Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0228(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0023/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0023/2007

Συζήτηση :

PV 13/03/2007 - 18
CRE 13/03/2007 - 18

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2007 - 5.3
CRE 14/03/2007 - 5.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0067

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2007 - Στρασβούργο

5.3. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας ***I (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002, της 15ης Ιουλίου 2002, για κοινούς κανόνες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (COM(2005)0579 - C6-0403/2005 - 2005/0228(COD)) - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Jörg Leichtfried (A6-0023/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2007)0067)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0067)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Ο Jörg Leichtfried (εισηγητής) επιφέρει μια τροποποίηση τεχνικής φύσεως στην τροπολογία 10·

- Ο Jaromír Kohlíček παρουσιάζει προφορική τροπολογία στο παράρτημα II, η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου