Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 247kWORD 234k
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2007 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Τα νησιά και οι φυσικοί και οικονομικοί περιορισμοί στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής (συζήτηση)
 4.Οι τοπικοί φορείς και η συνεργασία για την ανάπτυξη (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Διορισμοί στις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες (ψηφοφορία)
  
5.2.Κοινοτική δράση για την πρόβλεψη διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (ψηφοφορία)
  
5.3.Παράνομο κυνήγι πτηνών στη Μάλτα (ψηφοφορία)
  
5.4.Ευρωμεσογειακές σχέσεις (ψηφοφορία)
  
5.5.Οικοδόμηση της ευρωμεσογειακής ζώνης ελευθέρων συναλλαγών (ψηφοφορία)
  
5.6.Βοσνία-Ερζεγοβίνη (ψηφοφορία)
  
5.7.Ο σεβασμός του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής: μεθοδολογία για έναν συστηματικό και αυστηρό έλεγχο (ψηφοφορία)
  
5.8.Διαπραγμάτευση συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής (ψηφοφορία)
  
5.9.Διαπραγμάτευση συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινότητας των Άνδεων (ψηφοφορία)
  
5.10.Αγνοούμενοι στην Κύπρο (ψηφοφορία)
  
5.11.Τα νησιά και οι φυσικοί και οικονομικοί περιορισμοί στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής (ψηφοφορία)
  
5.12.Οι τοπικοί φορείς και η συνεργασία για την ανάπτυξη (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Απαγόρευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των προϊόντων που προέρχονται από τις φώκιες (συζήτηση)
 10.Επίθεση κατά της Galina Kοzlονa, μέλος του Συμβουλίου της Οργάνωσης του Mari Ušem και εκδότρια του λογοτεχνικού περιοδικού Ontšõkο (συζήτηση)
 11.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
11.1.Γουατεμάλα
  
11.2.Καμπότζη
  
11.3.Νιγηρία
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  
12.1.Γουατεμάλα (ψηφοφορία)
  
12.2.Καμπότζη (ψηφοφορία)
  
12.3.Νιγηρία (ψηφοφορία)
  
12.4.Επίθεση κατά της Galina Kοzlονa, μέλος του Συμβουλίου της Οργάνωσης του Mari Ušem και εκδότρια του λογοτεχνικού περιοδικού Ontšõkο (ψηφοφορία)
 13.Αιτιολογήσεις ψήφου
 14.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 15.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 16.Ανακοίνωση κοινών θέσεων του Συμβουλίου
 17.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού)
 18.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 19.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων
 20.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pierre MOSCOVICI
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 10.05 π.μ.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Carl Schlyter, ο οποίος επανέρχεται στην παρέμβασή του της προηγουμένης (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.03.2007) και προβαίνει σε μια γλωσσική διευκρίνιση επί της σουηδικής μεταφράσεως της έκθεσης Muscardini, η οποία εγκρίθηκε τον Οκτώβριο 2006 (P6_TA(2006)0450).


2. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου (COM(2007)0051 - C6-0063/2007 - 2007/0022(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

ENVI, LIBE

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/114/ΕΚ για ορισμένα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου (COM(2007)0058 [[01]] - C6-0083/2007 - 2007/0025(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (COM(2007)0058 [[02]] - C6-0084/2007 - 2007/0026(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2597/97 περί συμπληρωματικών κανόνων της κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων όσον αφορά το γάλα κατανάλωσης (COM(2007)0058 [[03]] - C6-0085/2007 - 2007/0027(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής (COM(2007)0093 - C6-0088/2007 - 2007/0036(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις τριμηνιαίες στατιστικές για τις κενές θέσεις εργασίας στην Κοινότητα (COM(2007)0076 - C6-0090/2007 - 2007/0033(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

BUDG, ECON

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποίησης του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1059/2003 για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2007)0095 - C6-0091/2007 - 2007/0038(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 08/2007 - Τμήμα III – Επιτροπή (SEC(2007)0159 - C6-0092/2007 - 2007/2045(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG


3. Τα νησιά και οι φυσικοί και οικονομικοί περιορισμοί στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τα νησιά και τους φυσικούς και οικονομικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής (2006/2106(INI)) - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Francesco Musotto (A6-0044/2007)

Ο Francesco Musotto παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Neelie Kroes (Μέλος της Επιτροπής)

Παρεμβαίνουν οι Simon Busuttil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Σταύρος Αρναουτάκης, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Elspeth Attwooll, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Alyn Smith, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Luca Romagnoli, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Νικόλαος Βακάλης, Catherine Stihler, Alfonso Andria, Pedro Guerreiro, Margie Sudre, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Giusto Catania, Rolf Berend, Paulo Casaca και Sérgio Marques.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luigi COCILOVO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Andrzej Jan Szejna, Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Antonio López-Istúriz White, Giuseppe Castiglione και Neelie Kroes.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.03.2007.


4. Οι τοπικοί φορείς και η συνεργασία για την ανάπτυξη (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τους τοπικούς φορείς και τη συνεργασία για την ανάπτυξη (2006/2235(INI)) - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Pierre Schapira (A6-0039/2007)

Ο Pierre Schapira παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Neelie Kroes (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Μανώλης Μαυρομμάτης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Atanas Paparizov, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jean Marie Beaupuy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Wiesław Stefan Kuc, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Luisa Morgantini, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Alessandro Battilocchio, Gay Mitchell, Józef Pinior, Thierry Cornillet, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Sylwester Chruszcz, Roberta Alma Anastase, Danutė Budreikaitė και Neelie Kroes.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.03.2007.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.05 μ.μ.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

5. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.


5.1. Διορισμοί στις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες (ψηφοφορία)

Πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων: Διορισμοί στις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.03.2007)

Η πρόταση εγκρίνεται.

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

Ο κατάλογος που περιλαμβάνει τους προαναφεθέντες διορισμούς επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοππτικά Πρακτικά.


5.2. Κοινοτική δράση για την πρόβλεψη διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B6-0098/2007

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0073)


5.3. Παράνομο κυνήγι πτηνών στη Μάλτα (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B6-0119/2007

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0074)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Ο Louis Grech υποβάλλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 7, η οποία δεν κρατείται, διότι αντιτίθενται στην εξέτασή της περισσότεροι από 40 βουλευτές·

- Ο Simon Busuttil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, ζητεί ψηφοφορία με ονομαστική κλήση επί της τροπολογίας 12. Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις.


5.4. Ευρωμεσογειακές σχέσεις (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0041/2007, B6-0080/2007, B6-0084/2007, B6-0090/2007, B6-0092/2007, B6-0094/2007 και B6-0096/2007

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B6-0041/2007

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0080/2007

(αντικαθιστά τιςB6-0080/2007, B6-0084/2007, B6-0090/2007, B6-0092/2007, B6-0094/2007 και B6-0096/2007):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Vito Bonsignore και Tokia Saïfi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Carlos Carnero González και Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Philippe Morillon, Thierry Cornillet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Ryszard Czarnecki, Adriana Poli Bortone, Roberta Angelilli, Mieczysław Edmund Janowski και Eugenijus Maldeikis, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,

Hélène Flautre, David Hammerstein, Raül Romeva i Rueda και Cem Özdemir, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Luisa Morgantini και Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0075)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Η Pasqualina Napoletano (εκ των συντακτών) υποβάλλει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 21 και δηλώνει ότι η τροπολογία 1 έχει κατά τη γνώμη της αποσυρθεί·

- ο Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, επισημαίνει ότι δεν απέσυρε την τροπολογία 1 και υποβάλλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία της Pasqualina Napoletano (καμία από τις δύο προφορικές τροπολογίες δεν κρατείται, διότι αντιτίθενται στην εξέταση τους περισσότεροι από 40 βουλευτές).


5.5. Οικοδόμηση της ευρωμεσογειακής ζώνης ελευθέρων συναλλαγών (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την οικοδόμηση της ευρωμεσογειακής ζώνης ελευθέρων συναλλαγών (2006/2173(INI)) - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Kader Arif (A6-0468/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0076)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Ο Gianluca Susta, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, υποβάλλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 58, η οποία κρατείται.


5.6. Βοσνία-Ερζεγοβίνη (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (2006/2290(INI)) - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Doris Pack (A6-0030/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0077)


5.7. Ο σεβασμός του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής: μεθοδολογία για έναν συστηματικό και αυστηρό έλεγχο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον σεβασμό του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής: μεθοδολογία για έναν συστηματικό και αυστηρό έλεγχο (2005/2169(INI)) - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Johannes Voggenhuber (A6-0034/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0078)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Ο Johannes Voggenhuber (εισηγητής) υποβάλλει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 15, η οποία κρατειται.


5.8. Διαπραγμάτευση συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο για τη διαπραγματευτική εντολή για τη σύναψη συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και των χωρών της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου (2006/2222(INI)) - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Willy Meyer Pleite (A6-0026/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0079)


5.9. Διαπραγμάτευση συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινότητας των Άνδεων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές διαπραγμάτευσης συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κοινότητας των Άνδεων και των κρατών μελών της, αφετέρου (2006/2221(INI)) - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Luis Yañez-Barnuevo García (A6-0025/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0080)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Ο Luis Yañez-Barnuevo García (εισηγητής) υποβάλλει προφορικές τροπολογίες στην παράγραφο 1, στοιχεία β), ιθ), κα), κβ) και κδ), οι οποίες κρατούνται.


5.10. Αγνοούμενοι στην Κύπρο (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B6-0118/2007

(Οι Karin Resetarits, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, συνυπογράφουν την πρόταση ψηφίσματος.)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0081)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Ο Παναγιώτης Δημητρίου επισημαίνει ότι παρευρίσκονται στο θεωρείο των διακεκριμένων επισκεπτών ο κ. Christophe Girod, πρόεδρος της Επιτροπής του ΟΗΕ για τους αγνοουμένους στην Κύπρο, καθώς και ο κ. Ηλίας Γεωργιάδης και η κ. Gülden Plümer Küçük, μέλη της προαναφερθείσας επιτροπής.


5.11. Τα νησιά και οι φυσικοί και οικονομικοί περιορισμοί στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τα νησιά και τους φυσικούς και οικονομικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής (2006/2106(INI)) - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Francesco Musotto (A6-0044/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0082)


5.12. Οι τοπικοί φορείς και η συνεργασία για την ανάπτυξη (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τους τοπικούς φορείς και τη συνεργασία για την ανάπτυξη (2006/2235(INI)) - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Pierre Schapira (A6-0039/2007)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0083)


6. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Παράνομο κυνήγι πτηνών στη Μάλτα (B6-0119/2007): Simon Busuttil, Karin Scheele, Marcin Libicki

Έκθεση Johannes Voggenhuber - A6-0034/2007: Koenraad Dillen

Έκθεση Willy Meyer Pleite - A6-0026/2007 και Έκθεση Luis Yañez-Barnuevo García - A6-0025/2007: Daniel Hannan

Έκθεση Pierre Schapira - A6-0039/2007: Czesław Adam Siekierski


7. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

°
° ° °

Ο Daniel Hannan γνωστοποιεί ότι η ηλεκτρονική συσκευή ψηφοφορίας στο έδρανό του δεν λειτούργησε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας επί της εκθέσεως Willy Meyer Pleite - A6-0026/2007.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.55 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adam BIELAN
Αντιπρόεδρος

8. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


9. Απαγόρευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των προϊόντων που προέρχονται από τις φώκιες (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Απαγόρευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των προϊόντων που προέρχονται από τις φώκιες

Ο Σταύρος Δήμας (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση

Παρεμβαίνουν οι John Bowis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Paulo Casaca, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Σταύρος Δήμας και Christopher Beazley, ο οποίος θέτει στην Επιτροπή μία ερώτηση στην οποία απαντά ο Σταύρος Δήμας.

Η συζήτηση περατώνεται.


10. Επίθεση κατά της Galina Kοzlονa, μέλος του Συμβουλίου της Οργάνωσης του Mari Ušem και εκδότρια του λογοτεχνικού περιοδικού Ontšõkο (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Επίθεση κατά της Galina Kοzlονa, μέλος του Συμβουλίου της Οργάνωσης του Mari Ušem και εκδότρια του λογοτεχνικού περιοδικού Ontšõkο

Η Neelie Kroes (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Csaba Sándor Tabajdi, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, István Szent-Iványi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Leopold Józef Rutowicz, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Erik Meijer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Laima Liucija Andrikienė, Józef Pinior και Neelie Kroes.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Toomas Savi, István Szent-Iványi, Paavo Väyrynen και Henrik Lax, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την επίθεση εναντίον της Galina Kozlova, μέλους της εθνικής οργάνωσης Mari Uchem και συντάκτριας του περιοδικού Ontsoko (B6-0081/2007

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Tunne Kelam και Vytautas Landsbergis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, σχετικά με την επίθεση εναντίον της Galina Kozlova, μέλους του συμβουλίου της οργάνωσης Mari Uchem και αρχισυντάκτριας του περιοδικού Ontšõko (B6-0086/2007

- Roberta Angelilli, Ģirts Valdis Kristovskis, Inese Vaidere, Hanna Foltyn-Kubicka και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, σχετικά με την επίθεση κατά της Galina Kozlova, μέλους της εθνικής οργάνωσης Mari Uchem και εκδότριας του περιοδικού Ontsoko (B6-0089/2007).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.03.2007.


11. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.03.2007)


11.1. Γουατεμάλα

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0101/2007, B6-0104/2007, B6-0106/2007, B6-0107/2007, B6-0111/2007 και B6-0116/2007

Οι Józef Pinior, Bernd Posselt, Ryszard Czarnecki, Tobias Pflüger et Marios Matsakis παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gérard ONESTA
Αντιπρόεδρος

Ο Raül Romeva i Rueda καταθέτει πρόταση ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Leopold Józef Rutowicz, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, και Neelie Kroes (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.03.2007.


11.2. Καμπότζη

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0102/2007, B6-0103/2007, B6-0108/2007, B6-0110/2007, B6-0112/2007 και B6-0117/2007

Οι Marc Tarabella, Bernd Posselt, Erik Meijer, Ryszard Czarnecki και Marco Cappato παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Μάριος Ματσάκης, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Neelie Kroes (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.03.2007.


11.3. Νιγηρία

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0105/2007, B6-0109/2007, B6-0113/2007, B6-0114/2007 και B6-0115/2007

Οι Michael Gahler, Erik Meijer, Sophia in 't Veld, Józef Pinior και Carl Schlyter παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Marco Cappato, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marcin Libicki, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Μάριος Ματσάκης και Neelie Kroes (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.03.2007.


12. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.


12.1. Γουατεμάλα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0101/2007, B6-0104/2007, B6-0106/2007, B6-0107/2007, B6-0111/2007 και B6-0116/2007

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0101/2007

(αντικαθιστά τιςB6-0101/2007, B6-0104/2007, B6-0106/2007, B6-0107/2007, B6-0111/2007 και B6-0116/2007):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bernd Posselt και Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà, Elena Valenciano Martínez-Orozco και Emilio Menéndez del Valle, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Μάριος Ματσάκης, Danutė Budreikaitė, Frédérique Ries και Arūnas Degutis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Mirosław Mariusz Piotrowski, Hanna Foltyn-Kubicka, Marek Aleksander Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Eugenijus Maldeikis και Wojciech Roszkowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,

Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger, Alain Lipietz, Monica Frassoni και Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Willy Meyer Pleite, André Brie, Giusto Catania και Marco Rizzo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0084)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Ο Μάριος Ματσάκης (εκ των συντακτών) υποβάλλει προφορικές τρπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις Β και Γ, οι οποίες κρατούνται.


12.2. Καμπότζη (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0102/2007, B6-0103/2007, B6-0108/2007, B60110/2007, B6-0112/2007 και B6-0117/2007

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0102/2007

(αντικαθιστά τιςB6-0102/2007, B6-0103/2007, B6-0108/2007, B60110/2007, B6-0112/2007 και B6-0117/2007):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Charles Tannock, Bernd Posselt και Ari Vatanen, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Marc Tarabella και Harlem Désir, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Marco Pannella, Marco Cappato, Μάριος Ματσάκης, Frédérique Ries, Jules Maaten, Ignasi Guardans Cambó και Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Michał Tomasz Kamiński, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan και Gintaras Didžiokas, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,

Frithjof Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0085)


12.3. Νιγηρία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0105/2007, B6-0109/2007, B6-0113/2007, B6-0114/2007 και B6-0115/2007

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B6-0105/2007

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0086)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος RC-B6-0109/2007, B6-0109/2007, B6-0113/2007, B6-0114/2007 και B6-0115/2007 καταπίπτουν.)


12.4. Επίθεση κατά της Galina Kοzlονa, μέλος του Συμβουλίου της Οργάνωσης του Mari Ušem και εκδότρια του λογοτεχνικού περιοδικού Ontšõkο (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0081/2007, B6-0086/2007 και B6-0089/2007

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0081/2007

(αντικαθιστά τιςB6-0081/2007, B6-0086/2007 και B6-0089/2007):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Tunne Kelam και Vytautas Landsbergis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Jan Marinus Wiersma, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Toomas Savi, István Szent-Iványi, Paavo Väyrynen και Henrik Lax, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Michał Tomasz Kamiński, Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ģirts Valdis Kristovskis και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,

Satu Hassi, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

André Brie, Vittorio Agnoletto και Esko Seppänen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0087)


13. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Επίθεση κατά της Galina Kοzlονa, μέλος του Συμβουλίου της Οργάνωσης του Mari Ušem και εκδότρια του λογοτεχνικού περιοδικού Ontšõkο (RC-B6-0081/2007): Laima Liucija Andrikienė

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Marcin Libicki επί της ψηφοφορίας σχετικά με τη Νιγηρία (B6-0105/2007) και Zbigniew Zaleski επί της τελευταίας παρεμβάσεως.


14. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Παραπομπή στις επιτροπές

επιτροπή PETI

- Έλεγχος της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου το 2005 - 23η ετήσια έκθεση (2006/2271(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: JURI
γνωμοδότηση: PETI


15. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Παρεμβαίνει ο Μάριος Ματσάκης επί διαδικαστικού.

Οι ομάδες PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL, ITS, IND/DEM και οι μη εγγεγραμμένοι βουλευτές ζήτησαν από τον Πρόεδρο να εγκρίνει τους εξής ορισμούς:

επιτροπή ECON: Joop Post αντί του Renato Brunetta

επιτροπή EMPL: Edit Bauer αντί της Ria Oomen-Ruijten

commission TRAN: Marian-Jean Marinescu αντί της Corien Wortmann-Kool

επιτροπή LIBE: Ria Oomen-Ruijten αντί του Edit Bauer

Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Ο György Schöpflin δεν είναι πλέον μέλος της.

Αντιπροσωπεία στη Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ:

- Luciana Sbarbati

- Zita Gurmai αντί της Alexandra Dobolyi

- Josep Borrell Fontelles αντί της Elena Valenciano Martínez-Orozco

- Olle Schmidt αντί της Lena Ek

- Gabriele Zimmer αντί του Francis Wurtz

Αντιπροσωπεία στην Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση:

- Lidia Joanna Geringer de Oedenberg αντί της Eluned Morgan

- Cem Özdemir αντί του Daniel Cohn-Bendit

- Αδάμος Αδάμου αντί του Κυριάκου Τριανταφυλλίδη

- Dimitar Stoyanov αντί του Jean-Claude Martinez

Αντιπροσωπεία στη μικτή κοινοβουλευτική επιτροπή ΕΕ-Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας:

- Daniel Strož

- Kinga Gál αντί του András Gyürk

Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας:

Tchetin Kazak αντί του Gérard Deprez

Αντιπροσωπεία στη μικτή κοινοβουλευτική επιτροπή ΕΕ-Μεξικού:

- András Gyürk αντί του Ιωάννη Γκλαβάκη

- Gian Paolo Gobbo αντί του Francesco Enrico Speroni

Αντιπροσωπεία στη μικτή κοινοβουλευτική επιτροπή ΕΕ-Χιλής:

- Daniela Buruiană-Aprodu

- Giusto Catania αντί του André Brie

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης:

- Ovidiu Victor Ganţ, Jean-Paul Gauzès, Ιωάννης Γκλαβάκης, Marcello Vernola, Georgi Bliznashki, Jan Marinus Wiersma, Jeanine Hennis-Plasschaert, Tiberiu Bărbuleţiu και Elly de Groen-Kouwenhoven.

- Η Sarah Ludford δεν είναι πλέον μέλος της.

Αντιπροσωπεία στην κοινοβουλευτική επιτροπή συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας:

- Ria Oomen-Ruijten

- Jean-Marie Cavada αντί του Gianluca Susta

- Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk αντί του Bogusław Rogalski

Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας :

- Gábor Harangozó αντί του Edit Herczog

- Marek Siwiec αντί του Bernhard Rapkay

Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Μολδαβίας:

- Dan Mihalache, Cristian Stănescu

- Maria Petre αντί του Giorgio Carollo

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία:

- Stefan Sofianski, Claire Gibault

- Andres Tarand αντί του Andrzej Jan Szejna

- Alessandra Mussolini αντί του Carl Lang

Αντιπροσωπεία στις επιτροπές κοινοβουλευτικής συνεργασίας ΕΕ-Καζαχστάν, ΕΕ-Κιργιζιστάν και ΕΕ-Ουζμπεκιστάν και για τις σχέσεις με το Τατζικιστάν, το Τουρκμενιστάν και τη Μογγολία:

- Jas Gawronski αντί του Albert Jan Maat

- Marusya Ivanova Lyubcheva αντί του Adam Gierek

- Ο Fausto Correia δεν είναι πλέον μέλος της

Αντιπροσωπεία στις επιτροπές κοινοβουλευτικής συνεργασίας ΕΕ-Αρμενίας, ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν και ΕΕ-Γεωργίας:

- Evgeni Kirilov

- Marian-Jean Marinescu αντί της Frieda Brepoels

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ισραήλ:

- Gabriele Albertini, Philip Dimitrov Dimitrov, Giorgio Carollo, Vasile Dîncu, Andrzej Jan Szejna και Lydia Shouleva

- Ο Antonio Tajani δεν είναι πλέον μέλος της

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο:

- Frieda Brepoels, Hannes Swoboda και Mario Borghezio

- Κυριάκος Τριανταφυλλίδης αντί του Αδάμου Αδάμου

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ και την ΄Ενωση του Αραβικού Μαγκρέμπ (συμπεριλαμβανομένης της Λιβύης):

- Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Iratxe García Pérez, Alfonso Andria και Dumitru Gheorghe Mircea Coşea

- Inés Ayala Sender αντί του Luis Yañez-Barnuevo García

- Η Hélène Flautre δεν είναι πλέον μέλος της

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μασρέκ:

- Martin Dimitrov και Hélène Flautre

- Dimitar Stoyanov αντί της Alessandra Mussolini

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τα Κράτη του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης της Υεμένης :

- Eugen Mihăescu

- Roberta Alma Anastase αντί της Nicole Fontaine

- Ο Joost Lagendijk δεν είναι πλέον μέλος της

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράν:

- Radu Podgorean, Γεώργιος Καρατζαφέρης και Carl Lang

- Οι Giusto Catania και Hans-Peter Martin δεν είναι πλόεν μέλη της

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες:

- Radu Ţîrle, Christoph Konrad, Konstantin Dimitrov, Atanas Paparizov, Corina Creţu, Karin Riis-Jørgensen, Sarah Ludford, Salvatore Tatarella και Pierre Jonckheer

- Adrian-Mihai Cioroianu αντί της Karin Resetarits

- Ο Alfonso Andria δεν είναι πλέον μέλος της

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τον Καναδά:

- Károly Ferenc Szabó, Manfred Weber, Christel Schaldemose, Mladen Petrov Chervenyakov, Urszula Krupa και Petre Popeangă

- Edit Herczog αντί της Zita Gurmai

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής:

- David Casa, Marie-Noëlle Lienemann, Jan Jerzy Kułakowski και Wiesław Stefan Kuc

- Maria Badia i Cutchet αντί της Inés Ayala Sender

- Gianluca Susta αντί του Lapo Pistelli

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κοινότητας των Άνδεων:

- Fausto Correia, Ovidiu Ioan Silaghi και Jean-Claude Martinez

- Gabriela Creţu αντί του Margrietus van den Berg

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία:

- Dieter-Lebrecht Koch, Ioan Mircea Paşcu, Karin Resetarits και Umberto Pirilli

- Elena Valenciano Martínez-Orozco αντί της Maria Badia i Cutchet

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας:

- Monica Maria Iacob-Ridzi, Daciana Octavia Sârbu, Eluned Morgan, Σταύρος Αρναουτάκης, Eduard Raul Hellvig, Antonyia Parvanova και Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc

- Jorgo Chatzimarkakis αντί της Karin Riis-Jørgensen

- Hans-Peter Martin αντί του Gianni De Michelis

- Jacky Henin αντί της Gabriele Zimmer

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νότιας Ασίας

- Christian Ehler

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία:

- Christopher Beazley αντί του Christian Ehler

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και την Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN):

- Kristian Vigenin και Alexandru-Ioan Morţun

- Ο Αθανάσιος Παφίλης δεν είναι πλέον μέλος της

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κορεατική Χερσόνησο:

- Vincenzo Aita

- Alexandra Dobolyi αντί του Andres Tarand

- Umberto Bossi αντί του Francesco Enrico Speroni

- Philip Claeys αντί του Fernand Le Rachinel

- Ο Gérard Onesta δεν είναι πλέον μέλος της

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία:

- Françoise Grossetête, Alexandru Athanasiu, Ευαγγελία Τζαμπάζη και Paavo Väyrynen

- Αδάμος Αδάμου αντί του Κυριάκου Τριανταφυλλίδη

- Fernand Le Rachinel αντί του Philip Claeys

- Ο Leopold Józef Rutowicz δεν είναι πλέον μέλος της

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Νότιο Αφρική:

- Atilla Béla Ladislau Kelemen, Adam Gierek, Catherine Guy-Quint και Γεώργιος Τούσσας

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει αντίρρηση. Κατόπιν τούτου επικυρώνονται οι ως άνω ορισμοί.


16. Ανακοίνωση κοινών θέσεων του Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, βάσει του άρθρου 57, παράγραφος 1, του Κανονισμού, ότι έχει λάβει εκ μέρους του Συμβουλίου την ακόλουθη κοινή θέση, καθώς και τους λόγους που ώθησαν το Συμβούλιο να την υιοθετήσει, μαζί με τη θέση της Επιτροπής σχετικά με :

- Κοινή θέση του Συμβουλίου της 5ης Μαρτίου 2007 ενόψει της έκδοσης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση, για την περίοδο 2007-2013, ειδικού προγράμματος για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας εις βάρος παιδιών, νέων και γυναικών και την προστασία των θυμάτων και των ομάδων κινδύνου (Πρόγραμμα «Daphne IIΙ») στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος «Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη» (16367/1/2006 - C6-0089/2007 - 2005/0037A(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: FEMM.

Η προθεσμία τριών μηνών που διαθέτει το Σώμα για να αποφανθεί αρχίζει συνεπώς από αύριο, 16.03.2007.


17. Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού)

Αριθμός των υπογραφών που συγκεντρώθηκαν για τις γραπτές δηλώσεις που καταχωρίζονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 116, παράγραφος 3, του Κανονισμού):

Αριθ. εγγράφου

Συντάκτης/συντάκτρια

Υπογραφές

85/2006

Jacky Henin, Marco Rizzo και Helmuth Markov

25

86/2006

Adriana Poli Bortone

31

87/2006

Jolanta Dičkutė, John Bowis, Stephen Hughes, Frédérique Ries καιThomas Ulmer

463

88/2006

Daniel Strož

40

89/2006

Ignasi Guardans Cambó, Panayiotis Demetriou, Ana Maria Gomes, Gérard Onesta καιSylvia-Yvonne Kaufmann

166

90/2006

Caroline Lucas, Jillian Evans, Luigi Cocilovo και Jean Lambert

54

91/2006

Daniel Strož

21

1/2007

Philip Claeys, Frank Vanhecke καιKoenraad Dillen

13

2/2007

Robert Evans, Mojca Drčar Murko, Gitte Seeberg καιCarl Schlyter

176

3/2007

Bogusław Rogalski

30

4/2007

Konrad Szymański, Charles Tannock καιMarek Siwiec

76

5/2007

Eugenijus Gentvilas, Arūnas Degutis, Gintaras Didžiokas καιEugenijus Maldeikis

18

6/2007

Adriana Poli Bortone

13

7/2007

Oldřich Vlasák

11

8/2007

Jo Leinen, Frédérique Ries, Erik Meijer καιBernat Joan i Marí

38

9/2007

Jim Higgins, Dan Jørgensen, John Bowis καιLinda McAvan

105

10/2007

Elmar Brok, Nicole Fontaine, Bronislaw Geremek, Jo Leinen καιIñigo Méndez de Vigo

181

11/2007

Michael Cashman, Sophia in 't Veld, Raül Romeva i Rueda, AlexanderStubb καιJohn Bowis

139

12/2007

Graham Watson, Joseph Daul, Martin Schulz, Cristiana Muscardini καιDaniel Cohn-Bendit

188

13/2007

Daniel Strož

12

14/2007

Jamila Madeira

25

15/2007

Adriana Poli Bortone

26

16/2007

Zita Gurmai, Anders Wijkman, Vittorio Prodi, Umberto Guidoni καιClaudeTurmes

172

17/2007

Véronique Mathieu, Anne Van Lancker, Sophie in't Veld, Luisa Morgantini καιHiltrud Breyer

115

18/2007

Urszula Krupa καιWitold Tomczak

9

19/2007

Daniel Strož, Athanasios Pafilis καιTobias Pflüger

34

20/2007

Gianni Pittella, Lapo Pistelli, Luciana Sbarbati, Lilli Gruber καιClaudio Fava

67

21/2007

Alyn Smith, Karin Resetarits, Luisa Morgantini, Marie-Arlette Carlotti καιAnna Záborská

27

22/2007

Pierre Schapira, Kader Arif, Johan Van Hecke, Luisa Morgantini καιCaroline Lucas

47

23/2007

Mojca Drčar Murko, Jelko Kacin, Sepp Kusstatscher, Karin Resetarits καιCsaba Sándor Tabajdi

14

24/2007

Elizabeth Lynne, Angelika Beer, Véronique De Keyser καιMihael Brejc

90

25/2007

Andreas Mölzer

8

26/2007

Andreas Mölzer

5

27/2007

Aldo Patriciello

17

28/2007

Marco Cappato, Gérard Onesta, Riccardo Ventre, Józef Pinior καιMarco Pannella

50

29/2007

Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Karin Scheele, Satu Hassi καιJens Holm

38

30/2007

Adrian-Mihai Cioroianu and Alexandru-Ioan Morţun

8


18. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 172, παράγραφος 2, του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά θα υποβληθούν προς έγκριση στο Σώμα στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


19. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν στις 28.03.2007 και 29.03.2007.


20. Διακοπή της συνόδου

Διακόπτεται η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 5.05 μ.μ.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arif, Αρναουτάκης, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Batten, Battilocchio, Μπατζελή, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Μπεγλίτης, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Ciornei, Cioroianu , Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, De Keyser, Δημητρίου, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Δημητρακόπουλος, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Γκλαβάκης, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Hybášková, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Μανωλάκου, Mantovani, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Ματσάκης, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mohácsi, Moisuc, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Παφίλης, Pahor, Paleckis, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Pannella, Panzeri, Παπαδημούλης, Paparizov, Παπαστάμκος, Parish, Parvanova, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Posdorf, Posselt, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Σαμαράς, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schnellhardt, Jürgen Schröder, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Silaghi , Silva Peneda, Simpson, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Tomczak, Toubon, Τρακατέλλης, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Vaidere, Vălean, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Weiler, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου