Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/2205(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0066/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0066/2007

Συζήτηση :

PV 28/03/2007 - 17
CRE 28/03/2007 - 17

Ψηφοφορία :

PV 29/03/2007 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0098

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Μαρτίου 2007 - Βρυξέλλες

17. Το μέλλον των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με το μέλλον των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2006/2205(INI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Alain Lamassoure (A6-0066/2007)

Ο Reimer Böge, αναπληρωτής του εισηγητή, παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Mariann Fischer Boel (Μέλος της Επιτροπής)

Παρεμβαίνουν οι Elisa Ferreira (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Gerardo Galeote (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Carlos Carnero González (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Salvador Garriga Polledo, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Catherine Guy-Quint, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jan Mulder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Gérard Onesta, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Esko Seppänen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Hélène Goudin, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Petre Popeangă, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Hans-Peter Martin, μη εγγεγραμμένος, Richard James Ashworth, Jutta Haug, Gérard Deprez, Pierre Jonckheer, Jeffrey Titford, Sergej Kozlík, Valdis Dombrovskis, Neena Gill, Kyösti Virrankoski και José Albino Silva Peneda.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Göran Färm, László Surján, Herbert Bösch, Monica Maria Iacob-Ridzi, Szabolcs Fazakas και Mariann Fischer Boel.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.03.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου