Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0263(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0332/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0332/2006

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 29/03/2007 - 8.4
CRE 29/03/2007 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2007)0091

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 29 Μαρτίου 2007 - Βρυξέλλες

8.4. Αναθεώρηση των οδηγιών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ***I (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την αναθεώρηση των οδηγιών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα [COM(2005)0681 - C6-0006/2006 - 2005/0263(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Thomas Ulmer (A6-0332/2006)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P6_TA(2007)0091)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2007)0091)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

- Ο Thomas Ulmer (εισηγητής) για τεχνική διευκρίνιση επί της παραγράφου 4 και επί της ψηφοφορίας κατά τμήματα της παραγράφου 87.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου