Indeks 
Protokol
PDF 171kWORD 120k
Onsdag den 28. marts 2007 - Bruxelles
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Erklæring fra formanden (Zimbabwe)
 4.Hverv overladt til et medlem
 5.Velkomstord
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 7.Modtagne dokumenter
 8.Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)
 9.Skriftlige erklæringer og mundtlige forespørgsler (modtagne dokumenter)
 10.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 11.Dagsorden
 12.Opfølgning af Berlin-erklæringen (forhandling)
 13.Tilsynspraksis på EU-plan (forhandling)
 14.Kosovos fremtid og EU's rolle (forhandling)
 15.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 16.Økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter * (forhandling)
 17.EU's egne indtægter i fremtiden (forhandling)
 18.Budgetretningslinjer for 2008 (forhandling)
 19.Professionel fodbold - Sikkerhed i forbindelse med internationale fodboldkampe * (forhandling)
 20.Krav til flagstater ***I - Rederes erstatningsansvar ***I (forhandling)
 21.Nye medlemsstater og den fælles landbrugspolitik (forhandling)
 22.Dagsorden for næste møde
 23.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 15.05.


2. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


3. Erklæring fra formanden (Zimbabwe)

Formanden fremsatte en erklæring om den politiske situation i Zimbabwe. Han fordømte Mugabe-regimets voldelige overgreb mod politiske modstandere og slog til lyd for indførelsen af ægte demokrati i landet.

Glenys Kinnock, formand for Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU, tog ordet.


4. Hverv overladt til et medlem

Formanden meddelte, at Den Tjekkiske Republiks premierminister havde underrettet ham om, at han havde besluttet at udpege Jan Zahradil til at repræsentere sig under høringerne om "Berlin-erklæringen" og, mere generelt, i forbindelse med genoptagelsen af forfatningsprocessen under det tyske EU-formandskab.

Retsudvalget, der havde fået sagen forelagt i henhold til forretningsordenens artikel 4, stk. 5, var på sit møde den 19. og 20. marts 2007 nået frem til den konklusion, at den pågældende opgave var forenelig med ånd og bogstav i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet, og at der i Jan Zahradils tilfælde således ikke var tale om uforenelighed, og at han fortsat kunne udøve sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet.


5. Velkomstord

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til en delegation fra det irakiske parlament under ledelse af Hamid Mousa, som havde taget plads i den officielle loge.


6. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra PPE-DE-, PSE-, ALDE- og NI-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelser:

AFET: Ria Oomen-Ruijten

INTA: Corien Wortmann-Kool i stedet for Albert Jan Maat

CONT: Ruth Hieronymi i stedet for Vito Bonsignore

REGI: Wolfgang Bulfon i stedet for Giulietto Chiesa

PECH: Joop Post i stedet for Albert Jan Maat

JURI: Giulietto Chiesa i stedet for Wolfgang Bulfon

LIBE: Albert Jan Maat i stedet for Ria Oomen-Ruijten

FEMM: Albert Jan Maat i stedet for Corien Wortmann-Kool

PETI: Gay Mitchell

Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan og EU-Usbekistan og Delegationen for Forbindelserne med Tadsjikistan, Turkmenistan og Mongoliet: Adam Gierek

Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union (inkl. Libyen): Filiz Husmenova

Delegationen for Forbindelserne med Machrek-landene: Kurt Lechner i stedet for Jan Zahradil

Delegationen for Forbindelserne med Golfstaterne, herunder Yemen: Françoise Grossetête var ikke længere medlem.

Delegationen for Forbindelserne med Mercosur: Gérard Deprez i stedet for Antoine Duquesne

Delegationen for Forbindelserne med Japan: Gianni De Michelis

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien: Nedzhmi Ali

Delegationen for Forbindelserne med Indien: Jan Zahradil i stedet for Kurt Lechner

Delegationen for Forbindelserne med Afghanistan: Jacek Saryusz-Wolski

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


7. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra udvalgene

1.1) følgende betænkninger:

- Betænkning om integration af nye medlemsstater i den fælles landbrugspolitik (2006/2042(INI)) - AGRI - Ordfører: Csaba Sándor Tabajdi (A6-0037/2007)

- * Betænkning om Republikken Østrigs initiativ med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse 2002/348/RIA af 25. april 2002 om sikkerhed i forbindelse med internationale fodboldkampe (10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS)) - LIBE - Ordfører: Giusto Catania (A6-0052/2007)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar og om finansiel garanti (KOM(2005)0593 - C6-0039/2006 - 2005/0242(COD)) - TRAN - Ordfører: Gilles Savary (A6-0055/2007)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om opfyldelse af kravene til flagstater (KOM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)) - TRAN - Ordfører: Marta Vincenzi (A6-0058/2007)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 89/391/EØF, dets særdirektiver og Rådets direktiv 83/477/EØF, 91/383/EØF, 92/29/EØF og 94/33/EF med henblik på forenkling og rationalisering af rapporterne om den praktiske gennemførelse (KOM(2006)0390 - C6-0242/2006 - 2006/0127(COD)) - EMPL - Ordfører: Ilda Figueiredo (A6-0059/2007)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter (KOM(2005)0671 [[01]] - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)) - AGRI - Ordfører: Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistik over erhvervsstrukturer (KOM(2006)0066 - C6-0063/2006 - 2006/0020(COD)) - ECON - Ordfører: Elisa Ferreira (A6-0062/2007)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets deltagelse i kapitalforhøjelsen i Den Europæiske Investeringsfond (KOM(2006)0621 - C6-0426/2006 - 2006/0203(CNS)) - BUDG - Ordfører: Esko Seppänen (A6-0065/2007)

- Betænkning om Den Europæiske Unions egne indtægter i fremtiden (2006/2205(INI)) - BUDG - Ordfører: Alain Lamassoure (A6-0066/2007)

- Betænkning om Kosovos fremtid og EU’s rolle (2006/2267(INI)) - AFET - Ordfører: Joost Lagendijk (A6-0067/2007)

- Betænkning om retningslinjerne for 2008-budgetproceduren - sektion II, IV, V, VI, VII, VIII og IX - og om foreløbigt forslag til overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter (Sektion I) for regnskabsåret 2008, Sektion I – Europa-Parlamentet, Sektion II – Rådet, Sektion IV – Domstolen, Sektion V – Revisionsretten, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Sektion VII – Regionsudvalget, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand, Sektion IX - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (2007/2013(BUD)) - BUDG - Ordfører: Ville Itälä (A6-0069/2007)

- Betænkning om anmodning om beskyttelse af Giuseppe Garganis immunitet og privilegier (2006/2300(IMM)) - JURI - Ordfører: Diana Wallis (A6-0071/2007)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område (KOM(2004)0718 - C6-0154/2004 - 2004/0251(COD)) - JURI - Ordfører: Arlene McCarthy (A6-0074/2007)

1.2) følgende indstillinger ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser (12131/6/2006 - C6-0038/2007 - 2006/0005(COD)) - ENVI - Ordfører: Richard Seeber (A6-0064/2007)

2) fra medlemmerne

2.1) beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 113):

- Cristiana Muscardini. Forslag til beslutning om genteknologi (B6-0120/2007)

henvist til:

korr.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE, JURI, LIBE

- Salvador Garriga Polledo and Carlos Coelho. Forslag til beslutning om naturparken Tajo Internacional (B6-0141/2007)

henvist til:

korr.udv. :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Forslag til beslutning om indsats fra EU's side i forbindelse med bortførelsen af tre israelske soldater i Mellemøsten (B6-0142/2007)

henvist til:

korr.udv. :

AFET

- Salvador Garriga Polledo. Forslag til beslutning om ren kulteknologi (B6-0143/2007)

henvist til:

korr.udv. :

ITRE


8. Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 116)

De skriftlige erklæringer nr. 85 og 86/2006 havde ikke opnået det fornødne antal underskrifter, og de bortfaldt derfor i henhold til forretningsordenens artikel 116, stk. 5.


9. Skriftlige erklæringer og mundtlige forespørgsler (modtagne dokumenter)

Formanden havde modtaget:

1) følgende skriftlige erklæringer til optagelse i register (forretningsordenens artikel 116):

- Andreas Mölzer om en fornuftig anvendelse af EU-organer (0031/2007)

- Elizabeth Lynne om slaveri i dag 200 år efter den transatlantiske slavehandels ophør (0032/2007)

- Jacky Henin og Marco Rizzo om Den Europæiske Unions nødvendige aktioner til fordel for den europæiske luftfartsindustri (0033/2007)

- Karin Riis-Jørgensen, Silvia Ciornei, Simon Coveney, Lissy Gröner og Raül Romeva i Rueda om oprettelse af en EU-hotline for ofrene for menneskehandel (0035/2007)

- Romana Jordan Cizelj og Christian Ehler om drivhusgasemissioner fra kvægsektoren (0036/2007)

- Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Adeline Hazan, Guy Bono og Patrick Gaubert om bekæmpelse af handel med og udnyttelse af børn i fodboldverdenen (0037/2007)

- Cristian Stănescu om de racistiske og fremmedfjendske angreb begået af Maurizio Zamparini (0038/2007).


10. Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets beslutning om Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram for 2007 var omdelt.


11. Dagsorden

Formanden meddelte, at arbejdsplanen var fastsat (punkt 15 i protokollen af 12.03.2007), og at en rettelse til dagsordenen(PE 385.050/OJ/COR) var omdelt.

Dagsordenen fastsattes således.


12. Opfølgning af Berlin-erklæringen (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Opfølgning af Berlin-erklæringen

Angela Merkel (formand for Rådet) og José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Joseph Daul for PPE-DE-Gruppen, Martin Schulz for PSE-Gruppen, Graham Watson for ALDE-Gruppen, Cristiana Muscardini for UEN-Gruppen, Monica Frassoni for Verts/ALE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Jens-Peter Bonde for IND/DEM-Gruppen, Bruno Gollnisch for ITS-Gruppen, Jim Allister, løsgænger, Hartmut Nassauer, Edite Estrela, Silvana Koch-Mehrin, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Roberto Musacchio, Vladimír Železný, Timothy Kirkhope, Bernard Poignant, Andrew Duff, Mario Borghezio, Rebecca Harms, Pedro Guerreiro, Antonio Tajani, Stephen Hughes, Bronisław Geremek, Angela Merkel, Mirosław Mariusz Piotrowski, József Szájer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Íñigo Méndez de Vigo og Ioannis Varvitsiotis.

FORSÆDE: Luisa MORGANTINI
næstformand

Talere: Margie Sudre, Bogusław Sonik, Elmar Brok og José Manuel Barroso.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


13. Tilsynspraksis på EU-plan (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0125/2007) af Pervenche Berès for ECON til Rådet: Yderligere konvergens i tilsynspraksis på EU-plan (B6-0010/2007)

Mundtlig forespørgsel (O-0126/2007) af Pervenche Berès for ECON til Kommissionen: Yderligere konvergens i tilsynspraksis på EU-plan (B6-0449/2006)

Pervenche Berès begrundede de mundtlige forespørgsler.

Günter Gloser (formand for Rådet) og Charlie McCreevy (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Karsten Friedrich Hoppenstedt for PPE-DE-Gruppen, Joseph Muscat for PSE-Gruppen, Margarita Starkevičiūtė for ALDE-Gruppen, Piia-Noora Kauppi og Charlie McCreevy.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


14. Kosovos fremtid og EU's rolle (forhandling)

Betænkning: Kosovos fremtid og EU's rolle [2006/2267(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Joost Lagendijk (A6-0067/2007)

Joost Lagendijk forelagde sin betænkning.

Talere: Günter Gloser (formand for Rådet) og Olli Rehn (medlem af Kommissionen)

Talere: Erika Mann (ordfører for udtalelse fra INTA), Bernd Posselt for PPE-DE-Gruppen, Csaba Sándor Tabajdi for PSE-Gruppen, Lapo Pistelli for ALDE-Gruppen, Brian Crowley for UEN-Gruppen, Gisela Kallenbach for Verts/ALE-Gruppen, Tobias Pflüger for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for IND/DEM-Gruppen og Alojz Peterle.

FORSÆDE: Mechtild ROTHE
næstformand

Talere: Hannes Swoboda, Jelko Kacin, Hanna Foltyn-Kubicka, Erik Meijer, Doris Pack, Jan Marinus Wiersma, Andrzej Tomasz Zapałowski, Adamos Adamou, Francisco José Millán Mon, Adrian Severin, Ioannis Kasoulides, Józef Pinior, Peter Šťastný, Monika Beňová og Olli Rehn.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.10 i protokollen af 29.03.2007.


15. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 144:

Zita Pleštinská, Martin Schulz, Marios Matsakis, Hanna Foltyn-Kubicka og Věra Flasarová.

FORSÆDE: Pierre MOSCOVICI
næstformand

Jim Allister, Atanas Paparizov, Czesław Adam Siekierski, Marco Cappato, Mario Borghezio, Bairbre de Brún, Martin Dimitrov, John Attard-Montalto, Danutė Budreikaitė, Milan Gaľa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Brian Crowley, Laima Liucija Andrikienė, Jörg Leichtfried, Avril Doyle, Neena Gill, Robert Evans, Carlo Fatuzzo og Dimitar Stoyanov med en bemærkning til forretningsordenen (formanden fratog ham ordet, fordi der ikke var tale om en bemærkning til forretningsordenen).


16. Økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter * (forhandling)

Betænkning: Forslag til Rådets forordning om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter [KOM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007)

Mariann Fischer Boel (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Marie-Hélène Aubert forelagde sin betænkning.

Talere: Roberto Musacchio (ordfører for udtalelse fra ENVI), Agnes Schierhuber for PPE-DE-Gruppen, María Isabel Salinas García for PSE-Gruppen, Kyösti Virrankoski for ALDE-Gruppen, Roberta Angelilli for UEN-Gruppen, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf for Verts/ALE-Gruppen, Vincenzo Aita for GUE/NGL-Gruppen, Luca Romagnoli for ITS-Gruppen, Ioannis Gklavakis, Marc Tarabella, Czesław Adam Siekierski, Bernadette Bourzai, Gábor Harangozó og Mariann Fischer Boel.

FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.8 i protokollen af 29.03.2007.


17. EU's egne indtægter i fremtiden (forhandling)

Betænkning: Den Europæiske Unions egne indtægter i fremtiden [2006/2205(INI)] - Budgetudvalget. Ordfører: Alain Lamassoure (A6-0066/2007)

Reimer Böge, for ordføreren, forelagde betænkningen.

Mariann Fischer Boel (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Elisa Ferreira (ordfører for udtalelse fra ECON), Gerardo Galeote (ordfører for udtalelse fra REGI), Carlos Carnero González (ordfører for udtalelse fra AFCO), Salvador Garriga Polledo for PPE-DE-Gruppen, Catherine Guy-Quint for PSE-Gruppen, Jan Mulder for ALDE-Gruppen, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk for UEN-Gruppen, Gérard Onesta for Verts/ALE-Gruppen, Esko Seppänen for GUE/NGL-Gruppen, Hélène Goudin for IND/DEM-Gruppen, Petre Popeangă for ITS-Gruppen, Hans-Peter Martin, løsgænger, Richard James Ashworth, Jutta Haug, Gérard Deprez, Pierre Jonckheer, Jeffrey Titford, Sergej Kozlík, Valdis Dombrovskis, Neena Gill, Kyösti Virrankoski og José Albino Silva Peneda.

FORSÆDE: Manuel António dos SANTOS
næstformand

Talere: Göran Färm, László Surján, Herbert Bösch, Monica Maria Iacob-Ridzi, Szabolcs Fazakas og Mariann Fischer Boel.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.11 i protokollen af 29.03.2007.


18. Budgetretningslinjer for 2008 (forhandling)

Betænkning: Budgetretningslinjer for 2008 - sektioner II, IV, V, VI, VII, VIII og IX
og foreløbigt forslag til Europa-Parlamentets budget (sektion I) for budgetproceduren 2008
Sektion I, Europa-Parlamentet
Sektion II, Rådet
Sektion IV, Domstolen
Sektion V, Revisionsretten
Sektion VI, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Sektion VII, Regionsudvalget
Sektion VIII, Ombudsmanden
Sektion IX, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse [2007/2013(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Ville Itälä (A6-0069/2007)

Ville Itälä forelagde sin betænkning.

Talere: Valdis Dombrovskis for PPE-DE-Gruppen, Vladimír Maňka for PSE-Gruppen, Anne E. Jensen for ALDE-Gruppen, Esko Seppänen for GUE/NGL-Gruppen, Louis Grech og Nathalie Griesbeck.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.12 i protokollen af 29.03.2007.


19. Professionel fodbold - Sikkerhed i forbindelse med internationale fodboldkampe * (forhandling)

Betænkning: Professionel fodbolds fremtid i Europa [2006/2130(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Ivo Belet (A6-0036/2007)

Betænkning: Initiativ fra Republikken Østrig med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 2002/348/RIA om sikkerhed i forbindelse med internationale fodboldkampe [10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Giusto Catania (A6-0052/2007)

Ján Figeľ (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Ivo Belet forelagde sin betænkning.

Giusto Catania forelagde sin betænkning.

Talere: Jean-Luc Bennahmias (ordfører for udtalelse fra EMPL), Toine Manders (ordfører for udtalelse fra IMCO), Gary Titley (ordfører for udtalelse fra JURI), Thomas Mann for PPE-DE-Gruppen, Guy Bono for PSE-Gruppen, Karin Resetarits for ALDE-Gruppen, Dariusz Maciej Grabowski for UEN-Gruppen, Ian Hudghton for Verts/ALE-Gruppen, Věra Flasarová for GUE/NGL-Gruppen, Jeffrey Titford for IND/DEM-Gruppen, Patrick Gaubert, Pier Antonio Panzeri, Luciana Sbarbati, Christopher Heaton-Harris, Christa Prets, Sharon Bowles, Luis Herrero-Tejedor, Emine Bozkurt, Manolis Mavrommatis, Joseph Muscat og Giuseppe Castiglione.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Talere: Richard Corbett, Jacek Protasiewicz, Maria Badia i Cutchet, Vasco Graça Moura, Mario Mantovani og Ján Figeľ.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.13 i protokollen af 29.03.2007 og punkt 8.9 i protokollen af 29.03.2007.


20. Krav til flagstater ***I - Rederes erstatningsansvar ***I (forhandling)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om opfyldelse af kravene til flagstater [KOM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Marta Vincenzi (A6-0058/2007)

Betænkning: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om rederes erstatningsansvar og om finansiel garanti [KOM(2005)0593 - C6-0039/2006 - 2005/0242(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Gilles Savary (A6-0055/2007)

Jacques Barrot (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Marta Vincenzi forelagde sin betænkning.

Gilles Savary forelagde sin betænkning.

Talere: Luis de Grandes Pascual (ordfører for udtalelse fra JURI), Georg Jarzembowski for PPE-DE-Gruppen, Willi Piecyk for PSE-Gruppen, Paolo Costa for ALDE-Gruppen, Mary Lou McDonald for GUE/NGL-Gruppen, Bogusław Liberadzki, Josu Ortuondo Larrea og Jacques Barrot.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.6 i protokollen af 29.03.2007 og punkt 8.7 i protokollen af 29.03.2007.


21. Nye medlemsstater og den fælles landbrugspolitik (forhandling)

Betænkning: De nye medlemsstaters integration i den fælles landbrugspolitik [2006/2042(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Csaba Sándor Tabajdi (A6-0037/2007)

Csaba Sándor Tabajdi forelagde sin betænkning.

Mariann Fischer Boel (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Albert Deß for PPE-DE-Gruppen, Bogdan Golik for PSE-Gruppen, Tchetin Kazak for ALDE-Gruppen, Janusz Wojciechowski for UEN-Gruppen, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea for ITS-Gruppen, Peter Baco, løsgænger, Czesław Adam Siekierski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Dimitar Stoyanov, Andreas Mölzer og Mariann Fischer Boel.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.14 i protokollen af 29.03.2007.


22. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 385.050/OJJE).


23. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 00.05.

Harald Rømer

Alejo Vidal-Quadras

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Ali, Allister, Anastase, Andersson, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Bachelot-Narquin , Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berman, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Ciornei, Cioroianu , Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Locatelli, Lombardo, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Lyubcheva, Maat , Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Occhetto, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Silaghi , Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik