdā, Marc Tarabella PSE grupas vārdā, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE grupas vārdā, Jean-Claude Martinez ITS grupas vārdā, Gábor Harangozó un Mariann Fischer Boel.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 14. marta protokola 5.4. punkts.


17. ILO 2006. gada konsolidētās Konvencijas par darbu jūrniecībā ratifikācija * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru dalībvalstīm atļauj Eiropas Kopienas interesēs ratificēt Starptautiskās Darba organizācijas 2006. gada konsolidēto Konvenciju par darbu jūrniecībā (COM(2006)0288 - C6-0241/2006 - 2006/0103(CNS)) - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Mary Lou McDonald (A6-0019/2007).

Uzstājās Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Mary Lou McDonald iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja), Marie Panayotopoulos-Cassiotou PPE-DE grupas vārdā, Proinsias De Rossa, Robert Navarro un Jacques Barrot.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 14. marta protokola 5.5. punkts.


18. Eiropas Aviācijas drošības aģentūra ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza 2002. gada 15. jūlija Regulu (EK) Nr. 1592/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi (COM(2005)0579 - C6-0403/2005 - 2005/0228(COD)) - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Jörg Leichtfried (A6-0023/2007).

Uzstājās Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Jörg Leichtfried iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Zsolt László Becsey PPE-DE grupas vārdā, Robert Evans PSE grupas vārdā, Arūnas Degutis ALDE grupas vārdā, Mieczysław Edmund Janowski UEN grupas vārdā, Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā, Vladimír Remek GUE/NGL grupas vārdā, Georg Jarzembowski, Inés Ayala Sender un Marios Matsakis.

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās: Jaromír Kohlíček, Luís Queiró, Silvia-Adriana Ţicău, Alojz Peterle, Christine De Veyrac un Jacques Barrot.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 14. marta protokola 5.3. punkts.


19. Nelegālas putnu medības Maltā (debates)

Mutisks jautājums (O-0013/2007), ko uzdeva Marcin Libicki PETI komitejas vārdā Komisijai: Nelegālas putnu medības Maltā (B6-0015/2007).

Marcin Libicki izvērsa mutisko jautājumu.

Stavros Dimas (Komisijas loceklis) atbildēja uz mutisko jautājumu.

Uzstājās: Simon Busuttil PPE-DE grupas vārdā, Anne Van Lancker PSE grupas vārdā, David Hammerstein Mintz Verts/ALE grupas vārdā, David Casa, Louis Grech, Joseph Muscat, John Attard-Montalto un Stavros Dimas.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 108. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- David Hammerstein Mintz Verts/ALE grupas vārdā un Mieczysław Edmund Janowski UEN grupas vārdā – par migrējošo putnu pavasara medībām un ķeršanu ar lamatām Maltā (B6-0119/2007).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 15. marta protokola 5.3. punkts.


20. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 385.050/OJME).


21. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.20.

Harald Rømer

Mechtild Rothe

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Ciornei, Cioroianu, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Husmenova, Hybášková, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maat, Maaten, McDonald, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silaghi, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika