Index 
Notulen
PDF 171kWORD 130k
Woensdag 28 maart 2007 - Brussel
1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Verklaring van de Voorzitter (Zimbabwe)
 4.Aan een lid opgedragen missie
 5.Welkomstwoord
 6.Samenstelling commissies en delegaties
 7.Ingekomen stukken
 8.Schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)
 9.Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)
 10.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 11.Agenda
 12.Vervolg op de Verklaring van Berlijn (debat)
 13.Verdere convergentie van de toezichtpraktijken op EU-niveau (debat)
 14.De toekomst van Kosovo en de rol van de EU (debat)
 15.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 16.Biologische productie en etikettering van biologische producten * (debat)
 17.De toekomst van de eigen middelen van de Europese Unie (debat)
 18.Begrotingsrichtsnoeren voor 2008 (debat)
 19.De toekomst van het professionele voetbal in Europa - Veiligheid bij voetbalwedstrijden * (debat)
 20.Naleving van de vlaggenstaatverplichtingen ***I - Wettelijke aansprakelijkheid en financiële zekerheden van scheepseigenaars ***I (debat)
 21.De integratie van de nieuwe lidstaten in het GLB (debat)
 22.Agenda van de volgende vergadering
 23.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 15.05 uur geopend.


2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


3. Verklaring van de Voorzitter (Zimbabwe)

De Voorzitter legt een verklaring af over de politieke situatie in Zimbabwe. Hij veroordeelt het geweld van het regime van Robert Mugabe tegen zijn tegenstanders en pleit voor een waarachtige democratie in dit land.

Het woord wordt gevoerd door Glenys Kinnock, voorzitter van de delegatie in de Paritaire Parlementaire vergadering ACS-EU.


4. Aan een lid opgedragen missie

De Voorzitter deelt mede dat de premier van de Tsjechische Republiek hem in kennis heeft gesteld van diens besluit om Jan Zahradil tot zijn vertegenwoordiger te benoemen bij het overleg naar aanleiding van de “Verklaring van Berlijn” en, meer in het algemeen, bij het weer op gang brengen van het constitutioneel proces tijdens het Duitse voorzitterschap van de Unie.

De Commissie juridische zaken, die overeenkomstig artikel 4, lid 5 van het Reglement over deze kwestie is geraadpleegd, is in haar vergadering van 19 en 20 maart 2007 tot de conclusie gekomen dat deze missie strookt met de letter en de geest van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen en er derhalve voor Jan Zahradil geen sprake is van een situatie van onverenigbaarheid, zodat hij zijn mandaat als parlementslid kan blijven uitoefenen.


5. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement de door Hamid Mousa geleide delegatie van het Iraakse parlement, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.


6. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE-DE-Fractie, de PSE-Fractie, de ALDE-Fractie en de niet-ingeschreven leden de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie AFET: Ria Oomen-Ruijten

Commissie INTA: Corien Wortmann-Kool in de plaats van Albert Jan Maat

Commissie CONT: Ruth Hieronymi in de plaats van Vito Bonsignore

Commissie REGI: Wolfgang Bulfon in de plaats van Giulietto Chiesa

Commissie PECH: Joop Post in de plaats van Albert Jan Maat

Commissie JURI: Giulietto Chiesa in de plaats van Wolfgang Bulfon

Commissie LIBE: Albert Jan Maat in de plaats van Ria Oomen-Ruijten

Commissie FEMM: Albert Jan Maat in de plaats van Corien Wortmann-Kool

Commissie PETI: Gay Mitchell

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Kazachstan, EU-Kirgizstan en EU-Oezbekistan en delegatie voor de betrekkingen met Tadzjikistan, Turkmenistan en Mongolië: Adam Gierek

Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb: Filiz Husmenova

Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden: Kurt Lechner in de plaats van Jan Zahradil

Delegatie voor de betrekkingen met de Golfstaten, met inbegrip van Jemen: Françoise Grossetête is geen lid meer

Delegatie voor de betrekkingen met Mercosur: Gérard Deprez in de plaats van Antoine Duquesne

Delegatie voor de betrekkingen met Japan: Gianni De Michelis

Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Zuid-Azië: Nedzhmi Ali

Delegatie voor de betrekkingen met India: Jan Zahradil in de plaats van Kurt Lechner

Delegatie voor de betrekkingen met Afghanistan: Jacek Saryusz-Wolski

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


7. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van de parlementaire commissies

1.1) verslagen:

- Verslag over de integratie van de nieuwe lidstaten in het gemeenschappelijk landbouwbeleid (2006/2042(INI)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Csaba Sándor Tabajdi (A6-0037/2007)

- * Verslag over het initiatief van de Republiek Oostenrijk tot vaststelling van een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2002/348/JBZ inzake veiligheid naar aanleiding van voetbalwedstrijden met een internationale dimensie (10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Giusto Catania (A6-0052/2007)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de wettelijke aansprakelijkheid en financiële zekerheden van scheepseigenaars (COM(2005)0593 - C6-0039/2006 - 2005/0242(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Gilles Savary (A6-0055/2007)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de naleving van vlaggenstaatverplichtingen (COM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Marta Vincenzi (A6-0058/2007)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 89/391/EEG van de Raad, de daaruit voortvloeiende bijzondere richtlijnen, alsmede de Richtlijnen 83/477/EEG, 91/383/EEG, 92/29/EEG en 94/33/EG van de Raad, met het oog op de vereenvoudiging en rationalisatie van de verslagen over de praktische tenuitvoerlegging (COM(2006)0390 - C6-0242/2006 - 2006/0127(COD)) - Commissie EMPL - Rapporteur: Ilda Figueiredo (A6-0059/2007)

- * Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten (COM(2005)0671 [[01]] - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)) - Commissie AGRI - Rapporteur: Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende structurele bedrijfsstatistieken (COM(2006)0066 - C6-0063/2006 - 2006/0020(COD)) - Commissie ECON - Rapporteur: Elisa Ferreira (A6-0062/2007)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de deelneming van de Gemeenschap in de kapitaalverhoging bij het Europees Investeringsfonds (COM(2006)0621 - C6-0426/2006 - 2006/0203(CNS)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Esko Seppänen (A6-0065/2007)

- Verslag over de toekomst van de eigen middelen van de Europese Unie (2006/2205(INI)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Alain Lamassoure (A6-0066/2007)

- Verslag over de toekomst van Kosovo en de rol van de EU (2006/2267(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Joost Lagendijk (A6-0067/2007)

- Verslag over de richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2008 - Afdelingen II, IV, V, VI, VII, VIII en IX - en over het voorontwerp van raming van het Europees Parlement (Afdeling I) voor de begrotingsprocedure 2008, Afdeling I – Europees Parlement, Afdeling II – Raad, Afdeling IV – Hof van Justitie, Afdeling V – Rekenkamer, Afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité, Afdeling VII – Comité van de regio's, Afdeling VIII – Europese Ombudsman, Afdeling IX – Europese toezichthouder voor gegevensbescherming (2007/2013(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Ville Itälä (A6-0069/2007)

- Verslag over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Giuseppe Gargani (2006/2300(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Diana Wallis (A6-0071/2007)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling in burgerlijke en handelszaken (COM(2004)0718 - C6-0154/2004 - 2004/0251(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Arlene McCarthy (A6-0074/2007)

1.2) aanbevelingen voor de tweede lezing:

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over beoordeling en beheer van overstromingsrisico's (12131/6/2006 - C6-0038/2007 - 2006/0005(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Richard Seeber (A6-0064/2007)

2) van de leden

2.1) ontwerpresoluties (artikel 113 van het Reglement)

- Cristiana Muscardini. Ontwerpresolutie over genetische manipulatie(B6-0120/2007)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE, JURI, LIBE

- Salvador Garriga Polledo en Carlos Coelho. Ontwerpresolutie over het internationaal natuurpark de Taag (B6-0141/2007)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Ontwerpresolutie over acties van de EU met betrekking tot de gijzeling van drie Israëlische soldaten in het Midden-Oosten (B6-0142/2007)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Salvador Garriga Polledo. Ontwerpresolutie over "schone steenkool"-technologieën (B6-0143/2007)

verwezen naar

ten principale :

ITRE


8. Schriftelijke verklaringen (artikel 116 van het Reglement)

Schriftelijke verklaringen nrs. 85, 86/2006 hebben niet het vereiste aantal handtekeningen gekregen en komen bijgevolg overeenkomstig het bepaalde in artikel 116, lid 5 van het Reglement te vervallen.


9. Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)

De volgende stukken zijn ontvangen van de leden::

1) schriftelijke verklaringen ter inschrijving in het register (artikel 116 van het Reglement):

- Andreas Mölzer over een zinvolle inzet van EU-organen (0031/2007),

- Elizabeth Lynne over moderne slavernij na de 200ste verjaardag van het einde van de transatlantische slavenhandel (0032/2007),

- Jacky Henin en Marco Rizzo over de vereiste maatregelen van de Europese Unie ter ondersteuning van de Europese luchtvaartindustrie (0033/2007),

- Karin Riis-Jørgensen, Silvia Ciornei, Simon Coveney, Lissy Gröner en Raül Romeva i Rueda over het openen van een hotline in de hele EU voor de slachtoffers van mensenhandel (0035/2007),

- Romana Jordan Cizelj en Christian Ehler over broeikasgasemissies door de veehouderij (0036/2007),

- Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Adeline Hazan, Guy Bono en Patrick Gaubert over de bestrijding van de handel in en de uitbuiting van kinderen in het voetbal (0037/2007)

- Cristian Stănescu over de racistische en xenofobe aanval van Maurizio Zamparini (0038/2007).


10. Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie over de gegeven uitvoering aan de resolutie van het Europees Parlement over het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2007, is rondgedeeld.


11. Agenda

De agenda is vastgesteld (punt 15 van de notulen van 12.03.2007) en een corrigendum op de agenda is rondgedeeld (PE 385.050/OJ/COR).

De agenda wordt aldus vastgesteld.


12. Vervolg op de Verklaring van Berlijn (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Vervolg op de Verklaring van Berlijn

Angela Merkel (fungerend voorzitter van de Raad) en José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-DE-Fractie, Martin Schulz, namens de PSE-Fractie, Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, Cristiana Muscardini, namens de UEN-Fractie, Monica Frassoni, namens de Verts/ALE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Jens-Peter Bonde, namens de IND/DEM-Fractie, Bruno Gollnisch, namens de ITS-Fractie, Jim Allister, niet-ingeschrevene, Hartmut Nassauer, Edite Estrela, Silvana Koch-Mehrin, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Roberto Musacchio, Vladimír Železný, Timothy Kirkhope, Bernard Poignant, Andrew Duff, Mario Borghezio, Rebecca Harms, Pedro Guerreiro, Antonio Tajani, Stephen Hughes, Bronisław Geremek, Angela Merkel, Mirosław Mariusz Piotrowski, József Szájer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Íñigo Méndez de Vigo en Ioannis Varvitsiotis.

VOORZITTER: Luisa MORGANTINI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Margie Sudre, Bogusław Sonik, Elmar Brok en José Manuel Barroso.

Het debat wordt gesloten.


13. Verdere convergentie van de toezichtpraktijken op EU-niveau (debat)

Mondelinge vraag (O-0125/2007) van Pervenche Berès, namens de Commissie ECON, aan de Raad: Verdere convergentie van toezichtspraktijken op EU-niveau (B6-0010/2007)

Mondelinge vraag (O-0126/2007) van Pervenche Berès, namens de Commissie ECON, aan de Commissie: Verdere convergentie van toezichtspraktijken op EU-niveau (B6-0449/2006)

Pervenche Berès licht de mondelinge vragen toe.

Günter Gloser (fungerend voorzitter van de Raad) en Charlie McCreevy (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Karsten Friedrich Hoppenstedt, namens de PPE-DE-Fractie, Joseph Muscat, namens de PSE-Fractie, Margarita Starkevičiūtė, namens de ALDE-Fractie, Piia-Noora Kauppi en Charlie McCreevy.

Het debat wordt gesloten.


14. De toekomst van Kosovo en de rol van de EU (debat)

Verslag over de toekomst van Kosovo en de rol van de EU [2006/2267(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Joost Lagendijk (A6-0067/2007)

Joost Lagendijk leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Günter Gloser (fungerend voorzitter van de Raad) en Olli Rehn (lid van de Commissie)

Het woord wordt gevoerd door Erika Mann (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Bernd Posselt, namens de PPE-DE-Fractie, Csaba Sándor Tabajdi, namens de PSE-Fractie, Lapo Pistelli, namens de ALDE-Fractie, Brian Crowley, namens de UEN-Fractie, Gisela Kallenbach, namens de Verts/ALE-Fractie, Tobias Pflüger, namens de GUE/NGL-Fractie, Bastiaan Belder, namens de IND/DEM-Fractie, en Alojz Peterle.

VOORZITTER: Mechtild ROTHE
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Hannes Swoboda, Jelko Kacin, Hanna Foltyn-Kubicka, Erik Meijer, Doris Pack, Jan Marinus Wiersma, Andrzej Tomasz Zapałowski, Adamos Adamou, Francisco José Millán Mon, Adrian Severin, Ioannis Kasoulides, Józef Pinior, Peter Šťastný, Monika Beňová en Olli Rehn.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.10 van de notulen van 29.03.2007.


15. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 144 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Zita Pleštinská, Martin Schulz, Marios Matsakis, Hanna Foltyn-Kubicka en Věra Flasarová.

VOORZITTER: Pierre MOSCOVICI
Ondervoorzitter

Jim Allister, Atanas Paparizov, Czesław Adam Siekierski, Marco Cappato, Mario Borghezio, Bairbre de Brún, Martin Dimitrov, John Attard-Montalto, Danutė Budreikaitė, Milan Gaľa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Brian Crowley, Laima Liucija Andrikienė, Jörg Leichtfried, Avril Doyle, Neena Gill, Robert Evans, Carlo Fatuzzo en Dimitar Stoyanov voor een beroep op het Reglement (de Voorzitter ontneemt hem het woord, aangezien het niet om een beroep op het Reglement gaat).


16. Biologische productie en etikettering van biologische producten * (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten [COM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007)

Het woord wordt gevoerd door Mariann Fischer Boel (lid van de Commissie)

Marie-Hélène Aubert leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Roberto Musacchio (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Agnes Schierhuber, namens de PPE-DE-Fractie, María Isabel Salinas García, namens de PSE-Fractie, Kyösti Virrankoski, namens de ALDE-Fractie, Roberta Angelilli, namens de UEN-Fractie, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, namens de Verts/ALE-Fractie, Vincenzo Aita, namens de GUE/NGL-Fractie, Luca Romagnoli, namens de ITS-Fractie, Ioannis Gklavakis, Marc Tarabella, Czesław Adam Siekierski, Bernadette Bourzai, Gábor Harangozó en Mariann Fischer Boel.

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.8 van de notulen van 29.03.2007.


17. De toekomst van de eigen middelen van de Europese Unie (debat)

Verslag over de toekomst van de eigen middelen van de Europese Unie [2006/2205(INI)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Alain Lamassoure (A6-0066/2007)

Reimer Böge leidt, ter vervanging van de rapporteur, het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Mariann Fischer Boel (lid van de Commissie)

Het woord wordt gevoerd door Elisa Ferreira (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Gerardo Galeote (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Carlos Carnero González (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Salvador Garriga Polledo, namens de PPE-DE-Fractie, Catherine Guy-Quint, namens de PSE-Fractie, Jan Mulder, namens de ALDE-Fractie, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, namens de UEN-Fractie, Gérard Onesta, namens de Verts/ALE-Fractie, Esko Seppänen, namens de GUE/NGL-Fractie, Hélène Goudin, namens de IND/DEM-Fractie, Petre Popeangă, namens de ITS-Fractie, Hans-Peter Martin, niet-ingeschrevene, Richard James Ashworth, Jutta Haug, Gérard Deprez, Pierre Jonckheer, Jeffrey Titford, Sergej Kozlík, Valdis Dombrovskis, Neena Gill, Kyösti Virrankoski en José Albino Silva Peneda.

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Göran Färm, László Surján, Herbert Bösch, Monica Maria Iacob-Ridzi, Szabolcs Fazakas en Mariann Fischer Boel.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.11 van de notulen van 29.03.2007.


18. Begrotingsrichtsnoeren voor 2008 (debat)

Verslag over de richtsnoeren voor de begrotingsprocedure 2008 - Afdelingen II, IV, V, VI, VII, VIII en IX
en over het voorontwerp van raming van het Europees Parlement (Afdeling I) voor de begrotingsprocedure 2008
Afdeling I – Europees Parlement
Afdeling II - Raad
Afdeling IV - Hof van Justitie
Afdeling V - Rekenkamer
Afdeling VI - Europees Economisch en Sociaal Comité
Afdeling VII - Comité van de regio's
Afdeling VIII - Europese ombudsman
Afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming [2007/2013(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Ville Itälä (A6-0069/2007)

Ville Itälä leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis, namens de PPE-DE-Fractie, Vladimír Maňka, namens de PSE-Fractie, Anne E. Jensen, namens de ALDE-Fractie, Esko Seppänen, namens de GUE/NGL-Fractie, Louis Grech en Nathalie Griesbeck.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.12 van de notulen van 29.03.2007.


19. De toekomst van het professionele voetbal in Europa - Veiligheid bij voetbalwedstrijden * (debat)

Verslag over de toekomst van het professionele voetbal in Europa [2006/2130(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Ivo Belet (A6-0036/2007)

Verslag over het initiatief van de Republiek Oostenrijk met het oog op de aanneming van het besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2002/348/JBZ van de Raad van 25 april 2002 inzake veiligheid naar aanleiding van voetbalwedstrijden met een internationale dimensie [10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Giusto Catania (A6-0052/2007)

Het woord wordt gevoerd door Ján Figeľ (lid van de Commissie).

Ivo Belet leidt het verslag in.

Giusto Catania leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Luc Bennahmias (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Toine Manders (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Gary Titley (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Thomas Mann, namens de PPE-DE-Fractie, Guy Bono, namens de PSE-Fractie, Karin Resetarits, namens de ALDE-Fractie, Dariusz Maciej Grabowski, namens de UEN-Fractie, Ian Hudghton, namens de Verts/ALE-Fractie, Věra Flasarová, namens de GUE/NGL-Fractie, Jeffrey Titford, namens de IND/DEM-Fractie, Patrick Gaubert, Pier Antonio Panzeri, Luciana Sbarbati, Christopher Heaton-Harris, Christa Prets, Sharon Bowles, Luis Herrero-Tejedor, Emine Bozkurt, Manolis Mavrommatis, Joseph Muscat en Giuseppe Castiglione.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Richard Corbett, Jacek Protasiewicz, Maria Badia i Cutchet, Vasco Graça Moura, Mario Mantovani en Ján Figeľ.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.13 van de notulen van 29.03.2007 en punt 8.9 van de notulen van 29.03.2007.


20. Naleving van de vlaggenstaatverplichtingen ***I - Wettelijke aansprakelijkheid en financiële zekerheden van scheepseigenaars ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de naleving van vlaggenstaatverplichtingen [COM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Marta Vincenzi (A6-0058/2007)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de wettelijke aansprakelijkheid en financiële zekerheden van scheepseigenaars [COM(2005)0593 - C6-0039/2006 - 2005/0242(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Gilles Savary (A6-0055/2007)

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie).

Marta Vincenzi leidt het verslag in.

Gilles Savary leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Luis de Grandes Pascual (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Georg Jarzembowski, namens de PPE-DE-Fractie, Willi Piecyk, namens de PSE-Fractie, Paolo Costa, namens de ALDE-Fractie, Mary Lou McDonald, namens de GUE/NGL-Fractie, Bogusław Liberadzki, Josu Ortuondo Larrea en Jacques Barrot.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.6 van de notulen van 29.03.2007 en punt 8.7 van de notulen van 29.03.2007.


21. De integratie van de nieuwe lidstaten in het GLB (debat)

Verslag over de integratie van de nieuwe lidstaten in het gemeenschappelijk landbouwbeleid [2006/2042(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Csaba Sándor Tabajdi (A6-0037/2007)

Csaba Sándor Tabajdi leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Mariann Fischer Boel (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Albert Deß, namens de PPE-DE-Fractie, Bogdan Golik, namens de PSE-Fractie, Tchetin Kazak, namens de ALDE-Fractie, Janusz Wojciechowski, namens de UEN-Fractie, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, namens de ITS-Fractie, Peter Baco, niet-ingeschrevene, Czesław Adam Siekierski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Dimitar Stoyanov, Andreas Mölzer en Mariann Fischer Boel.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.14 van de notulen van 29.03.2007.


22. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 385.050/OJJE).


23. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 00.05 uur gesloten.

Harald Rømer

Alejo Vidal-Quadras

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Ali, Allister, Anastase, Andersson, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Bachelot-Narquin , Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berman, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Ciornei, Cioroianu , Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Locatelli, Lombardo, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Lyubcheva, Maat , Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Occhetto, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Silaghi , Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid