Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 168kWORD 119k
Kolmapäev, 28. märts 2007 - Brüssel
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Presidentuuri avaldus (Zimbabwe)
 4.Parlamendiliikmele antud ülesanne
 5.Tervitus
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Esitatud dokumendid
 8.Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)
 9.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 10.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 11.Päevakord
 12.Berliini deklaratsiooni järelmeetmed (arutelu)
 13.Järelevalvealase tegevuse edasine lähendamine ELi tasandil (arutelu)
 14.Kosovo tulevik ja ELi roll (arutelu)
 15.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 16.Mahepõllumajanduslik tootmine ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamine * (arutelu)
 17.Euroopa Liidu omavahendite tulevik (arutelu)
 18.2008. aasta eelarvemenetluse suunised - I, II, IV, V, VII, VIII ja IX jagu (arutelu)
 19.Profijalgpalli tulevik Euroopas - Jalgpallivõistluste turvalisus * (arutelu)
 20.Lipuriigi nõuete täitmine ***I - Laevaomanike tsiviilvastutus ja finantstagatised ***I (arutelu)
 21.Uute liikmesriikide integreerimine ühisesse põllumajanduspoliitikasse (arutelu)
 22.Järgmise istungi päevakord
 23.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 15.05.


2. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


3. Presidentuuri avaldus (Zimbabwe)

Parlamendi president esines avaldusega poliitilise olukorra kohta Zimbabwes. President mõistis hukka Robert Mugabe režiimi ajal opositsiooni vastu toime pandud vägivalla ja kutsus üles kehtestama Zimbabwes tõelist demokraatiat.

Sõna võttis Glenys Kinnock, AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee delegatsiooni juht.


4. Parlamendiliikmele antud ülesanne

Parlamendi president teatas, et Tšehhi Vabariigi peaminister oli teda teavitanud oma otsusest nimetada Jan Zahradil enda esindajaks Berliini deklaratsiooniga seotud konsultatsioonide ja üldisemalt põhiseadusprotsessi taaskäivitamise alal liidu Saksamaa eesistumise ajal.

Õiguskomisjon, kelle poole pöörduti vastavalt kodukorra artikli 4 lõikele 5, jõudis oma 19. ja 20. märtsi 2007. aasta koosolekul järeldusele, et nimetatud ülesanne on kooskõlas otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva aktiga, ning et seetõttu ei ole Jan Zahradili olukord kokkusobimatu tema parlamendiliikme volitustega, mille kasutamist ta võib jätkata.


5. Tervitus

Parlamendi nimel tervitas president Iraagi Parlamendi delegatsiooni liikmeid ja juhti Hamid Mousat, kes viibisid ametlike külaliste rõdul.


6. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President sai fraktsioonide PPE-DE, PSE, ALDE ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

AFET komisjon: Ria Oomen-Ruijten

INTA komisjon: Albert Jan Maati asemel Corien Wortmann-Kool

CONT komisjon: Vito Bonsignore asemel Ruth Hieronymi

REGI komisjon: Giulietto Chiesa asemel Wolfgang Bulfon

PECH komisjon: Albert Jan Maati asemel Joop Post

JURI komisjon: Wolfgang Bulfoni asemel Giulietto Chiesa

LIBE komisjon: Ria Oomen-Ruijteni asemel Albert Jan Maat

FEMM komisjon: Corien Wortmann-Kooli asemel Albert Jan Maat

PETI komisjon: Gay Mitchell

Delegatsioon ELi-Kasahstani, ELi-Kõrgõzstani ja ELi-Usbekistani parlamentaarsete koostöökomisjonide juures ja delegatsioon Tadžikistani, Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks: Adam Gierek

Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks: Filiz Husmenova

Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks: Jan Zahradili asemel Kurt Lechner

Delegatsioon Pärsia lahe äärsete riikidega suhtlemiseks: Françoise Grossetête ei ole enam liige

Delegatsioon Mercosuriga suhtlemiseks: Antoine Duquesne'i asemel Gérard Deprez

Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks: Gianni De Michelis

Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks: Nedzhmi Ali

Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks: Kurt Lechneri asemel Jan Zahradil

Delegatsioon Afganistaniga suhtlemiseks: Jacek Saryusz-Wolski

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


7. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud:

1) parlamendi komisjonid:

1.1) raportid

- Raport uute liikmesriikide integreerimise kohta ühisesse põllumajanduspoliitikasse (2006/2042(INI)) - AGRI komisjon - Raportöör: Csaba Sándor Tabajdi (A6-0037/2007)

