Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Μαρτίου 2007 - Βρυξέλλες

15. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
Πλήρη Πρακτικά

Παρεμβαίνουν σε ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 144 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Zita Pleštinská, Martin Schulz, Μάριος Ματσάκης, Hanna Foltyn-Kubicka και Věra Flasarová.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pierre MOSCOVICI
Αντιπρόεδρος

Jim Allister, Atanas Paparizov, Czesław Adam Siekierski, Marco Cappato, Mario Borghezio, Bairbre de Brún, Martin Dimitrov, John Attard-Montalto, Danutė Budreikaitė, Milan Gaľa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Brian Crowley, Laima Liucija Andrikienė, Jörg Leichtfried, Avril Doyle, Neena Gill, Robert Evans, Carlo Fatuzzo και Dimitar Stoyanov, επί της εφαρμογής του Κανονισμού (Ο Πρόεδρος τού αφαιρεί το λόγο, διότι αυτή η παρέμβαση δεν αφορά την εφαρμογή του Κανονισμού).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου