Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 29 Μαρτίου 2007 - Βρυξέλλες

9. Αιτιολογήσεις ψήφου
Πλήρη Πρακτικά

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Marta Vincenzi - A6-0058/2007: Bruno Gollnisch

Έκθεση Marie-Hélène Aubert - A6-0061/2007: Richard Corbett

Έκθεση Giusto Catania - A6-0052/2007: Andreas Mölzer

Έκθεση Joost Lagendijk - A6-0067/2007: Eugen Mihăescu, Dimitar Stoyanov, Zita Pleštinská, Árpád Duka-Zólyomi και Andreas Mölzer

Έκθεση Ville Itälä - A6-0069/2007: Astrid Lulling

Έκθεση Alain Lamassoure - A6-0066/2007: Czesław Adam Siekierski

Έκθεση Ivo Belet - A6-0036/2007: Jaroslav Zvěřina και Richard Corbett

Έκθεση Csaba Sándor Tabajdi - A6-0037/2007: Danutė Budreikaitė

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου