Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2007 m. kovo 28 d. - Briuselis

7. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Parlamento komitetų:

1.1) pranešimai:

- Pranešimas dėl naujųjų valstybių narių integracijos į BŽŪP (2006/2042(INI)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Csaba Sándor Tabajdi (A6-0037/2007).

- * Pranešimas dėl Austrijos Respublikos iniciatyvos siekiant priimti Tarybos sprendimą, iš dalies keičiantį Sprendimą 2002/348/TVR dėl saugumo tarptautinio masto futbolo rungtynėse (10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Giusto Catania (A6-0052/2007).

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl laivų savininkų civilinės atsakomybės ir finansinių garantijų (COM(2005)0593 - C6-0039/2006 - 2005/0242(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Gilles Savary (A6-0055/2007).

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vėliavos valstybės reikalavimų laikymosi (COM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėja: Marta Vincenzi (A6-0058/2007).

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 89/391/EEB, jos atskiras direktyvas ir Tarybos direktyvas 83/477EEB, 91/383/EEB, 92/29/EEB bei 94/33/EB, siekiant supaprastinti ir racionalizuoti praktinio įgyvendinimo ataskaitas (COM(2006)0390 - C6-0242/2006 - 2006/0127(COD)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Ilda Figueiredo (A6-0059/2007).

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo (COM(2005)0671 [[01]] - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)) - AGRI komitetas - Pranešėja: Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007).

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl verslo struktūros statistikos (COM(2006)0066 - C6-0063/2006 - 2006/0020(COD)) - ECON komitetas - Pranešėja: Elisa Ferreira (A6-0062/2007).

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Bendrijos dalyvavimo didinant Europos investicijų fondo kapitalą (COM(2006)0621 - C6-0426/2006 - 2006/0203(CNS)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Esko Seppänen (A6-0065/2007).

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos nuosavųjų išteklių ateities (2006/2205(INI)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Alain Lamassoure (A6-0066/2007).

- Pranešimas dėl Kosovo ateities ir ES vaidmens (2006/2267(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Joost Lagendijk (A6-0067/2007).

- Pranešimas dėl 2008 m. biudžeto sudarymo procedūros gairių: II, IV, V, VI, VII, VIII ir IX skirsniai, ir Europos Parlamento pirminio sąmatos projekto (I skirsnis), skirto 2008 m. biudžeto sudarymo procedūrai, I skirsnis – Europos Parlamentas, II skirsnis – Taryba, IV skirsnis – Teisingumo Teismas, V skirsnis – Audito Rūmai, VI skirsnis – Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, VII skirsnis – Regionų komitetas, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (2007/2013(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Ville Itälä (A6-0069/2007).

- Pranešimas dėl prašymo ginti Giuseppe Gargani imunitetą ir privilegijas (2006/2300(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėja: Diana Wallis (A6-0071/2007).

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų tarpininkavimo civilinėse ir komercinėse bylose aspektų (COM(2004)0718 - C6-0154/2004 - 2004/0251(COD)) - JURI komitetas - Pranešėja: Arlene McCarthy (A6-0074/2007).

1.2) rekomendacija antrajam svarstymui:

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo (12131/6/2006 - C6-0038/2007 - 2006/0005(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Richard Seeber (A6-0064/2007).

2) Parlamento narių:

2.1) pasiūlymai dėl rezoliucijų (113 straipsnis)

- Cristiana Muscardini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl genų inžinerijos (B6-0120/2007);

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE, JURI, LIBE

- Salvador Garriga Polledo and Carlos Coelho. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tarptautinio Tacho gamtos parko (B6-0141/2007);

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES veiksmų, susijusių su trijų Izraelio kareivių pagrobimu Artimuosiuose Rytuose (B6-0142/2007);

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Salvador Garriga Polledo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl švarios anglies technologijų (B6-0143/2007),

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

Teisinė informacija - Privatumo politika