- * Raport Austria vabariigi algatuse kohta nõukogu otsuse vastuvõtmiseks, millega muudetakse nõukogu 25. aprilli 2002. aasta otsust 2002/348/JSK rahvusvahelise mõõtmega jalgpallivõistluste turvalisuse kohta (10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Giusto Catania (A6-0052/2007)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv laevaomanike tsiviilvastutuse ja finantstagatiste kohta (KOM(2005)0593 - C6-0039/2006 - 2005/0242(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Gilles Savary (A6-0055/2007)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv lipuriigi nõuete täitmise kohta (KOM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Marta Vincenzi (A6-0058/2007)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 89/391/EMÜ, selle üksikdirektiive ning nõukogu direktiive 83/477/EMÜ, 91/383/EMÜ, 92/29/EMÜ ja 94/33/EÜ, et lihtsustada ja ratsionaliseerida praktilist rakendamist käsitlevaid aruandeid (KOM(2006)0390 - C6-0242/2006 - 2006/0127(COD)) - EMPL komisjon - Raportöör: Ilda Figueiredo (A6-0059/2007)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta (KOM(2005)0671 [[01]] - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)) - AGRI komisjon - Raportöör: Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus struktuurilise ettevõtlusstatistika kohta (KOM(2006)0066 - C6-0063/2006 - 2006/0020(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Elisa Ferreira (A6-0062/2007)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus ühenduse osalemise kohta Euroopa Investeerimisfondi kapitali suurendamises (KOM(2006)0621 - C6-0426/2006 - 2006/0203(CNS)) - BUDG komisjon - Raportöör: Esko Seppänen (A6-0065/2007)

- Raport Euroopa Liidu omavahendite tuleviku kohta (2006/2205(INI)) - BUDG komisjon - Raportöör: Alain Lamassoure (A6-0066/2007)

- Raport Kosovo tuleviku ja ELi rolli kohta (2006/2267(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Joost Lagendijk (A6-0067/2007)

- Raport 2008. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta – II, IV, V, VI, VII, VIII ja IX jagu – ja Euroopa Parlamendi esialgse eelarvestuse eelprojekt (I jagu) 2008. aasta eelarvemenetluseks jagu – Euroopa Parlament, II jagu – nõukogu, IV jagu – Euroopa Kohus, V jagu – kontrollikoda, VI jagu – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, VII jagu – Regioonide Komitee, VIII jagu – Euroopa ombudsman, IX jagu – Euroopa andmekaitseinspektor (2007/2013(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Ville Itälä (A6-0069/2007)

- Raport Giuseppe Gargani puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse kohta (2006/2300(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Diana Wallis (A6-0071/2007)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv vahenduse teatavate aspektide kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (KOM(2004)0718 - C6-0154/2004 - 2004/0251(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Arlene McCarthy (A6-0074/2007)

1.2) soovitused teisele lugemisele:

- ***II Soovitus teisele lugemisele seoses nõukogu ühise seisukohaga eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv üleujutusriski hindamise ja maandamise kohta (12131/6/2006 - C6-0038/2007 - 2006/0005(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Richard Seeber (A6-0064/2007)

2) parlamendiliikmed:

2.1) resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 113):

- Cristiana Muscardini. Resolutsiooni ettepanek: Geenitehnoloogia (B6-0120/2007)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE, JURI, LIBE

- Salvador Garriga Polledo and Carlos Coelho. Resolutsiooni ettepanek : Taguse Rahvusvaheline Looduskaitseala (B6-0141/2007)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Resolutsiooni ettepanek: ELi tegevus seoses kolme Iisraeli sõduri ebaseadusliku vangistamisega Lähis-Idas (B6-0142/2007)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Salvador Garriga Polledo. Resolutsiooni ettepanek kahjulike gaaside vaba söepõletustehnoloogia kohta (B6-0143/2007)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE


8. Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 116)

Vastavalt kodukorra artikli 116 lõikele 5 on kirjalikud deklaratsioonid nr 85, 86/2006 kehtetud, kuna need ei kogunud piisavalt allkirju.


9. Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised dokumendid::

1) kirjalikud deklaratsioonid registrisse kandmiseks (kodukorra artikkel 116):

- Andreas Mölzer: ELi ametite läbimõeldud loomise kohta (0031/2007);

- Elizabeth Lynne: Orjapidamine tänapäeval, 200 aastat pärast Atlandi-ülese orjakaubanduse lõppemist (0032/2007);

- Jacky Henin ja Marco Rizzo: Euroopa lennundustööstuse toetamiseks vajalikud Euroopa Liidu meetmed (0033/2007);

- Karin Riis-Jørgensen, Silvia Ciornei, Simon Coveney, Lissy Gröner ja Raül Romeva i Rueda: Kogu Euroopa Liitu hõlmava inimkaubanduse ohvrite abitelefoni loomine (0035/2007);

- Romana Jordan Cizelj ja Christian Ehler: Loomakasvatussektori kasvuhoonegaaside heitmed (0036/2007);

- Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Adeline Hazan, Guy Bono ja Patrick Gaubert: Lastega kauplemise ja nende ekspluateerimise vastu võitlemine jalgpallis (0037/2007);

- Cristian Stănescu: Maurizio Zamparini rassistlik ja ksenofoobne rünnak(0038/2007).


10. Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Jagati laiali komisjoni teatis, milles käsitletakse Euroopa Komisjoni järelmeetmeid seoses Euroopa Parlamendi resolutsiooniga komisjoni 2007. aasta õigusloome- ja tööprogrammi kohta.


11. Päevakord

Kinnitati tööplaan (12.03.2007protokoll punkt 15) ja jagati laiali päevakorra parandatud versioon (PE 385.050/OJ/COR).

Sellega päevakord kinnitati.


12. Berliini deklaratsiooni järelmeetmed (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Berliini deklaratsiooni järelmeetmed

Angela Merkel (nõukogu eesistuja) ja José Manuel Barroso (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE-DE nimel, Martin Schulz fraktsiooni PSE nimel, Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel, Cristiana Muscardini fraktsiooni UEN nimel, Monica Frassoni fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jens-Peter Bonde fraktsiooni IND/DEM nimel, Bruno Gollnisch fraktsiooni ITS nimel, Jim Allister (fraktsioonilise kuuluvuseta), Hartmut Nassauer, Edite Estrela, Silvana Koch-Mehrin, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Roberto Musacchio, Vladimír Železný, Timothy Kirkhope, Bernard Poignant, Andrew Duff, Mario Borghezio, Rebecca Harms, Pedro Guerreiro, Antonio Tajani, Stephen Hughes, Bronisław Geremek, Angela Merkel, Mirosław Mariusz Piotrowski, József Szájer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Íñigo Méndez de Vigo ja Ioannis Varvitsiotis.

ISTUNGI JUHATAJA: Luisa MORGANTINI
asepresident

Sõna võtsid Margie Sudre, Bogusław Sonik, Elmar Brok ja José Manuel Barroso.

Arutelu lõpetati.


13. Järelevalvealase tegevuse edasine lähendamine ELi tasandil (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0125/2007), mille esitas(id)Pervenche Berès ECON komisjoni nimel nõukogule: Järelevalvealase tegevuse edasine lähendamine ELi tasandil (B6-0010/2007).

Suuliselt vastatav küsimus (O-0126/2007), mille esitas(id)Pervenche Berès ECON komisjoni nimel komisjonile: Järelevalvealase tegevuse edasine lähendamine ELi tasandil (B6-0449/2006).

Pervenche Berès esitas suuliselt vastatavad küsimused.

Günter Gloser (nõukogu eesistuja) ja Charlie McCreevy (komisjoni liige) vastasid küsimustele.

Sõna võtsid Karsten Friedrich Hoppenstedt fraktsiooni PPE-DE nimel, Joseph Muscat fraktsiooni PSE nimel, Margarita Starkevičiūtė fraktsiooni ALDE nimel, Piia-Noora Kauppi ja Charlie McCreevy.

Arutelu lõpetati.


14. Kosovo tulevik ja ELi roll (arutelu)

Raport Kosovo tuleviku ja ELi rolli kohta [2006/2267(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Joost Lagendijk (A6-0067/2007)

Joost Lagendijk tutvustas raportit.

Sõna võtsid Günter Gloser (nõukogu eesistuja) ja Olli Rehn (komisjoni liige).

Sõna võtsid Erika Mann (INTA komisjoni arvamuse koostaja), Bernd Posselt fraktsiooni PPE-DE nimel, Csaba Sándor Tabajdi fraktsiooni PSE nimel, Lapo Pistelli fraktsiooni ALDE nimel, Brian Crowley fraktsiooni UEN nimel, Gisela Kallenbach fraktsiooni Verts/ALE nimel, Tobias Pflüger fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni IND/DEM nimel, ja Alojz Peterle.

ISTUNGI JUHATAJA: Mechtild ROTHE
asepresident

Sõna võtsid Hannes Swoboda, Jelko Kacin, Hanna Foltyn-Kubicka, Erik Meijer, Doris Pack, Jan Marinus Wiersma, Andrzej Tomasz Zapałowski, Adamos Adamou, Francisco José Millán Mon, Adrian Severin, Ioannis Kasoulides, Józef Pinior, Peter Šťastný, Monika Beňová ja Olli Rehn.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 29.03.2007protokoll punkt 8.10.


15. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 144 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Zita Pleštinská, Martin Schulz, Marios Matsakis, Hanna Foltyn-Kubicka ja Věra Flasarová.

ISTUNGI JUHATAJA: Pierre MOSCOVICI
asepresident

Jim Allister, Atanas Paparizov, Czesław Adam Siekierski, Marco Cappato, Mario Borghezio, Bairbre de Brún, Martin Dimitrov, John Attard-Montalto, Danutė Budreikaitė, Milan Gaľa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Brian Crowley, Laima Liucija Andrikienė, Jörg Leichtfried, Avril Doyle, Neena Gill, Robert Evans, Carlo Fatuzzo ja Dimitar Stoyanov, et viidata kodukorrale (asepresident katkestas teda, kuna sõnavõtus ei viidatud kodukorrale).


16. Mahepõllumajanduslik tootmine ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamine * (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta [KOM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007)

Sõna võttis Mariann Fischer Boel (komisjoni liige).

Marie-Hélène Aubert tutvustas raportit.

Sõna võtsid Roberto Musacchio (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Agnes Schierhuber fraktsiooni PPE-DE nimel, María Isabel Salinas García fraktsiooni PSE nimel, Kyösti Virrankoski fraktsiooni ALDE nimel, Roberta Angelilli fraktsiooni UEN nimel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf fraktsiooni Verts/ALE nimel, Vincenzo Aita fraktsiooni GUE/NGL nimel, Luca Romagnoli fraktsiooni ITS nimel, Ioannis Gklavakis, Marc Tarabella, Czesław Adam Siekierski, Bernadette Bourzai, Gábor Harangozó ja Mariann Fischer Boel.

ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 29.03.2007protokoll punkt 8.8.


17. Euroopa Liidu omavahendite tulevik (arutelu)

Raport Euroopa Liidu omavahendite tuleviku kohta [2006/2205(INI)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Alain Lamassoure (A6-0066/2007)

Raportööri asendaja Reimer Böge tutvustas raportit.

Sõna võttis Mariann Fischer Boel (komisjoni liige).

Sõna võtsid Elisa Ferreira (ECON komisjoni arvamuse koostaja), Gerardo Galeote (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Carlos Carnero González (AFCO komisjoni arvamuse koostaja), Salvador Garriga Polledo fraktsiooni PPE-DE nimel, Catherine Guy-Quint fraktsiooni PSE nimel, Jan Mulder fraktsiooni ALDE nimel, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk fraktsiooni UEN nimel, Gérard Onesta fraktsiooni Verts/ALE nimel, Esko Seppänen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Hélène Goudin fraktsiooni IND/DEM nimel, Petre Popeangă fraktsiooni ITS nimel, Hans-Peter Martin (fraktsioonilise kuuluvuseta), Richard James Ashworth, Jutta Haug, Gérard Deprez, Pierre Jonckheer, Jeffrey Titford, Sergej Kozlík, Valdis Dombrovskis, Neena Gill, Kyösti Virrankoski ja José Albino Silva Peneda.

ISTUNGI JUHATAJA: Manuel António dos SANTOS
asepresident

Sõna võtsid Göran Färm, László Surján, Herbert Bösch, Monica Maria Iacob-Ridzi, Szabolcs Fazakas ja Mariann Fischer Boel.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 29.03.2007protokoll punkt 8.11.


18. 2008. aasta eelarvemenetluse suunised - I, II, IV, V, VII, VIII ja IX jagu (arutelu)

Raport 2008. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta - II, IV, V, VI, VII, VIII ja IX jagu - ja Euroopa Parlamendi esialgse eelarvestuse eelprojekti kohta (I jagu) 2008. aasta eelarvemenetluseks [2007/2013(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Ville Itälä (A6-0069/2007)

Ville Itälä tutvustas raportit.

Sõna võtsid Valdis Dombrovskis fraktsiooni PPE-DE nimel, Vladimír Maňka fraktsiooni PSE nimel, Anne E. Jensen fraktsiooni ALDE nimel, Esko Seppänen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Louis Grech ja Nathalie Griesbeck.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 29.03.2007protokoll punkt 8.12.


19. Profijalgpalli tulevik Euroopas - Jalgpallivõistluste turvalisus * (arutelu)

Raport Profijalgpalli tuleviku kohta Euroopas [2006/2130(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Ivo Belet (A6-0036/2007)

Raport Austria Vabariigi algatuse kohta eesmärgiga võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2002/348/JSK rahvusvahelise mõõtmega jalgpallivõistluste turvalisuse kohta [10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Giusto Catania (A6-0052/2007)

Sõna võttis Ján Figeľ (komisjoni liige).

Ivo Belet tutvustas raportit.

Giusto Catania tutvustas raportit.

Sõna võtsid Jean-Luc Bennahmias (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Toine Manders (IMCO komisjoni arvamuse koostaja), Gary Titley (JURI komisjoni arvamuse koostaja), Thomas Mann fraktsiooni PPE-DE nimel, Guy Bono fraktsiooni PSE nimel, Karin Resetarits fraktsiooni ALDE nimel, Dariusz Maciej Grabowski fraktsiooni UEN nimel, Ian Hudghton fraktsiooni Verts/ALE nimel, Věra Flasarová fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jeffrey Titford fraktsiooni IND/DEM nimel, Patrick Gaubert, Pier Antonio Panzeri, Luciana Sbarbati, Christopher Heaton-Harris, Christa Prets, Sharon Bowles, Luis Herrero-Tejedor, Emine Bozkurt, Manolis Mavrommatis, Joseph Muscat ja Giuseppe Castiglione.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Sõna võtsid Richard Corbett, Jacek Protasiewicz, Maria Badia i Cutchet, Vasco Graça Moura, Mario Mantovani ja Ján Figeľ.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 29.03.2007protokoll punkt 8.13 ja 29.03.2007protokoll punkt 8.9.


20. Lipuriigi nõuete täitmine ***I - Laevaomanike tsiviilvastutus ja finantstagatised ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv lipuriigi nõuete täitmise kohta [KOM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Marta Vincenzi (A6-0058/2007)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv laevaomanike tsiviilvastutuse ja finantstagatiste kohta [KOM(2005)0593 - C6-0039/2006 - 2005/0242(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Gilles Savary (A6-0055/2007)

Sõna võttis Jacques Barrot (komisjoni asepresident).

Marta Vincenzi tutvustas raportit.

Gilles Savary tutvustas raportit.

Sõna võtsid Luis de Grandes Pascual (JURI komisjoni arvamuse koostaja), Georg Jarzembowski fraktsiooni PPE-DE nimel, Willi Piecyk fraktsiooni PSE nimel, Paolo Costa fraktsiooni ALDE nimel, Mary Lou McDonald fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bogusław Liberadzki, Josu Ortuondo Larrea ja Jacques Barrot.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 29.03.2007protokoll punkt 8.6 ja 29.03.2007protokoll punkt 8.7.


21. Uute liikmesriikide integreerimine ühisesse põllumajanduspoliitikasse (arutelu)

Raport Uute liikmesriikide integreerimise kohta ühisesse põllumajanduspoliitikasse [2006/2042(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Csaba Sándor Tabajdi (A6-0037/2007)

Csaba Sándor Tabajdi tutvustas raportit.

Sõna võttis Mariann Fischer Boel (komisjoni liige).

Sõna võtsid Albert Deß fraktsiooni PPE-DE nimel, Bogdan Golik fraktsiooni PSE nimel, Tchetin Kazak fraktsiooni ALDE nimel, Janusz Wojciechowski fraktsiooni UEN nimel, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea fraktsiooni ITS nimel, Peter Baco (fraktsioonilise kuuluvuseta), Czesław Adam Siekierski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Dimitar Stoyanov, Andreas Mölzer ja Mariann Fischer Boel.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 29.03.2007protokoll punkt 8.14.


22. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument "Päevakord" PE 385.050/OJJE).


23. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 00.05.

Harald Rømer

Alejo Vidal-Quadras

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Ali, Allister, Anastase, Andersson, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Bachelot-Narquin , Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berman, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Ciornei, Cioroianu , Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Locatelli, Lombardo, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Lyubcheva, Maat , Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Occhetto, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Silaghi , Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika