Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 222kWORD 203k
Neljapäev, 15. märts 2007 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Regionaalpoliitika (saared ning looduslikud ja majanduslikud piirangud) (arutelu)
 4.Kohalikud omavalitsused ning arengukoostöö (arutelu)
 5.Hääletused
  
5.1.Parlamentidevahelistesse delegatsioonidesse nimetamised (hääletus)
  
5.2.Ühenduse tegevus piiriüleste tervishoiuteenuste osutamise valdkonnas (hääletus)
  
5.3.Ebaseaduslik linnujaht Maltal (hääletus)
  
5.4.Euroopa – Vahemere piirkonna suhted (hääletus)
  
5.5.Euroopa – Vahemere piirkonna vabakaubandusala loomine (hääletus)
  
5.6.Bosnia ja Hertsegoviina (hääletus)
  
5.7.Põhiõiguste harta järgimine komisjoni õigusaktide ettepanekutes: korrapärase ja nõuetekohase kontrollimise metoodika (hääletus)
  
5.8.Läbirääkimised assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks Euroopa Liidu ning Kesk-Ameerika riikide vahel (hääletus)
  
5.9.Läbirääkimised assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks Euroopa Liidu ning Andide Ühenduse vahel (hääletus)
  
5.10.Teadmata kadunud isikud Küprosel (hääletus)
  
5.11.Regionaalpoliitika (saared ning looduslikud ja majanduslikud piirangud) (hääletus)
  
5.12.Kohalikud omavalitsused ning arengukoostöö (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.Hülgetoodete keeld Euroopa Liidus (arutelu)
 10.Kallaletung mari rahvusliku liikumise Mari Ušem juhatuse liikmele ja kirjandusajakirja Ontšõko toimetajale Galina Kozlovale (arutelu)
 11.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
11.1.Guatemala
  
11.2.Kambodža
  
11.3.Nigeeria
 12.Hääletused
  
12.1.Guatemala (hääletus)
  
12.2.Kambodža (hääletus)
  
12.3.Nigeeria (hääletus)
  
12.4.Kallaletung mari rahvusliku liikumise Mari Ušem juhatuse liikmele ja kirjandusajakirja Ontšõko toimetajale Galina Kozlovale (hääletus)
 13.Selgitused hääletuse kohta
 14.Teatud dokumente puudutavad otsused
 15.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 16.Nõukogu ühiste seisukohtade teatavakstegemine
 17.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)
 18.Istungil vastuvõetud tekstide edastamine
 19.Järgmiste istungite ajakava
 20.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Pierre MOSCOVICI
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 10.05.

°
° ° °

Sõna võttis Carl Schlyter, kes meenutas oma eelmise päeva sõnavõttu (14.03.2007protokoll punkt 15) ja esitas keelelise täpsustuse 2006. aasta oktoobris vastu võetud Muscardini raporti (P6_TA(2006)0450) rootsikeelse versiooni kohta.


2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu (KOM(2007)0051 - C6-0063/2007 - 2007/0022(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

ENVI, LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2001/114/EÜ teatavate inimtoiduks ettenähtud täielikult või osaliselt veetustatud piimakonservide kohta (KOM(2007)0058 [[01]] - C6-0083/2007 - 2007/0025(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1255/1999 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta (KOM(2007)0058 [[02]] - C6-0084/2007 - 2007/0026(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2597/97, millega sätestatakse täiendavad eeskirjad piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta joogipiima osas (KOM(2007)0058 [[03]] - C6-0085/2007 - 2007/0027(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/66/EÜ patareide ja akude ning patarei- ja akujäätmete kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2007)0093 - C6-0088/2007 - 2007/0036(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühenduse vabade töökohtade kvartalistatistika kohta (KOM(2007)0076 - C6-0090/2007 - 2007/0033(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

BUDG, ECON

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1059/2003 (millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS)) Bulgaaria ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise tõttu (KOM(2007)0095 - C6-0091/2007 - 2007/0038(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

- Assigneeringute ümberpaigutamise DEC 08/2007 ettepanek – III jagu – komisjon (SEK(2007)0159 - C6-0092/2007 - 2007/2045(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG


3. Regionaalpoliitika (saared ning looduslikud ja majanduslikud piirangud) (arutelu)

Raport saarte ning looduslike ja majanduslike piirangute kohta regionaalpoliitika kontekstis (2006/2106(INI)) - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Francesco Musotto (A6-0044/2007)

Francesco Musotto tutvustas raportit.

Sõna võttis Neelie Kroes (komisjoni liige)

Sõna võtsid Simon Busuttil fraktsiooni PPE-DE nimel, Stavros Arnaoutakis fraktsiooni PSE nimel, Elspeth Attwooll fraktsiooni ALDE nimel, Mieczysław Edmund Janowski fraktsiooni UEN nimel, Alyn Smith fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kyriacos Triantaphyllides fraktsiooni GUE/NGL nimel, Derek Roland Clark fraktsiooni IND/DEM nimel, Luca Romagnoli fraktsiooni ITS nimel, Nikolaos Vakalis, Catherine Stihler, Alfonso Andria, Pedro Guerreiro, Margie Sudre, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Giusto Catania, Rolf Berend, Paulo Casaca ja Sérgio Marques.

ISTUNGI JUHATAJA: Luigi COCILOVO
asepresident

Sõna võtsid Andrzej Jan Szejna, Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Antonio López-Istúriz White, Giuseppe Castiglione ja Neelie Kroes

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.03.2007protokoll punkt 5.11.


4. Kohalikud omavalitsused ning arengukoostöö (arutelu)

Raport kohalike omavalitsuste ning arengukoostöö kohta (2006/2235(INI)) - Arengukomisjon. Raportöör: Pierre Schapira (A6-0039/2007)

Pierre Schapira tutvustas raportit.

Sõna võttis Neelie Kroes (komisjoni liige).

Sõna võtsid Manolis Mavrommatis fraktsiooni PPE-DE nimel, Atanas Paparizov fraktsiooni PSE nimel, Jean Marie Beaupuy fraktsiooni ALDE nimel, Wiesław Stefan Kuc fraktsiooni UEN nimel, Luisa Morgantini fraktsiooni GUE/NGL nimel, Alessandro Battilocchio, Gay Mitchell, Józef Pinior, Thierry Cornillet, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Sylwester Chruszcz, Roberta Alma Anastase, Danutė Budreikaitė ja Neelie Kroes.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.03.2007protokoll punkt 5.12.

(Istung katkestati enne hääletust kell 12.00 ja jätkus kell 12.05.)


ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING
president

5. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas "Hääletuste tulemused".


5.1. Parlamentidevahelistesse delegatsioonidesse nimetamised (hääletus)

Esimeeste konverentsi ettepanek: Parlamentidevahelistesse delegatsioonidesse nimetamised (14.03.2007protokoll punkt 13)

Ettepanek võeti vastu.

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

Ametissenimetamiste loetelu on lisatud käesolevale protokollile.


5.2. Ühenduse tegevus piiriüleste tervishoiuteenuste osutamise valdkonnas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B6-0098/2007

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2007)0073)


5.3. Ebaseaduslik linnujaht Maltal (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B6-0119/2007

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2007)0074)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

- Louis Grech esitas muudatusettepaneku 7 kohta suulise muudatusettepaneku, mis lükati tagasi, sest enam kui 40 parlamendiliiget ei pooldanud selle arvessevõtmist;

- Simon Busuttil fraktsiooni PPE-DE nimel taotles muudatusettepaneku 12 nimelist hääletust; president märkis, et vastuväiteid ei esitatud.


5.4. Euroopa Vahemere piirkonna suhted (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0041/2007, B6-0080/2007, B6-0084/2007, B6-0090/2007, B6-0092/2007, B6-0094/2007 ja B6-0096/2007

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B6-0041/2007

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0080/2007,

(asendades B6-0080/2007, B6-0084/2007, B6-0090/2007, B6-0092/2007, B6-0094/2007 ja B6-0096/2007),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Vito Bonsignore ja Tokia Saïfi fraktsiooni PPE-DE nimel,

Pasqualina Napoletano, Carlos Carnero González ja Véronique De Keyser fraktsiooni PSE nimel,

Philippe Morillon, Thierry Cornillet fraktsiooni ALDE nimel,

Ryszard Czarnecki, Adriana Poli Bortone, Roberta Angelilli, Mieczysław Edmund Janowski ja Eugenijus Maldeikis fraktsiooni UEN nimel,

Hélène Flautre, David Hammerstein, Raül Romeva i Rueda ja Cem Özdemir fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Luisa Morgantini ja Miguel Portas fraktsiooni GUE/NGL nimel

Vastu võetud (P6_TA(2007)0075)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

- Pasqualina Napoletano (kaasautor) esitas lõike 21 kohta suulise muudatusettepaneku ja teatas, et tema arvates oli muudatusettepanek 1 tagasi võetud;

- Charles Tannock fraktsiooni PPE-DE nimel eitas muudatusettepaneku 1 tagasivõtmist ja esitas suulise muudatusettepaneku Pasqualina Napoletano suulise muudatusettepaneku kohta (mõlemad suulised muudatusettepanekud lükati tagasi, sest enam kui 40 parlamendiliiget ei pooldanud selle arvessevõtmist).


5.5. Euroopa – Vahemere piirkonna vabakaubandusala loomine (hääletus)

Raport Euroopa – Vahemere piirkonna vabakaubandusala loomise kohta (2006/2173(INI)) - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Kader Arif (A6-0468/2006)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2007)0076)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

Gianluca Susta fraktsiooni ALDE nimel esitas lõike 58 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


5.6. Bosnia ja Hertsegoviina (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule Bosnia ja Hertsegoviina kohta (2006/2290(INI)) - Väliskomisjon. Raportöör: Doris Pack (A6-0030/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

SOOVITUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2007)0077)


5.7. Põhiõiguste harta järgimine komisjoni õigusaktide ettepanekutes: korrapärase ja nõuetekohase kontrollimise metoodika (hääletus)

Raport põhiõiguste harta järgimise kohta komisjoni õigusaktide ettepanekutes: korrapärase ja nõuetekohase kontrollimise metoodika (2005/2169(INI)) - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Johannes Voggenhuber (A6-0034/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2007)0078)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

Johannes Voggenhuber (raportöör) esitas lõike 15 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


5.8. Läbirääkimised assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks Euroopa Liidu ning Kesk-Ameerika riikide vahel (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule läbirääkimisvolituste kohta assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks ühelt poolt Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika riikide vahel (2006/2222(INI)) - Väliskomisjon. Raportöör: Willy Meyer Pleite (A6-0026/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

SOOVITUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2007)0079)


5.9. Läbirääkimised assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks Euroopa Liidu ning Andide Ühenduse vahel (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule läbirääkimisvolituste kohta assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks ühelt poolt Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Andide Ühenduse ja tema liikmesriikide vahel (2006/2221(INI)) - Väliskomisjon. Raportöör: Luis Yañez-Barnuevo García (A6-0025/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

SOOVITUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2007)0080)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

Luis Yañez-Barnuevo García (raportöör) esitas lõike 1 punktide b, s, u, v ja x kohta suulisi muudatusettepanekuid, mis võeti vastu.


5.10. Teadmata kadunud isikud Küprosel (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B6-0118/2007

(Karin Resetarits fraktsiooni ALDE nimel, ja Kyriacos Triantaphyllides fraktsiooni GUE/NGL nimel on samuti resolutsiooni ettepanekule alla kirjutanud.)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2007)0081)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

Panayiotis Demetriou juhtis tähelepanu sellele, et ametlike külaliste rõdul viibisid Küprosel teadmata kadunud isikute küsimusega tegeleva ÜRO komitee esimees Christophe Girod ning nimetatud komitee liikmed Elias Georgiadis ja Gülden Plümer Küçük.


5.11. Regionaalpoliitika (saared ning looduslikud ja majanduslikud piirangud) (hääletus)

Raport saarte ning looduslike ja majanduslike piirangute kohta regionaalpoliitika kontekstis (2006/2106(INI)) - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Francesco Musotto (A6-0044/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2007)0082)


5.12. Kohalikud omavalitsused ning arengukoostöö (hääletus)

Raport kohalike omavalitsuste ning arengukoostöö kohta (2006/2235(INI)) - Arengukomisjon. Raportöör: Pierre Schapira (A6-0039/2007)

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P6_TA(2007)0083)


6. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta

Rändlindude kevadjaht ja -püük Maltal (B6-0119/2007): Simon Busuttil, Karin Scheele, Marcin Libicki

Raport: Johannes Voggenhuber - A6-0034/2007: Koenraad Dillen

Raport: Willy Meyer Pleite - A6-0026/2007 ja raport: Luis Yañez-Barnuevo García - A6-0025/2007: Daniel Hannan

Raport: Pierre Schapira - A6-0039/2007: Czesław Adam Siekierski


7. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)" ja lisa "Nimelise hääletuse tulemused" trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni veebilehel Europarl ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

°
° ° °

Daniel Hannan teatas, et tema hääletusseade raporti Willy Meyer Pleite - A6-0026/2007 hääletuse ajal ei töötanud.


(Istung katkestati kell 12.55 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Adam BIELAN
asepresident

8. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


9. Hülgetoodete keeld Euroopa Liidus (arutelu)

Komisjoni avaldus: Hülgetoodete keeld Euroopa Liidus

Stavros Dimas (komisjoni liige) esines avaldusega

Sõna võtsid John Bowis fraktsiooni PPE-DE nimel, Paulo Casaca fraktsiooni PSE nimel, Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel, Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Erik Meijer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Stavros Dimas ja Christopher Beazley, kes esitas komisjonile küsimuse, millele vastas Stavros Dimas.

Arutelu lõpetati.


10. Kallaletung mari rahvusliku liikumise Mari Ušem juhatuse liikmele ja kirjandusajakirja Ontšõko toimetajale Galina Kozlovale (arutelu)

Komisjoni avaldus: Kallaletung mari rahvusliku liikumise Mari Ušem juhatuse liikmele ja kirjandusajakirja Ontšõko toimetajale Galina Kozlovale

Neelie Kroes (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Tunne Kelam fraktsiooni PPE-DE nimel, Csaba Sándor Tabajdi fraktsiooni PSE nimel, István Szent-Iványi fraktsiooni ALDE nimel, Leopold Józef Rutowicz fraktsiooni UEN nimel, Erik Meijer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Laima Liucija Andrikienė, Józef Pinior ja Neelie Kroes.

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Toomas Savi, István Szent-Iványi, Paavo Väyrynen ja Henrik Lax fraktsiooni ALDE nimel: Rahvusliku liikumise Mari Ušem liikme ja ajakirja Ontšõko toimetaja Galina Kozlova ründamine (B6-0081/2007);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Tunne Kelam ja Vytautas Landsbergis fraktsiooni PPE-DE nimel: Mari Ušem juhatuse liikme ja kirjandusajakirja Ontšõko peatoimetaja Galina Kozlova ründamine (B6-0086/2007);

- Roberta Angelilli, Ģirts Valdis Kristovskis, Inese Vaidere, Hanna Foltyn-Kubicka ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni UEN nimel: Rahvusliku liikumise Mari Ušem liikme ja ajakirja Ontšõko toimetaja Galina Kozlova ründamine (B6-0089/2007).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.03.2007protokoll punkt 12.4.


11. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 13.03.2007protokoll punkt 5.)


11.1. Guatemala

Resolutsiooni ettepanekud B6-0101/2007, B6-0104/2007, B6-0106/2007, B6-0107/2007, B6-0111/2007 ja B6-0116/2007

Józef Pinior, Bernd Posselt, Ryszard Czarnecki, Tobias Pflüger ja Marios Matsakis tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

ISTUNGI JUHATAJA: Gérard ONESTA
asepresident

Raül Romeva i Rueda tutvustas resolutsiooni ettepanekut.

Sõna võtsid Bogusław Sonik fraktsiooni PPE-DE nimel, Leopold Józef Rutowicz fraktsiooni UEN nimel, ja Neelie Kroes (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.03.2007protokoll punkt 12.1.


11.2. Kambodža

Resolutsiooni ettepanekud B6-0102/2007, B6-0103/2007, B6-0108/2007, B6-0110/2007, B6-0112/2007 ja B6-0117/2007

Marc Tarabella, Bernd Posselt, Erik Meijer, Ryszard Czarnecki ja Marco Cappato tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Marios Matsakis fraktsiooni ALDE nimel ja Neelie Kroes (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.03.2007protokoll punkt 12.2.


11.3. Nigeeria

Resolutsiooni ettepanekud B6-0105/2007, B6-0109/2007, B6-0113/2007, B6-0114/2007 ja B6-0115/2007

Michael Gahler, Erik Meijer, Sophia in 't Veld, Józef Pinior ja Carl Schlyter tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Lidia Joanna Geringer de Oedenberg fraktsiooni PSE nimel, Marco Cappato fraktsiooni ALDE nimel, Marcin Libicki fraktsiooni UEN nimel, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marios Matsakis ja Neelie Kroes (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.03.2007protokoll punkt 12.3.


12. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas "Hääletuste tulemused".


12.1. Guatemala (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0101/2007, B6-0104/2007, B6-0106/2007, B6-0107/2007, B6-0111/2007 ja B6-0116/2007

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0101/2007,

(asendades B6-0101/2007, B6-0104/2007, B6-0106/2007, B6-0107/2007, B6-0111/2007 ja B6-0116/2007),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bernd Posselt ja Charles Tannock fraktsiooni PPE-DE nimel,

Pasqualina Napoletano, Raimon Obiols i Germà, Elena Valenciano Martínez-Orozco ja Emilio Menéndez del Valle fraktsiooni PSE nimel,

Marios Matsakis, Danutė Budreikaitė, Frédérique Ries ja Arūnas Degutis fraktsiooni ALDE nimel,

Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Mirosław Mariusz Piotrowski, Hanna Foltyn-Kubicka, Marek Aleksander Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Eugenijus Maldeikis ja Wojciech Roszkowski fraktsiooni UEN nimel,

Raül Romeva i Rueda, Eva Lichtenberger, Alain Lipietz, Monica Frassoni ja Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Willy Meyer Pleite, André Brie, Giusto Catania ja Marco Rizzo fraktsiooni GUE/NGL nimel

Vastu võetud (P6_TA(2007)0084)

Sõnavõtud hääletuse kohta:

- Marios Matsakis (kaasautor) esitas põhjenduste B ja C kohta suulised muudatusettepanekud, mis võeti vastu.


12.2. Kambodža (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0102/2007, B6-0103/2007, B6-0108/2007, B60110/2007, B6-0112/2007 ja B6-0117/2007

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0102/2007,

(asendades B6-0102/2007, B6-0103/2007, B6-0108/2007, B60110/2007, B6-0112/2007 ja B6-0117/2007),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Charles Tannock, Bernd Posselt ja Ari Vatanen fraktsiooni PPE-DE nimel,

Pasqualina Napoletano, Marc Tarabella ja Harlem Désir fraktsiooni PSE nimel,

Marco Pannella, Marco Cappato, Marios Matsakis, Frédérique Ries, Jules Maaten, Ignasi Guardans Cambó ja Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel,

Michał Tomasz Kamiński, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan ja Gintaras Didžiokas fraktsiooni UEN nimel,

Frithjof Schmidt fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel

Vastu võetud (P6_TA(2007)0085)


12.3. Nigeeria (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0105/2007, B6-0109/2007, B6-0113/2007, B6-0114/2007 ja B6-0115/2007

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B6-0105/2007

Vastu võetud (P6_TA(2007)0086)

(Resolutsiooni ettepanekud RC-B6-0109/2007, B6-0109/2007, B6-0113/2007, B6-0114/2007 ja B6-0115/2007 muutusid kehtetuks.)


12.4. Kallaletung mari rahvusliku liikumise Mari Ušem juhatuse liikmele ja kirjandusajakirja Ontšõko toimetajale Galina Kozlovale (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0081/2007, B6-0086/2007 ja B6-0089/2007

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0081/2007,

(asendades B6-0081/2007, B6-0086/2007 ja B6-0089/2007),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Tunne Kelam ja Vytautas Landsbergis fraktsiooni PPE-DE nimel,

Jan Marinus Wiersma fraktsiooni PSE nimel,

Toomas Savi, István Szent-Iványi, Paavo Väyrynen ja Henrik Lax fraktsiooni ALDE nimel,

Michał Tomasz Kamiński, Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ģirts Valdis Kristovskis ja Inese Vaidere fraktsiooni UEN nimel,

Satu Hassi, Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel,

André Brie, Vittorio Agnoletto ja Esko Seppänen fraktsiooni GUE/NGL nimel

Vastu võetud (P6_TA(2007)0087)


13. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Kodukorra artikli 163 lõike 3 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta

Kallaletung mari rahvusliku liikumise Mari Ušem juhatuse liikmele ja kirjandusajakirja Ontšõko toimetajale Galina Kozlovale (RC-B6-0081/2007): Laima Liucija Andrikienė

°
° ° °

Sõna võtsid Marcin Libicki Nigeeria (B6-0105/2007) teemal toimunud hääletuse kohta ja Zbigniew Zaleski eelnenud sõnavõtu kohta.


14. Teatud dokumente puudutavad otsused

Saatmine parlamendi komisjonidesse

PETI komisjon

- Ühenduse õiguse kohaldamise järelevalve 2005. aastal - 23. aastaaruanne (2006/2271(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI
nõuandvad komisjonid: PETI


15. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Sõna võttis Marios Matsakis menetluse kohta.

President sai fraktsiooni PPE-DE, PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE, GUE/NGL, ITS, IND/DEM ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

ECON komisjon: Renato Brunetta asemel Joop Post

EMPL komisjon: Ria Oomen-Ruijteni asemel Edit Bauer

TRAN komisjon: Corien Wortmann-Kooli asemel Marian-Jean Marinescu

LIBE komisjon: Edit Baueri asemel Ria Oomen-Ruijten

inimõiguste allkomisjon : György Schöpflin ei ole enam liige.

Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees:

- Luciana Sbarbati

- Alexandra Dobolyi asemel Zita Gurmai

- Elena Valenciano Martínez-Orozco asemel Josep Borrell Fontelles

- Lena Eki asemel Olle Schmidt

- Francis Wurtzi asemel Gabriele Zimmer

Delegatsioon Euroopa ja Vahemere piirkonna parlamentaarses assamblees:

- Eluned Morgani asemel Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

- Daniel Cohn-Benditi asemel Cem Özdemir

- Kyriacos Triantaphyllidesi asemel Adamos Adamou

- Jean-Claude Martinezi asemel Dimitar Stoyanov

Delegatsioon ELi — Endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia parlamentaarses ühiskomisjonis:

- Daniel Strož

- András Gyürki asemel Kinga Gál

Delegatsioon ELi-Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis:

Gérard Deprezi asemel Tchetin Kazak

delegatsioon ELi-Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis:

- Ioannis Gklavakise asemel András Gyürk

- Francesco Enrico Speroni asemel Gian Paolo Gobbo

Delegatsioon ELi-Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis:

- Daniela Buruiană-Aprodu

- André Brie asemel Giusto Catania

Delegatsioon Kagu-Euroopa riikidega suhtlemiseks:

- Ovidiu Victor Ganţ, Jean-Paul Gauzès, Ioannis Gklavakis, Marcello Vernola, Georgi Bliznashki, Jan Marinus Wiersma, Jeanine Hennis-Plasschaert, Tiberiu Bărbuleţiu ja Elly de Groen-Kouwenhoven.

- Sarah Ludford ei ole enam liige.

Delegatsioon ELi-Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis:

- Ria Oomen-Ruijten

- Gianluca Susta asemel Jean-Marie Cavada

- Bogusław Rogalski asemel Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk

Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses koostöökomisjonis:

- Edit Herczogi asemel Gábor Harangozó

- Bernhard Rapkay asemel Marek Siwiec

Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses koostöökomisjonis:

- Dan Mihalache, Cristian Stănescu

- Giorgio Carollo asemel Maria Petre

Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks:

- Stefan Sofianski, Claire Gibault

- Andrzej Jan Szejna asemel Andres Tarand

- Carl Langi asemel Alessandra Mussolini

Delegatsioon ELi-Kasahstani, ELi-Kõrgõzstani ja ELi-Usbekistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning Tadžikistani, Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks:

- Albert Jan Maati asemel Jas Gawronski

- Adam Giereki asemel Marusya Ivanova Lyubcheva

- Fausto Correia ei ole enam liige.

Delegatsioon ELi-Armeenia, ELi-Aserbaidžaani ja ELi-Gruusia parlamentaarsetes koostöökomisjonides:

- Evgeni Kirilov

- Frieda Brepoelsi asemel Marian-Jean Marinescu

Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks:

- Gabriele Albertini, Philip Dimitrov Dimitrov, Giorgio Carollo, Vasile Dîncu, Andrzej Jan Szejna ja Lydia Shouleva

- Antonio Tajani ei ole enam liige.

Delegatsioon Palestiina omavalitsusega suhtlemiseks:

- Frieda Brepoels, Hannes Swoboda ja Mario Borghezio

- Adamos Adamou asemel Kyriacos Triantaphyllides

Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks (k.a Liibüa):

- Ioannis Varvitsiotis, Iratxe García Pérez, Alfonso Andria ja Dumitru Gheorghe Mircea Coşea

- Luis Yañez-Barnuevo García asemel Inés Ayala Sender

- Hélène Flautre ei ole enam liige.

Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks:

- Martin Dimitrov ja Hélène Flautre

- Alessandra Mussolini asemel Dimitar Stoyanov

Delegatsioon Pärsia lahe äärsete riikidega suhtlemiseks:

- Eugen Mihăescu

- Nicole Fontaine'i asemel Roberta Alma Anastase

- Joost Lagendijk ei ole enam liige.

Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks:

- Radu Podgorean, Georgios Karatzaferis ja Carl Lang

- Giusto Catania ja Hans-Peter Martin ei ole enam liikmed.

Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks:

- Radu Ţîrle, Christoph Konrad, Konstantin Dimitrov, Atanas Paparizov, Corina Creţu, Karin Riis-Jørgensen, Sarah Ludford, Salvatore Tatarella ja Pierre Jonckheer

- Karin Resetaritsi asemel Adrian-Mihai Cioroianu

- Alfonso Andria ei ole enam liige.

Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks:

- Károly Ferenc Szabó, Manfred Weber, Christel Schaldemose, Mladen Petrov Chervenyakov, Urszula Krupa ja Petre Popeangă

- Zita Gurmai asemel Edit Herczog

Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks:

- David Casa, Marie-Noëlle Lienemann, Jan Jerzy Kułakowski ja Wiesław Stefan Kuc

- Inés Ayala Senderi asemel Maria Badia i Cutchet

- Lapo Pistelli asemel Gianluca Susta

Delegatsioon Andide Ühendusega suhtlemiseks:

- Fausto Correia, Ovidiu Ioan Silaghi ja Jean-Claude Martinez

- Margrietus van den Bergi asemel Gabriela Creţu

Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks:

- Dieter-Lebrecht Koch, Ioan Mircea Paşcu, Karin Resetarits ja Umberto Pirilli

- Maria Badia i Cutchet' asemel Elena Valenciano Martínez-Orozco

Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks:

- Monica Maria Iacob-Ridzi, Daciana Octavia Sârbu, Eluned Morgan, Stavros Arnaoutakis, Eduard Raul Hellvig, Antonyia Parvanova ja Viorica-Pompilia-Georgeta Moisuc

- Karin Riis-Jørgenseni asemel Jorgo Chatzimarkakis

- Gianni De Michelise asemel Hans-Peter Martin

- Gabriele Zimmeri asemel Jacky Henin

Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks:

- Christian Ehler

Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks:

- Christopher Beazley asemel Christian Ehler

Delegatsioon ASEANi liikmesriikide, Kagu-Aasia ja Korea Vabariigiga suhtlemiseks:

- Kristian Vigenin ja Alexandru-Ioan Morţun

- Athanasios Pafilis ei ole enam liige.

Delegatsioon Korea poolsaarega suhtlemiseks:

- Vincenzo Aita

- Andres Tarandi asemel Alexandra Dobolyi

- Francesco Enrico Speroni asemel Umberto Bossi

- Fernand Le Rachineli asemel Philip Claeys

- Gérard Onesta ei ole enam liige.

Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks:

- Françoise Grossetête, Alexandru Athanasiu, Evangelia Tzampazi ja Paavo Väyrynen

- Kyriacos Triantaphyllidese asemel Adamos Adamou

- Philip Claeysi asemel Fernand Le Rachinel

- Leopold Józef Rutowicz ei ole enam liige.

Delegatsioon Lõuna-Aafrikaga suhtlemiseks:

- Atilla Béla Ladislau Kelemen, Adam Gierek, Catherine Guy-Quint ja Georgios Toussas

President märkis, et vastuväiteid ei esitatud. Ametissenimetamised loeti seega kinnitatuks.


16. Nõukogu ühiste seisukohtade teatavakstegemine

Vastavalt kodukorra artikli 57 lõikele 1 teatas president, et on nõukogult saanud järgmise ühise seisukoha koos selle vastuvõtmise põhjenduste ja komisjoni seisukohaga:

- Nõukogu 5. märtsi 2007. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse ajavahemikuks 2007–2013 üldprogrammi "Põhiõigused ja õigusasjad" raames eriprogramm laste, noorte ja naiste vastu suunatud vägivalla ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks ning ohvrite ja riskirühmade kaitsmiseks (Daphne III programm) (16367/1/2006 - C6-0089/2007 - 2005/0037A(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: FEMM.

Seisukoha vastuvõtmiseks parlamendile antud kolmekuuline tähtaeg algab homme, 16.03.2007.


17. Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)

Registrisse kantud kirjalikele deklaratsioonidele antud allkirjade arv (kodukorra artikli 116 lõige 3):

Dokumendi number

Esitaja(d)

Allkirju

85/2006

Jacky Henin, Marco Rizzo ja Helmuth Markov

25

86/2006

Adriana Poli Bortone

31

87/2006

Jolanta Dičkutė, John Bowis, Stephen Hughes, Frédérique Ries ja Thomas Ulmer

463

88/2006

Daniel Strož

40

89/2006

Ignasi Guardans Cambó, Panayiotis Demetriou, Ana Maria Gomes, Gérard Onesta ja Sylvia-Yvonne Kaufmann

166

90/2006

Caroline Lucas, Jillian Evans, Luigi Cocilovo ja Jean Lambert

54

91/2006

Daniel Strož

21

1/2007

Philip Claeys, Frank Vanhecke ja Koenraad Dillen

13

2/2007

Robert Evans, Mojca Drčar Murko, Gitte Seeberg ja Carl Schlyter

176

3/2007

Bogusław Rogalski

30

4/2007

Konrad Szymański, Charles Tannock ja Marek Siwiec

76

5/2007

Eugenijus Gentvilas, Arūnas Degutis, Gintaras Didžiokas ja Eugenijus Maldeikis

18

6/2007

Adriana Poli Bortone

13

7/2007

Oldřich Vlasák

11

8/2007

Jo Leinen, Frédérique Ries, Erik Meijer ja Bernat Joan i Marí

38

9/2007

Jim Higgins, Dan Jørgensen, John Bowis ja Linda McAvan

105

10/2007

Elmar Brok, Nicole Fontaine, Bronislaw Geremek, Jo Leinen ja Iñigo Méndez de Vigo

181

11/2007

Michael Cashman, Sophia in 't Veld, Raül Romeva i Rueda, AlexanderStubb ja John Bowis

139

12/2007

Graham Watson, Joseph Daul, Martin Schulz, Cristiana Muscardini ja Daniel Cohn-Bendit

188

13/2007

Daniel Strož

12

14/2007

Jamila Madeira

25

15/2007

Adriana Poli Bortone

26

16/2007

Zita Gurmai, Anders Wijkman, Vittorio Prodi, Umberto Guidoni ja Claude Turmes

172

17/2007

Véronique Mathieu, Anne Van Lancker, Sophie in't Veld, Luisa Morgantini ja Hiltrud Breyer

115

18/2007

Urszula Krupa ja Witold Tomczak

9

19/2007

Daniel Strož, Athanasios Pafilis ja Tobias Pflüger

34

20/2007

Gianni Pittella, Lapo Pistelli, Luciana Sbarbati, Lilli Gruber ja Claudio Fava

67

21/2007

Alyn Smith, Karin Resetarits, Luisa Morgantini, Marie-Arlette Carlotti ja Anna Záborská

27

22/2007

Pierre Schapira, Kader Arif, Johan Van Hecke, Luisa Morgantini ja Caroline Lucas

47

23/2007

Mojca Drčar Murko, Jelko Kacin, Sepp Kusstatscher, Karin Resetarits ja Csaba Sándor Tabajdi

14

24/2007

Elizabeth Lynne, Angelika Beer, Véronique De Keyser ja Mihael Brejc

90

25/2007

Andreas Mölzer

8

26/2007

Andreas Mölzer

5

27/2007

Aldo Patriciello

17

28/2007

Marco Cappato, Gérard Onesta, Riccardo Ventre, Józef Pinior ja Marco Pannella

50

29/2007

Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Karin Scheele, Satu Hassi ja Jens Holm

38

30/2007

Adrian-Mihai Cioroianu ja Alexandru-Ioan Morţun

8


18. Istungil vastuvõetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 172 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastuvõetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


19. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 28.03.2007 ja 29.03.2007.


20. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 17.05.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Ali, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Birutis, Bliznashki, Blokland, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chervenyakov, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Ciornei, Cioroianu , Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Martin Dimitrov, Philip Dimitrov Dimitrov, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guerreiro, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hedh, Hegyi, Hellvig, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Hybášková, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Kamiński, Karas, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Koch, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Kósáné Kovács, Koterec, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lewandowski, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Lipietz, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mohácsi, Moisuc, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Mussolini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Occhetto, Öger, Özdemir, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Posdorf, Posselt, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schnellhardt, Jürgen Schröder, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Silaghi , Silva Peneda, Simpson, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sonik, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titley, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Uca, Ulmer, Vaidere, Vălean, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Weiler, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika