Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 209kWORD 114k
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2007 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Επίπληξη βουλευτή
 3.Δήλωση του Βερολίνου (συζήτηση)
 4.Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (8/9 Μαρτίου 2007) (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Κοινοτικές στατιστικές για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.2.Αριθμός και σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών (ψηφοφορία)
  
5.3.Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας ***I (ψηφοφορία)
  
5.4.Εμπορία κρέατος βοοειδών ηλικίας το πολύ δώδεκα μηνών * (ψηφοφορία)
  
5.5.Κύρωση της σύμβασης της ΔΟΕ του 2006 για τη ναυτική εργασία * (ψηφοφορία)
  
5.6.Κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)
  
5.7.Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τις αεροπορικές υπηρεσίες (ψηφοφορία)
  
5.8.Πυρηνικός αφοπλισμός και μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Ευρωμεσογειακές σχέσεις - Οικοδόμηση της ευρωμεσογειακής ζώνης ελευθέρων συναλλαγών (συζήτηση)
 10.Βοσνία-Ερζεγοβίνη (συζήτηση)
 11.Το μέλλον του τομέα αεροναυπηγικής στην Ευρώπη (συζήτηση)
 12.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 13.Μέλη των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών (πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων)
 14.Ηπατίτιδα C (γραπτή δήλωση)
 15.Μεταρρύθμιση των μέσων της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ (συζήτηση)
 16.Ο σεβασμός του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής: μεθοδολογία για έναν συστηματικό και αυστηρό έλεγχο (συζήτηση)
 17.Διαπραγμάτευση συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής - Διαπραγμάτευση συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινότητας των Άνδεων (συζήτηση)
 18.Αγνοούμενοι στην Κύπρο (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9 π.μ.


2. Επίπληξη βουλευτή

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι κίνησε διαδικασία, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 147, παράγραφος 3, του Κανονισμού, κατά του Maciej Marian Giertych, και ότι, την προηγούμενη ημέρα, παρουσία του Γενικού Γραμματέα, δέχθηκε σε ακρόαση τον προαναφερθέντα βουλευτή και εν συνεχεία τον επέπληξε επειδή προέβη στη δημοσίευση φυλλαδίου με το λογότυπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο οποίο εμπεριέχονται ξενοφοβικά σχόλια, πράγμα που είχε ήδη καταδικασθεί από το Προεδρείο την 1η Μαρτίου 2007.

Στη συνέχεια διαβάζει τμήμα της επιστολής που έστειλε στο βουλευτή και επισημαίνει ότι σχετικό σημείωμα έχει αποστείλει και στο Προεδρείο, στους προέδρους των πολιτικών ομάδων και στα όργανα των οποίων ο εν λόγω βουλευτής είναι μέλος, και συγκεκριμένα στην επιτροπή AFET και στην Αντιπροσωπεία για τις Σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.


3. Δήλωση του Βερολίνου (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Δήλωση του Βερολίνου

Ο Πρόεδρος, αφού δήλωσε ότι η διάσκεψη των προέδρων τού ανέθεσε να εκπροσωπήσει το Κοινοβούλιο στις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη δήλωση του Βερολίνου, κηρύσσει την έναρξη της συζήτησης εξαίροντας τη σημασία της για το μέλλον της Ευρώπης.

Οι Frank-Walter Steinmeier (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Margot Wallström (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Jo Leinen (πρόεδρος της επιτροπής AFCO), Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Bruno Gollnisch, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Roger Helmer, μη εγγεγραμμένος, Proinsias De Rossa, ο τελευταίος επί των προηγούμενων παρεμβάσεων, Frank-Walter Steinmeier και Margot Wallström.

Η συζήτηση περατώνεται.


4. Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (8/9 Μαρτίου 2007) (συζήτηση)

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και δήλωση της Επιτροπής: Συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (8/9 Μαρτίου 2007)

Ο Frank-Walter Steinmeier (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) παρουσιάζει την έκθεσή του. και ο Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Alexander Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Michał Tomasz Kamiński, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nils Lundgren, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Andreas Mölzer, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Jim Allister, μη εγγεγραμμένος, Werner Langen, Linda McAvan, Karin Riis-Jørgensen, Guntars Krasts, Claude Turmes, Umberto Guidoni, Johannes Blokland, Timothy Kirkhope, Poul Nyrup Rasmussen, Chris Davies, Mario Borghezio, Ian Hudghton, Vladimír Remek, Γεώργιος Καρατζαφέρης, Antonio Tajani, Harlem Désir, Bronisław Geremek, Zbigniew Zaleski, Gianni Pittella, Anneli Jäätteenmäki, Markus Ferber, Adrian Severin, Elizabeth Lynne, Othmar Karas, Riitta Myller, Françoise Grossetête, Marek Siwiec, Malcolm Harbour, Marianne Mikko, Josef Zieleniec, Frank-Walter Steinmeier και Günter Verheugen.

