Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0278(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0061/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0061/2007

Συζήτηση :

PV 28/03/2007 - 16
CRE 28/03/2007 - 16

Ψηφοφορία :

PV 29/03/2007 - 8.8
CRE 29/03/2007 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 22/05/2007 - 9.6
CRE 22/05/2007 - 9.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0095
P6_TA(2007)0191

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Μαρτίου 2007 - Βρυξέλλες

16. Βιολογική παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων * (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων [COM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007)

Παρεμβαίνει η Mariann Fischer Boel (Μέλος της Επιτροπής)

Η Marie-Hélène Aubert παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Roberto Musacchio (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Agnes Schierhuber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, María Isabel Salinas García, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Kyösti Virrankoski, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Vincenzo Aita, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Luca Romagnoli, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Ιωάννης Γκλαβάκης, Marc Tarabella, Czesław Adam Siekierski, Bernadette Bourzai, Gábor Harangozó και Mariann Fischer Boel.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.03.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου