Index 
Protokoll
PDF 210kWORD 148k
Tisdagen den 13 mars 2007 - Strasbourg
1.Öppnande av den årliga sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Inkomna dokument
 4.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 5.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag)
 6.Årlig politisk strategi 2008 (debatt)
 7.Avtal om lufttrafik mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater (debatt)
 8.Omröstning
  
8.1.Finansiering av interventioner genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.2.Undantag från förordning EG) nr 2597/97 för konsumtionsmjölk som produceras i Estland * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.3.Upphävande av rådets förordning (EG) nr 2040/2000 om budgetdisciplin * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.4.Stabilitetsbedömning av förvärv och ökningar av aktieinnehavet inom den finansiella sektorn ***I (omröstning)
  
8.5.Företagens sociala ansvar: ett nytt partnerskap (omröstning)
  
8.6.En färdplan för jämställdhet 2006-2010 (omröstning)
  
8.7.Kollektiv gränsöverskridande förvaltning av upphovsrätt (2005/737/EG) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Icke-spridning och nedrustning av kärnvapen (debatt)
 13.Barnomsorg (debatt)
 14.Meddelande från kommissionen - En strategi för konsumentpolitik 2007-2013
 15.Frågestund (frågor till kommissionen)
 16.Saluföring av kött från nötkreatur som är högst tolv månader * (debatt)
 17.Ratificering av ILO:s konsoliderade konvention om sysselsättning till sjöss från 2006 * (debatt)
 18.Europeiska byrån för luftfartssäkerhet ***I (debatt)
 19.Olaglig fågeljakt i Malta (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Hans-Gert PÖTTERING
Talman

1. Öppnande av den årliga sessionen

Europaparlamentets session 2007–2008 öppnades i enlighet med artikel 196 första stycket i EG-fördraget och artikel 127.2 i arbetsordningen.


2. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.

Talare: Ignasi Guardans Cambó protesterade mot att den muntliga fråga som han lagt fram till frågestunden med kommissionen förklarats otillåtlig i enlighet med bilaga II A punkt 3 i arbetsordningen, och begärde att detta beslut skulle ses över. (Talmannen svarade att hans begäran skulle beaktas.)


3. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om flygplatsavgifter (KOM(2006)0820 - C6-0056/2007 - 2007/0013(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

ENVI, ECON, IMCO, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 954/79 om medlemsstaternas ratifikation av eller anslutning till Förenta nationernas konvention om en uppförandekod för linjekonferenser (KOM(2006)0869 - C6-0059/2007 - 2006/0308(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/70/EG när det gäller specifikationer för bensin, diesel och gasoljor och om införande av ett system för hur utsläpp av växthusgaser skall övervakas och minskas i samband med användning av vägtransportbränslen och om ändring av rådets direktiv 1999/32/EG när det gäller specifikationen för bränsle som används av fartyg på inre vattenvägar och om upphävande av direktiv 93/12/EEG (KOM(2007)0018 - C6-0061/2007 - 2007/0019(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

AGRI, ITRE, ECON, IMCO, TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet (KOM(2007)0046 - C6-0062/2007 - 2007/0020(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

EMPL

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska föreskrifter på produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat och om upphävande av beslut 3052/95/EG (KOM(2007)0036 - C6-0065/2007 - 2007/0028(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE, JURI, INTA

- Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 93/109/EG av den 6 december 1993 med avseende på vissa närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare (KOM(2006)0791 - C6-0066/2007 - 2006/0277(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

rådgivande utskott :

LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om en gemensam ram för saluföring av produkter (KOM(2007)0053 - C6-0067/2007 - 2007/0030(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE, JURI, INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om krav för ackreditering och marknadsövervakning i samband med saluföring av produkter (KOM(2007)0037 - C6-0068/2007 - 2007/0029(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE, JURI, INTA

- Förslag till anslagsöverföring DEC 03/2007 - Avsnitt III – Kommissionen (SEK(2007)0028 - C6-0069/2007 - 2007/2029(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 02/2007 - Avsnitt III – Kommissionen (SEK(2007)0027 - C6-0070/2007 - 2007/2030(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 04/2007 - Avsnitt III – Kommissionen (SEK(2007)0155 - C6-0071/2007 - 2007/2031(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 05/2007 - Avsnitt III – Kommissionen (SEK(2007)0156 - C6-0072/2007 - 2007/2032(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 06/2007 - Avsnitt III – Kommissionen (SEK(2007)0157 - C6-0073/2007 - 2007/2033(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 07/2007 - Avsnitt III – Kommissionen (SEK(2007)0158 - C6-0074/2007 - 2007/2034(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till rådets förordning om särskilda bestämmelser för sektorn för frukt och grönsaker och om ändring av vissa förordningar (KOM(2007)0017 - C6-0075/2007 - 2007/0012(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

INTA

- Förslag till rådets förordning om undantag från förordning (EG) nr 2597/97 för konsumtionsmjölk som produceras i Estland (KOM(2007)0048 - C6-0076/2007 - 2007/0021(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Förslag till rådets beslut om ingående av ett andra tilläggsprotokoll till avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen (KOM(2006)0777 - C6-0077/2007 - 2006/0259(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AFET

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om folk- och bostadsräkningar (KOM(2007)0069 - C6-0078/2007 - 2007/0032(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

ECON, REGI

- Initiativ av Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Förbundsrepubliken Tyskland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland och Konungariket Sverige inför antagandet av rådets beslut om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (06566/2007 - C6-0079/2007 - 2007/0804(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Rådets rekommendation för beviljande av ansvarsfrihet åt de organ som inrättats av Europeiska gemenskaperna för genomförandet av budgeten för budgetåret 2005 (05711/2007 - C6-0080/2007 - 2006/2153(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Rådets rekommendation om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av Europeiska gemenskapernas allmänna budget för budgetåret 2005 (05710/2007 - C6-0081/2007 - 2006/2070(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

2) från ledamöterna

2.1) resolutionsförslag (artikel 113 i arbetsordningen)

- Roberta Angelilli, Vittorio Agnoletto, Alfonso Andria, Alfredo Antoniozzi, Alessandro Battilocchio, Sergio Berlato, Mario Borghezio, Iles Braghetto, Renato Brunetta, Mogens N.J. Camre, Giorgio Carollo, Carlo Casini, Giuseppe Castiglione, Giulietto Chiesa, Luigi Cocilovo, Giovanni Claudio Fava, Alessandro Foglietta, Monica Frassoni, Sepp Kusstatscher, Romano Maria La Russa, Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli, Andrea Losco, Mario Mantovani, Mario Mauro, Luisa Morgantini, Roberto Musacchio, Cristiana Muscardini, Francesco Musotto, Alessandra Mussolini, Sebastiano (Nello) Musumeci, Pasqualina Napoletano, Pier Antonio Panzeri, Aldo Patriciello, Umberto Pirilli, Lapo Pistelli, Gianni Pittella, Guido Podestà, Adriana Poli Bortone, Vittorio Prodi, Luca Romagnoli, Amalia Sartori, Luciana Sbarbati, Gianluca Susta, Antonio Tajani, Salvatore Tatarella, Patrizia Toia, Inese Vaidere, Armando Veneto, Riccardo Ventre, Donato Tommaso Veraldi, Marta Vincenzi et Stefano Zappalà. Förslag till resolution om förbud mot försäljning och distribution i Europa av TV-spelet ”Rule of Rose” och inrättande av ett europeiskt centrum för övervakning av barn- och ungdomsfrågor (B6-0023/2007)
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE
rådgivande utskott: FEMM, CULT

- Cristiana Muscardini. Förslag till resolution om säkerhet i städerna och volontärtjänst (B6-0074/2007)
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE
rådgivande utskott: CULT

- Adriana Poli Bortone. Förslag till resolution om våld i hemmet (B6-0075/2007)
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE
rådgivande utskott: FEMM, EMPL

- Cristiana Muscardini. Förslag till resolution om åtgärder för att skydda tillverkningen av stråkinstrument i Europa (B6-0099/2007)
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA
rådgivande utskott: IMCO

2.2) förslag till rekommendation (artikel 114 i arbetsordningen)

- Martine Roure, för PSE-gruppen. Förslag till rekommendation till rådet om bekämpande av rasism och främlingsfientlighet (B6-0076/2007)
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE


4. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som antagits av parlamentet under sammanträdesperioden i december 2006 hade delats ut.


5. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 115 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I. Guatemala

- Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà, Elena Valenciano Martínez-Orozco och Emilio Menéndez del Valle för PSE-gruppen, om Guatemala (B6-0101/2007),

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bernd Posselt och Charles Tannock för PPE-DE-gruppen, om Guatemala (morden på tre ledamöter av det centralamerikanska parlamentet och deras chaufför) (B6-0104/2007),

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Mirosław Mariusz Piotrowski, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki och Mieczysław Edmund Janowski för UEN-gruppen, om Guatemala (B6-0106/2007),

- Willy Meyer Pleite, André Brie, Giusto Catania och Marco Rizzo för GUE/NGL-gruppen om Guatemala (B6-0107/2007),

- Marios Matsakis, Danutė Budreikaitė, Frédérique Ries, Arūnas Degutis och Šarūnas Birutis för ALDE-gruppen, om Guatemala (B6-0111/2007),

- Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger, Alain Lipietz, Monica Frassoni och Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf för Verts/ALE-gruppen om morden på salvadorianska ledamöter av det centralamerikanska parlamentet i Guatemala (B6-0116/2007).

II. Kambodja

- Pasqualina Napoletano, Marc Tarabella och Harlem Désir för PSE-gruppen, om Kambodja (B6-0102/2007),

- Charles Tannock, Bernd Posselt och Ari Vatanen för PPE-DE-gruppen, om Kambodja (B6-0103/2007),

- Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen, om fackföreningsfriheten i Kambodja (B6-0108/2007),

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Gintaras Didžiokas och Ryszard Czarnecki för UEN-gruppen, om Kambodja (B6-0110/2007),

- Marco Pannella, Marco Cappato, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Frédérique Ries, Jules Maaten, Marios Matsakis och Ignasi Guardans Cambó för ALDE-gruppen, om Kambodja (B6-0112/2007),

- Frithjof Schmidt för Verts/ALE-gruppen, om Kambodja (B6-0117/2007).

III. Nigeria

- Michael Gahler och Charles Tannock för PPE-DE-gruppen, om Nigeria (B6-0105/2007),

- Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen, om Nigeria (B6-0109/2007),

- Marco Cappato, Sophia in 't Veld, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Johan Van Hecke, Fiona Hall och Marios Matsakis för ALDE-gruppen om Nigeria (B6-0113/2007),

- Pasqualina Napoletano och Elena Valenciano Martínez-Orozco för PSE-gruppen, om den homofobiska lagstiftningen i Nigeria (B6-0114/2007),

- Carl Schlyter, Marie-Hélène Aubert, Margrete Auken, Frithjof Schmidt, Hélène Flautre och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, om Nigeria (B6-0115/2007).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 142 i arbetsordningen.


6. Årlig politisk strategi 2008 (debatt)

Uttalande av kommissionen: Årlig politisk strategi 2008

Margot Wallström (kommissionens vice ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Hartmut Nassauer för PPE-DE-gruppen, Hannes Swoboda för PSE-gruppen, Silvana Koch-Mehrin för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Sylvia-Yvonne Kaufmann för GUE/NGL-gruppen, John Whittaker för IND/DEM-gruppen, Frank Vanhecke för ITS-gruppen, Alessandro Battilocchio, grupplös, Salvador Garriga Polledo, Jan Andersson, István Szent-Iványi, Ryszard Czarnecki, Ingeborg Gräßle och Catherine Guy-Quint.

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA
Vice talman

Talare: Andrew Duff, Brian Crowley, Malcolm Harbour, Margrietus van den Berg, Sophia in 't Veld, Jan Tadeusz Masiel, Alexander Radwan, Genowefa Grabowska, Kyösti Virrankoski, John Bowis, Inés Ayala Sender, Diana Wallis, Robert Sturdy, Anne E. Jensen, Georg Jarzembowski, Alexander Stubb, Margot Wallström och Hannes Swoboda.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


7. Avtal om lufttrafik mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater (debatt)

Uttalande av kommissionen: Avtal om lufttrafik mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater

Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Luisa MORGANTINI
Vice talman

Talare: Georg Jarzembowski för PPE-DE-gruppen, Saïd El Khadraoui för PSE-gruppen, Jeanine Hennis-Plasschaert för ALDE-gruppen, Ryszard Czarnecki för UEN-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, Kathy Sinnott för IND/DEM-gruppen, Reinhard Rack, Brian Simpson, Paolo Costa, Timothy Kirkhope, Inés Ayala Sender, Jim Higgins, Józef Pinior, Christine De Veyrac, Antonio López-Istúriz White, Gay Mitchell och Jacques Barrot.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Saïd El Khadraoui, för utskottet TRAN, om ingående av luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Amerikas förenta stater, å andra sidan (B6-0077/2007).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.7 i protokollet av den 14.03.2007.


ORDFÖRANDESKAP: Pierre MOSCOVICI
Vice talman

8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.


8.1. Finansiering av interventioner genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1883/78 om allmänna bestämmelser för finansiering av interventioner genom garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) (KOM(2007)0012 - C6-0057/2007 - 2007/0005(CNS)) - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Neil Parish (A6-0038/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0058)


8.2. Undantag från förordning EG) nr 2597/97 för konsumtionsmjölk som produceras i Estland * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om undantag från förordning (EG) nr 2597/97 för konsumtionsmjölk som produceras i Estland (KOM(2007)0048 - C6-0076/2007 - 2007/0021(CNS)) - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Neil Parish (A6-0051/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0059)


8.3. Upphävande av rådets förordning (EG) nr 2040/2000 om budgetdisciplin * (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2040/2000 om budgetdisciplin (KOM(2006)0448 - C6-0277/2006 - 2006/0151(CNS)) - Budgetutskottet. Föredragande: Janusz Lewandowski (A6-0056/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2007)0060)


8.4. Stabilitetsbedömning av förvärv och ökningar av aktieinnehavet inom den finansiella sektorn ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 92/49/EEG och direktiven 2002/83/EG, 2004/39/EG, 2005/68/EG och 2006/48/EG vad gäller förfaranderegler och utvärderingskriterier för stabilitetsbedömning av förvärv och ökning av innehav inom finanssektorn (KOM(2006)0507 - C6-0298/2006 - 2006/0166(COD)) - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Wolf Klinz (A6-0027/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2007)0061)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2007)0061)


8.5. Företagens sociala ansvar: ett nytt partnerskap (omröstning)

Betänkande om företagens sociala ansvar: ett nytt partnerskap (2006/2133(INI)) - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Richard Howitt (A6-0471/2006)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0062)


8.6. En färdplan för jämställdhet 2006-2010 (omröstning)

Betänkande om en färdplan för jämställdhet 2006-2010 (2006/2132(INI)) - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Amalia Sartori (A6-0033/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0063)

Inlägg om omröstningen:

- Raül Romeva i Rueda hade lagt fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 1, vilket inte beaktades eftersom fler än 40 ledamöter motsatt sig detta.

- Amalia Sartori (föredragande) hade lagt fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 20, vilket beaktades.


8.7. Kollektiv gränsöverskridande förvaltning av upphovsrätt (2005/737/EG) (omröstning)

Betänkande om kommissionens rekommendation av den 18 oktober 2005 om kollektiv gränsöverskridande förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter i samband med lagliga musiktjänster på nätet (2005/737/EG) (2006/2008(INI)) - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Katalin Lévai (A6-0053/2007)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2007)0064)


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingivits i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Janusz Lewandowski - A6-0056/2007: Andreas Mölzer

Betänkande Richard Howitt - A6-0471/2006: Andreas Mölzer

Betänkande Amalia Sartori - A6-0033/2007: Agnes Schierhuber, Frank Vanhecke


10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

°
° ° °

Antonio Tajani hade låtit meddela att hans omröstningsapparat inte hade fungerat vid omröstningen om betänkandet av Neil Parish - A6-0038/2007.

°
° ° °

Inlägg om omröstningens organisation

- James Nicholson (kvestor) begärde, med hänvisning till omröstningen om betänkandena Neil Parish (A6-0038/2007och A6-0051/2007), att man framöver skulle undvika att planera in omröstning med namnupprop i början av omröstningen. (Talmannen svarade att de två omröstningarna med namnupprop fanns tydligt angivna i de omröstningslistor som fanns tillgängliga för ledamöterna.)

Många ledamöter angav hur de avsett att rösta i omröstningarna med namnupprop om betänkandena Neil Parish (A6-0038/2007och A6-0051/2007) (se bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.)


(Sammanträdet avbröts kl. 12.30 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Talare: Richard Corbett ställde, med hänvisning till punkt 13 ”De politiska gruppernas sammansättning”, en fråga om IND/DEM-gruppens sammansättning.

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


12. Icke-spridning och nedrustning av kärnvapen (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Icke-spridning och nedrustning av kärnvapen

Günter Gloser (rådets tjänstgörande ordförande) och Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Stefano Zappalà för PPE-DE-gruppen, Martin Schulz för PSE-gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen, Ģirts Valdis Kristovskis för UEN-gruppen, Angelika Beer för Verts/ALE-gruppen, Tobias Pflüger för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, Karl von Wogau, Jan Marinus Wiersma, István Szent-Iványi, Caroline Lucas, Vittorio Agnoletto, Achille Occhetto, Jill Evans, Hubert Pirker, Ana Maria Gomes, Jana Hybášková och Bogdan Klich.

ORDFÖRANDESKAP: Marek SIWIEC
Vice talman

Talare: Günter Gloser och Benita Ferrero-Waldner.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Angelika Beer, Caroline Lucas, Jill Evans, Jean Lambert och Gisela Kallenbach för Verts/ALE-gruppen, om icke-spridning och nedrustning av kärnvapen (B6-0078/2007),

- Annemie Neyts-Uyttebroeck och Marios Matsakis för ALDE-gruppen, om icke-spridning och nedrustning av kärnvapen (B6-0085/2007),

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis och Bogdan Klich för PPE-DE-gruppen, om icke-spridning och nedrustning av kärnvapen (B6-0087/2007),

- Ģirts Valdis Kristovskis och Ryszard Czarnecki för UEN-gruppen, om icke-spridning av kärnvapen och nedrustning (B6-0088/2007),

- André Brie, Luisa Morgantini, Vittorio Agnoletto, Tobias Pflüger, Dimitrios Papadimoulis, Esko Seppänen, Jens Holm och Pedro Guerreiro för GUE/NGL-gruppen, om icke-spridning och nedrustning av kärnvapen (B6-0093/2007),

- Martin Schulz, Jan Marinus Wiersma, Ana Maria Gomes och Achille Occhetto för PSE-gruppen, om icke-spridning och nedrustning av kärnvapen (B6-0095/2007).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.8 i protokollet av den 14.03.2007.


13. Barnomsorg (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Barnomsorg

Günter Gloser (rådets tjänstgörande ordförande) och Vladimír Špidla (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Marie Panayotopoulos-Cassiotou för PPE-DE-gruppen, Jan Andersson för PSE-gruppen, Hannu Takkula för ALDE-gruppen, Marcin Libicki för UEN-gruppen, Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen, Kathy Sinnott för IND/DEM-gruppen, Irena Belohorská, grupplös, Edit Bauer, Zita Gurmai, Marios Matsakis, Marek Aleksander Czarnecki, Pier Antonio Panzeri, Edite Estrela, Günter Gloser och Vladimír Špidla.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


14. Meddelande från kommissionen - En strategi för konsumentpolitik 2007-2013

Meglena Kuneva (ledamot av kommissionen) redogjorde för meddelandet.

Talare: Zita Pleštinská, Evelyne Gebhardt, Marianne Thyssen, Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Béatrice Patrie, Alexander Stubb, Olle Schmidt, Christel Schaldemose, Martin Dimitrov, Toine Manders, Piia-Noora Kauppi, Barbara Weiler, Czesław Adam Siekierski och Christopher Heaton-Harris ställde frågor i enlighet med metoden ”fånga talmannens uppmärksamhet”, vilka Meglena Kuneva besvarade.

Talmannen förklarade punkten avslutad.


ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

15. Frågestund (frågor till kommissionen)

Parlamentet behandlade en rad frågor till kommissionen (B6-0012/2007).

Första delen

Fråga 44 (Claude Moraes): Vägtransporter och utsläpp.

Stavros Dimas (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Claude Moraes, Sarah Ludford och Alexander Stubb.

Fråga 45 (Liam Aylward): Utbildning av ungdomar i miljöfrågor.

Stavros Dimas besvarade frågan samt följdfrågor från Liam Aylward och Laima Liucija Andrikienė.

Fråga 46 (Antonis Samaras): Erkännande av universitetsexamina.

Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande) besvarade frågan samt en följdfråga från Antonis Samaras.

Andra delen

Fråga 47 (Marc Tarabella): Bristande efterlevnad av förordning (EG) nr 261/2004 om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar.

Jacques Barrot besvarade frågan samt följdfrågor från Marc Tarabella, Reinhard Rack och Jörg Leichtfried.

Fråga 48 (Bernd Posselt): Höghastighetstågförbindelsen "Magistrale für Europa".

Jacques Barrot besvarade frågan samt följdfrågor från Bernd Posselt, Paul Rübig och Jörg Leichtfried.

Fråga 49 (Dimitrios Papadimoulis): Domstolsbeslut om återbetalning av den grekiska statens skuld till Olympic Airways.

Jacques Barrot besvarade frågan samt följdfrågor från Dimitrios Papadimoulis och Georgios Papastamkos.

Frågorna 50, 52 och 53 skulle erhålla skriftliga svar.

Fråga 54 (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou): Transportsamarbete med grannländerna, i synnerhet i Medelhavsområdet.

Jacques Barrot besvarade frågan samt en följdfråga från Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Fråga 55 skulle erhålla ett skriftligt svar.

Fråga 56 (Danutė Budreikaitė): Nya energikällor.

Janez Potočnik (ledamot av kommissionen) besvarade frågan samt följdfrågor från Danutė Budreikaitė, Justas Vincas Paleckis och Paul Rübig.

Fråga 57 (Teresa Riera Madurell): Kvinna och vetenskap.

Janez Potočnik besvarade frågan samt följdfrågor från Teresa Riera Madurell och Danutė Budreikaitė.

Fråga 58 (Sarah Ludford): Falska läkemedel.

Günter Verheugen (kommissionens vice ordförande) besvarade frågan samt en följdfråga från Sarah Ludford.

Fråga 59 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Åtgärder för att stärka entreprenörskap i EU.

Günter Verheugen besvarade frågan samt följdfrågor från Marie Panayotopoulos-Cassiotou och Danutė Budreikaitė.

Fråga 60 (Glenis Willmott): Teknik- och ingenjörssektorn i EU.

Günter Verheugen besvarade frågan samt en följdfråga från Glenis Willmott.

Fråga 61 (Georgios Papastamkos): Koldioxidutsläpp från bilar.

Günter Verheugen besvarade frågan samt en följdfråga från Georgios Papastamkos.

De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsreferatet).

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till kommissionen avslutad.


(Sammanträdet avbröts kl. 19.35 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

16. Saluföring av kött från nötkreatur som är högst tolv månader * (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om saluföring av nötkött från djur på högst tolv månader (KOM(2006)0487 - C6-0330/2006 - 2006/0162(CNS)) - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Bernadette Bourzai (A6-0006/2007)

Talare: Mariann Fischer Boel (ledamot av kommissionen).

Bernadette Bourzai redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Duarte Freitas för PPE-DE-gruppen, Marc Tarabella för PSE-gruppen, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf för Verts/ALE-gruppen, Jean-Claude Martinez för ITS-gruppen, Gábor Harangozó och Mariann Fischer Boel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.4 i protokollet av den 14.03.2007.


17. Ratificering av ILO:s konsoliderade konvention om sysselsättning till sjöss från 2006 * (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska gemenskapens intresse ratificera 2006 års konsoliderade ILO-konvention om arbete till sjöss (KOM(2006)0288 - C6-0241/2006 - 2006/0103(CNS)) - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Mary Lou McDonald (A6-0019/2007)

Talare: Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande).

Mary Lou McDonald redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Marie Panayotopoulos-Cassiotou för PPE-DE-gruppen, Proinsias De Rossa, Robert Navarro och Jacques Barrot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.5 i protokollet av den 14.03.2007.


18. Europeiska byrån för luftfartssäkerhet ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet (KOM(2005)0579 - C6-0403/2005 - 2005/0228(COD)) - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Jörg Leichtfried (A6-0023/2007)

Talare: Jacques Barrot (kommissionens vice ordförande).

Jörg Leichtfried redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Zsolt László Becsey för PPE-DE-gruppen, Robert Evans för PSE-gruppen, Arūnas Degutis för ALDE-gruppen, Mieczysław Edmund Janowski för UEN-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Vladimír Remek för GUE/NGL-gruppen, Georg Jarzembowski, Inés Ayala Sender och Marios Matsakis.

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

Talare: Jaromír Kohlíček, Luís Queiró, Silvia-Adriana Ţicău, Alojz Peterle, Christine De Veyrac och Jacques Barrot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.3 i protokollet av den 14.03.2007.


19. Olaglig fågeljakt i Malta (debatt)

Muntlig fråga (O-0013/2007) från Marcin Libicki, för utskottet PETI, till kommissionen: Olaglig fågeljakt i Malta (B6-0015/2007)

Marcin Libicki utvecklade den muntliga frågan.

Stavros Dimas (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Simon Busuttil för PPE-DE-gruppen, Anne Van Lancker för PSE-gruppen, David Hammerstein Mintz för Verts/ALE-gruppen, David Casa, Louis Grech, Joseph Muscat, John Attard-Montalto och Stavros Dimas.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 108.5 i arbetsordningen):

- David Hammerstein Mintz för Verts/ALE-gruppen, och Mieczysław Edmund Janowski för UEN-gruppen, om jakt på och fångst av flyttfåglar på Malta under våren (B6-0119/2007).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.3 i protokollet av den 15.03.2007.


20. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 385.050/OJME).


21. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.20.

Harald Rømer

Mechtild Rothe

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bachelot-Narquin, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Ciornei, Cioroianu, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Husmenova, Hybášková, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maat, Maaten, McDonald, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Patrie, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Post, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silaghi, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy