Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 192kWORD 145k
Τετάρτη 28 Μαρτίου 2007 - Βρυξέλλες
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Δήλωση του Προεδρείου (Ζιμπάμπουε)
 4.Ανάθεση αποστολής σε βουλευτή
 5.Υποδοχή
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 7.Κατάθεση εγγράφωv
 8.Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 116 του Κανονισμού)
 9.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 10.Συνέχειες που δόθηκαν στα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο
 11.Ημερήσια διάταξη
 12.Συνέχεια της δήλωσης του Βερολίνου (συζήτηση)
 13.Περαιτέρω σύγκλιση στις εποπτικές πρακτικές σε επίπεδο ΕΕ (συζήτηση)
 14.Το μέλλον του Κοσσυφοπεδίου και ο ρόλος της ΕΕ (συζήτηση)
 15.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 16.Βιολογική παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων * (συζήτηση)
 17.Το μέλλον των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)
 18.Κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού 2008 (συζήτηση)
 19.Το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη - Ασφάλεια κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων * (συζήτηση)
 20.Τήρηση των υποχρεώσεων των κρατών σημαίας ***I - Αστική ευθύνη και χρηματοοικονομικές εγγυήσεις των πλοιοκτητών ***I (συζήτηση)
 21.Η ενσωμάτωση των νέων κρατών μελών στην ΚΓΠ (συζήτηση)
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 23.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Hans-Gert PÖTTERING
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 3.05 μ.μ.


2. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


3. Δήλωση του Προεδρείου (Ζιμπάμπουε)

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με την πολιτική κατάσταση στη Ζιμπάμπουε. Καταδικάζει τη βία που άσκησε το καθεστώς του Προέδρου Ρόμπερτ Μουγκάμπε εις βάρος τωναντιπάλων του και απευθύνει έκκληση για την εγκαθίδρυση πραγματικής δημοκρατίας σε αυτή τη χώρα.

Παρεμβαίνει η Glenys Kinnock, πρόεδρος της αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.


4. Ανάθεση αποστολής σε βουλευτή

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι ο πρωθυπουργός της Τσεχικής Δημοκρατίας του κοινοποίησε την απόφασή του να ορίσει το Jan Zahradil ως εκπρόσωπό του στις διαβουλεύσεις σχετικά με τη “Δήλωση του Βερολίνου” και γενικότερα στο πλαίσιο της αναθέρμανσης της συνταγματικής διαδικασίας κατά τη γερμανική Προεδρία της ΕΕ.

Η νομική επιτροπή, η οποία ανέλαβε να εξετάσει το ζήτημα, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 5, του Κανονισμού, έχοντας συνεδριάσει σχετικά στις 19 και 20 Μαρτίου 2007, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτή η αποστολή είναι σύμφωνη με το γράμμα και το πνεύμα της Πράξης περί της εκλογής των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση και καθολική ψηφοφορία, κατά συνέπεια δεν υπάρχει ασύμβατο στην αποστολή του Jan Zahradil και μπορεί να συνεχίσει να ασκεί την κοινοβουλευτική του εντολή.


5. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία του ιρακινού κοινοβουλίου, υπό τον Χαμίντ Μουσά, που λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.


6. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Οι ομάδες PPE-DE, PSE, ALDEκαι PPE-DE, PSE, ALDE ζήτησαν από τον Πρόεδρο να εγκρίνει τους εξής ορισμούς:

επιτροπή AFET: Ria Oomen-Ruijten

επιτροπή INTA: Corien Wortmann-Kool αντί του Albert Jan Maat

επιτροπή CONT: Ruth Hieronymi αντί του Vito Bonsignore

επιτροπή REGI: Wolfgang Bulfon αντί του Giulietto Chiesa

επιτροπή PECH: Joop Post αντί του Albert Jan Maat

επιτροπή JURI: Giulietto Chiesa αντί του Wolfgang Bulfon

επιτροπή LIBE: Albert Jan Maat αντί της Ria Oomen-Ruijten

επιτροπή FEMM: Albert Jan Maat αντί της Corien Wortmann-Kool

επιτροπή PETI: Gay Mitchell

Αντιπροσωπεία στις κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεργασίας ΕΕ-Καζακστάν, ΕΕ-Κιργιζιστάν και ΕΕ-Ουζμπεκιστάν και αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Τατζικιστάν, το Τουρκμενιστάν και τη Μογγολία: Adam Gierek

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ και την ΄Ενωση του Αραβικού Μαγκρέμπ (συμπεριλαμβανομένης της Λιβύης): Filiz Husmenova

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μασρέκ: Kurt Lechner αντί του Jan Zahradil

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τα Κράτη του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης της Υεμένης : Η Françoise Grossetête δεν είναι πλέον μέλος της.

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Mercosur: Gérard Deprez αντί του Antoine Duquesne

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία: Gianni De Michelis

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νότιας Ασίας: Nedzhmi Ali

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία: Jan Zahradil αντί του Kurt Lechner

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Αφγανιστάν: Jacek Saryusz-Wolski

Oι ως άνω ορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


7. Κατάθεση εγγράφωv

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα

1) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

1.1) εκθέσεις:

- ´Εκθεση σχετικά με την ένταξη των νέων κρατών μελών στην κοινή γεωργική πολιτική (2006/2042(INI)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Csaba Sándor Tabajdi (A6-0037/2007)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας για την έγκριση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης 2002/348/ΔΕΥ σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων με διεθνή διάσταση (10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Giusto Catania (A6-0052/2007)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αστική ευθύνη και τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις των πλοιοκτητών (COM(2005)0593 - C6-0039/2006 - 2005/0242(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Gilles Savary (A6-0055/2007)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τήρηση των υποχρεώσεων των κρατών σημαίας (COM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Marta Vincenzi (A6-0058/2007)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των ειδικών οδηγιών της καθώς και των οδηγιών του Συμβουλίου 83/477/ΕΟΚ, 91/383/ΕΟΚ, 92/29/ΕΟΚ και 94/33/ΕΚ, με σκοπό την απλούστευση και τον εξορθολογισμό των εκθέσεων εφαρμογής (COM(2006)0390 - C6-0242/2006 - 2006/0127(COD)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Ilda Figueiredo (A6-0059/2007)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων (COM(2005)0671 [[01]] - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)) - επιτροπή AGRI - Εισηγήτρια: Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων (COM(2006)0066 - C6-0063/2006 - 2006/0020(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Elisa Ferreira (A6-0062/2007)

- * ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την κοινοτική συμμετοχή στην αύξηση του κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (COM(2006)0621 - C6-0426/2006 - 2006/0203(CNS)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Esko Seppänen (A6-0065/2007)

- ´Εκθεση σχετικά με το μέλλον των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2006/2205(INI)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Alain Lamassoure (A6-0066/2007)

- ´Εκθεση σχετικά με το μέλλον του Κοσσυφοπεδίου και το ρόλο της ΕΕ (2006/2267(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Joost Lagendijk (A6-0067/2007)

- ´Εκθεση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2008 - Τμήματα II, IV, V, VI, VII, VIII και ΙX και σχετικά με το προσχέδιο προβλεπομένων εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τμήμα I) για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2008, Τμήμα Ι – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Τμήμα II – Συμβούλιο, Τμήμα IV – Δικαστήριο, Τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο, Τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών, Τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, Τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (2007/2013(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Ville Itälä (A6-0069/2007)

- ´Εκθεση σχετικά με την αίτηση για υπεράσπιση της ασυλίας και των προνομίων του Giuseppe Gargani (2006/2300(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Diana Wallis (A6-0071/2007)

- ***I ´Εκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (COM(2004)0718 - C6-0154/2004 - 2004/0251(COD)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Arlene McCarthy (A6-0074/2007)

1.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση:

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας (12131/6/2006 - C6-0038/2007 - 2006/0005(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Richard Seeber (A6-0064/2007)

2) από τους βουλευτές

2.1) προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 113 του Κανονισμού)

- Cristiana Muscardini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη γενετική μηχανική (B6-0120/2007)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE, JURI, LIBE

- Salvador Garriga Polledo και Carlos Coelho. Προταση ψηφισματος σχετικά με το φυσικό πάρκο Tajo International B6-0141/2007)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις ενέργειες της ΕΕ για την απαγωγή τριών ισραηλινών στρατιωτών στη Μέση Ανατολή (B6-0142/2007)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Salvador Garriga Polledo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μη ρυπογόνα παραγωγή άνθρακα (B6-0143/2007)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE


8. Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 116 του Κανονισμού)

Οι γραπτές δηλώσεις αριθ. 85, 86/2006 καταπίπτουν, δεδομένου ότι δεν συγκέντρωσαν τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών, δυνάμει του άρθρου 116, παράγραφος 5, του Κανονισμού.


9. Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από τους βουλευτές:

1) γραπτές δηλώσεις για καταχώριση στο πρωτόκολλο (άρθρο 116 του Κανονισμού):

- Andreas Mölzer σχετικά με την ορθολογική χρήση των Οργανισμών της ΕΕ (0031/2007),

- Elizabeth Lynne σχετικά με τη σύγχρονη δουλεία δύο αιώνες μετά την απαγόρευση του διατλαντικού δουλεμπορίου (0032/2007),

- Jacky Henin και Marco Rizzo σχετικά με τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαιτούνται για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής αεροναυπηγικής βιομηχανίας (0033/2007),

- Karin Riis-Jørgensen, Silvia Ciornei, Simon Coveney, Lissy Gröner και Raül Romeva i Rueda σχετικά με την δημιουργία ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής σε ολόκληρη την ΕΕ για τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων (0035/2007),

- Romana Jordan Cizelj και Christian Ehler σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τον τομέα της κτηνοτροφίας (0036/2007),

- Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Adeline Hazan, Guy Bono και Patrick Gaubert σχετικά με την καταπολέμηση του εμπορίου και της εκμετάλλευσης των παιδιών στο ποδόσφαιρο (0037/2007),

- Cristian Stănescu σχετικά με τη ρατσιστική και ξενοφοβική επίθεση του Maurizio Zamparini (0038/2007).


10. Συνέχειες που δόθηκαν στα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις συνέχειες που δόθηκαν εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το νομοθετικό πρόγραμμα και έργο της Επιτροπής για το 2007 έχει διανεμηθεί.


11. Ημερήσια διάταξη

Η ημερήσια διάταξη των εργασιών καθορίστηκε ( σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.03.2007) και διανεμήθηκε ένα διορθωτικό στην ημερήσια διάταξη(PE 385.050/OJ/COR).

Η ημερήσια διάταξη καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


12. Συνέχεια της δήλωσης του Βερολίνου (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Συνέχεια της δήλωσης του Βερολίνου

Οι Angela Merkel (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Monica Frassoni, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jens-Peter Bonde, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Bruno Gollnisch, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Jim Allister, μη εγγεγραμμένος, Hartmut Nassauer, Edite Estrela, Silvana Koch-Mehrin, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Roberto Musacchio, Vladimír Železný, Timothy Kirkhope, Bernard Poignant, Andrew Duff, Mario Borghezio, Rebecca Harms, Pedro Guerreiro, Antonio Tajani, Stephen Hughes, Bronisław Geremek, Angela Merkel, Mirosław Mariusz Piotrowski, József Szájer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Íñigo Méndez de Vigo και Ιωάννης Βαρβιτσιώτης.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Luisa MORGANTINI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Margie Sudre, Bogusław Sonik, Elmar Brok και José Manuel Barroso.

Η συζήτηση περατώνεται.


13. Περαιτέρω σύγκλιση στις εποπτικές πρακτικές σε επίπεδο ΕΕ (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0125/2007) που κατέθεσε η Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς το Συμβούλιο: Περαιτέρω σύγκλιση στις εποπτικές πρακτικές σε επίπεδο ΕΕ (B6-0010/2007)

Προφορική ερώτηση (O-0126/2007) που κατέθεσε η Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής ECON, προς την Επιτροπή: Περαιτέρω σύγκλιση στις εποπτικές πρακτικές σε επίπεδο ΕΕ (B6-0449/2006)

Η Pervenche Berès αναπτύσσει τις προφορικές ερωτήσεις.

Οι Günter Gloser (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Charlie McCreevy (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Karsten Friedrich Hoppenstedt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Joseph Muscat, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Margarita Starkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Piia-Noora Kauppi και Charlie McCreevy.

Η συζήτηση περατώνεται.


14. Το μέλλον του Κοσσυφοπεδίου και ο ρόλος της ΕΕ (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με το μέλλον του Κοσσυφοπεδίου και το ρόλο της ΕΕ [2006/2267(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Joost Lagendijk (A6-0067/2007)

Ο Joost Lagendijk παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Günter Gloser (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής)

Παρεμβαίνουν οι Erika Mann (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Csaba Sándor Tabajdi, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Lapo Pistelli, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Brian Crowley, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Gisela Kallenbach, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tobias Pflüger, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, και Alojz Peterle.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mechtild ROTHE
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Hannes Swoboda, Jelko Kacin, Hanna Foltyn-Kubicka, Erik Meijer, Doris Pack, Jan Marinus Wiersma, Andrzej Tomasz Zapałowski, Αδάμος Αδάμου, Francisco José Millán Mon, Adrian Severin, Ιωάννης Κασουλίδης, Józef Pinior, Peter Šťastný, Monika Beňová και Olli Rehn.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.03.2007.


15. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν σε ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 144 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Zita Pleštinská, Martin Schulz, Μάριος Ματσάκης, Hanna Foltyn-Kubicka και Věra Flasarová.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pierre MOSCOVICI
Αντιπρόεδρος

Jim Allister, Atanas Paparizov, Czesław Adam Siekierski, Marco Cappato, Mario Borghezio, Bairbre de Brún, Martin Dimitrov, John Attard-Montalto, Danutė Budreikaitė, Milan Gaľa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Brian Crowley, Laima Liucija Andrikienė, Jörg Leichtfried, Avril Doyle, Neena Gill, Robert Evans, Carlo Fatuzzo και Dimitar Stoyanov, επί της εφαρμογής του Κανονισμού (Ο Πρόεδρος τού αφαιρεί το λόγο, διότι αυτή η παρέμβαση δεν αφορά την εφαρμογή του Κανονισμού).


16. Βιολογική παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων [COM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007)

Παρεμβαίνει η Mariann Fischer Boel (Μέλος της Επιτροπής)

Η Marie-Hélène Aubert παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Roberto Musacchio (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Agnes Schierhuber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, María Isabel Salinas García, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Kyösti Virrankoski, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Vincenzo Aita, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Luca Romagnoli, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Ιωάννης Γκλαβάκης, Marc Tarabella, Czesław Adam Siekierski, Bernadette Bourzai, Gábor Harangozó και Mariann Fischer Boel.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.03.2007.


17. Το μέλλον των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με το μέλλον των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2006/2205(INI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Alain Lamassoure (A6-0066/2007)

Ο Reimer Böge, αναπληρωτής του εισηγητή, παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Mariann Fischer Boel (Μέλος της Επιτροπής)

Παρεμβαίνουν οι Elisa Ferreira (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Gerardo Galeote (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Carlos Carnero González (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Salvador Garriga Polledo, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Catherine Guy-Quint, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jan Mulder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Gérard Onesta, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Esko Seppänen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Hélène Goudin, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Petre Popeangă, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Hans-Peter Martin, μη εγγεγραμμένος, Richard James Ashworth, Jutta Haug, Gérard Deprez, Pierre Jonckheer, Jeffrey Titford, Sergej Kozlík, Valdis Dombrovskis, Neena Gill, Kyösti Virrankoski και José Albino Silva Peneda.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Manuel António dos SANTOS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Göran Färm, László Surján, Herbert Bösch, Monica Maria Iacob-Ridzi, Szabolcs Fazakas και Mariann Fischer Boel.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.03.2007.


18. Κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού 2008 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2008 - Τμήματα II, IV, V, VI, VII, VIII και ΙX
και σχετικά με το προσχέδιο προβλεπομένων εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τμήμα I) για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2008
Τμήμα Ι, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Τμήμα II, Συμβούλιο
Τμήμα IV, Δικαστήριο
Τμήμα V, Ελεγκτικό Συνέδριο
Τμήμα VI, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Τμήμα VII, Επιτροπή των Περιφερειών
Τμήμα VIII, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Τμήμα ΙX, Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων [2007/2013(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Ville Itälä (A6-0069/2007)

Ο Ville Itälä παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Vladimír Maňka, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Anne E. Jensen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Esko Seppänen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Louis Grech και Nathalie Griesbeck.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.03.2007.


19. Το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη - Ασφάλεια κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων * (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με το μέλλον του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη [2006/2130(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Ivo Belet (A6-0036/2007)

Έκθεση σχετικά με την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Αυστρίας για την έγκριση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της απόφασης 2002/348/ΔΕΥ της 25ης Απριλίου 2002 σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων με διεθνή διάσταση [10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Giusto Catania (A6-0052/2007)

Παρεμβαίνει ο Ján Figeľ (Μέλος της Επιτροπής).

Ο Ivo Belet παρουσιάζει την έκθεσή του.

Ο Giusto Catania παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Jean-Luc Bennahmias (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Toine Manders (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Gary Titley (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Thomas Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Guy Bono, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Karin Resetarits, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Dariusz Maciej Grabowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Ian Hudghton, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Věra Flasarová, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jeffrey Titford, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Patrick Gaubert, Pier Antonio Panzeri, Luciana Sbarbati, Christopher Heaton-Harris, Christa Prets, Sharon Bowles, Luis Herrero-Tejedor, Emine Bozkurt, Μανώλης Μαυρομμάτης, Joseph Muscat και Giuseppe Castiglione.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Richard Corbett, Jacek Protasiewicz, Maria Badia i Cutchet, Vasco Graça Moura, Mario Mantovani και Ján Figeľ.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.03.2007 και σημείο 8.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.03.2007.


20. Τήρηση των υποχρεώσεων των κρατών σημαίας ***I - Αστική ευθύνη και χρηματοοικονομικές εγγυήσεις των πλοιοκτητών ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τήρηση των υποχρεώσεων των κρατών σημαίας [COM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Marta Vincenzi (A6-0058/2007)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αστική ευθύνη και τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις των πλοιοκτητών [COM(2005)0593 - C6-0039/2006 - 2005/0242(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Gilles Savary (A6-0055/2007)

Παρεμβαίνει ο Jacques Barrot (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Η Marta Vincenzi παρουσιάζει την έκθεσή της.

Ο Gilles Savary παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Luis de Grandes Pascual (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Georg Jarzembowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Willi Piecyk, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Paolo Costa, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Mary Lou McDonald, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bogusław Liberadzki, Josu Ortuondo Larrea και Jacques Barrot.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.03.2007 και σημείο 8.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.03.2007.


21. Η ενσωμάτωση των νέων κρατών μελών στην ΚΓΠ (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ένταξη των νέων κρατών μελών στην κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) [2006/2042(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Csaba Sándor Tabajdi (A6-0037/2007)

Ο Csaba Sándor Tabajdi παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Mariann Fischer Boel (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Albert Deß, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Bogdan Golik, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Tchetin Kazak, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, εξ ονόματος της Ομάδας ITS, Peter Baco, μη εγγεγραμμένος, Czesław Adam Siekierski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Dimitar Stoyanov, Andreas Mölzer και Mariann Fischer Boel.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.03.2007.


22. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 385.050/OJJE).


23. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 0.05 π.μ.

Harald Rømer

Alejo Vidal-Quadras

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Αδάμου, Agnoletto, Albertini, Ali, Allister, Anastase, Andersson, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Αρναουτάκης, Ashworth, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Bachelot-Narquin , Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Μπατζελή, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berman, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Ciornei, Cioroianu , Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Δημητρίου, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Δημητρακόπουλος, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Gill, Γκλαβάκης, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karim, Κασουλίδης, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Λαμπρινίδης, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Locatelli, Lombardo, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Lyubcheva, Maat , Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Μανωλάκου, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Ματσάκης, Ματσούκα, Mauro, Μαυρομμάτης, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Occhetto, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Παφίλης, Pahor, Paleckis, Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Pannella, Panzeri, Παπαδημούλης, Paparizov, Παπαστάμκος, Parish, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Silaghi , Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Toubon, Τούσσας, Τρακατέλλης, Trautmann, Τριανταφυλλίδης, Turmes, Τζαμπάζη, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Βακάλης, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Βαρβιτσιώτης, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Ξενογιαννακοπούλου, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου