Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 28 mars 2007 - Bryssel

7. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från parlamentets utskott

1.1) betänkanden:

- Betänkande om integreringen av de nya medlemsstaterna i den gemensamma jordbrukspolitiken (2006/2042(INI)) - utskottet AGRI - Föredragande: Csaba Sándor Tabajdi (A6-0037/2007)

- * Betänkande om Republiken Österrikes initiativ om rådets beslut av den 25 april 2002 om ändring av beslut 2002/348/RIF om säkerhet i samband med fotbollsmatcher med en internationell dimension (10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Giusto Catania (A6-0052/2007)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om fartygsägares skadeståndsansvar och finansiella säkerheter (KOM(2005)0593 - C6-0039/2006 - 2005/0242(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Gilles Savary (A6-0055/2007)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om fullgörande av flaggstatsförpliktelser (KOM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Marta Vincenzi (A6-0058/2007)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 89/391/EEG, dess särdirektiv samt rådets direktiv 83/477/EEG, 91/383/EEG, 92/29/EEG och 94/33/EG för att förenkla och rationalisera rapporterna om det praktiska genomförandet (KOM(2006)0390 - C6-0242/2006 - 2006/0127(COD)) - utskottet EMPL - Föredragande: Ilda Figueiredo (A6-0059/2007)

- * Betänkande om förslaget till rådets förordning om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter (KOM(2005)0671 [[01]] - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)) - utskottet AGRI - Föredragande: Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över företagsstrukturer (KOM(2006)0066 - C6-0063/2006 - 2006/0020(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Elisa Ferreira (A6-0062/2007)

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om gemenskapens medverkan i Europeiska investeringsfondens kapitalökning (KOM(2006)0621 - C6-0426/2006 - 2006/0203(CNS)) - utskottet BUDG - Föredragande: Esko Seppänen (A6-0065/2007)

- Betänkande om framtiden för Europeiska unionens egna medel (2006/2205(INI)) - utskottet BUDG - Föredragande: Alain Lamassoure (A6-0066/2007)

- Betänkande om Kosovos framtid och EU:s roll (2006/2267(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Joost Lagendijk (A6-0067/2007)

- Betänkande om riktlinjer för budgetförfarandet för 2008 – avsnitt II, IV, V, VI, VII, VIII och IX – och om Europaparlamentets preliminära förslag till budgetberäkning (avsnitt I) för budgetförfarandet för 2008, Avsnitt I – Europaparlamentet, Avsnitt II – Rådet, Avsnitt IV – Domstolen, Avsnitt V – Revisionsrätten, Avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Avsnitt VII – Regionkommittén, Avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen, Avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen (2007/2013(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Ville Itälä (A6-0069/2007)

- Betänkande om begäran om fastställelse av Giuseppe Garganis immunitet och privilegier (2006/2300(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Diana Wallis (A6-0071/2007)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter på medling i civilrättsliga tvister (KOM(2004)0718 - C6-0154/2004 - 2004/0251(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Arlene McCarthy (A6-0074/2007)

1.2) andrabehandlingsrekommendationer:

- ***II Andrabehandlings-rekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om bedömning och hantering av översvämningsrisker (12131/6/2006 - C6-0038/2007 - 2006/0005(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Richard Seeber (A6-0064/2007)

2) från ledamöterna

2.1) resolutionsförslag (artikel 113 i arbetsordningen)

- Cristiana Muscardini. Förslag till resolution om genteknik (B6-0120/2007)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

ITRE, JURI, LIBE

- Salvador Garriga Polledo and Carlos Coelho. Förslag till resolution om det internationella naturreservatet utmed floden Tajo (B6-0141/2007)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Förslag till resolution om EU:s åtgärder avseende kidnappningen av tre israeliska soldater i Mellanöstern (B6-0142/2007)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Salvador Garriga Polledo. Förslag till resolution om rena koltekniker (B6-0143/2007)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy