Seznam 
Zápis
PDF 184kWORD 148k
Středa, 14. března 2007 - Štrasburk
1.Zahájení zasedání
 2.Sankce vůči poslanci
 3.Berlínské prohlášení (rozprava)
 4.Zasedání Evropské rady (8. a 9. března 2007) (rozprava)
 5.Hlasování
  
5.1.Statistiky Společenství o migraci a mezinárodní ochraně ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
5.2.Počet a početní složení meziparlamentních delegací (hlasování)
  
5.3.Evropská agentura pro bezpečnost letectví ***I (hlasování)
  
5.4.Uvádění na trh masa ze skotu do dvanácti měsíců věku * (hlasování)
  
5.5.Ratifikace úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci na moři z roku 2006 * (hlasování)
  
5.6.Sociální služby obecného zájmu v Evropské unii (hlasování)
  
5.7.Dohoda o leteckých službách mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými (hlasování)
  
5.8.Nešíření jaderných zbraní a odzbrojení (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 9.Vztahy Evropa – Středomoří – Budování evropsko–středomořské zóny volného obchodu (rozprava)
 10.Bosna a Hercegovina (rozprava)
 11.Budoucnost evropského leteckého průmyslu (rozprava)
 12.Doba vyhrazená pro otázky (Rada)
 13.Jmenování členů meziparlamentních delegací (návrh Konference předsedů)
 14.Hepatitida C (písemné prohlášení)
 15.Reforma nástrojů obchodní politiky EU (rozprava)
 16.Dodržování Listiny základních práv v legislativních návrzích Komise – metodika pro systematickou a přísnou kontrolu (rozprava)
 17.Jednání o Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a zeměmi Střední Ameriky – Jednání o Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Andským společenstvím (rozprava)
 18.Pohřešované osoby na Kypru (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího zasedání
 20.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING
předseda

1. Zahájení zasedání

Zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Sankce vůči poslanci

Předseda oznámil, že na základě článku 9 a čl. 147 odst. 3 jednacího řádu rozhodl o odpovídající sankci vůči Macieji Marianovi Giertychovi. Dotyčný poslanec se ke svému přestupku vyjádřil za přítomnosti generálního tajemníka včera, předseda poté rozhodl o udělení důtky za vydání publikace „Válka civilizací v Evropě“, kterou poslanec svévolně vydal pod logem Evropského parlamentu a která obsahovala antisemitská prohlášení, jež předsednictvo poprvé odsoudilo dne 1. března 2007.

Předseda poté přečetl část dopisu, který zaslal poslanci, a uvedl, že o sankci udělené poslanci informoval předsednictvo, předsedy politických skupin a orgány, jejichž je poslanec členem, tzn. Výbor pro zahraniční věci a Delegaci pro vztahy se Spojenými státy.


3. Berlínské prohlášení (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Berlínské prohlášení

Předseda před zahájením rozpravy upřesnil, že jej Konference předsedů pověřila zastupováním Evropského parlamentu při jednáních o Berlínském prohlášení. Předseda dále zdůraznil význam tohoto prohlášení pro budoucnost Evropy.

Frank-Walter Steinmeier (úřadující předseda Rady) a Margot Wallström (místopředsedkyně Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Jo Leinen (předseda výboru AFCO), Joseph Daul za skupinu PPE-DE, Martin Schulz za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Cristiana Muscardini za skupinu UEN, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu IND/DEM, Bruno Gollnisch za skupinu ITS, Roger Helmer nezařazený, Proinsias De Rossa k předcházejícím vystoupením, Frank-Walter Steinmeier a Margot Wallström.

Rozprava je uzavřena.


4. Zasedání Evropské rady (8. a 9. března 2007) (rozprava)

Zpráva Evropské rady a prohlášení Komise: Zasedání Evropské rady (8. a 9. března 2007)

Frank-Walter Steinmeier (úřadující předseda Rady) uvedl zprávu a Günter Verheugen (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Marianne Thyssen za skupinu PPE-DE, Martin Schulz za skupinu PSE, Alexander Lambsdorff za skupinu ALDE, Michał Tomasz Kamiński za skupinu UEN, Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Nils Lundgren za skupinu IND/DEM, Andreas Mölzer za skupinu ITS, Jim Allister nezařazený, Werner Langen, Linda McAvan, Karin Riis-Jørgensen, Guntars Krasts, Claude Turmes, Umberto Guidoni, Johannes Blokland, Timothy Kirkhope, Poul Nyrup Rasmussen, Chris Davies, Mario Borghezio, Ian Hudghton, Vladimír Remek, Georgios Karatzaferis, Antonio Tajani, Harlem Désir, Bronisław Geremek, Zbigniew Zaleski, Gianni Pittella, Anneli Jäätteenmäki, Markus Ferber, Adrian Severin, Elizabeth Lynne, Othmar Karas, Riitta Myller, Françoise Grossetête, Marek Siwiec, Malcolm Harbour, Marianne Mikko, Josef Zieleniec, Frank-Walter Steinmeier a Günter Verheugen.

Rozprava je uzavřena.


5. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.


5.1. Statistiky Společenství o migraci a mezinárodní ochraně ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany (KOM(2005)0375 - C6-0279/2005 - 2005/0156(COD)) - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Ewa Klamt (A6-0004/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

Ewa Klamt (zpravodajka) učinila prohlášení podle čl. 131 odst. 4 jednacího řádu.

přijat jediným hlasováním (P6_TA(2007)0065)

°
° ° °

Vystoupil: Geoffrey Van Orden k situaci v Zimbabwe.


5.2. Počet a početní složení meziparlamentních delegací (hlasování)

Návrh rozhodnutí, který podle článku 188 jednacího řádu předložili: Joseph Daul za skupinu PPE-DE, Martin Schulz za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Brian Crowley za skupinu UEN, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Francis Wurtz za skupinu GUE/NGL, Jens-Peter Bonde za skupinu IND/DEM, a Bruno Gollnisch za skupinu ITS, o počtu a početním složení meziparlamentních delegací (B6-0100/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P6_TA(2007)0066)


5.3. Evropská agentura pro bezpečnost letectví ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (KOM(2005)0579 - C6-0403/2005 - 2005/0228(COD)) - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Jörg Leichtfried (A6-0023/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2007)0067)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2007)0067)

K hlasování vystoupili:

- Jörg Leichtfried (zpravodaj) s technickou změnou týkající se pozměňovacího návrhu 10;

- Jaromír Kohlíček předložil ústní pozměňovací návrh k příloze II, který byl vzat v potaz.


5.4. Uvádění na trh masa ze skotu do dvanácti měsíců věku * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady o uvádění na trh masa ze skotu do dvanácti měsíců věku (KOM(2006)0487 - C6-0330/2006 - 2006/0162(CNS)) - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Bernadette Bourzai (A6-0006/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2007)0063)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2007)0068)


5.5. Ratifikace úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci na moři z roku 2006 * (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují ratifikovat v zájmu Evropského společenství konsolidovanou úmluvu Mezinárodní organizace práce o práci na moři z roku 2006 (KOM(2006)0288 - C6-0241/2006 - 2006/0103(CNS)) - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Mary Lou McDonald (A6-0019/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P6_TA(2007)0069)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P6_TA(2007)0069)


5.6. Sociální služby obecného zájmu v Evropské unii (hlasování)

Zpráva o sociálních službách obecného zájmu v Evropské unii (2006/2134(INI)) - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Joel Hasse Ferreira (A6-0057/2007)

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2007)0070)


5.7. Dohoda o leteckých službách mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými (hlasování)

Návrh usnesení B6-0077/2007

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P6_TA(2007)0071)


5.8. Nešíření jaderných zbraní a odzbrojení (hlasování)

Návrhy usnesení B6-0078/2007, B6-0085/2007, B6-0087/2007, B6-0088/2007, B6-0093/2007 a B6-0095/2007

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0078/2007

(nahrazující B6-0078/2007, B6-0085/2007, B6-0087/2007, B6-0088/2007, B6-0093/2007 a B6-0095/2007):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis a Bogdan Klich za skupinu PPE-DE,
Martin Schulz, Jan Marinus Wiersma, Ana Maria Gomes a Achille Occhetto za skupinu PSE,
Annemie Neyts-Uyttebroeck a Marios Matsakis za skupinu ALDE,
Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki a Hanna Foltyn-Kubicka za skupinu UEN,
Angelika Beer, Jill Evans a Caroline Lucas za skupinu Verts/ALE,
André Brie, Luisa Morgantini, Vittorio Agnoletto, Tobias Pflüger, Dimitrios Papadimoulis, Esko Seppänen a Jens Holm za skupinu GUE/NGL.

přijat (P6_TA(2007)0072)

K hlasování vystoupili:

- Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE požádala, aby se bodu 1, 2. části a o bodu 9 hlasovalo jmenovitě (předseda uvedl, že žádosti lze vyhovět);

- Vytautas Landsbergis předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 2, který byl vzat v potaz.


6. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu podle čl. 163 odst. 3 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Zpráva Jörg Leichtfried - A6-0023/2007: Hubert Pirker

Zpráva Joel Hasse Ferreira - A6-0057/2007: Zita Pleštinská a Andreas Mölzer

Uzavření dohody o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na straně druhé (B6-0077/2007): Robert Evans

Nešíření jaderných zbraní a odzbrojení (RC B6-0078/2007): Hubert Pirker


7. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

Hlasování dne 13. 3. 2007:

- Luisa Morgantini a Małgorzata Handzlik oznámily, že se nezúčastnily hlasování o dvou zprávách Parish (A6-0038/2007 a A6-0051/2007),

- Catherine Stihler a Werner Langen oznámili, že jejich hlasovací zařízení nefungovalo při hlasování o dvou zprávách Parish (A6-0038/2007 a A6-0051/2007),

- Evgeni Kirilov oznámil, že se zúčastnil hlasování, jeho jména však není uvedeno v příloze „Výsledky jmenovitého hlasování“.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 13:10, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Mechtild ROTHE
místopředsedkyně

8. Schválení zápisu z předchozího zasedání

Zápis z předchozího zasedání byl schválen.


9. Vztahy Evropa – Středomoří – Budování evropsko–středomořské zóny volného obchodu (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Konference Euro-středomořského parlamentního shromáždění (APEM) (Tunis)

Zpráva o budování evropsko–středomořské zóny volného obchodu (2006/2173(INI)) - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Kader Arif (A6-0468/2006)

Gernot Erler (úřadující předseda Rady) a Peter Mandelson (člen Komise) učinili prohlášení.

Kader Arif uvedl zprávu.

Vystoupili: Antonio Tajani (navrhovatel výboru AFET), Jean-Claude Fruteau (navrhovatel výboru AGRI), Vito Bonsignore za skupinu PPE-DE, Pasqualina Napoletano za skupinu PSE, Philippe Morillon za skupinu ALDE, Adriana Poli Bortone za skupinu UEN, Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE, Luisa Morgantini za skupinu GUE/NGL, Derek Roland Clark za skupinu IND/DEM, Philip Claeys za skupinu ITS, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Carlos Carnero González, Gianluca Susta, Tokia Saïfi, Jamila Madeira, Ignasi Guardans Cambó, Edward McMillan-Scott, Béatrice Patrie a Francisco José Millán Mon.

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

Vystoupili: Panagiotis Beglitis, Simon Busuttil, John Attard-Montalto, Gernot Erler a Peter Mandelson.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Bruno Gollnisch, Philip Claeys a Petre Popeangă za skupinu ITS o evropsko-středomořských vztazích (B6-0041/2007);

- Philippe Morillon, Thierry Cornillet a Marco Cappato za skupinu ALDE o evropsko-středomořských vztazích (B6-0080/2007);

- Hélène Flautre, David Hammerstein, Raül Romeva i Rueda a Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE o evropsko-středomořských vztazích (B6-0084/2007);

- Roberta Angelilli, Adriana Poli Bortone, Salvatore Tatarella a Marek Aleksander Czarnecki za skupinu UEN o evropsko-středomořských vztazích (B6-0090/2007);

- Luisa Morgantini a Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL o evropsko-středomořských vztazích (B6-0092/2007);

- Vito Bonsignore, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi a Simon Busuttil za skupinu PPE-DE o evropsko-středomořských vztazích (B6-0094/2007);

- Pasqualina Napoletano a Carlos Carnero González za skupinu PSE o evropsko-středomořských vztazích (B6-0096/2007).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 5.4 zápisu ze dne 15.03.2007 a bod 5.5 zápisu ze dne 15.03.2007.


10. Bosna a Hercegovina (rozprava)

Zpráva obsahující návrh doporučení Evropského parlamentu na vědomí Radě o Bosně a Hercegovině (2006/2290(INI)) - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Doris Pack (A6-0030/2007)

Doris Pack uvedla zprávu.

Vystoupili: Gernot Erler (úřadující předseda Rady) a Olli Rehn (člen Komise).

Vystoupili: Alojz Peterle za skupinu PPE-DE, Libor Rouček za skupinu PSE, Philippe Morillon za skupinu ALDE, Ryszard Czarnecki za skupinu UEN, Gisela Kallenbach za skupinu Verts/ALE, Erik Meijer za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Bernd Posselt, Hannes Swoboda, Jelko Kacin, Bernd Posselt k dodržování řečnické doby, Bogusław Rogalski, Roberta Alma Anastase, Justas Vincas Paleckis, Alexander Lambsdorff, Brian Crowley, Csaba Sándor Tabajdi, Dimitar Stoyanov za skupinu ITS, a Olli Rehn.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 5.6 zápisu ze dne 15.03.2007.


PŘEDSEDNICTVÍ: Manuel António dos SANTOS
místopředseda

11. Budoucnost evropského leteckého průmyslu (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Budoucnost evropského leteckého průmyslu

Peter Hintze (úřadující předseda Rady) a Günter Verheugen (místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Christine De Veyrac za skupinu PPE-DE, Matthias Groote za skupinu PSE, Anne Laperrouze za skupinu ALDE, Gérard Onesta za skupinu Verts/ALE, Jacky Henin za skupinu GUE/NGL, Paul Marie Coûteaux za skupinu IND/DEM, Gunnar Hökmark, Karin Jöns, Gabriele Zimmer, Kader Arif, Inés Ayala Sender, Peter Hintze a Günter Verheugen.

Rozprava je uzavřena.


12. Doba vyhrazená pro otázky (Rada)

Parlament projednal řadu otázek Radě (B6-0012/2007).

Otázka 1 (Laima Liucija Andrikienė): Pokračování procesu ratifikace Smlouvy o Ústavě pro Evropu.

Otázka a a doplňující otázky od: Laima Liucija Andrikienė, Philip Bushill-Matthews a Danutė Budreikaitė. Odpověď: Gernot Erler (úřadující předseda Rady).

Otázka 2 (Claude Moraes): Pokroky v souvislosti s rámcovým rozhodnutím o boji proti rasismu a xenofobii.

Otázka a a doplňující otázky od: Emine Bozkurt (zástupce autora), Jörg Leichtfried a Laima Liucija Andrikienė. Odpověď: Gernot Erler.

Otázka 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Věkové omezení týkající se elektronických her s násilným obsahem.

Otázka a a doplňující otázky od: Marie Panayotopoulos-Cassiotou a Inger Segelström. Odpověď: Gernot Erler.

Vystoupila: Marie Panayotopoulos-Cassiotou k překladu názvu otázky.

Gernot Erler odpověděl na doplňující otázku, kterou položil Paul Rübig.

Otázka 4 (Sarah Ludford): Boj proti korupci.

Otázka a a doplňující otázky od: Chris Davies (zástupce autora) a Justas Vincas Paleckis. Odpověď: Gernot Erler.

Otázka 5 (Glenis Willmott): Evropský manifest o boji proti rakovině děložního čípku.

Otázka a doplňující otázka od: Glenis Willmott. Odpověď: Gernot Erler.

Otázka 6 (Bernd Posselt): Jednání o přistoupení Chorvatska.

Otázka a a doplňující otázky od: Bernd Posselt, Reinhard Rack a Justas Vincas Paleckis. Odpověď: Gernot Erler.

Otázka 7 (Sajjad Karim): Situace v Zimbabwe.

Otázka 8 (Eoin Ryan): Vztahy EU–Zimbabwe.

Otázky a doplňující otázky od: Fiona Hall (zástupce autora), Brian Crowley (zástupce autora) a Jim Allister. Odpověď: Gernot Erler.

Otázka 9 (Dimitrios Papadimoulis): Článek 301 tureckého trestního zákoníku.

Otázka a a doplňující otázky od: Kyriacos Triantaphyllides (zástupce autora) a Panagiotis Beglitis. Odpověď: Gernot Erler.

Autoři otázek, které nebyly zodpovězeny pro nedostatek času, obdrží písemné odpovědi (viz příloha doslovného záznamu).

Doba vyhrazená pro otázky Radě skončila.


(Zasedání, které bylo přerušeno v 19:05, pokračovalo v 21:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Luigi COCILOVO
místopředseda

13. Jmenování členů meziparlamentních delegací (návrh Konference předsedů)

Předseda oznámil, že obdržel návrh Konference předsedů o jmenování členů Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie, Delegace pro vztahy s Indií a Delegace pro vztahy s Afghánistánem.

Hlasování: čtvrtek 15. 3. 2007 12:00.

Lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů: čtvrtek 15. 3. 2007 10:00.


14. Hepatitida C (písemné prohlášení)

Písemné prohlášení 87/2006 o hepatitidě C , které předložili Jolanta Dičkutė, John Bowis, Stephen Hughes, Frédérique Ries, Thomas Ulmer, podepsala většina všech poslanců Parlamentu. Prohlášení bude následně podle čl. 116 odst. 4 jednacího řádu zasláno adresátům, kteří jsou v něm uvedeni, a zveřejněno spolu se jmény signatářů v textech přijatých na zasedání konaném dne 29. 3. 2007.


15. Reforma nástrojů obchodní politiky EU (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0002/2007), kterou pokládá Enrique Barón Crespo za výbor INTA, Komisi: Zelená kniha Komise a veřejná konzultace k možné reformě nástrojů obchodní politiky EU (B6-0009/2007)

Ignasi Guardans Cambó (zástupce autora) rozvinul otázku k ústnímu zodpovězení.

Peter Mandelson (člen Komise) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení

Vystoupili: Christofer Fjellner za skupinu PPE-DE, David Martin za skupinu PSE, Gianluca Susta za skupinu ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk za skupinu UEN, Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE, Béla Glattfelder, Kader Arif, Leopold Józef Rutowicz, Daniel Caspary, Panagiotis Beglitis, Danutė Budreikaitė, Francisco Assis, Benoît Hamon a Peter Mandelson.

Rozprava je uzavřena.


16. Dodržování Listiny základních práv v legislativních návrzích Komise – metodika pro systematickou a přísnou kontrolu (rozprava)

Zpráva o dodržování Listiny základních práv v legislativních návrzích Komise – metodika pro systematickou a přísnou kontrolu (2005/2169(INI)) - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Johannes Voggenhuber (A6-0034/2007)

Johannes Voggenhuber uvedl zprávu.

Vystoupil: Peter Mandelson (člen Komise).

Vystoupili: Riccardo Ventre (navrhovatel výboru AFCO), Kinga Gál za skupinu PPE-DE, Claudio Fava za skupinu PSE, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Sylvia-Yvonne Kaufmann za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Daniel Hannan, Ignasi Guardans Cambó, Giusto Catania, Maria da Assunção Esteves a Paul Rübig.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 5.7 zápisu ze dne 15.03.2007.


17. Jednání o Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a zeměmi Střední Ameriky – Jednání o Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a Andským společenstvím (rozprava)

Zpráva obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě o mandátu k jednání o Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a zeměmi Střední Ameriky na straně druhé (2006/2222(INI)) - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Willy Meyer Pleite (A6-0026/2007)

Zpráva obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě o mandátu k zahájení jednání o Dohodě o přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Andským společenstvím a jeho členskými zeměmi na straně druhé (2006/2221(INI)) - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Luis Yañez-Barnuevo García (A6-0025/2007)

Luis Yañez-Barnuevo García uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mario MAURO
místopředseda

Willy Meyer Pleite uvedl zprávu.

Vystoupil: Peter Mandelson (člen Komise).

Vystoupili: Miguel Angel Martínez Martínez (navrhovatel výboru DEVE), Małgorzata Handzlik (navrhovatelka výboru INTA), Gianluca Susta (navrhovatel výboru INTA), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE-DE, Raimon Obiols i Germà za skupinu PSE, Leopold Józef Rutowicz za skupinu UEN, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Jens Holm za skupinu GUE/NGL, Gerard Batten za skupinu IND/DEM, Marcello Vernola, Józef Pinior, Ryszard Czarnecki, Willy Meyer Pleite a Bogusław Sonik.

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 5.8 zápisu ze dne 15.03.2007 a bod 5.9 zápisu ze dne 15.03.2007.


18. Pohřešované osoby na Kypru (rozprava)

Prohlášení Komise: Pohřešované osoby na Kypru

Předseda před zahájením rozpravy přivítal pana Christopha Giroda, předsedu výboru pro pohřešované osoby na Kypru Organizace spojených národů, pana Eliase Georgiadise a paní Güldenu Plümer Küçükovou, členy tohoto výboru, kteří byli usazeni na místa vyhrazená pro oficiální návštěvy.

Peter Mandelson (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Panayiotis Demetriou za skupinu PPE-DE, Panagiotis Beglitis za skupinu PSE, Ignasi Guardans Cambó za skupinu ALDE, Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL, Françoise Grossetête, Marios Matsakis a Karin Resetarits.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Panayiotis Demetriou za skupinu PPE-DE, Mechtild Rothe za skupinu PSE, Ignasi Guardans Cambó a Marios Matsakis za skupinu ALDE, Seán Ó Neachtain za skupinu UEN, Joost Lagendijk, Monica Frassoni a Cem Özdemir za skupinu Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann za skupinu GUE/NGL a Jens-Peter Bonde za skupinu IND/DEM o pohřešovaných osobách na Kypru (B6-0118/2007).

Rozprava je uzavřena.

Hlasování: bod 5.10 zápisu ze dne 15.03.2007.


19. Pořad jednání příštího zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 385.050/OJJE)


20. Ukončení zasedání

Zasedání skončilo v 23:40.

Harald Rømer

Adam Bielan

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Ciornei, Cioroianu , Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Hutchinson, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Itälä, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maat , Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Sifunakis, Silaghi , Silva Peneda, Simpson, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sofianski, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Tomczak, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí