Показалец 
Протокол
PDF 186kWORD 145k
Сряда, 28 март 2007 г. - Брюксел
1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Изявление на председателството (Зимбабве)
 4.Мисия, възложена на член на Парламента
 5.Приветствие с добре дошли
 6.Състав на комисиите и делегациите
 7.Внесени документи
 8.Писмени декларации (член 116 от Правилника за дейността)
 9.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)
 10.Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента
 11.Дневен ред
 12.Берлинска декларация (разискване)
 13.Засилване на съгласуваността на практиките за контрол на нивото на ЕС (разискване)
 14.Бъдещето на Косово (разискване)
 15.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 16.Биологичното производство и етикетиране на биологични продукти * (разискване)
 17.Бъдеще на собствените ресурси на Европейския съюз (разискване)
 18.Насоки за бюджетна процедура за 2008 г. (разискване)
 19.Бъдещето на професионалния футбол в Европа - Сигурност по време на футболни мачове * (разискване)
 20.Изисквания на държавата на флага ***I - Гражданска отговорност и финансови гаранции на корабособствениците ***I (разискване)
 21.Интеграцията на новите държави-членки в ОСП (разискване)
 22.Дневен ред на следващото заседание
 23.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Hans-Gert PÖTTERING
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието бе открито в 15.05 ч.


2. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


3. Изявление на председателството (Зимбабве)

Председателят направи изявление за политическото положение в Зимбабве. Той осъди насилието, упражнявано от режима на Робърт Мугабе срещу неговите противници и призова за създаване на истинска демокрация в страната.

Изказа се Glenys Kinnock, председател на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС.


4. Мисия, възложена на член на Парламента

Председателят съобщи, че премиерът на Чешката република го е уведомил за решението си да определи Jan Zahradil за свой представител по време на консултациите във връзка с "Декларацията от Берлин" и в по-общ план - по време на възобновяването на конституционния процес в рамките на германското председателство на Съюза.

Комисията по правни въпроси, сезирана съгласно член 4, параграф 5 от Правилника за дейността, по време на заседанието си на 19 и 20 март 2007 г. достигна до заключението, че тази мисия отговаря на духа и буквата на Акта за избиране на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори и че следователно Jan Zahradil не е в положение, което е несъвместимо с положението на член на Европейския парламент и може да продължи да упражнява своя парламентарен мандат.


5. Приветствие с добре дошли

От името на Парламента, Председателят приветства с добре дошли членовете на делегацията du parlement irakien, водена от Hamid Mousa, които заеха място на официалната трибуна.


6. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групиге PPE-DE, PSE, ALDE и от независимите членове на ЕП следните молби за назначения:

Комисия AFET: Ria Oomen-Ruijten

Комисия INTA: Corien Wortmann-Kool на мястото на Albert Jan Maat

Комисия CONT: Ruth Hieronymi на мястото на Vito Bonsignore

Комисия REGI: Wolfgang Bulfon на мястото на Giulietto Chiesa

Комисия PECH: Joop Post на мястото на Albert Jan Maat

Комисия JURI: Giulietto Chiesa на мястото на Wolfgang Bulfon

Комисия LIBE: Albert Jan Maat на мястото на Ria Oomen-Ruijten

Комисия FEMM: Albert Jan Maat на мястото на Corien Wortmann-Kool

Комисия PETI: Gay Mitchell

Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан и ЕС-Узбекистан и Делегация за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия: Adam Gierek

Делегация за връзки със страните от Магреба и Съюза на арабския Магреб: Филиз Хюсменова

Делегация за връзки със страните от Машрека: Kurt Lechner на мястото на Jan Zahradil

Делегация за връзки с държавите от Персийския залив, включително Йемен: Françoise Grossetête вече не е член

Делегация за връзки с Меркосур: Gérard Deprez на мястото на Antoine Duquesne

Делегация за връзки с Япония: Gianni De Michelis

Делегация за връзки със страните от Южна Азия: Неджми Али

Делегация за връзки с ИндияДелегация за връзки с Индия: Jan Zahradil на мястото на Kurt Lechner

Делегация за връзки с Афганистан: Jacek Saryusz-Wolski

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


7. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от парламентарни комисии

1.1) доклади

- Доклад за интеграцията на новите държави-членки към ОСП (2006/2042(INI)) – Комисия AGRI - Докладчик: Csaba Sándor Tabajdi (A6-0037/2007)

- * Доклад по инициативата на Република Австрия с оглед приемане на решение на Съвета, изменящо решение 2002/348/ПВР на Съвета от 25 април 2002 г. относно сигурността по време на футболни мачове от международно значение (10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS)) – Комисия LIBE - Докладчик: Giusto Catania (A6-0052/2007)

- ***I Доклад по предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската отговорност и финансовите гаранции на корабособствениците (COM(2005)0593 - C6-0039/2006 - 2005/0242(COD)) – Комисия TRAN - Докладчик: Gilles Savary (A6-0055/2007)

- ***I Доклад по предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията на държавата на флага (COM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)) – Комисия TRAN - Докладчик: Marta Vincenzi (A6-0058/2007)

- ***I Доклад по предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 89/391/ЕИО на Съвета, на нейните особени директиви и на Директиви 83/477/ЕИО, 91/383/ЕИО, 92/29/ЕИО и 94/33/ЕО, с цел опростяване и рационализиране на докладите относно практическото прилагане (COM(2006)0390 - C6-0242/2006 - 2006/0127(COD)) – Комисия EMPL - Докладчик: Ilda Figueiredo (A6-0059/2007)

- * Доклад по предложението за регламент на Съвета относно биологичното производство и етикетиране на биологични продукти (COM(2005)0671 [[01]] - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)) – Комисия AGRI - Докладчик: Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007)

- ***I Доклад по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно структурната стопанска статистика (COM(2006)0066 - C6-0063/2006 - 2006/0020(COD)) – Комисия ECON - Докладчик: Elisa Ferreira (A6-0062/2007)

- * Доклад по предложението за решение на Съвета относно участието на Общността в увеличаването на капитала на Европейския инвестиционен фонд (COM(2006)0621 - C6-0426/2006 - 2006/0203(CNS)) – Комисия BUDG – Докладчик: Esko Seppänen (A6-0065/2007)

- Доклад относно бъдещето на собствените ресурси на Европейския съюз (2006/2205(INI)) – Комисия BUDG - Докладчик: Alain Lamassoure (A6-0066/2007)

- Доклад относно бъдещето на Косово и ролята на ЕС (2006/2267(INI)) - Комисия AFET - Докладчик: Joost Lagendijk (A6-0067/2007)

- Доклад относно насоките за бюджетна процедура за 2008 г.- Раздели II, IV, V, VI, VII, VIII и ІХ – и относно предварителните проекти на бюджетни прогнози на Европейския парламент (Раздел I) за бюджетната процедура за 2008 г. - Раздел I – Европейски парламент; Раздел II – Съвет; Раздел IV – Съд на Европейските общности; Раздел V – Сметна палата; Раздел VI – Европейски икономически и социален комитет; Раздел VII – Комитет на регионите; Раздел VIII – Европейски омбудсман; Раздел ІХ – Европейски надзорен орган по защита на данните (2007/2013(BUD)) – Комисия BUDG - Докладчик: Ville Itälä (A6-0069/2007)

- Доклад по искане за запазване на имунитета и привилегиите на Giuseppe Gargani (2006/2300(IMM)) – Комисия JURI - Докладчик: Diana Wallis (A6-0071/2007)

- ***I Доклад по предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно определени аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни спорове (COM(2004)0718 - C6-0154/2004 - 2004/0251(COD)) – Комисия JURI – Докладчик: Arlene McCarthy (A6-0074/2007)

1.2) препоръки за второ четене

- ***II Препоръка за второ четене по общата позиция на Съвета за приемане на директива на Европейския парламент и на Съвета относно оценката и управлението на риска от наводнения (12131/6/2006 - C6-0038/2007 - 2006/0005(COD)) – Комисия ENVI - Докладчик: Richard Seeber (A6-0064/2007)

2) от членове на Парламента

2.1) предложения за резолюция (член 113 от Правилника за дейността)

- Cristiana Muscardini. Предложение за резолюция относно генното инженерство (B6-0120/2007)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагащи :

ITRE, JURI, LIBE

- Salvador Garriga Polledo and Carlos Coelho. Предложение за резолюция относно международния природен резерват „Тахо“ B6-0141/2007)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Предложение за резолюция относно действията на ЕС по отношение на вземането за заложници на трима израелски войници в Близкия изток B6-0142/2007)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Salvador Garriga Polledo. Предложение за резолюция за технологиите за „чисти въглища“ B6-0143/2007)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE


8. Писмени декларации (член 116 от Правилника за дейността)

Писмени декларации № 85, 86/2006 не са подписани от достатъчен брой членове на Парламента и по силата на член 116, параграф 5 от Правилника за дейността отпадат.


9. Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)

Внесени са следните документи от членове на Парламента::

1) писмени декларации за вписване в регистъра (член 116 от Правилника за дейността):

- Andreas Mölzer относно рационално използване на органите на ЕС (0031/2007),

- Elizabeth Lynne относно съвременното робство след 200-та годишнина от прекратяването на презатлантическата търговия с роби (0032/2007),

- Jacky Henin и Marco Rizzo относно необходимите действия от страна на Европейския съюз за осигуряване на подкрепа за европейската авиационна промишленост (0033/2007),

- Karin Riis-Jørgensen, Silvia Ciornei, Simon Coveney, Lissy Gröner и Raül Romeva i Rueda относно създаването на общоевропейска гореща линия за жертвите на трафика на хора (0035/2007),

- Romana Jordan Cizelj и Christian Ehler за емисиите на газове от сектора на животновъдството, предизвикващи парников ефект (0036/2007),

- Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Adeline Hazan, Guy Bono и Patrick Gaubert относно борбата срещу трафика и експлоатацията на деца в областта на футбола (0037/2007),

- Cristian Stănescu относно расистките и ксенофобски нападки на Maurizio Zamparini (0038/2007).


10. Действия, предприети вследствие резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно действията, предприети от Европейската комисия вследствие на резолюцията на Европейския парламент относно законодателната и работната програма на Комисията за 2007 г., бе раздадено.


11. Дневен ред

Редът на работа е определен (точка 15 от протокола от 12.03.2007 г.) и е раздаден списък с поправки към дневния ред (PE 385.050/OJ/COR).

Дневният ред бе определен.


12. Берлинска декларация (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Берлинска декларация

Angela Merkel (действащ председател на Съвета) и José Manuel Barroso (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE-DE, Martin Schulz, от името на групата PSE, Graham Watson, от името на групата ALDE, Cristiana Muscardini, от името на групата UEN, Monica Frassoni, от името на групата Verts/ALE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Jens-Peter Bonde, от името на групата IND/DEM, Bruno Gollnisch, от името на групата ITS, Jim Allister, независим член на ЕП, Hartmut Nassauer, Edite Estrela, Silvana Koch-Mehrin, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Roberto Musacchio, Vladimír Železný, Timothy Kirkhope, Bernard Poignant, Andrew Duff, Mario Borghezio, Rebecca Harms, Pedro Guerreiro, Antonio Tajani, Stephen Hughes, Bronisław Geremek, Angela Merkel, Mirosław Mariusz Piotrowski, József Szájer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Íñigo Méndez de Vigo и Ioannis Varvitsiotis.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luisa MORGANTINI
Заместник-председател

Изказаха се: Margie Sudre, Bogusław Sonik, Elmar Brok и José Manuel Barroso.

Разискването приключи.


13. Засилване на съгласуваността на практиките за контрол на нивото на ЕС (разискване)

въпрос за устен отговор (O-0125/2007), зададен от Pervenche Berès, от името на комисията ECON, към Съвета: Засилване на съгласуваността на практиките за контрол на нивото на ЕС (B6-0010/2007)

въпрос за устен отговор (O-0126/2007) зададен от Pervenche Berès, от името на комисията ECON, към Комисията: Засилване на съгласуваността на практиките за контрол на нивото на ЕС (B6-0449/2006)

Pervenche Berès разви въпросите, изискващи устен отговор.

Günter Gloser (действащ председател на Съвета) и Charlie McCreevy (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Изказаха се: Karsten Friedrich Hoppenstedt, от името на групата PPE-DE, Joseph Muscat, от името на групата PSE, Margarita Starkevičiūtė, от името на групата ALDE, Piia-Noora Kauppi и Charlie McCreevy.

Разискването приключи.


14. Бъдещето на Косово (разискване)

Доклад относно бъдещето на Косово и ролята на ЕС [2006/2267(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Joost Lagendijk (A6-0067/2007)

Joost Lagendijk представи доклада.

Изказаха се: Günter Gloser (действащ председател на Съвета) и Olli Rehn (член на Комисията)

Изказаха се: Erika Mann (докладчик по становището на комисията INTA), Bernd Posselt, от името на групата PPE-DE, Csaba Sándor Tabajdi, от името на групата PSE, Lapo Pistelli, от името на групата ALDE, Brian Crowley, от името на групата UEN, Gisela Kallenbach, от името на групата Verts/ALE, Tobias Pflüger, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата IND/DEM, и Alojz Peterle.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mechtild ROTHE
Заместник-председател

Изказаха се: Hannes Swoboda, Jelko Kacin, Hanna Foltyn-Kubicka, Erik Meijer, Doris Pack, Jan Marinus Wiersma, Andrzej Tomasz Zapałowski, Adamos Adamou, Francisco José Millán Mon, Adrian Severin, Ioannis Kasoulides, Józef Pinior, Peter Šťastný, Monika Beňová и Olli Rehn.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.10 от протокола от 29.03.2007 г.


15. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат внимание на Парламента за въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания, съгласно член 144 от Правилника за дейността:

Zita Pleštinská, Martin Schulz, Marios Matsakis, Hanna Foltyn-Kubicka и Věra Flasarová.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pierre MOSCOVICI
Заместник-председател

Jim Allister, Атанас Папаризов, Czesław Adam Siekierski, Marco Cappato, Mario Borghezio, Bairbre de Brún, Мартин Димитров, John Attard-Montalto, Danutė Budreikaitė, Milan Gaľa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Brian Crowley, Laima Liucija Andrikienė, Jörg Leichtfried, Avril Doyle, Neena Gill, Robert Evans, Carlo Fatuzzo и Димитър Стоянов относно нарушение на правилника (председателят му отне думата, тъй като това изказване не представляваше бележка относно нарушение на правилника).


16. Биологичното производство и етикетиране на биологични продукти * (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно биологичното производство и етикетиране на биологични продукти [COM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007)

Изказа се Mariann Fischer Boel (член на Комисията)

Marie-Hélène Aubert представи доклада.

Изказаха се: Roberto Musacchio (докладчик по становището на комисията ENVI), Agnes Schierhuber, от името на групата PPE-DE, María Isabel Salinas García, от името на групата PSE, Kyösti Virrankoski, от името на групата ALDE, Roberta Angelilli, от името на групата UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, от името на групата Verts/ALE, Vincenzo Aita, от името на групата GUE/NGL, Luca Romagnoli, от името на групата ITS, Ioannis Gklavakis, Marc Tarabella, Czesław Adam Siekierski, Bernadette Bourzai, Gábor Harangozó и Mariann Fischer Boel.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.8 от протокола от 29.03.2007 г.


17. Бъдеще на собствените ресурси на Европейския съюз (разискване)

Доклад относно бъдещето на собствените ресурси на Европейския съюз [2006/2205(INI)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Alain Lamassoure (A6-0066/2007)

Reimer Böge, заместващ докладчика, представи доклада.

Изказа се Mariann Fischer Boel (член на Комисията)

Изказаха се: Elisa Ferreira (докладчик по становището на комисията ECON), Gerardo Galeote (докладчик по становището на комисията REGI), Carlos Carnero González (докладчик по становището на комисията AFCO), Salvador Garriga Polledo, от името на групата PPE-DE, Catherine Guy-Quint, от името на групата PSE, Jan Mulder, от името на групата ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, от името на групата UEN, Gérard Onesta, от името на групата Verts/ALE, Esko Seppänen, от името на групата GUE/NGL, Hélène Goudin, от името на групата IND/DEM, Petre Popeangă, от името на групата ITS, Hans-Peter Martin, независим член на ЕП, Richard James Ashworth, Jutta Haug, Gérard Deprez, Pierre Jonckheer, Jeffrey Titford, Sergej Kozlík, Valdis Dombrovskis, Neena Gill, Kyösti Virrankoski и José Albino Silva Peneda.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Manuel António dos SANTOS
Заместник-председател

Изказаха се: Göran Färm, László Surján, Herbert Bösch, Monica Maria Iacob-Ridzi, Szabolcs Fazakas и Mariann Fischer Boel.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.11 от протокола от 29.03.2007 г.


18. Насоки за бюджетна процедура за 2008 г. (разискване)

Доклад относно насоките за бюджетна процедура за 2008 г.- Раздели II, IV, V, VI, VII, VIII и ІХ – и относно предварителните проекти на бюджетни прогнози на Европейския парламент (Раздел I) за бюджетната процедура за 2008 г.
Раздел I – Европейски парламент
Раздел II – Съвет
Раздел IV – Съд на Европейските общности
Раздел V – Сметна палата
Раздел VI – Европейски икономически и социален комитет
Раздел VII – Комитет на регионите
Раздел VIII – Европейски омбудсман
Раздел ІХ – Европейски надзорен орган по защита на данните [2007/2013(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Ville Itälä (A6-0069/2007)

Ville Itälä представи доклада.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis, от името на групата PPE-DE, Vladimír Maňka, от името на групата PSE, Anne E. Jensen, от името на групата ALDE, Esko Seppänen, от името на групата GUE/NGL, Louis Grech и Nathalie Griesbeck.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.12 от протокола от 29.03.2007 г.


19. Бъдещето на професионалния футбол в Европа - Сигурност по време на футболни мачове * (разискване)

Доклад относно бъдещето на професионалния футбол в Европа [2006/2130(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Ivo Belet (A6-0036/2007)

Доклад по инициативата от Република Австрия с оглед приемане на решение на Съвета, изменящо Решение 2002/348/ПВР на Съвета от 25 април 2002 г. относно сигурността по време на футболни мачове, притежаваща международно значение [10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Giusto Catania (A6-0052/2007)

Изказа се Ján Figeľ (член на Комисията).

Ivo Belet представи доклада.

Giusto Catania представи доклада.

Изказаха се: Jean-Luc Bennahmias (докладчик по становището на комисията EMPL), Toine Manders (докладчик по становището на комисията IMCO), Gary Titley (докладчик по становището на комисията JURI), Thomas Mann, от името на групата PPE-DE, Guy Bono, от името на групата PSE, Karin Resetarits, от името на групата ALDE, Dariusz Maciej Grabowski, от името на групата UEN, Ian Hudghton, от името на групата Verts/ALE, Věra Flasarová, от името на групата GUE/NGL, Jeffrey Titford, от името на групата IND/DEM, Patrick Gaubert, Pier Antonio Panzeri, Luciana Sbarbati, Christopher Heaton-Harris, Christa Prets, Sharon Bowles, Luis Herrero-Tejedor, Emine Bozkurt, Manolis Mavrommatis, Joseph Muscat и Giuseppe Castiglione.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Richard Corbett, Jacek Protasiewicz, Maria Badia i Cutchet, Vasco Graça Moura, Mario Mantovani и Ján Figeľ.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.13 от протокола от 29.03.2007 и точка 8.9 от протокола от 29.03.2007.


20. Изисквания на държавата на флага ***I - Гражданска отговорност и финансови гаранции на корабособствениците ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията на държавата на флага [COM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Marta Vincenzi (A6-0058/2007)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската отговорност и финансовите гаранции на корабособствениците [COM(2005)0593 - C6-0039/2006 - 2005/0242(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Gilles Savary (A6-0055/2007)

Изказа се Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията).

Marta Vincenzi представи доклада.

Gilles Savary представи доклада.

Изказаха се: Luis de Grandes Pascual (докладчик по становището на комисията JURI), Georg Jarzembowski, от името на групата PPE-DE, Willi Piecyk, от името на групата PSE, Paolo Costa, от името на групата ALDE, Mary Lou McDonald, от името на групата GUE/NGL, Bogusław Liberadzki, Josu Ortuondo Larrea и Jacques Barrot.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.6 от протокола от 29.03.2007 и точка 8.7 от протокола от 29.03.2007.


21. Интеграцията на новите държави-членки в ОСП (разискване)

Доклад относно интеграцията на новите държави-членки в ОСП [2006/2042(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Csaba Sándor Tabajdi (A6-0037/2007)

Csaba Sándor Tabajdi представи доклада.

Изказа се Mariann Fischer Boel (член на Комисията).

Изказаха се: Albert Deß, от името на групата PPE-DE, Bogdan Golik, от името на групата PSE, Четин Казак, от името на групата ALDE, Janusz Wojciechowski, от името на групата UEN, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, от името на групата ITS, Peter Baco, независим член на ЕП, Czesław Adam Siekierski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Димитър Стоянов, Andreas Mölzer и Mariann Fischer Boel.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.14 от протокола от 29.03.2007.


22. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 385.050/OJJE).


23. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 0.05 ч.

Harald Rømer

Alejo Vidal-Quadras

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Али, Allister, Anastase, Andersson, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Bachelot-Narquin , Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berman, Birutis, Близнашки, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Христова, Chruszcz, Ciornei, Cioroianu , Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Константин Димитров, Мартин Димитров, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Илчев, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Казак, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Кирилов, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Locatelli, Lombardo, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Любчева, Maat , Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Occhetto, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Папаризов, Papastamkos, Parish, Първанова, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seppänen, Şerbu, Severin, Шулева, Siekierski, Silaghi , Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Софиянски, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Стоянов, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Вигенин, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност