Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2007 - Στρασβούργο

3. Δήλωση του Βερολίνου (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Δήλωση του Βερολίνου

Ο Πρόεδρος, αφού δήλωσε ότι η διάσκεψη των προέδρων τού ανέθεσε να εκπροσωπήσει το Κοινοβούλιο στις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη δήλωση του Βερολίνου, κηρύσσει την έναρξη της συζήτησης εξαίροντας τη σημασία της για το μέλλον της Ευρώπης.

Οι Frank-Walter Steinmeier (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Margot Wallström (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Jo Leinen (πρόεδρος της επιτροπής AFCO), Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Bruno Gollnisch, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Roger Helmer, μη εγγεγραμμένος, Proinsias De Rossa, ο τελευταίος επί των προηγούμενων παρεμβάσεων, Frank-Walter Steinmeier και Margot Wallström.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου