Rodyklė 
Protokolas
PDF 168kWORD 97k
Trečiadienis, 2007 m. kovo 28 d. - Briuselis
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 3.Pirmininko pareiškimas (Zimbabvė)
 4.Parlamento nariui patikėta užduotis
 5.Oficialus pasveikinimas
 6.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 7.Gauti dokumentai
 8.Rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)
 9.Žodiniai klausimai ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)
 10.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas
 11.Darbotvarkė
 12.Tolesni veiksmai po Berlyno deklaracijos (diskusijos)
 13.Konvergencija vykdant ES lygio priežiūrą ateityje (diskusijos)
 14.Kosovo ateitis ir ES vaidmuo (diskusijos)
 15.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 16.Ekologiška gamyba ir ekologiškų produktų ženklinimas * (diskusijos)
 17.Europos Sąjungos nuosavų išteklių ateitis (diskusijos)
 18.2008 m. biudžeto gairės (diskusijos)
 19.Profesionalaus futbolo ateitis Europoje - Saugumas futbolo rungtynių metu * (diskusijos)
 20.Vėliavos valstybės reikalavimų laikymasis ***I - Laivų savininkų civilinė atsakomybė ir finansinės garantijos ***I (diskusijos)
 21.Naujųjų valstybių narių įtrauktis į BŽŪP (diskusijos)
 22.Kito posėdžio darbotvarkė
 23.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Hans-Gert PÖTTERING
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 15.05 val.


2. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


3. Pirmininko pareiškimas (Zimbabvė)

Pirmininkas padarė pareiškimą dėl politinės padėties Zimbabvėje. Jis pasmerkė Roberto Mugabės režimo metu vykdomą prievartą prieš šio režimo priešininkus ir paragino šalyje įtvirtinti tikrąją demokratiją.

Kalbėjo Glenys Kinnock, delegacijos AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje pirmininkė.


4. Parlamento nariui patikėta užduotis

Pirmininkas pranešė, kad Čekijos Respublikos Ministras Pirmininkas jį informavo apie tai, jog priėmė sprendimą Vokietijos pirmininkavimo Europos Sąjungai metu paskirti Janą Zahradilį savo atstovu vykstant atitinkamoms konsultacijoms, susijusioms su Berlyno deklaracija ir, apskritai, su konstitucinio proceso atnaujinimu.

Teisės reikalų komitetas, į kurį buvo kreiptasi pagal Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 5 dalį, 2007 m. kovo 19–20 d. posėdžio metu priėmė sprendimą, kad ši užduotis suderinama su Akto dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų tiesiogine visuotine rinkimų teise raide ir dvasia, taigi interesų konflikto nėra ir Jan Zahradil gali toliau eiti Parlamento nario pareigas.


5. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino oficialioje galerijoje sėdinčius Hamid Mousa vadovaujamos delegacijos narius iš Irako parlamento.


6. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos PPE-DE, PSE, ALDE frakcijų ir nepriklausomų narių prašymus dėl paskyrimų:

AFET komitetas: Ria Oomen-Ruijten.

INTA komitetas: Corien Wortmann-Kool vietoj Albert Jan Maat.

CONT komitetas: Ruth Hieronymi vietoj Vito Bonsignore.

REGI komitetas: Wolfgang Bulfon vietoj Giulietto Chiesa.

PECH komitetas: Joop Post vietoj Albert Jan Maat.

JURI komitetas: Giulietto Chiesa vietoj Wolfgang Bulfon.

LIBE komitetas: Albert Jan Maat vietoj Ria Oomen-Ruijten.

FEMM komitetas: Albert Jan Maat vietoj Corien Wortmann-Kool.

PETI komitetas: Gay Mitchell.

Delegacija ES ir Kazachstano, ES ir Kirgizijos, ES ir Uzbekistano parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir ryšiams su Tadžikistanu, Turkmėnistanu ir Mongolija: Adam Gierek.

Delegacija ryšiams su Magrebo šalimis ir Arabų Magrebo Sąjunga: Filiz Husmenova.

Delegacija ryšiams su Mašreko šalimis: Kurt Lechner vietoj Jan Zahradil.

Delegacija ryšiams su Persų Įlankos valstybėmis, įskaitant Jemeną: Françoise Grossetête nebėra delegacijos narė.

Delegacija ryšiams su Pietų Amerikos bendrosios rinkos šalimis (MERCOSUR) (D19): Gérard Deprez vietoj Antoine Duquesne.

Delegacija ryšiams su Japonija: Gianni De Michelis.

Delegacija ryšiams su Pietų Azijos šalimis: Nedzhmi Ali.

Delegacija ryšiams su IndijaDelegacija ryšiams su Indija: Jan Zahradil vietoj Kurt Lechner.

Delegacija ryšiams su Afganistanu: Jacek Saryusz-Wolski.

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


7. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Parlamento komitetų:

1.1) pranešimai:

- Pranešimas dėl naujųjų valstybių narių integracijos į BŽŪP (2006/2042(INI)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Csaba Sándor Tabajdi (A6-0037/2007).

- * Pranešimas dėl Austrijos Respublikos iniciatyvos siekiant priimti Tarybos sprendimą, iš dalies keičiantį Sprendimą 2002/348/TVR dėl saugumo tarptautinio masto futbolo rungtynėse (10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Giusto Catania (A6-0052/2007).

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl laivų savininkų civilinės atsakomybės ir finansinių garantijų (COM(2005)0593 - C6-0039/2006 - 2005/0242(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Gilles Savary (A6-0055/2007).

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vėliavos valstybės reikalavimų laikymosi (COM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėja: Marta Vincenzi (A6-0058/2007).

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 89/391/EEB, jos atskiras direktyvas ir Tarybos direktyvas 83/477EEB, 91/383/EEB, 92/29/EEB bei 94/33/EB, siekiant supaprastinti ir racionalizuoti praktinio įgyvendinimo ataskaitas (COM(2006)0390 - C6-0242/2006 - 2006/0127(COD)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Ilda Figueiredo (A6-0059/2007).

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo (COM(2005)0671 [[01]] - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)) - AGRI komitetas - Pranešėja: Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007).

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl verslo struktūros statistikos (COM(2006)0066 - C6-0063/2006 - 2006/0020(COD)) - ECON komitetas - Pranešėja: Elisa Ferreira (A6-0062/2007).

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Bendrijos dalyvavimo didinant Europos investicijų fondo kapitalą (COM(2006)0621 - C6-0426/2006 - 2006/0203(CNS)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Esko Seppänen (A6-0065/2007).

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos nuosavųjų išteklių ateities (2006/2205(INI)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Alain Lamassoure (A6-0066/2007).

- Pranešimas dėl Kosovo ateities ir ES vaidmens (2006/2267(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Joost Lagendijk (A6-0067/2007).

- Pranešimas dėl 2008 m. biudžeto sudarymo procedūros gairių: II, IV, V, VI, VII, VIII ir IX skirsniai, ir Europos Parlamento pirminio sąmatos projekto (I skirsnis), skirto 2008 m. biudžeto sudarymo procedūrai, I skirsnis – Europos Parlamentas, II skirsnis – Taryba, IV skirsnis – Teisingumo Teismas, V skirsnis – Audito Rūmai, VI skirsnis – Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, VII skirsnis – Regionų komitetas, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (2007/2013(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Ville Itälä (A6-0069/2007).

- Pranešimas dėl prašymo ginti Giuseppe Gargani imunitetą ir privilegijas (2006/2300(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėja: Diana Wallis (A6-0071/2007).

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų tarpininkavimo civilinėse ir komercinėse bylose aspektų (COM(2004)0718 - C6-0154/2004 - 2004/0251(COD)) - JURI komitetas - Pranešėja: Arlene McCarthy (A6-0074/2007).

1.2) rekomendacija antrajam svarstymui:

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo (12131/6/2006 - C6-0038/2007 - 2006/0005(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Richard Seeber (A6-0064/2007).

2) Parlamento narių:

2.1) pasiūlymai dėl rezoliucijų (113 straipsnis)

- Cristiana Muscardini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl genų inžinerijos (B6-0120/2007);

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE, JURI, LIBE

- Salvador Garriga Polledo and Carlos Coelho. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tarptautinio Tacho gamtos parko (B6-0141/2007);

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES veiksmų, susijusių su trijų Izraelio kareivių pagrobimu Artimuosiuose Rytuose (B6-0142/2007);

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Salvador Garriga Polledo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl švarios anglies technologijų (B6-0143/2007),

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE


8. Rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnio 5 dalį rašytiniai pareiškimai Nr. 85, 86/2006 negalioja, nes nebuvo surinktas reikiamas parašų skaičius.


9. Žodiniai klausimai ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)

Gauti šie dokumentai iš narių:

1) Į registrą įtraukti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnis):

- Andreas Mölzer – dėl prasmingos ES įstaigų veiklos (0031/2007),

- Elizabeth Lynne – dėl šiuolaikinės vergijos praėjus 200 metų nuo transatlantinės prekybos vergais pabaigos (0032/2007),

- Jacky Henin ir Marco Rizzo – dėl būtinų Europos Sąjungos veiksmų remiant Europos aviacijos pramonę (0033/2007),

- Karin Riis-Jørgensen, Silvia Ciornei, Simon Coveney, Lissy Gröner ir Raül Romeva i Rueda – dėl specialios visos ES telefono linijos nuo prekybos žmonėmis nukentėjusiems asmenims sukūrimo (0035/2007),

- Romana Jordan Cizelj ir Christian Ehler – dėl gyvulininkystės sektoriaus išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (0036/2007),

- Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Adeline Hazan, Guy Bono ir Patrick Gaubert – dėl kovos su prekyba vaikais ir jų išnaudojimu futbole (0037/2007),

- Cristian Stănescu – dėl Mauriziaus Zamparinio rasistinių ir ksenofobinių išpuolių (0038/2007).


10. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas

Išdalytas Komisijos komunikatas dėl Europos Komisijos veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliuciją dėl 2007 m. Komisijos teisėkūros ir darbo programos.


11. Darbotvarkė

Patvirtinta darbų programa (punktas 15 protokolo 12.03.2007) ir išdalytas darbotvarkės atitaisytų klaidų sąrašas (PE 385.050/OJ/COR).

Darbotvarkė patvirtinta.


12. Tolesni veiksmai po Berlyno deklaracijos (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Tolesni veiksmai po Berlyno deklaracijos

Angela Merkel (einanti Tarybos Pirmininko pareigas) ir José Manuel Barroso (Komisijos Pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE-DE frakcijos vardu, Martin Schulz PSE frakcijos vardu, Graham Watson ALDE frakcijos vardu, Cristiana Muscardini UEN frakcijos vardu, Monica Frassoni Verts/ALE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Jens-Peter Bonde IND/DEM frakcijos vardu, Bruno Gollnisch ITS frakcijos vardu, Jim Allister , nepriklausomas Parlamento narys, Hartmut Nassauer, Edite Estrela, Silvana Koch-Mehrin, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Roberto Musacchio, Vladimír Železný, Timothy Kirkhope, Bernard Poignant, Andrew Duff, Mario Borghezio, Rebecca Harms, Pedro Guerreiro, Antonio Tajani, Stephen Hughes, Bronisław Geremek, Angela Merkel, Mirosław Mariusz Piotrowski, József Szájer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Íñigo Méndez de Vigo ir Ioannis Varvitsiotis.

PIRMININKAVO: Luisa MORGANTINI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Margie Sudre, Bogusław Sonik, Elmar Brok ir José Manuel Barroso.

Diskusijos baigtos.


13. Konvergencija vykdant ES lygio priežiūrą ateityje (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0125/2007), kurį uždavė Pervenche Berès ECON komiteto vardu Tarybai: Konvergencija vykdant ES lygio priežiūrą ateityje (B6-0010/2007).

Žodinis klausimas (O-0126/2007), kurį uždavė Pervenche Berès ECON komiteto vardu Komisijai: Konvergencija vykdant ES lygio priežiūrą ateityje (B6-0449/2006).

Pervenche Berès pateikė žodinius klausimus.

Günter Gloser (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Charlie McCreevy (Komisijos narys) atsakė į klausimus.

Kalbėjo: Karsten Friedrich Hoppenstedt PPE-DE frakcijos vardu, Joseph Muscat PSE frakcijos vardu, Margarita Starkevičiūtė ALDE frakcijos vardu, Piia-Noora Kauppi ir Charlie McCreevy.

Diskusijos baigtos.


14. Kosovo ateitis ir ES vaidmuo (diskusijos)

Pranešimas dėl Kosovo ateities ir ES vaidmens [2006/2267(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Joost Lagendijk (A6-0067/2007).

Joost Lagendijk pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Günter Gloser (einantis Tarybos Pirmininko pareigas) ir Olli Rehn (Komisijos narys).

Kalbėjo: Erika Mann (INTA komiteto nuomonės referentas), Bernd Posselt PPE-DE frakcijos vardu, Csaba Sándor Tabajdi PSE frakcijos vardu, Lapo Pistelli ALDE frakcijos vardu, Brian Crowley UEN frakcijos vardu, Gisela Kallenbach Verts/ALE frakcijos vardu, Tobias Pflüger GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder IND/DEM frakcijos vardu, ir Alojz Peterle.

PIRMININKAVO: Mechtild ROTHE
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Hannes Swoboda, Jelko Kacin, Hanna Foltyn-Kubicka, Erik Meijer, Doris Pack, Jan Marinus Wiersma, Andrzej Tomasz Zapałowski, Adamos Adamou, Francisco José Millán Mon, Adrian Severin, Ioannis Kasoulides, Józef Pinior, Peter Šťastný, Monika Beňová ir Olli Rehn.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.10 protokolo 29.03.2007.


15. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Zita Pleštinská, Martin Schulz, Marios Matsakis, Hanna Foltyn-Kubicka ir Věra Flasarová.

PIRMININKAVO: Pierre MOSCOVICI
Pirmininko pavaduotojas

Jim Allister, Atanas Paparizov, Czesław Adam Siekierski, Marco Cappato, Mario Borghezio, Bairbre de Brún, Martin Dimitrov, John Attard-Montalto, Danutė Budreikaitė, Milan Gaľa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Brian Crowley, Laima Liucija Andrikienė, Jörg Leichtfried, Avril Doyle, Neena Gill, Robert Evans, Carlo Fatuzzo ir Dimitar Stoyanov, kad padarytų pareiškimą dėl darbo tvarkos (Pirmininkas jį nutraukė ir pasakė, kad tai nėra pareiškimas dėl darbo tvarkos).


16. Ekologiška gamyba ir ekologiškų produktų ženklinimas * (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo [COM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007).

Kalbėjo Mariann Fischer Boel (Komisijos narė).

Marie-Hélène Aubert pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Roberto Musacchio (ENVI komiteto nuomonės referentas), Agnes Schierhuber PPE-DE frakcijos vardu, María Isabel Salinas García PSE frakcijos vardu, Kyösti Virrankoski ALDE frakcijos vardu, Roberta Angelilli UEN frakcijos vardu, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE frakcijos vardu, Vincenzo Aita GUE/NGL frakcijos vardu, Luca Romagnoli ITS frakcijos vardu, Ioannis Gklavakis, Marc Tarabella, Czesław Adam Siekierski, Bernadette Bourzai, Gábor Harangozó ir Mariann Fischer Boel.

PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.8 protokolo 29.03.2007.


17. Europos Sąjungos nuosavų išteklių ateitis (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių ateities [2006/2205(INI)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Alain Lamassoure (A6-0066/2007)

Reimer Böge, pavaduojantis pranešėją, pristatė pranešimą.

Kalbėjo Mariann Fischer Boel (Komisijos narė).

Kalbėjo: Elisa Ferreira (ECON komiteto nuomonės referentas), Gerardo Galeote (REGI komiteto nuomonės referentas), Carlos Carnero González (AFCO komiteto nuomonės referentas), Salvador Garriga Polledo PPE-DE frakcijos vardu, Catherine Guy-Quint PSE frakcijos vardu, Jan Mulder ALDE frakcijos vardu, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk UEN frakcijos vardu, Gérard Onesta Verts/ALE frakcijos vardu, Esko Seppänen GUE/NGL frakcijos vardu, Hélène Goudin IND/DEM frakcijos vardu, Petre Popeangă ITS frakcijos vardu, Hans-Peter Martin , nepriklausomas Parlamento narys, Richard James Ashworth, Jutta Haug, Gérard Deprez, Pierre Jonckheer, Jeffrey Titford, Sergej Kozlík, Valdis Dombrovskis, Neena Gill, Kyösti Virrankoski ir José Albino Silva Peneda.

PIRMININKAVO: Manuel António dos SANTOS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Göran Färm, László Surján, Herbert Bösch, Monica Maria Iacob-Ridzi, Szabolcs Fazakas ir Mariann Fischer Boel.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.11 protokolo 29.03.2007.


18. 2008 m. biudžeto gairės (diskusijos)

Pranešimas dėl 2008 m. biudžetinės procedūros gairių - II, IV, V, VI, VII, VIII ir IX skirsniai ir dėl Europos Parlamento preliminaraus sąmatos projekto (I skirsnis) 2008 m. biudžetinei procedūrai
I skirsnis. Europos Parlamentas
II skirsnis. Taryba
IV skirsnis. Teisingumo Teismas
V skirsnis. Audito Rūmai
VI skirsnis. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
VII skirsnis. Regionų komitetas
VIII skirsnis. Europos ombudsmenas
IX skirsnis. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas [2007/2013(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Ville Itälä (A6-0069/2007)

Ville Itälä pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Valdis Dombrovskis PPE-DE frakcijos vardu, Vladimír Maňka PSE frakcijos vardu, Anne E. Jensen ALDE frakcijos vardu, Esko Seppänen GUE/NGL frakcijos vardu, Louis Grech ir Nathalie Griesbeck.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.12 protokolo 29.03.2007.


19. Profesionalaus futbolo ateitis Europoje - Saugumas futbolo rungtynių metu * (diskusijos)

Pranešimas dėl profesionalaus futbolo ateities Europoje [2006/2130(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Ivo Belet (A6-0036/2007).

Pranešimas dėl Austrijos Respublikos iniciatyvos, siekiant patvirtinti Tarybos sprendimą, iš dalies keičiantį Sprendimą 2002/348/TVR dėl saugumo tarptautinio masto futbolo rungtynėse [10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Giusto Catania (A6-0052/2007).

Kalbėjo Ján Figeľ (Komisijos narys).

Ivo Belet pristatė pranešimą.

Giusto Catania pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Jean-Luc Bennahmias (EMPL komiteto nuomonės referentas), Toine Manders (IMCO komiteto nuomonės referentas), Gary Titley (JURI komiteto nuomonės referentas), Thomas Mann PPE-DE frakcijos vardu, Guy Bono PSE frakcijos vardu, Karin Resetarits ALDE frakcijos vardu, Dariusz Maciej Grabowski UEN frakcijos vardu, Ian Hudghton Verts/ALE frakcijos vardu, Věra Flasarová GUE/NGL frakcijos vardu, Jeffrey Titford IND/DEM frakcijos vardu, Patrick Gaubert, Pier Antonio Panzeri, Luciana Sbarbati, Christopher Heaton-Harris, Christa Prets, Sharon Bowles, Luis Herrero-Tejedor, Emine Bozkurt, Manolis Mavrommatis, Joseph Muscat ir Giuseppe Castiglione.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Richard Corbett, Jacek Protasiewicz, Maria Badia i Cutchet, Vasco Graça Moura, Mario Mantovani ir Ján Figeľ.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.13 protokolo 29.03.2007 ir punktas 8.9 protokolo 29.03.2007.


20. Vėliavos valstybės reikalavimų laikymasis ***I - Laivų savininkų civilinė atsakomybė ir finansinės garantijos ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vėliavos valstybės reikalavimų laikymosi [COM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Marta Vincenzi (A6-0058/2007).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl laivų savininkų civilinės atsakomybės ir finansinių garantijų [COM(2005)0593 - C6-0039/2006 - 2005/0242(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Gilles Savary (A6-0055/2007).

Kalbėjo Jacques Barrot (Komisijos Pirmininko pavaduotojas).

Marta Vincenzi pristatė pranešimą.

Gilles Savary pristatė pranešimą.

Kalbėjo: Luis de Grandes Pascual (JURI komiteto nuomonės referentas), Georg Jarzembowski PPE-DE frakcijos vardu, Willi Piecyk PSE frakcijos vardu, Paolo Costa ALDE frakcijos vardu, Mary Lou McDonald GUE/NGL frakcijos vardu, Bogusław Liberadzki, Josu Ortuondo Larrea ir Jacques Barrot.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.6 protokolo 29.03.2007 ir punktas 8.7 protokolo 29.03.2007.


21. Naujųjų valstybių narių įtrauktis į BŽŪP (diskusijos)

Pranešimas dėl naujųjų valstybių narių įtraukties į bendrąją žemės ūkio politiką (BŽŪP) [2006/2042(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Csaba Sándor Tabajdi (A6-0037/2007).

Csaba Sándor Tabajdi pristatė pranešimą.

Kalbėjo Mariann Fischer Boel (Komisijos narė).

Kalbėjo: Albert Deß PPE-DE frakcijos vardu, Bogdan Golik PSE frakcijos vardu, Tchetin Kazak ALDE frakcijos vardu, Janusz Wojciechowski UEN frakcijos vardu, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea ITS frakcijos vardu, Peter Baco , nepriklausomas Parlamento narys, Czesław Adam Siekierski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Dimitar Stoyanov, Andreas Mölzer ir Mariann Fischer Boel.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.14 protokolo 29.03.2007.


22. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 385.050/OJJE).


23. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 00.05 val.

Harald Rømer

Alejo Vidal-Quadras

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Ali, Allister, Anastase, Andersson, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Bachelot-Narquin , Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berman, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Ciornei, Cioroianu , Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Cornillet, Correia, Coşea, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Locatelli, Lombardo, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Lyubcheva, Maat , Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Occhetto, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Silaghi , Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika