Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2007 - Στρασβούργο

4. Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (8/9 Μαρτίου 2007) (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και δήλωση της Επιτροπής: Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (8/9 Μαρτίου 2007)

Ο Frank-Walter Steinmeier (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) παρουσιάζει την έκθεσή του. και ο Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Alexander Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Michał Tomasz Kamiński, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nils Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Andreas Mölzer, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Jim Allister, μη εγγεγραμμένος, Werner Langen, Linda McAvan, Karin Riis-Jørgensen, Guntars Krasts, Claude Turmes, Umberto Guidoni, Johannes Blokland, Timothy Kirkhope, Poul Nyrup Rasmussen, Chris Davies, Mario Borghezio, Ian Hudghton, Vladimír Remek, Γεώργιος Καρατζαφέρης, Antonio Tajani, Harlem Désir, Bronisław Geremek, Zbigniew Zaleski, Gianni Pittella, Anneli Jäätteenmäki, Markus Ferber, Adrian Severin, Elizabeth Lynne, Othmar Karas, Riitta Myller, Françoise Grossetête, Marek Siwiec, Malcolm Harbour, Marianne Mikko, Josef Zieleniec, Frank-Walter Steinmeier και Günter Verheugen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου