Zoznam 
Zápisnica
PDF 170kWORD 145k
Streda, 28. marca 2007 - Brusel
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Vyhlásenie predsedníctva (Zimbabwe)
 4.Poverenie poslanca
 5.Oficiálne privítanie
 6.Zloženie výborov a delegácií
 7.Predložené dokumenty
 8.Písomné vyhlásenia (čl. 116 rokovacieho poriadku)
 9.Písomné vyhlásenia a otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 10.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 11.Program schôdze
 12.V nadväznosti na Berlínske vyhlásenie (rozprava)
 13.Ďalšia konvergencia v kontrolných postupoch na úrovni EÚ (rozprava)
 14.Budúcnosť Kosova a úloha EÚ (rozprava)
 15.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 16.Ekologická výroba a označovanie ekologických výrobkov * (rozprava)
 17.Budúcnosť vlastných zdrojov EÚ (rozprava)
 18.Rozpočtové usmernenia na rok 2008 (rozprava)
 19.Budúcnosť profesionálneho futbalu v Európe - Bezpečnosť počas futbalových zápasov * (rozprava)
 20.Plnenie povinností vlajkových štátov ***I - Občianskoprávna zodpovednosť a finančné záruky vlastníkov lodí ***I (rozprava)
 21.Integrácia nových členských štátov do SPP (rozprava)
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 15.05 h.


2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


3. Vyhlásenie predsedníctva (Zimbabwe)

Predseda vystúpil s vyhlásením k politickej situácii v Zimbabwe. Odsúdil násilie, ktoré uskutočňuje režim Roberta Mugabeho na svojich oponentoch, a vyzval na nastolenie skutočnej demokracie v tejto krajine.

V rozprave vystúpila Glenys Kinnock, predsedníčka delegácie pri Spoločnom parlamentnom výbore AKP-EÚ.


4. Poverenie poslanca

Predseda oznámil, že predseda vlády Českej republiky ho informoval o svojom rozhodnutí menovať Jana Zahradila za svojho zástupcu počas rokovaní týkajúcich sa Berlínskeho vyhlásenia a všeobecne v rámci oživenia ústavného procesu počas nemeckého predsedníctva EÚ.

Výbor pre právne veci, ktorému bola táto otázka pridelená v súlade s čl. 4 ods. 5 rokovacieho poriadku, dospel na svojej schôdzi 19. a 20. marca 2007 k záveru, že toto poverenie je v súlade s Aktom o voľbe poslancov Európskeho parlamentu všeobecným priamym hlasovaním a že Jan Zahradil nebol menovaný do funkcie nezlučiteľnej s funkciou poslanca Európskeho parlamentu a môže naďalej vykonávať svoj mandát.


5. Oficiálne privítanie

Predseda privítal v mene Parlamentu delegáciu irackého parlamentu na čele s Hamidom Mousom, ktorá bola usadená na čestnej galérii.


6. Zloženie výborov a delegácií

Skupiny PPE-DE, PSE, ALDE a nezávislí poslanci predložili predsedovi žiadosti o nasledujúce menovania:

výbor AFET: Ria Oomen-Ruijten

výbor INTA: Corien Wortmann-Kool namiesto Alberta Jana Maata

výbor CONT: Ruth Hieronymi namiesto Vita Bonsignoreho

výbor REGI: Wolfgang Bulfon namiesto Giulietta Chiesu

výbor PECH: Joop Post namiesto Alberta Jana Maata

výbor JURI: Giulietto Chiesa namiesto Wolfganga Bulfona

výbor LIBE: Albert Jan Maat namiesto Rie Oomen-Ruijten

výbor FEMM: Albert Jan Maat namiesto Corien Wortmann-Kool

výbor PETI: Gay Mitchell

Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ-Kazachstan, EÚ-Kirgizstan a EÚ-Uzbekistan a delegácia pre vzťahy s Tadžikistanom, Turkménskom a Mongolskom: Adam Gierek

Delegácia pre vzťahy s krajinami Magrebu a s Arabskou magrebskou úniou (vrátane Líbye): Filiz Husmenova

Delegácia pre vzťahy s krajinami Mašreku: Kurt Lechner namiesto Jana Zahradila

Delegácia pre vzťahy s krajinami Perzského zálivu vrátane Jemenu: Françoise Grossetête už nie je členka

Delegácia pre vzťahy s Mercosurom: Gérard Deprez namiesto Antoinea Duquesneho

Delegácia pre vzťahy s Japonskom: Gianni De Michelis

Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie: Nedzhmi Ali

Delegácia pre vzťahy s Indiou: Jan Zahradil namiesto Kurta Lechnera

Delegácia pre vzťahy s Afganistanom: Jacek Saryusz-Wolski

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


7. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) parlamentných výborov

1.1) správy:

- Správa o integrácii nových členských štátov do SPP (2006/2042(INI)) - výbor AGRI - Spravodajca: Csaba Sándor Tabajdi (A6-0037/2007)

- * Správa o iniciatíve Rakúskej republiky na prijatie rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2002/348/SVV z 25. apríla 2002 týkajúce sa bezpečnosti v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom (10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajca: Giusto Catania (A6-0052/2007)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o občianskoprávnej zodpovednosti a finančných zárukách vlastníkov lodí (COM(2005)0593 - C6-0039/2006 - 2005/0242(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Gilles Savary (A6-0055/2007)

- ***I Správa k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o plnení povinností vlajkových štátov (COM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)) - výbor TRAN - Spravodajkyňa: Marta Vincenzi (A6-0058/2007)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 89/391/EHS, jej samostatné smernice, ako aj smernice Rady 83/477/EHS, 91/383/EHS, 92/29/EHS a 94/33/ES s cieľom zjednodušiť a zracionalizovať správy o implementácii v praxi (COM(2006)0390 - C6-0242/2006 - 2006/0127(COD)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Ilda Figueiredo (A6-0059/2007)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady o ekologickej výrobe a označovaní ekologických výrobkov (COM(2005)0671 [[01]] - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)) - výbor AGRI - Spravodajkyňa: Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štrukturálnej podnikovej štatistike (COM(2006)0066 - C6-0063/2006 - 2006/0020(COD)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Elisa Ferreira (A6-0062/2007)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady o účasti Spoločenstva na navýšení kapitálu Európskeho investičného fondu (COM(2006)0621 - C6-0426/2006 - 2006/0203(CNS)) - výbor BUDG - Spravodajca: Esko Seppänen (A6-0065/2007)

- Správa o budúcnosti vlastných zdrojov Európskej únie (2006/2205(INI)) - výbor BUDG - Spravodajca: Alain Lamassoure (A6-0066/2007)

- Správa o budúcnosti Kosova a úlohe EÚ (2006/2267(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Joost Lagendijk (A6-0067/2007)

- Správa o usmerneniach pre rozpočtový postup na rok 2008 – oddiely II, IV, V, VI, VII, VIII a IX – a o predbežnom návrhu odhadov Európskeho parlamentu (oddiel I) pre rozpočtový postup na rok 2008 - Oddiel I - Európsky parlament; Oddiel II - Rada; Oddiel IV - Súdny dvor; Oddiel V - Dvor audítorov; Oddiel VI - Európsky hospodársky a sociálny výbor; Oddiel VII - Výbor regiónov; Oddiel VIII - Európsky ombudsman; Oddiel IX - Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (2007/2013(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Ville Itälä (A6-0069/2007)

- Správa o žiadosti o ochranu imunity a výsad pána Giuseppe Garganiho (2006/2300(IMM)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Diana Wallis (A6-0071/2007)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch mediácie vo veciach občianskych a obchodných (COM(2004)0718 - C6-0154/2004 - 2004/0251(COD)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Arlene McCarthy (A6-0074/2007)

1.2) odporúčania do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení a manažmente povodňových rizík (12131/6/2006 - C6-0038/2007 - 2006/0005(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Richard Seeber (A6-0064/2007)

2) poslancov

2.1) návrhy uznesení (čl. 113 rokovacieho poriadku)

- Cristiana Muscardini. Návrh uznesenia o genetickom inžinierstve (B6-0120/2007)

pridelené

gestorský :

ENVI

stanovisko :

ITRE, JURI, LIBE

- Salvador Garriga Polledo and Carlos Coelho. Návrh uznesenia o prírodnom parku Tajo Internacional (B6-0141/2007)

pridelené

gestorský :

ENVI

- Cristiana Muscardini. Návrh uznesenia o činnosti EÚ v súvislosti s únosom troch izraelských vojakov na Blízkom východe (B6-0142/2007)

pridelené

gestorský :

AFET

- Salvador Garriga Polledo. Návrh uznesenia o čistých uhoľných technológiách (B6-0143/2007)

pridelené

gestorský :

ITRE


8. Písomné vyhlásenia (čl. 116 rokovacieho poriadku)

Písomné vyhlásenia č. 85, 86/2006 v súlade s čl. 116 ods. 5 rokovacieho poriadku prepadli, keďže nezískali požadovaný počet podpisov.


9. Písomné vyhlásenia a otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili nasledujúce dokumenty:

1) písomné vyhlásenia, ktoré sa zaznamenajú v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku):

- Andreas Mölzer o užitočnom využívaní orgánov EÚ (0031/2007),

- Elizabeth Lynne o novodobom otroctve po 200. výročí ukončenia transatlantického obchodovania s otrokmi (0032/2007),

- Jacky Henin a Marco Rizzo o akciách Európskej únie potrebných na podporu európskeho leteckého priemyslu (0033/2007),

- Karin Riis-Jørgensen, Silvia Ciornei, Simon Coveney, Lissy Gröner a Raül Romeva i Rueda o vytvorení horúcej linky EÚ pre obete obchodovania s ľuďmi (0035/2007),

- Romana Jordan Cizelj a Christian Ehler o emisiách skleníkových plynov produkovaných odvetvím živočíšnej výroby (0036/2007),

- Ivo Belet, Jean-Luc Bennahmias, Adeline Hazan, Guy Bono a Patrick Gaubert o boji proti obchodovaniu s deťmi a ich vykorisťovaniu v súvislosti s futbalom (0037/2007)

- Cristian Stănescu o rasistických a xenofóbnych útokoch Maurizia Zampariniho (0038/2007).


10. Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o krokoch podniknutých Európskou komisiu na základe uznesenia Európskeho parlamentu o legislatívnom a pracovnom programe Komisie na rok 2007 bolo rozdané.


11. Program schôdze

Bol stanovený program práce (bod 15 zápisnice zo dňa 12.03.2007) a k programu schôdze bola rozdaná oprava (PE 385.050/OJ/COR).

Týmto bol stanovený program schôdze.


12. V nadväznosti na Berlínske vyhlásenie (rozprava)

Vyhlásenia Komisie a Rady: V nadväznosti na Berlínske vyhlásenie

Angela Merkel (úradujúca predsedníčka Rady) a José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul za skupinu PPE-DE, Martin Schulz za skupinu PSE, Graham Watson za skupinu ALDE, Cristiana Muscardini za skupinu UEN, Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Jens-Peter Bonde za skupinu IND/DEM, Bruno Gollnisch za skupinu ITS, Jim Allister nezávislý poslanec, Hartmut Nassauer, Edite Estrela, Silvana Koch-Mehrin, Konrad Szymański, Johannes Voggenhuber, Roberto Musacchio, Vladimír Železný, Timothy Kirkhope, Bernard Poignant, Andrew Duff, Mario Borghezio, Rebecca Harms, Pedro Guerreiro, Antonio Tajani, Stephen Hughes, Bronisław Geremek, Angela Merkel, Mirosław Mariusz Piotrowski, József Szájer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Íñigo Méndez de Vigo a Ioannis Varvitsiotis.

PREDSEDNÍCTVO: Luisa MORGANTINI
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Margie Sudre, Bogusław Sonik, Elmar Brok a José Manuel Barroso.

Rozprava sa skončila.


13. Ďalšia konvergencia v kontrolných postupoch na úrovni EÚ (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0125/2007), ktorú položila Pervenche Berès, za výbor ECON, pre Radu: Ďalšia konvergencia v kontrolných postupoch na úrovni EÚ (B6-0010/2007)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-0126/2007), ktorú položila Pervenche Berès, za výbor ECON, pre Komisiu: Ďalšia konvergencia v kontrolných postupoch na úrovni EÚ (B6-0449/2006)

Pervenche Berès rozvinula otázky na ústne zodpovedanie.

Günter Gloser (úradujúci predseda Rady) a Charlie McCreevy (člen Komisie) odpovedali na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Karsten Friedrich Hoppenstedt za skupinu PPE-DE, Joseph Muscat za skupinu PSE, Margarita Starkevičiūtė za skupinu ALDE, Piia-Noora Kauppi a Charlie McCreevy.

Rozprava sa skončila.


14. Budúcnosť Kosova a úloha EÚ (rozprava)

Správa Budúcnosť Kosova a úloha EÚ [2006/2267(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Joost Lagendijk (A6-0067/2007)

Joost Lagendijk uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Günter Gloser (úradujúci predseda Rady) a Olli Rehn (člen Komisie)

Vystúpili títo poslanci: Erika Mann ( spravodajkyňa výboru INTA požiadaného o stanovisko), Bernd Posselt za skupinu PPE-DE, Csaba Sándor Tabajdi za skupinu PSE, Lapo Pistelli za skupinu ALDE, Brian Crowley za skupinu UEN, Gisela Kallenbach za skupinu Verts/ALE, Tobias Pflüger za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM a Alojz Peterle.

PREDSEDNÍCTVO: Mechtild ROTHE
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Hannes Swoboda, Jelko Kacin, Hanna Foltyn-Kubicka, Erik Meijer, Doris Pack, Jan Marinus Wiersma, Andrzej Tomasz Zapałowski, Adamos Adamou, Francisco José Millán Mon, Adrian Severin, Ioannis Kasoulides, Józef Pinior, Peter Šťastný, Monika Beňová a Olli Rehn.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.10 zápisnice zo dňa 29.03.2007.


15. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe čl. 144 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Zita Pleštinská, Martin Schulz, Marios Matsakis, Hanna Foltyn-Kubicka a Věra Flasarová.

PREDSEDNÍCTVO: Pierre MOSCOVICI
podpredseda

Jim Allister, Atanas Paparizov, Czesław Adam Siekierski, Marco Cappato, Mario Borghezio, Bairbre de Brún, Martin Dimitrov, John Attard-Montalto, Danutė Budreikaitė, Milan Gaľa, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Brian Crowley, Laima Liucija Andrikienė, Jörg Leichtfried, Avril Doyle, Neena Gill, Robert Evans, Carlo Fatuzzo a Dimitar Stoyanov s procedurálnou námietkou (predseda mu odobral slovo, pretože vystúpenie sa netýkalo procedurálnej námietky).


16. Ekologická výroba a označovanie ekologických výrobkov * (rozprava)

Správa Návrh nariadenia Rady o ekologickej výrobe a označovaní ekologických výrobkov [COM(2005)0671 - C6-0032/2006 - 2005/0278(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa Marie-Hélène Aubert (A6-0061/2007)

V rozprave vystúpila Mariann Fischer Boel (členka Komisie)

Marie-Hélène Aubert uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Roberto Musacchio (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Agnes Schierhuber za skupinu PPE-DE, María Isabel Salinas García za skupinu PSE, Kyösti Virrankoski za skupinu ALDE, Roberta Angelilli za skupinu UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf za skupinu Verts/ALE, Vincenzo Aita za skupinu GUE/NGL, Luca Romagnoli za skupinu ITS, Ioannis Gklavakis, Marc Tarabella, Czesław Adam Siekierski, Bernadette Bourzai, Gábor Harangozó a Mariann Fischer Boel.

PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.8 zápisnice zo dňa 29.03.2007.


17. Budúcnosť vlastných zdrojov EÚ (rozprava)

Správa Budúcnosť vlastných zdrojov Európskej únie [2006/2205(INI)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Alain Lamassoure (A6-0066/2007)

Reimer Böge, v zastúpení spravodajcu, uviedol správu.

V rozprave vystúpila Mariann Fischer Boel (členka Komisie)

Vystúpili títo poslanci: Elisa Ferreira (spravodajkyňa výboru ECON požiadaného o stanovisko), Gerardo Galeote (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Carlos Carnero González (spravodajca výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Salvador Garriga Polledo za skupinu PPE-DE, Catherine Guy-Quint za skupinu PSE, Jan Mulder za skupinu ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk za skupinu UEN, Gérard Onesta za skupinu Verts/ALE, Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL, Hélène Goudin za skupinu IND/DEM, Petre Popeangă za skupinu ITS, Hans-Peter Martin nezávislý poslanec, Richard James Ashworth, Jutta Haug, Gérard Deprez, Pierre Jonckheer, Jeffrey Titford, Sergej Kozlík, Valdis Dombrovskis, Neena Gill, Kyösti Virrankoski a José Albino Silva Peneda.

PREDSEDNÍCTVO: Manuel António dos SANTOS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Göran Färm, László Surján, Herbert Bösch, Monica Maria Iacob-Ridzi, Szabolcs Fazakas a Mariann Fischer Boel.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.11 zápisnice zo dňa 29.03.2007.


18. Rozpočtové usmernenia na rok 2008 (rozprava)

Správa Rozpočtové usmernenia na rok 2008:
Oddiel I, Európsky parlament
Oddiel II, Rada
Oddiel IV, Súdny dvor
Oddiel V, Dvor audítorov
Oddiel VI, Európsky hospodársky a sociálny výbor
Oddiel VII, Výbor regiónov
Oddiel VIII, Európsky ombudsman
Oddiel IX, Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDÚOÚ)
a predbežný návrh odhadov Európskeho parlamentu (oddiel I) pre rozpočtový postup na rok 2008 [2007/2013(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca Ville Itälä (A6-0069/2007)

Ville Itälä uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Valdis Dombrovskis za skupinu PPE-DE, Vladimír Maňka za skupinu PSE, Anne E. Jensen za skupinu ALDE, Esko Seppänen za skupinu GUE/NGL, Louis Grech a Nathalie Griesbeck.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.12 zápisnice zo dňa 29.03.2007.


19. Budúcnosť profesionálneho futbalu v Európe - Bezpečnosť počas futbalových zápasov * (rozprava)

Správa Budúcnosť profesionálneho futbalu v Európe [2006/2130(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca Ivo Belet (A6-0036/2007)

Správa Iniciatíva Rakúskej republiky na účely prijatia rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 2002/348/SVV z 25. apríla 2002 týkajúce sa bezpečnosti v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom [10543/2006 - C6-0240/2006 - 2006/0806(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca Giusto Catania (A6-0052/2007)

V rozprave vystúpil Ján Figeľ (člen Komisie).

Ivo Belet uviedol správu.

Giusto Catania uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Jean-Luc Bennahmias (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Toine Manders (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Gary Titley (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Thomas Mann za skupinu PPE-DE, Guy Bono za skupinu PSE, Karin Resetarits za skupinu ALDE, Dariusz Maciej Grabowski za skupinu UEN, Ian Hudghton za skupinu Verts/ALE, Věra Flasarová za skupinu GUE/NGL, Jeffrey Titford za skupinu IND/DEM, Patrick Gaubert, Pier Antonio Panzeri, Luciana Sbarbati, Christopher Heaton-Harris, Christa Prets, Sharon Bowles, Luis Herrero-Tejedor, Emine Bozkurt, Manolis Mavrommatis, Joseph Muscat a Giuseppe Castiglione.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Richard Corbett, Jacek Protasiewicz, Maria Badia i Cutchet, Vasco Graça Moura, Mario Mantovani a Ján Figeľ.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.13 zápisnice zo dňa 29.03.2007 a bod 8.9 zápisnice zo dňa 29.03.2007.


20. Plnenie povinností vlajkových štátov ***I - Občianskoprávna zodpovednosť a finančné záruky vlastníkov lodí ***I (rozprava)

Správa Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o plnení povinností vlajkových štátov [COM(2005)0586 - C6-0062/2006 - 2005/0236(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa Marta Vincenzi (A6-0058/2007)

Správa Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o občianskoprávnej zodpovednosti a finančných zárukách vlastníkov lodí [COM(2005)0593 - C6-0039/2006 - 2005/0242(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Gilles Savary (A6-0055/2007)

V rozprave vystúpil Jacques Barrot (podpredseda podpredsedníčka Komisie).

Marta Vincenzi uviedla správu.

Gilles Savary uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Luis de Grandes Pascual (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Georg Jarzembowski za skupinu PPE-DE, Willi Piecyk za skupinu PSE, Paolo Costa za skupinu ALDE, Mary Lou McDonald za skupinu GUE/NGL, Bogusław Liberadzki, Josu Ortuondo Larrea a Jacques Barrot.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.6 zápisnice zo dňa 29.03.2007 a bod 8.7 zápisnice zo dňa 29.03.2007.


21. Integrácia nových členských štátov do SPP (rozprava)

Správa Integrácia nových členských štátov do Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) [2006/2042(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Csaba Sándor Tabajdi (A6-0037/2007)

Csaba Sándor Tabajdi uviedol správu.

V rozprave vystúpila Mariann Fischer Boel (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Albert Deß za skupinu PPE-DE, Bogdan Golik za skupinu PSE, Tchetin Kazak za skupinu ALDE, Janusz Wojciechowski za skupinu UEN, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea za skupinu ITS, Peter Baco nezávislý poslanec, Czesław Adam Siekierski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Dimitar Stoyanov, Andreas Mölzer a Mariann Fischer Boel.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.14 zápisnice zo dňa 29.03.2007.


22. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 385.050/OJJE).


23. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 00.05 hod.

Harald Rømer

Alejo Vidal-Quadras

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Ali, Allister, Anastase, Andersson, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Athanasiu, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Bachelot-Narquin , Baco, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berlato, Berman, Birutis, Bliznashki, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Christova, Chruszcz, Ciornei, Cioroianu , Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Cornillet, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Konstantin Dimitrov, Martin Dimitrov, Dîncu, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fatuzzo, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Gill, Gklavakis, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Hellvig, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hughes, Hutchinson, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kelemen, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Kónya-Hamar, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liotard, Locatelli, Lombardo, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Lyubcheva, Maat , Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morţun, Moscovici, Mote, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Occhetto, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Parvanova, Paşcu, Patriciello, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Pirker, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Popeangă, Posselt, Post, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Seppänen, Şerbu, Severin, Shouleva, Siekierski, Silaghi , Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sofianski, Sommer, Søndergaard, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stoyanov, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Svensson, Swoboda, Szabó, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Westlund, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zvěřina, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia