Indekss 
Protokols
PDF 171kWORD 137k
Trešdiena, 2007. gada 28. marts - Brisele
1.Sesijas atsākšana
 2.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojums (Zimbabve)
 4.Deputātam uzticētais uzdevums
 5.Oficiāla sveikšana
 6.Komiteju un delegāciju sastāvs
 7.Dokumentu iesniegšana
 8.Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 116. pants)
 9.Rakstiskas deklarācijas un mutiski jautājumi (iesniegšana)
 10.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi
 11.Darba kārtība
 12.Ar Berlīnes Deklarāciju saistītie pasākumi (debates)
 13.Uzraudzības prakses turpmāka konverģence ES līmenī (debates)
 14.Kosovas nākotne un ES loma (debates)
 15.Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem
 16.Bioloģiskā lauksaimniecība un bioloģiskās lauksaimniecības ražojumu marķēšana * (debates)
 17.Eiropas Savienības pašu resursu nākotne (debates)
 18.2008. gada budžeta procedūras pamatnostādnes (debates)
 19.Profesionālā futbola nākotne Eiropā - Drošība futbola spēļu laikā * (debates)
 20.Karoga valstij noteikto prasību ievērošana ***I - Kuģu īpašnieku civiltiesiskā atbildība un finanšu garantijas ***I (debates)
 21.Jauno dalībvalstu integrācija KLP (debates)
 22.Nākamās sēdes darba kārtība
 23.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Hans-Gert PÖTTERING
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 15.05.


2. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


3. Priekšsēdētāja paziņojums (Zimbabve)

Priekšsēdētājs uzstājās ar paziņojumu par politisko situāciju Zimbabvē. Viņš nosodīja Robert Mugabe režīma īstenoto vardarbību pret opozīcijas pārstāvjiem un aicināja šajā valstī ieviest patiesu demokrātiju.

Uzstājās Delegācijas ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā vadītāja Glenys Kinnock.


4. Deputātam uzticētais uzdevums

Sēdes vadītājs paziņoja, ka Čehijas Republikas premjerministrs ir informējis viņu par savu lēmumu iecelt Jan Zahradil par pārstāvi apspriedēs, kas saistītas ar Berlīnes Deklarāciju, un visā konstitucionālā procesa atjaunošanā Vācijas ES prezidentūras laikā.

Juridiskā komiteja, izskatot šo jautājumu saskaņā ar Reglamenta 4. panta 5. punktu, 2007. gada 19. un 20. marta sanāksmē ir secinājusi, ka šis uzdevums ir savienojams ar Akta par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu tiešās vispārējās vēlēšanās burtu un garu un līdz ar to Jan Zahradil neatrodas amatu nesavienojamības situācijā un var turpināt pildīt deputāta pilnvaras.


5. Oficiāla sveikšana

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā sveica Irākas parlamenta delegāciju, kuru vadīja Hamid Mousa un kura bija ieņēmusi vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.


6. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis PPE-DE, PSE, ALDE grupu un pie grupām nepiederošo deputātu pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus.

AFET komiteja: Ria Oomen-Ruijten.

INTA komiteja: Corien Wortmann-Kool aizstāj Albert Jan Maat.

CONT komiteja: Ruth Hieronymi aizstāj Vito Bonsignore.

REGI komiteja: Wolfgang Bulfon aizstāj Giulietto Chiesa.

PECH komiteja: Joop Post aizstāj Albert Jan Maat.

JURI komiteja: Giulietto Chiesa aizstāj Wolfgang Bulfon.

LIBE komiteja: Albert Jan Maat aizstāj Ria Oomen-Ruijten.

FEMM komiteja: Albert Jan Maat aizstāj Corien Wortmann-Kool.

PETI komiteja: Gay Mitchell.

Delegācija ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas un ES un Uzbekistānas parlamentārajās sadarbības komitejās, kā arī attiecībām ar Tadžikistānu, Turkmenistānu un Mongoliju: Adam Gierek.

Delegācija attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību (ieskaitot Lībiju): Filiz Husmenova.

Delegācija attiecībām ar Mašrikas valstīm: Kurt Lechner aizstāj Jan Zahradil.

Delegācija attiecībām ar Persijas līča valstīm, tostarp Jemenu: Françoise Grossetête vairs nav delegācijas locekle.

Delegācija attiecībām ar Mercosur valstīm: Gérard Deprez aizstāj Antoine Duquesne.

Delegācija attiecībām ar Japānu: Gianni De Michelis

Delegācija attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm: Nedzhmi Ali.

Delegācija attiecībām ar Indiju: Jan Zahradil aizstāj Kurt Lechner.

Delegācija attiecībām ar Afganistānu: Jacek Saryusz-Wolski.

Šo deputātu iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


7. Dokumentu iesniegšana

Tika iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Parlamenta komitejas

1.1. Ziņojumi

- Ziņojums par jauno dalībvalstu integrāciju kopējā lauksaimniecības politikā (2006/2042(INI)) - AGRI komiteja - Referents: Csaba Sándor Tabajdi (A6-0037/2007).

- * Ziņojums par Austrijas Republikas ierosinājumu, lai pieņemtu Padomes lēmumu, ar ko groza Lēmumu 2002/348/TI par drošību starptautiska mēroga futbola sacensību laikā (10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Giusto Catania (A6-0052/2007).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kuģu īpašnieku civiltiesisko atbildību un finanšu garantijām (COM(2005)0593 - C6-0039/2006 - 2005/0242(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Gilles Savary (A6-0055/2007).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par karoga valstij noteikto prasību ievērošanu (COM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)) - TRAN komiteja - Referente: Marta Vincenzi (A6-0058/2007).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 89/391/EEK, tās atsevišķās direktīvas un Padomes Direktīvu 83/477/EEK, 91/383/EEK, 92/29/EEK un 94/33/EK ar mērķi vienkāršot un racionalizēt ziņojumus par praktisko īstenošanu (COM(2006)0390 - C6-0242/2006 - 2006/0127(COD)) - EMPL komiteja - Referente: Ilda Figueiredo (A6-0059/2007).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par bioloģisko lauksaimniecību un bioloģiskās lauksaimniecības ražojumu marķēšanu (COM(2005)0671 [[01]] - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)) - AGRI komiteja - Referente: Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par uzņēmējdarbības strukturālo statistiku (COM(2006)0066 - C6-0063/2006 - 2006/0020(COD)) - ECON komiteja - Referente: Elisa Ferreira (A6-0062/2007).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Kopienas līdzdalību Eiropas Investīciju fonda kapitāla palielinājumā (COM(2006)0621 - C6-0426/2006 - 2006/0203(CNS)) - BUDG komiteja - Referents: Esko Seppänen (A6-0065/2007).

- Ziņojums par Eiropas Savienības pašu resursu nākotni (2006/2205(INI)) - BUDG komiteja - Referents: Alain Lamassoure (A6-0066/2007).

- Ziņojums par Kosovas nākotni un Eiropas Savienības lomu (2006/2267(INI)) - AFET komiteja - Referents: Joost Lagendijk (A6-0067/2007).

- Ziņojums par 2008. gada budžeta procedūras pamatnostādnēm (II, IV, V, VI, VII, VIII un IX iedaļa) un Eiropas Parlamenta tāmes provizorisko projektu (I iedaļa) 2008. gada budžeta procedūrai, I iedaļa – Eiropas Parlaments, II iedaļa – Padome, IV iedaļa – Kopienu Tiesa, V iedaļa – Revīzijas palāta, VI iedaļa – Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja, VII iedaļa – Reģionu komiteja, VIII iedaļa – Eiropas ombuds, IX iedaļa –Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs (2007/2013(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Ville Itälä (A6-0069/2007).

- Ziņojums par pieprasījumu aizstāvēt Giuseppe Gargani imunitāti un privilēģijas (2006/2300(IMM)) - JURI komiteja - Referente: Diana Wallis (A6-0071/2007).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par noteiktiem starpniecības aspektiem civilajos un komerciālajos jautājumos (COM(2004)0718 - C6-0154/2004 - 2004/0251(COD)) - JURI komiteja - Referente: Arlene McCarthy (A6-0074/2007).

1.2. Ieteikumi otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par plūdu riska izvērtēšanu un pārvaldību (12131/6/2006 - C6-0038/2007 - 2006/0005(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Richard Seeber (A6-0064/2007).

2. Deputāti

2.1. Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 113. pants)

- Cristiana Muscardini. Rezolūcijas priekšlikums par ģenētisko inženieriju (B6-0120/2007).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE, JURI, LIBE

- Salvador Garriga Polledo un Carlos Coelho. Rezolūcijas priekšlikums par Taho starptautisko dabas parku (B6-0141/2007).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Cristiana Muscardini. Rezolūcijas priekšlikums par ES rīcību saistībā ar trīs Izraēlas karavīru nelikumīgu turēšanu ieslodzījumā Tuvajos Austrumos (B6-0142/2007).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Salvador Garriga Polledo. Rezolūcijas priekšlikums par „tīro ogļu” tehnoloģiju (B6-0143/2007).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE


8. Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 116. pants)

Saskaņā ar Reglamenta 116. panta 5. punktu rakstiskas deklarācijas Nr. 85, 86/2006 nav spēkā, jo tās neieguva vajadzīgo parakstu skaitu.


9. Rakstiskas deklarācijas un mutiski jautājumi (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos dokumentus.

1. Rakstiskas deklarācijas iekļaušanai reģistrā (Reglamenta 116. pants):

- Andreas Mölzer - par ES iestāžu saprātīgu darbību (0031/2007),

- Elizabeth Lynne - par cilvēku paverdzināšanu mūsdienās, pēc transatlantiskās vergu tirdzniecības aizlieguma 200. gadadienas (0032/2007),

- Jacky Henin un Marco Rizzo - par Eiropas Savienības rīcību, kas vajadzīga aviācijas nozares atbalstam (0033/2007),

- Karin Riis-Jørgensen, Silvia Ciornei, Simon Coveney, Lissy Gröner un Raül Romeva i Rueda - par visas Eiropas Savienības uzticības tālruņa līnijas izveidi cilvēku tirdzniecības upuriem (0035/2007),

- Romana Jordan Cizelj un Christian Ehler - par lopkopības nozares siltumnīcefekta gāzu emisijām (0036/2007),

- Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Adeline Hazan, Guy Bono un Patrick Gaubert - par cīņu pret bērnu tirdzniecību un izmantošanu futbolā (0037/2007),

- Cristian Stănescu - par Maurizio Zamparini rasistiskajiem un ksenofobajiem uzbrukumiem (0038/2007).


10. Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi

Tika izplatīts Komisijas paziņojums par pasākumiem, ko Eiropas Komisija veikusi saistībā ar Eiropas Parlamenta rezolūciju par Komisijas 2007. gada likumdošanas un darba programmu.


11. Darba kārtība

Darba kārtība tika apstiprināta (2007. gada 12. marta protokola 15. punkts), un tika izplatīts kļūdu labojums darba kārtībai (PE 385.050/OJ/COR).

Tādējādi darba kārtība tika noteikta.


12. Ar Berlīnes Deklarāciju saistītie pasākumi (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Ar Berlīnes Deklarāciju saistītie pasākumi

Angela Merkel (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja) un José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās: Joseph Daul PPE-DE grupas vārdā, Martin Schulz PSE grupas vārdā, Graham Watson ALDE grupas vārdā, Cristiana Muscardini UEN grupas vārdā, Monica Frassoni Verts/ALE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Jens-Peter Bonde IND/DEM grupas vārdā, Bruno Gollnisch ITS grupas vārdā, Jim Allister, pie grupām nepiederošs deputāts, Hartmut Nassauer, Edite Estrela, Silvana Koch-Mehrin, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Roberto Musacchio, Vladimír Železný, Timothy Kirkhope, Bernard Poignant, Andrew Duff, Mario Borghezio, Rebecca Harms, Pedro Guerreiro, Antonio Tajani, Stephen Hughes, Bronisław Geremek, Angela Merkel, Mirosław Mariusz Piotrowski, József Szájer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Íñigo Méndez de Vigo un Ioannis Varvitsiotis.

SĒDI VADA: Luisa MORGANTINI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās: Margie Sudre, Bogusław Sonik, Elmar Brok un José Manuel Barroso.

Debates tika slēgtas.


13. Uzraudzības prakses turpmāka konverģence ES līmenī (debates)

Mutisks jautājums (O-0125/2007) ko uzdeva Pervenche Berès ECON komitejas vārdā Padomei: Uzraudzības prakses turpmāka konverģence ES līmenī (B6-0010/2007).

Mutisks jautājums (O-0126/2007) ko uzdeva Pervenche Berès ECON komitejas vārdā Komisijai: Uzraudzības prakses turpmāka konverģence ES līmenī (B6-0449/2006).

Pervenche Berès izvērsa mutiskos jautājumus.

Günter Gloser (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Charlie McCreevy (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās: Karsten Friedrich Hoppenstedt PPE-DE grupas vārdā, Joseph Muscat PSE grupas vārdā, Margarita Starkevičiūtė ALDE grupas vārdā, Piia-Noora Kauppi un Charlie McCreevy.

Debates tika slēgtas.


14. Kosovas nākotne un ES loma (debates)

Ziņojums par Kosovas nākotni un ES lomu [2006/2267(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Joost Lagendijk (A6-0067/2007).

Joost Lagendijk iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Günter Gloser (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Olli Rehn (Komisijas loceklis).

Uzstājās: Erika Mann (INTA komitejas atzinuma sagatavotāja), Bernd Posselt PPE-DE grupas vārdā, Csaba Sándor Tabajdi PSE grupas vārdā, Lapo Pistelli ALDE grupas vārdā, Brian Crowley UEN grupas vārdā, Gisela Kallenbach Verts/ALE grupas vārdā, Tobias Pflüger GUE/NGL grupas vārdā, Bastiaan Belder IND/DEM grupas vārdā un Alojz Peterle.

SĒDI VADA: Mechtild ROTHE
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās: Hannes Swoboda, Jelko Kacin, Hanna Foltyn-Kubicka, Erik Meijer, Doris Pack, Jan Marinus Wiersma, Andrzej Tomasz Zapałowski, Adamos Adamou, Francisco José Millán Mon, Adrian Severin, Ioannis Kasoulides, Józef Pinior, Peter Šťastný, Monika Beňová un Olli Rehn.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 29. marta protokola 8.10. punkts.


15. Vienas minūtes runas par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 144. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Zita Pleštinská, Martin Schulz, Marios Matsakis, Hanna Foltyn-Kubicka un Věra Flasarová.

SĒDI VADA: Pierre MOSCOVICI
Priekšsēdētāja vietnieks

Jim Allister, Atanas Paparizov, Czesław Adam Siekierski, Marco Cappato, Mario Borghezio, Bairbre de Brún, Martin Dimitrov, John Attard-Montalto, Danutė Budreikaitė, Milan Gaľa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Brian Crowley, Laima Liucija Andrikienė, Jörg Leichtfried, Avril Doyle, Neena Gill, Robert Evans, Carlo Fatuzzo un Dimitar Stoyanov par Reglamenta neievērošanu (sēdes vadītājs liedza viņam vārdu, jo viņa uzstāšanās neattiecās uz Reglamenta neievērošanu).


16. Bioloģiskā lauksaimniecība un bioloģiskās lauksaimniecības ražojumu marķēšana * (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par bioloģisko lauksaimniecību un bioloģiskās lauksaimniecības ražojumu marķēšanu [COM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007).

Uzstājās Mariann Fischer Boel (Komisijas locekle).

Marie-Hélène Aubert iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Roberto Musacchio (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Agnes Schierhuber PPE-DE grupas vārdā, María Isabel Salinas García PSE grupas vārdā, Kyösti Virrankoski ALDE grupas vārdā, Roberta Angelilli UEN grupas vārdā, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf Verts/ALE grupas vārdā, Vincenzo Aita GUE/NGL grupas vārdā, Luca Romagnoli ITS grupas vārdā, Ioannis Gklavakis, Marc Tarabella, Czesław Adam Siekierski, Bernadette Bourzai, Gábor Harangozó un Mariann Fischer Boel.

SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 29. marta protokola 8.8. punkts.


17. Eiropas Savienības pašu resursu nākotne (debates)

Ziņojums par Eiropas Savienības pašu resursu nākotni [2006/2205(INI)] - Budžeta komiteja. Referents: Alain Lamassoure (A6-0066/2007).

Reimer Böge referenta vietā iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Mariann Fischer Boel (Komisijas locekle).

Uzstājās: Elisa Ferreira (ECON komitejas atzinuma sagatavotāja), Gerardo Galeote (REGI komitejas priekšsēdētājs), Carlos Carnero González (AFCO komitejas priekšsēdētājs), Salvador Garriga Polledo PPE-DE grupas vārdā, Catherine Guy-Quint PSE grupas vārdā, Jan Mulder ALDE grupas vārdā, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk UEN grupas vārdā, Gérard Onesta Verts/ALE grupas vārdā, Esko Seppänen GUE/NGL grupas vārdā, Hélène Goudin IND/DEM grupas vārdā, Petre Popeangă ITS grupas vārdā, Hans-Peter Martin, pie grupām nepiederošs deputāts, Richard James Ashworth, Jutta Haug, Gérard Deprez, Pierre Jonckheer, Jeffrey Titford, Sergej Kozlík, Valdis Dombrovskis, Neena Gill, Kyösti Virrankoski un José Albino Silva Peneda.

SĒDI VADA: Manuel António dos SANTOS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Göran Färm, László Surján, Herbert Bösch, Monica Maria Iacob-Ridzi, Szabolcs Fazakas un Mariann Fischer Boel.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 29. marta protokola 8.11. punkts.


18. 2008. gada budžeta procedūras pamatnostādnes (debates)

Ziņojums par 2008. gada budžeta procedūras pamatnostādnēm:
I iedaļa, Eiropas Parlaments
II iedaļa, Padome
IV iedaļa, Kopienu Tiesa
V iedaļa, Revīzijas palāta
VI iedaļa, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja
VII iedaļa, Reģionu komiteja
VIII iedaļa, Eiropas ombuds
IX iedaļa, Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs
un
par Eiropas Parlamenta tāmes provizorisko projektu (I iedaļa) 2008. gada budžeta procedūrai [2007/2013(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Ville Itälä (A6-0069/2007).

Ville Itälä iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Valdis Dombrovskis PPE-DE grupas vārdā, Vladimír Maňka PSE grupas vārdā, Anne E. Jensen ALDE grupas vārdā, Esko Seppänen GUE/NGL grupas vārdā, Louis Grech un Nathalie Griesbeck.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 29. marta protokola 8.12. punkts.


19. Profesionālā futbola nākotne Eiropā - Drošība futbola spēļu laikā * (debates)

Ziņojums par profesionālā futbola nākotni Eiropā [2006/2130(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referents: Ivo Belet (A6-0036/2007).

Ziņojums par Austrijas Republikas ierosinājumu, lai pieņemtu Padomes lēmumu, ar ko groza Padomes 2002. gada 25. aprīļa Lēmumu 2002/348/TI par drošību starptautiska mēroga futbola sacensību laikā [10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Giusto Catania (A6-0052/2007).

Uzstājās Ján Figeľ (Komisijas loceklis).

Ivo Belet iepazīstināja ar ziņojumu.

Giusto Catania iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Jean-Luc Bennahmias (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), Toine Manders (IMCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Gary Titley (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Thomas Mann PPE-DE grupas vārdā, Guy Bono PSE grupas vārdā, Karin Resetarits ALDE grupas vārdā, Dariusz Maciej Grabowski UEN grupas vārdā, Ian Hudghton Verts/ALE grupas vārdā, Věra Flasarová GUE/NGL grupas vārdā, Jeffrey Titford IND/DEM grupas vārdā, Patrick Gaubert, Pier Antonio Panzeri, Luciana Sbarbati, Christopher Heaton-Harris, Christa Prets, Sharon Bowles, Luis Herrero-Tejedor, Emine Bozkurt, Manolis Mavrommatis, Joseph Muscat un Giuseppe Castiglione.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās: Richard Corbett, Jacek Protasiewicz, Maria Badia i Cutchet, Vasco Graça Moura, Mario Mantovani un Ján Figeľ.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 29. marta protokola 8.13. punkts un 2007. gada 29. marta protokola 8.9. punkts.


20. Karoga valstij noteikto prasību ievērošana ***I - Kuģu īpašnieku civiltiesiskā atbildība un finanšu garantijas ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par karoga valstij noteikto prasību ievērošanu [COM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Marta Vincenzi (A6-0058/2007).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kuģu īpašnieku civiltiesisko atbildību un finanšu garantijām [COM(2005)0593 - C6-0039/2006 - 2005/0242(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Gilles Savary (A6-0055/2007).

Uzstājās Jacques Barrot (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Marta Vincenzi iepazīstināja ar ziņojumu.

Gilles Savary iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās: Luis de Grandes Pascual (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Georg Jarzembowski PPE-DE grupas vārdā, Willi Piecyk PSE grupas vārdā, Paolo Costa ALDE grupas vārdā, Mary Lou McDonald GUE/NGL grupas vārdā, Bogusław Liberadzki, Josu Ortuondo Larrea un Jacques Barrot.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 29. marta protokola 8.6. punkts un 2007. gada 29. marta protokola 8.7. punkts.


21. Jauno dalībvalstu integrācija KLP (debates)

Ziņojums par jauno dalībvalstu integrāciju kopējā lauksaimniecības politikā (KLP) [2006/2042(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Csaba Sándor Tabajdi (A6-0037/2007).

Csaba Sándor Tabajdi iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Mariann Fischer Boel (Komisijas locekle).

Uzstājās: Albert Deß PPE-DE grupas vārdā, Bogdan Golik PSE grupas vārdā, Tchetin Kazak ALDE grupas vārdā, Janusz Wojciechowski UEN grupas vārdā, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea ITS grupas vārdā, Peter Baco, pie grupām nepiederošs deputāts, Czesław Adam Siekierski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Dimitar Stoyanov, Andreas Mölzer un Mariann Fischer Boel.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2007. gada 29. marta protokola 8.14. punkts.


22. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 385.050/OJJE).


23. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 00.05.

Harald Rømer

Alejo Vidal-Quadras

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Ali, Allister, Anastase, Andersson, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Bachelot-Narquin , Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berman, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Ciornei, Cioroianu , Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Locatelli, Lombardo, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Lyubcheva, Maat , Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Occhetto, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Silaghi , Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika