Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0242(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0055/2007

Συζήτηση :

PV 28/03/2007 - 20
CRE 28/03/2007 - 20

Ψηφοφορία :

PV 29/03/2007 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0094

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Μαρτίου 2007 - Βρυξέλλες

20. Τήρηση των υποχρεώσεων των κρατών σημαίας ***I - Αστική ευθύνη και χρηματοοικονομικές εγγυήσεις των πλοιοκτητών ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τήρηση των υποχρεώσεων των κρατών σημαίας [COM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Marta Vincenzi (A6-0058/2007)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αστική ευθύνη και τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις των πλοιοκτητών [COM(2005)0593 - C6-0039/2006 - 2005/0242(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Gilles Savary (A6-0055/2007)

Παρεμβαίνει ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η Marta Vincenzi παρουσιάζει την έκθεσή της.

Ο Gilles Savary παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Luis de Grandes Pascual (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Georg Jarzembowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Willi Piecyk, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Paolo Costa, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Mary Lou McDonald, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bogusław Liberadzki, Josu Ortuondo Larrea και Jacques Barrot.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.03.2007 και σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.03.2007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου