Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2007. gada 28. marts - Brisele

7. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Parlamenta komitejas

1.1. Ziņojumi

- Ziņojums par jauno dalībvalstu integrāciju kopējā lauksaimniecības politikā (2006/2042(INI)) - AGRI komiteja - Referents: Csaba Sándor Tabajdi (A6-0037/2007).

- * Ziņojums par Austrijas Republikas ierosinājumu, lai pieņemtu Padomes lēmumu, ar ko groza Lēmumu 2002/348/TI par drošību starptautiska mēroga futbola sacensību laikā (10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Giusto Catania (A6-0052/2007).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kuģu īpašnieku civiltiesisko atbildību un finanšu garantijām (COM(2005)0593 - C6-0039/2006 - 2005/0242(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Gilles Savary (A6-0055/2007).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par karoga valstij noteikto prasību ievērošanu (COM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)) - TRAN komiteja - Referente: Marta Vincenzi (A6-0058/2007).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 89/391/EEK, tās atsevišķās direktīvas un Padomes Direktīvu 83/477/EEK, 91/383/EEK, 92/29/EEK un 94/33/EK ar mērķi vienkāršot un racionalizēt ziņojumus par praktisko īstenošanu (COM(2006)0390 - C6-0242/2006 - 2006/0127(COD)) - EMPL komiteja - Referente: Ilda Figueiredo (A6-0059/2007).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par bioloģisko lauksaimniecību un bioloģiskās lauksaimniecības ražojumu marķēšanu (COM(2005)0671 [[01]] - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)) - AGRI komiteja - Referente: Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku (COM(2006)0066 - C6-0063/2006 - 2006/0020(COD)) - ECON komiteja - Referente: Elisa Ferreira (A6-0062/2007).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Kopienas līdzdalību Eiropas Investīciju fonda kapitāla palielinājumā (COM(2006)0621 - C6-0426/2006 - 2006/0203(CNS)) - BUDG komiteja - Referents: Esko Seppänen (A6-0065/2007).

- Ziņojums par Eiropas Savienības pašu resursu nākotni (2006/2205(INI)) - BUDG komiteja - Referents: Alain Lamassoure (A6-0066/2007).

- Ziņojums par Kosovas nākotni un Eiropas Savienības lomu (2006/2267(INI)) - AFET komiteja - Referents: Joost Lagendijk (A6-0067/2007).

- Ziņojums par 2008. gada budžeta procedūras pamatnostādnēm (II, IV, V, VI, VII, VIII un IX iedaļa) un Eiropas Parlamenta tāmes provizorisko projektu (I iedaļa) 2008. gada budžeta procedūrai, I iedaļa – Eiropas Parlaments, II iedaļa – Padome, IV iedaļa – Kopienu Tiesa, V iedaļa – Revīzijas palāta, VI iedaļa – Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja, VII iedaļa – Reģionu komiteja, VIII iedaļa – Eiropas ombuds, IX iedaļa –Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs (2007/2013(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Ville Itälä (A6-0069/2007).

- Ziņojums par pieprasījumu aizstāvēt Giuseppe Gargani imunitāti un privilēģijas (2006/2300(IMM)) - JURI komiteja - Referente: Diana Wallis (A6-0071/2007).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noteiktiem starpniecības aspektiem civilajos un komerciālajos jautājumos (COM(2004)0718 - C6-0154/2004 - 2004/0251(COD)) - JURI komiteja - Referente: Arlene McCarthy (A6-0074/2007).

1.2. Ieteikumi otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par plūdu riska izvērtēšanu un pārvaldību (12131/6/2006 - C6-0038/2007 - 2006/0005(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Richard Seeber (A6-0064/2007).

2. Deputāti

2.1. Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 113. pants)

- Cristiana Muscardini. Rezolūcijas priekšlikums par ģenētisko inženieriju (B6-0120/2007).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE, JURI, LIBE

- Salvador Garriga Polledo un Carlos Coelho. Rezolūcijas priekšlikums par Taho starptautisko dabas parku (B6-0141/2007).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Cristiana Muscardini. Rezolūcijas priekšlikums par ES rīcību saistībā ar trīs Izraēlas karavīru nelikumīgu turēšanu ieslodzījumā Tuvajos Austrumos (B6-0142/2007).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Salvador Garriga Polledo. Rezolūcijas priekšlikums par „tīro ogļu” tehnoloģiju (B6-0143/2007).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

Juridisks paziņojums - Privātuma politika