Η συζήτηση περατώνεται.


5. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.


5.1. Κοινοτικές στατιστικές για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία ***I (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις κοινοτικές στατιστικές για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία (COM(2005)0375 - C6-0279/2005 - 2005/0156(COD)) - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Ewa Klamt (A6-0004/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Η Ewa Klamt (εισηγήτρια) προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 131, παράγραφος 4, του Κανονισμού.

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2007)0065)

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Geoffrey Van Orden σχετικά με την κατάσταση στη Ζιμπάμπουε.


5.2. Αριθμός και σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών (ψηφοφορία)

Πρόταση απόφασης που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο188 του Κανονισμού, από τους ακόλουθους βουλευτές: Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Francis Wurtz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jens-Peter Bonde, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και Bruno Gollnisch, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, σχετικά με τον αριθμό και τη σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών (B6-0100/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0066)


5.3. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002, της 15ης Ιουλίου 2002, για κοινούς κανόνες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (COM(2005)0579 - C6-0403/2005 - 2005/0228(COD)) - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Jörg Leichtfried (A6-0023/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2007)0067)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0067)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Ο Jörg Leichtfried (εισηγητής) επιφέρει μια τροποποίηση τεχνικής φύσεως στην τροπολογία 10·

- Ο Jaromír Kohlíček παρουσιάζει προφορική τροπολογία στο παράρτημα II, η οποία κρατείται.


5.4. Εμπορία κρέατος βοοειδών ηλικίας το πολύ δώδεκα μηνών * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την εμπορία του κρέατος που προέρχεται από βοοειδή ηλικίας το πολύ δώδεκα μηνών (COM(2006)0487 - C6-0330/2006 - 2006/0162(CNS)) - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Bernadette Bourzai (A6-0006/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2007)0063)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0068)


5.5. Κύρωση της σύμβασης της ΔΟΕ του 2006 για τη ναυτική εργασία * (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για εξουσιοδότηση των κρατών μελών να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την ενοποιημένη σύμβαση ναυτικής εργασίας του 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (COM(2006)0288 - C6-0241/2006 - 2006/0103(CNS)) - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Mary Lou McDonald (A6-0019/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2007)0069)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0069)


5.6. Κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2006/2134(INI)) - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Joel Hasse Ferreira (A6-0057/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0070)


5.7. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τις αεροπορικές υπηρεσίες (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B6-0077/2007

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0071)


5.8. Πυρηνικός αφοπλισμός και μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0078/2007, B6-0085/2007, B6-0087/2007, B6-0088/2007, B6-0093/2007 και B6-0095/2007

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0078/2007

(αντικαθιστά τιςB6-0078/2007, B6-0085/2007, B6-0087/2007, B6-0088/2007, B6-0093/2007 και B6-0095/2007):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Tunne Kelam, Vytautas Landsbergis και Bogdan Klich, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,
Martin Schulz, Jan Marinus Wiersma, Ana Maria Gomes και Achille Occhetto, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,
Annemie Neyts-Uyttebroeck και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Ģirts Valdis Kristovskis, Ryszard Czarnecki και Hanna Foltyn-Kubicka, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,
Angelika Beer, Jill Evans και Caroline Lucas, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
André Brie, Luisa Morgantini, Vittorio Agnoletto, Tobias Pflüger, Δημήτριος Παπαδημούλης, Esko Seppänen και Jens Holm, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0072)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Η Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE ζητεί να τεθούν σε ψηφοφορία με ονομαστική κλήση η παράγραφος 1, δεύτερο μέρος, και η παράγραφος 9 (Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει αντίρρηση σε αυτό το αίτημα)·

- Ο Vytautas Landsbergis παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 2, η οποία κρατείται.


6. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Jörg Leichtfried - A6-0023/2007: Hubert Pirker

Έκθεση Joel Hasse Ferreira - A6-0057/2007: Zita Pleštinská και Andreas Mölzer

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τις αεροπορικές υπηρεσίες (B6-0077/2007): Robert Evans

Πυρηνικός αφοπλισμός και μη διάδοση των πυρηνικών όπλων (RC B6-0078/2007): Hubert Pirker


7. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ψηφοφορίες στις 13.03.2007:

- οι Luisa Morgantini και Małgorzata Handzlik κοινοποιούν ότι δεν έλαβαν μέρος στις ψηφοφορίες επί των δύο εκθέσεων Parish (A6-0038/2007 και A6-0051/2007),

- οι Catherine Stihler και Werner Langen επισημαίνουν ότι οι ηλεκτρονικές τους συσκευές δεν λειτούργησαν κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών επί των δύο εκθέσεων Parish (A6-0038/2007 και A6-0051/2007),

- ο Εβγκένι Κιρίλοφ επισημαίνει ότι έλαβε μέρος και στις δύο ψηφοφορίες, αλλά το όνομά του δεν εμφανίζεται στο παράρτημα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 1.10 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mechtild ROTHE
Αντιπρόεδρος

8. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


9. Ευρωμεσογειακές σχέσεις - Οικοδόμηση της ευρωμεσογειακής ζώνης ελευθέρων συναλλαγών (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Διάσκεψη της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης (Τυνησία)

Έκθεση σχετικά με την οικοδόμηση της ευρωμεσογειακής ζώνης ελευθέρων συναλλαγών (2006/2173(INI)) - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Kader Arif (A6-0468/2006)

Οι Gernot Erler (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Peter Mandelson (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Ο Kader Arif παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Antonio Tajani (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Jean-Claude Fruteau (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Vito Bonsignore, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Pasqualina Napoletano, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Philippe Morillon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Adriana Poli Bortone, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Luisa Morgantini, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Philip Claeys, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Carlos Carnero González, Gianluca Susta, Tokia Saïfi, Jamila Madeira, Ignasi Guardans Cambó, Edward McMillan-Scott, Béatrice Patrie και Francisco José Millán Mon.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Παναγιώτης Μπεγλίτης, Simon Busuttil, John Attard-Montalto, Gernot Erler και Peter Mandelson.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Bruno Gollnisch, Philip Claeys και Petre Popeangă, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, σχετικά με τις ευρωμεσογειακές σχέσεις (B6-0041/2007

- Philippe Morillon, Thierry Cornillet και Marco Cappato, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις ευρωμεσογειακές σχέσεις (B6-0080/2007

- Hélène Flautre, David Hammerstein Mintz, Raül Romeva i Rueda και Cem Özdemir, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις ευρωμεσογειακές σχέσεις (B6-0084/2007

- Roberta Angelilli, Adriana Poli Bortone, Salvatore Tatarella και Marek Aleksander Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με τις ευρωμεσογειακές σχέσεις (B6-0090/2007

- Luisa Morgantini και Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις ευρωμεσογειακές σχέσεις (B6-0092/2007

- Vito Bonsignore, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi και Simon Busuttil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με τις ευρωμεσογειακές σχέσεις (B6-0094/2007

- Pasqualina Napoletano και Carlos Carnero González, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, σχετικά με τις ευρωμεσογειακές σχέσεις (B6-0096/2007).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.03.2007 και σημείο 5.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.03.2007.


10. Βοσνία-Ερζεγοβίνη (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (2006/2290(INI)) - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Doris Pack (A6-0030/2007)

Η Doris Pack παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Gernot Erler (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Alojz Peterle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Libor Rouček, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Philippe Morillon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Gisela Kallenbach, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Bernd Posselt, Hannes Swoboda, Jelko Kacin, Bernd Posselt, σχετικά με την τήρηση του χρόνου ομιλίας, Bogusław Rogalski, Roberta Alma Anastase, Justas Vincas Paleckis, Alexander Lambsdorff, Brian Crowley, Csaba Sándor Tabajdi, Dimitar Stoyanov, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, και Olli Rehn.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.03.2007.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

11. Το μέλλον του τομέα αεροναυπηγικής στην Ευρώπη (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Το μέλλον του τομέα αεροναυπηγικής στην Ευρώπη

Οι Peter Hintze (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Günter Verheugen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Christine De Veyrac, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Matthias Groote, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Anne Laperrouze, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Gérard Onesta, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jacky Henin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Paul Marie Coûteaux, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Gunnar Hökmark, Karin Jöns, Gabriele Zimmer, Kader Arif, Inés Ayala Sender, Peter Hintze και Günter Verheugen.

Η συζήτηση περατώνεται.


12. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς το Συμβούλιο (B6-0012/2007).

Ερώτηση 1 (Laima Liucija Andrikienė): Περαιτέρω κύρωση του Συντάγματος της ΕΕ.

Ο Gernot Erler (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Laima Liucija Andrikienė, Philip Bushill-Matthews και Danutė Budreikaitė.

Ερώτηση 2 (Claude Moraes): Η πρόοδος όσον αφορά την απόφαση πλαίσιο σχετικά με την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

Ο Gernot Erler απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Emine Bozkurt (αναπλ. συντάκτη), Jörg Leichtfried και Laima Liucija Andrikienė.

Ερώτηση 3 (Μαρίας Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου): Όριο ηλικίας στα βίαια ηλεκτρονικά παιχνίδια.

Ο Gernot Erler απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου και Inger Segelström.

Παρεμβαίνει η Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου σχετικά με τη μετάφραση του τίτλου της ερωτήσεώς της.

Ο Gernot Erler απαντά σε συμπληρωματική ερώτηση του Paul Rübig.

Ερώτηση 4 (Sarah Ludford): Καταπολέμηση της διαφθοράς.

Ο Gernot Erler απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Chris Davies (αναπλ. συντάκτη) και Justas Vincas Paleckis.

Ερώτηση 5 (Glenis Willmott): Ευρωπαϊκό μανιφέστο για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Ο Gernot Erler απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Glenis Willmott.

Ερώτηση 6 (Bernd Posselt): Διαπραγματεύσεις προσχώρησης με την Κροατία.

Ο Gernot Erler απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Bernd Posselt, Reinhard Rack και Justas Vincas Paleckis.

Ερώτηση 7 (Sajjad Karim): Ζιμπάμπουε.

Ερώτηση 8 (Eoin Ryan): Οι σχέσεις της ΕΕ με τη Ζιμπάμπουε.

Ο Gernot Erler απαντά στις ερωτήσεις, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Fiona Hall (αναπλ. συντάκτη), Brian Crowley (αναπλ. συντάκτη) και Jim Allister.

Ερώτηση 9 (Δημητρίου Παπαδημούλη): Άρθρο 301 του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα (ΤΠΚ).

Ο Gernot Erler απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Κυριάκου Τριανταφυλλίδη (αναπλ. συντάκτη) και Παναγιώτη Μπεγλίτη.

Οι ερωτήσεις στις οποίες, ελλείψει χρόνου, δεν δόθηκε απάντηση θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο περατώνεται.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 7.05 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

13. Μέλη των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών (πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε την πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων σχετικά με τον ορισμό μελών στην Αντιπροσωπεία για τις Σχέσεις με τις Χώρες της Νότιας Ασίας, στην Αντιπροσωπεία για τις Σχέσεις με την Ινδία και στην Αντιπροσωπεία για τις Σχέσεις με το Αφγανιστάν.

Ψηφοφορία: Πέμπτη 15.03.2007 στις 12 το μεσημέρι.

Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών: Πέμπτη 15.03.2007 στις 10 π.μ.


14. Ηπατίτιδα C (γραπτή δήλωση)

Η δήλωση αριθ. 87/2006 που κατέθεσαν οι βουλευτές Jolanta Dičkutė, John Bowis, Stephen Hughes, Frédérique Ries, Thomas Ulmer σχετικά με την ηπατίτιδα C συγκέντρωσε τις υπογραφές της πλειοψηφίας των μελών που απαρτίζουν το Σώμα και επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 116 , παράγραφος 4, του Κανονισμού, θα διαβιβασθεί στους αποδέκτες της και θα δημοσιευθεί, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στα Κείμενα που Εγκρίθηκαν της συνεδρίασης της 29.03.2007.


15. Μεταρρύθμιση των μέσων της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0002/2007) που κατέθεσε ο Enrique Barón Crespo, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Πράσινο βιβλίο της Επιτροπής και δημόσια διαβούλευση σχετικά με μια ενδεχόμενη μεταρρύθμιση των μέσων της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ (B6-0009/2007)

Ο Ignasi Guardans Cambó (αναπλ.) αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Ο Peter Mandelson (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Christofer Fjellner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Gianluca Susta, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Béla Glattfelder, Kader Arif, Leopold Józef Rutowicz, Daniel Caspary, Παναγιώτης Μπεγλίτης, Danutė Budreikaitė, Francisco Assis, Benoît Hamon και Peter Mandelson.

Η συζήτηση περατώνεται.


16. Ο σεβασμός του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής: μεθοδολογία για έναν συστηματικό και αυστηρό έλεγχο (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τον σεβασμό του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής: μεθοδολογία για έναν συστηματικό και αυστηρό έλεγχο (2005/2169(INI)) - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Johannes Voggenhuber (A6-0034/2007)

Ο Johannes Voggenhuber παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Peter Mandelson (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Riccardo Ventre (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Kinga Gál, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Claudio Fava, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Johannes Blokland, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Daniel Hannan, Ignasi Guardans Cambó, Giusto Catania, Maria da Assunção Esteves και Paul Rübig.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.03.2007.


17. Διαπραγμάτευση συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής - Διαπραγμάτευση συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινότητας των Άνδεων (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο για τη διαπραγματευτική εντολή για τη σύναψη συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου (2006/2222(INI)) - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Willy Meyer Pleite (A6-0026/2007)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές διαπραγμάτευσης συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κοινότητας των Άνδεων και των κρατών μελών της, αφετέρου (2006/2221(INI)) - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Luis Yañez-Barnuevo García (A6-0025/2007)

Ο Luis Yañez-Barnuevo García παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mario MAURO
Αντιπρόεδρος

Ο Willy Meyer Pleite παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Peter Mandelson (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Miguel Angel Martínez Martínez (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Małgorzata Handzlik (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Gianluca Susta (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Raimon Obiols i Germà, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Leopold Józef Rutowicz, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jens Holm, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Marcello Vernola, Józef Pinior, Ryszard Czarnecki, Willy Meyer Pleite και Bogusław Sonik.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.03.2007 και σημείο 5.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.03.2007.


18. Αγνοούμενοι στην Κύπρο (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Αγνοούμενοι στην Κύπρο

Ο Πρόεδρος χαιρετίζει την παρουσία στο βήμα του κ. Christophe Girod, προέδρου της Επιτροπής του ΟΗΕ για τους αγνοουμένους της Κύπρου, καθώς και του κ. Ηλία Γεωργιάδη και της κ. Gülden Plümer Küçük, μελών της ίδιας επιτροπής.

Ο Peter Mandelson (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Παναγιώτης Δημητρίου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Παναγιώτης Μπεγλίτης, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Ignasi Guardans Cambó, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cem Özdemir, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Françoise Grossetête, Μάριος Ματσάκης και Karin Resetarits.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Παναγιώτης Δημητρίου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Mechtild Rothe, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Ignasi Guardans Cambó και Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Seán Ó Neachtain, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Joost Lagendijk, Monica Frassoni και Cem Özdemir, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Sylvia-Yvonne Kaufmann, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Jens-Peter Bonde, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, σχετικά με τους αγνοούμενους στην Κύπρο (B6-0118/2007).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.03.2007.


19. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 385.050/OJJE).


20. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 11.40 μ.μ.

Harald Rømer

Adam Bielan

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Αρναουτάκης, Ashworth, Assis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Μπατζελή, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Μπεγλίτης, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Ciornei, Cioroianu, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Δημητρίου, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Δημητρακόπουλος, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Γκλαβάκης, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Χατζηδάκης, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Husmenova, Hutchinson, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Itälä, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Καρατζαφέρης, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, Lauk, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maat, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Μανωλάκου, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Ματσάκης, Ματσούκα, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moisuc, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Achille Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Παφίλης, Pahor, Paleckis, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Pannella, Panzeri, Παπαδημούλης, Paparizov, Παπαστάμκος, Parish, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Σαμαράς, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Σηφουνάκης, Silaghi, Silva Peneda, Simpson, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sofianski, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Titford, Titley, Tomczak, Τρακατέλλης, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Turmes, Τζαμπάζη, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Βακάλης, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Ξενογιαννακοπούλου, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου